130/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosításáról

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Kormány a következőket rendeli el:

1. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Harmvhr.) a 72/C. §-t követően a következő alcímmel és 72/D-72/G. §-sal egészül ki:

"Az ideiglenes tartózkodási engedélyre vonatkozó szabályok

72/D. § (1) Az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló nemzetközi szerződés szerinti tartózkodási engedély (a továbbiakban: ideiglenes tartózkodási engedély) kiadására irányuló idegenrendészeti eljárás a regionális igazgatóság hatáskörébe tartozik.

(2) Ideiglenes tartózkodási engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, aki a nemzetközi szerződésben meghatározott feltételeket teljesíti, és a feltételek teljesítését okiratokkal is alátámasztja, valamint megfelel a Tv. 13. § (1) bekezdés h) és i) pontjában foglalt feltételeknek.

(3) Amennyiben nemzetközi szerződés lakhatás, megélhetés vagy egészségügyi ellátásokra kiterjedő biztosítottság feltételének teljesítését írja elő, a 29. § (4)-(7) bekezdés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

(4) Az ideiglenes tartózkodási engedély iránti kérelem benyújtásakor a kérelmező úti okmányának érvényességi ideje nem lehet kevesebb a kérelem benyújtását követő harmincadik naptól számított egy évnél.

72/E. § (1) A regionális igazgatóság az ideiglenes tartózkodási engedélyt a II. melléklet 2. pontja szerinti formában és adattartalommal állítja ki. Az idegenrendészeti hatóság az ideiglenes tartózkodási engedély okmány "Megjegyzés" rovatába a következő megjegyzést jegyzi be: "az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló nemzetközi szerződés szerint kiadva/issued in accordance with the agreement on a Working Holiday Scheme".

(2) Évente legfeljebb a nemzetközi szerződésben meghatározott kvótát meg nem haladó számú ideiglenes tartózkodási engedély állítható ki.

(3) Az ideiglenes tartózkodási engedély nem hosszabbítható meg.

72/F. § Az ideiglenes tartózkodási engedély kiadását meg kell tagadni, illetve a kiadott ideiglenes tartózkodási engedélyt vissza kell vonni, ha a harmadik országbeli állampolgár

a) a nemzetközi szerződésben foglalt feltételeket nem vagy már nem teljesíti,

b) nem felel meg a Tv. 13. § (1) bekezdés h) vagy i) pontjában foglalt valamely feltételnek, vagy

c) a Tv. 18. § (1) bekezdés b) vagy c) pontjában foglaltakat megvalósítja.

72/G. § A 72/D-72/F. §-ban meghatározottakon túl az ideiglenes tartózkodási engedély kiállítására a 47. és 48. §-t, a 49. § (1) bekezdését, az 50. §-t és az 53-55. §-t kell megfelelően alkalmazni."

2. § A Harmvhr. 93. §-a következő (1a)-(1c) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A nemzeti letelepedési engedély iránti kérelmet kivételes méltányosságból történő elbírálás céljából - ha a különös méltánylást érdemlő körülményként Magyarország nemzetpolitikai érdeke fennállása vehető figyelembe - a jogszabályban meghatározott formanyomtatványon, a kivételes méltányossági eljárás indokának megjelölésével, annál a konzuli tisztviselőnél is be lehet nyújtani, amely a kérelmező állandó vagy szokásos tartózkodási helye, illetve állampolgársága szerinti országban működik.

(1b) A nemzeti letelepedési engedély kiadása iránti kérelem az (1a) bekezdésben meghatározott országtól eltérő olyan országban működő konzuli tisztviselőnél is benyújtható, amelyben a kérelmező jogszerűen tartózkodik, feltéve, hogy az (1a) bekezdésben meghatározott országban nem működik konzuli tisztviselő, és beutazásához, valamint tartózkodásához Magyarországnak nemzetpolitikai érdeke fűződik.

(1c) A konzuli tisztviselő az (1a) és az (1b) bekezdés alapján átvett nemzeti letelepedési engedély kiadása iránti kérelmet, a kérelem benyújtását követően haladéktalanul felterjeszti az országos illetékességgel rendelkező Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósághoz."

3. § A Harmvhr. a 106. §-t követően a következő alcímmel és 106/A. §-sal egészül ki:

"A nemzetpolitikáért felelős miniszter szakhatósági eljárása

106/A. § (1) A Kormány a harmadik országbeli állampolgár Tv. 36. § (1) bekezdése szerinti nemzeti letelepedési engedélyének megadása iránti eljárásban - ha a különös méltánylást érdemlő körülményként Magyarország nemzetpolitikai érdeke fennállása vehető figyelembe - annak megállapítása kérdésében, hogy a harmadik országbeli állampolgár letelepedése vonatkozásában a nemzetpolitikai érdek fennáll-e, a Kormány a nemzetpolitikáért felelős minisztert szakhatóságként jelöli ki.

(2) A regionális igazgatóság, ha a szakhatósági közreműködés (1) bekezdés szerinti feltételei fennállnak, a nemzeti letelepedési engedély iránti kérelmet benyújtó harmadik országbeli állampolgár központi idegenrendészeti nyilvántartásban kezelt adatait továbbítja a nemzetpolitikáért felelős miniszter részére. A nemzetpolitikáért felelős miniszter részére a regionális igazgatóság a kérelemhez csatolt okiratokba betekintést biztosít, illetve azokról másolatot készít.

(3) A nemzetpolitikáért felelős miniszter a szakhatósági állásfoglalását a (2) bekezdésben meghatározott adattovábbítástól számított öt napon belül adja meg a regionális igazgatóságnak."

4. § A Harmvhr. 175. §-a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A külpolitikáért felelős miniszter a Tv. 99. § (1) bekezdésében meghatározott adatokat a központi adatkezelő szerv részére továbbítja."

5. § A Harmvhr. 181/B. §-a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A 93. § (1a) és (1b) bekezdése szerinti esetben a Tv. 99. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott biometrikus azonosítókat a konzuli tisztviselő rögzíti."

6. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § 2012. november 1-jén lép hatályba.

(3) Ez a rendelet 2012. november 2-án hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök