121/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet

a szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól

A Kormány a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 4. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §[1] (1) A közlekedési szolgáltató vagy helyette a - közlekedési közszolgáltatással összefüggő díjakból származó bevételek beszedését a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 22. § (5) bekezdése alapján végző - közlekedésszervező szociálpolitikai menetdíj-támogatásként az általa az Sztv. 33. § (6) bekezdése szerint vezetett nyilvántartás alapján az országos, regionális és elővárosi személyszállítási közszolgáltatás, a helyi személyszállítási közszolgáltatás, valamint a komp- és révközlekedésben nyújtott személyszállítási közszolgáltatás keretében nyújtott, jogszabály alapján kedvezményes és díjmentes személyszállítási tevékenységhez kapcsolódóan az 1. melléklet szerinti támogatást vehet igénybe.

(2) Szociálpolitikai menetdíj-támogatást kedvezményes összekapcsolt díjtermékek, valamint kedvezményes integrált díjtermékek vonatkozásában az összekapcsolt vagy az integrált személyszállítási közszolgáltatás keretében szolgáltatást nyújtó, (1) bekezdés szerinti közlekedési szolgáltató vagy helyette a - közlekedési közszolgáltatással összefüggő díjakból származó bevételek beszedését az Sztv. 22. § (5) bekezdése alapján végző - közlekedésszervező az összekapcsolt vagy integrált személyszállítási közszolgáltatásról szóló megállapodásban rögzített díjrészesedés szerinti arányban jogosult igényelni, azzal, hogy az adott közlekedési szolgáltatót megillető szociálpolitikai menetdíj-támogatás alapjaként

a) országos, regionális és elővárosi személyszállítási közszolgáltatást nyújtó társaság esetén a tárgyhónapban eladott, összekapcsolt vagy integrált kedvezményes árú jegy és bérlet értékesítéséből származó tárgyhavi bruttó menetdíjbevételéből az adott közlekedési szolgáltató megállapodás szerinti jegyenkénti és bérletenkénti díjrészesedését,

b) helyi közszolgáltatást nyújtó és az ilyen szolgáltatás igénybevételére jogosító összekapcsolt vagy integrált bérletben megállapodás szerint díjrészesedéssel rendelkező társaság esetén a tárgyhónapban eladott, összekapcsolt vagy integrált kedvezményes árú bérlet darabszámát

kell figyelembe venni.

(3) A díjmentes utazásokhoz kapcsolódóan az igénybe vehető támogatás összegét

a) országos, regionális és elővárosi személyszállítási közszolgáltatási tevékenység esetében, valamint komp- és révközlekedésben nyújtott személyszállítási közszolgáltatási tevékenység esetében a közlekedési szolgáltató tárgyhavi bruttó személyszállítási bevételének az 1. mellékletben meghatározott százalékos mértéke [ideértve a tárgyhónapban teljesített, az Sztv. 5. § (3)-(4) bekezdése vagy 32. § (2) bekezdése szerinti együttműködési megállapodás alapján biztosított összekapcsolt személyszállítási közszolgáltatásból vagy integrált személyszállítási közszolgáltatásból származó bruttó személyszállítási bevételből a közlekedési szolgáltató megállapodás szerinti díjrészesedését is],

b) a helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenység esetében a Központi Statisztikai Hivatal által az adott település az igénylés időpontjában közzétett lakosságszámának és az 1. mellékletben meghatározott fajlagos támogatási összeg szorzata

alapján kell meghatározni.

(4) A személyszállítási közszolgáltatás keretében alkalmazott kedvezményes félhavi, negyedéves, féléves és éves vagy eltérő érvényességi idejű bérletek esetében a támogatás 1. melléklet szerinti mértékét a 2. mellékletben meghatározott számítási módszerrel kell meghatározni.

(5) Támogatás nem igényelhető olyan kedvezményes bérlet után, amely érvényességének kezdő- és végnapja között a kedvezmény igénybevételi lehetősége - a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló kormányrendelettől eltérően - időben korlátozott.

2. § (1) A közlekedési szolgáltató a támogatás megállapítására, bevallására és elszámolására alkalmas nyilvántartást vezet.

(2) A támogatást a közlekedési szolgáltató havi rendszerességgel önmaga állapítja meg.

(3) A közlekedési szolgáltató a támogatást

a) készpénzfizetés esetében, illetve ha a közlekedési szolgáltató a számvitelről szóló törvény alapján könyvvezetési kötelezettségének a pénzforgalmi könyvvitel szerint tesz eleget vagy csak a bevételeiről vezet nyilvántartást, az ellenérték kiegyenlítésének napját követően,

b) - az a) ponttól eltérő fizetési mód esetében - a személyszállítási közszolgáltatásról kiállított számlán a teljesítés időpontjaként feltüntetett napot követően

a tárgyhónapot követő hónap 20. napjától igényelheti az állami adóhatóságtól.

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2012. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 4. § b) pontja 2012. július 2-án lép hatályba.

(3) A közlekedési szolgáltató tekintetében 2012. december 31-éig nem kell alkalmazni a 2. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott gyakoriságra és határidőre vonatkozó szabályokat, ha az állami adóhatóság a fogyasztói árkiegészítés tekintetében a közlekedési szolgáltató gyakorított bevallás és igénybevétel iránti kérelemének e rendelet hatálybalépését megelőzően helyt adott.

4. § Hatályát veszti

a)[2]

b)[3]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 121/2012. (VI. 26.) Korm. rendelethez[4]

