2012. évi CXXX. törvény

az elektronikus hírközlést érintő egyes törvények módosításáról[1]

1. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása

1. § Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány:)

"a) elfogadja a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által megalkotott stratégiák és ágazati politikák mentén a Hatóság által előkészített elektronikus hírközlés-politikát és rádióspektrum-politikát tartalmazó stratégiai dokumentumokat, amelyek meghatározzák különösen az elektronikus hírközlési tevékenységek és szolgáltatások, valamint a frekvencia- és azonosítógazdálkodás alapvető elveit és feltételeit;"

2. § Az Eht. 10. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"10. § (1) A Hatóság

1. szükség szerint, de legalább évente nyilatkozik a hatáskörével összefüggő, elektronikus hírközlésre vonatkozó jogszabályok megalkotásának, illetőleg módosításának szükségességéről, közreműködik a hatáskörével összefüggő jogszabályok előkészítésében;

2. nyilvános meghallgatást tart;

3. a szabályozói, szakmapolitikai, piacélénkítési és pályáztatási döntések megalapozása érdekében felméri és folyamatosan elemzi a hírközlési és az ehhez kapcsolódó informatikai piac működését;

4. a szabályozói és hírközlés-politikai döntések és elemzések módszertani megalapozása érdekében, továbbá a hírközlési ágazat felhasználóbarát információ szolgáltatásának biztosítása érdekében folyamatosan értékeli a hírközlési piac helyzetét, és erről összehasonlító elemzéseket készít;

5. az e törvényben meghatározottak szerint megállapítja az érintett píacokat, elemzi az érintett piacokon fennálló versenyt, illetve annak hatékonyságát, azonosítja az egyes érintett piacokon jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatókat, valamint meghatározza a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatókat terhelő kötelezettségeket;

6. eljár a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatóra vonatkozó, illetve számára és a jelentős piaci erővel nem rendelkező szolgáltatóra megállapított egyes kötelezettségek teljesítésével, és megszegésével összefüggésben;

7. hivatalból vagy kérelemre eljár a hatáskörében hozott határozatban vagy hatáskörében kötött hatósági szerződésben meghatározottak megsértése miatt, illetve szerződéskötéssel kapcsolatos jogviták esetén indított eljárásokban;

8. figyelemmel kíséri az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás (a továbbiakban: egyetemes szolgáltatás) ellátásának helyzetét, és intézkedik a szolgáltatás biztosítása érdekében, szerződést köt az egyetemes szolgáltatókkal;

9. közzéteszi a jogszabályban előírt nyilvántartásokat, adatokat, döntéseket;

10. a kormány politikájának megfelelően gyakorolja a rádiófrekvenciákra és azonosítókra vonatkozó állami tulajdonosi jogokat, gazdálkodást folytat a rádiófrekvenciák és azonosítók vonatkozásában, dönt a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat kiírásáról és lefolytatja a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverési és pályázati eljárásokat;

11. koordinálja az elektronikus hírközléssel kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott honvédelmi, rendvédelmi, nemzetbiztonsági és védelmi felkészítési, valamint az ezekkel kapcsolatos adatszolgáltatási feladatok végrehajtását, működteti az informatikai és hírközlési ágazat ügyeleti szolgálatát;

12. eljár az elektronikus hírközlési szolgáltatások bejelentésével, a frekvenciagazdálkodással, az azonosítógazdálkodással, a hatályban lévő koncessziós szerződések felügyeletével, a jogszabályban előírt nyilvántartások vezetésével, a zavarelhárítással, az ingatlanhasználattal, az elektronikus hírközlési építmények engedélyezésével, az építésfelügyelettel kapcsolatos hatósági ügyekben;

13. - a 21. § (6)-(8) bekezdésben meghatározott kivételekkel - a felhasználók és előfizetők érdekeinek védelme körében általános hatósági felügyeleti és piacfelügyeleti tevékenység keretében ellenőrzi a 6-7. pontokban nem említett az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályok elektronikus hírközlési szolgáltatók általi betartását, és eljár azok megsértése esetén;

14. kormányzati célú hálózatok létesítése, összekapcsolása, fejlesztése, korszerűsítése során a kormányzati célú hálózatokról szóló jogszabály szerint egyeztet a hálózatgazdákkal;

15. ellenőrzi a miniszter által kijelölt megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységét;

16. ellátja az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Támogatási Kassza működtetésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott feladatokat;

17. a felhasználók azonos színvonalú ellátása, hozzáférése és választási szabadságának biztosítása érdekében - a hálózat egységes és zavartalan működésének és fenntarthatóságának figyelembevételével - az elektronikus hírközlési szolgáltatók számára követelményeket határozhat meg;