ABCDE
1.A támogatás
2.feltételealapjamértéke
3.Országos, regionális
és elővárosi
személyszállítási
közszolgáltatási
tevékenység,
összekapcsolt
vagy integrált
személyszállítási
közszolgáltatás
részeként országos,
regionális és
elővárosi közlekedési
szolgáltató
által végzett
személyszállítási
közszolgáltatási
tevékenység
kedvezményes50%-os jegya tárgyhónapban eladott
kedvezményes árú jegy ára
100%
4.90%-os bérleta tárgyhónapban eladott
kedvezményes árú bérlet ára
900%
5.50%-os összekapcsolt vagy
integrált jegy
az országos, regionális
és elővárosi közlekedési
szolgáltató megállapodás
szerinti díjrészesedése
a tárgyhónapban eladott
50%-os összekapcsolt
vagy integrált jegyekből
származó belföldi bruttó
menetdíjbevételből
100%
6.90%-os összekapcsolt vagy
integrált bérlet
az országos, regionális
és elővárosi közlekedési
szolgáltató megállapodás
szerinti díjrészesedése
a tárgyhónapban eladott
90%-os összekapcsolt
vagy integrált bérletekből
származó belföldi bruttó
menetdíjbevételből
900%
7.díjmentesautóbusz-közlekedés eseténa tárgyhónapban
teljesített szolgáltatásból
származó belföldi bruttó
menetdíjbevétel (ideértve
a tárgyhónapban teljesített,
összekapcsolt vagy
integrált személyszállítási
közszolgáltatásból származó
bruttó személyszállítási
bevételből az országos,
regionális és elővárosi
közlekedési szolgáltató
megállapodás szerinti
díjrészesedését is)
53,5%
8.vasúti közlekedés (ideértve
a vasút-villamos közlekedést is)
esetén
53,5%
9.Helyi személyszállítási
közszolgáltatási
tevékenység,
összekapcsolt
vagy integrált
személyszállítási
közszolgáltatás
részeként helyi
szolgáltató
által végzett
személyszállítási
közszolgáltatási
tevékenység
kedvezményesBudapesta tárgyhónapban eladott
kedvezményes árú bérlet
száma (beleértve
a tárgyhónapban eladott
kedvezményes árú,
a helyi személyszállítási
közszolgáltatás
igénybevételére jogosító
összekapcsolt vagy integrált
bérletek darabszámát is)
3580 Ft/hó/db
10.megyei jogú
városok
kizárólag
autóbuszra
2030 Ft/hó/db
11.kizárólag
villamosra
(beleértve
a vasút-
villamost is)
1330 Ft/hó/db
12.villamosra
(beleértve
a vasút-
villamost is)
vagy trolibuszra
1330 Ft/hó/db
13.villamosra és
trolibuszra
1380 Ft/hó/db
14.villamosra
(beleértve
a vasút-villamost is) és
autóbuszra
1380 Ft/hó/db
15.autóbuszra,
villamosra és
trolibuszra
2520 Ft/hó/db
16.egyéb település1710 Ft/hó/db
17.díjmentesBudapesta Központi Statisztikai Hivatal
által az adott településre
a támogatás igénylése
időpontjában közzétett
lakosságszám
368 Ft/fő/település/hó
18.villamos- (beleértve a vasút-villamost is), trolibusz- és
autóbusz-közlekedéssel
rendelkező megyei jogú város
236 Ft/fő/település/hó
19.villamos- és autóbusz-közlekedéssel rendelkező
megyei jogú város
236 Ft/fő/település/hó
20.kizárólag autóbusz-közlekedéssel rendelkező
megyei jogú város
120 Ft/fő/település/hó
21.egyéb település18 Ft/fő/település/hó
22.Komp- és
révközlekedésben
nyújtott
személyszállítási
közszolgáltatási
tevékenység,
összekapcsolt
vagy integrált
személyszállítási
közszolgáltatás
részeként
végzett komp- és
révközlekedési
tevékenység
kedvezményesa tárgyhónapban eladott kedvezményes árú jegy darabszáma
(beleértve a tárgyhónapban eladott kedvezményes árú,
a helyi közszolgáltatást megvalósító komp- és révközlekedés
igénybevételére jogosító összekapcsolt vagy integrált jegyek
darabszámát is)
100 Ft/db/hó
23.a tárgyhónapban eladott kedvezményes árú bérlet darabszáma
(beleértve a tárgyhónapban eladott kedvezményes árú,
a helyi közszolgáltatást megvalósító komp- és révközlekedés
igénybevételére jogosító összekapcsolt vagy integrált bérletek
darabszámát is)
1000 Ft/db
24.díjmentesa tárgyhónapban teljesített szolgáltatásból származó
bruttó menetdíjbevétel (ideértve a tárgyhónapban
teljesített, összekapcsolt vagy integrált személyszállítási
közszolgáltatásból származó bruttó személyszállítási bevételből
a komp- és révközlekedési tevékenységet végző közlekedési
szolgáltató megállapodás szerinti díjrészesedést is)
5%

2. melléklet a 121/2012. (VI. 26.) Korm. rendelethez[5]

A személyszállítási közszolgáltatás keretében alkalmazott kedvezményes félhavi, negyedéves, féléves és éves vagy eltérő érvényességi idejű bérlethez kapcsolódó támogatás mértékének meghatározása

a = b x c/d,

ahol:

a = adott időszakra vonatkozó bérletszelvény támogatása az adott támogatási kategóriában,

b = havi bérletszelvény szociális menetdíj támogatása az adott támogatási kategóriában,

c = adott időszakra vonatkozó bérletszelvény teljes ára,

d = a havi bérletszelvény teljes ára, és

a félhavi bérleteknél c/d ≤ 0,5,

a negyedéves bérleteknél c/d ≤ 3,

a féléves bérleteknél c/d ≤ 6, és

az éves bérleteknél c/d ≤ 12,

egyéb érvényesség esetén c/d ≤ e/f,

ahol

e = adott időszakra vonatkozó bérletszelvény érvényességi ideje napokban kifejezve,

f = adott havi bérletszelvény érvényességi ideje napokban kifejezve.

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 134/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.04.12.

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[3] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[4] Megállapította a 37/2024. (II. 29.) Korm. rendelet 1. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2024.03.01.

[5] Megállapította a 134/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése b) pontja (ld. 2. melléklet). Hatályos 2022.04.12.

Tartalomjegyzék