18. közreműködik a Kormány elektronikus hírközléssel kapcsolatos nemzetközi tevékenységének előkészítésében, részt vesz a nemzetközi kötelezettségek végrehajtásában és végrehajtja e kötelezettségből eredő hatáskörét érintő feladatokat, ellátja Magyarország képviseletét az elektronikus hírközléssel kapcsolatos nemzetközi szervezetekben, kapcsolatot tart az Európai Bizottsággal és a Kormány határozata szerint az Európai Unió Tanácsával, más tagállami szabályozó hatóságokkal és az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületével (a továbbiakban: BEREC), valamint ennek működésében részt vesz;

19. ellátja a jogszabályban meghatározott egyéb feladatokat;

20. a Kormány által 4. § szerint meghatározott politikák és programok alapján biztosítja, hogy a fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek a többi felhasználó számára biztosítottal azonos szinten férhessenek hozzá elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz, különösen a nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatáshoz;

21. a szabványosításban érdekeltekkel együttműködve közreműködik az elektronikus hírközlés szabványosítási feladatainak ellátásában;

22. gondoskodik a nemzeti frekvenciafelosztás megállapításáról és szükség esetén, de legalább háromévenként történő felülvizsgálatáról, ennek során a vállalt nemzetközi jogi kötelezettségek teljesítése körében biztosítja az észak-atlanti szövetségi tagságot szolgáló frekvenciasávok védelmét;

23. a vállalt nemzetközi jogi kötelezettségeknek megfelelően gondoskodik az azonosítók összességének az egyes tevékenységek és szolgáltatások közötti felosztását, az azonosítók típusát, felépítését és terjedelmét tartalmazó Azonosítók Nemzeti Felosztási Tervének (a továbbiakban: ANFT) kiadásáról, és szükség esetén, de legalább háromévenként történő felülvizsgálatáról;

24. a vállalt nemzetközi jogi kötelezettségeknek megfelelően a nemzeti frekvenciafelosztás keretei között rendeletben állapítja meg az egyes polgári, nem polgári és közös célra használható frekvenciasávok felhasználására vonatkozó szabályokat, amelyeknek tartalmazniuk kell a rádiórendszerek frekvenciagazdálkodási követelményeit, a rádióberendezések frekvenciagazdálkodási követelményeit, a frekvenciaengedélyezéssel és -használattal kapcsolatos sávhasználati feltételeket, különösen a rádióinterfész követelményeket, és szükség esetén, de legalább háromévenként gondoskodik e szabályok felülvizsgálatáról;

25. a Kormány elé terjeszti és képviseli a Hatóság által előkészített elektronikus hírközlés-politikát és rádióspektrum-politikát;

26. ellátja a hatályban lévő koncessziós szerződésekkel kapcsolatos állami képviseletet, továbbá eljár a hatályban lévő koncessziós szerződések hatósági szerződéssé alakításával kapcsolatos hatósági ügyekben;

27. végzi a légi-riasztási rendszer működtetésével, fenntartásával, korszerűsítésével kapcsolatos tervezési, szervezési feladatokat.

(2) A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke (a továbbiakban: Elnök) ellátja az (1) bekezdés 2., 4-8., valamint 22-27. pontjaiban meghatározott hatáskörökből eredő feladatokat, elfogadja az éves piacfelügyeleti tervet, és ellenőrzi annak végrehajtását, továbbá kijelöli a honvédelmi és a katasztrófavédelmi feladatok ellátásában részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatókat és meghatározza felkészülési feladataikat. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) eljár az (1) bekezdés 1., 3., 10., valamint 12-21. pontjaiban meghatározott ügyekben, továbbá ellátja az Elnök által - a Hatóság elnökeként és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) elnökeként - e törvény, valamint a médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény keretei között, illetve e törvények felhatalmazása alapján a más jogszabályok által ráruházott feladatokat. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság főigazgatója (a továbbiakban: főigazgató) eljár az (1) bekezdés 9. és 11. pontjaiban meghatározott ügyekben, valamint ellátja az Elnök által - a Hatóság elnökeként és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) elnökeként - e törvény, valamint a médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény keretei között, illetve e törvények felhatalmazása alapján a más jogszabályok által ráruházott feladatokat."

3. § Az Eht. 43. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(2) A Hatóság internetes honlapján - a személyes adatok és az eljárásban zártan kezelt adatok védelmére tekintettel -közzéteszi:

a) a 62-65. §-ok szerinti piacmeghatározás, jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása tárgyában folytatott eljárásban hozott;

b) a jelentős piaci erejű szolgáltatókra e törvény szerint megállapított egyes kötelezettségek teljesítésével és megszegésével összefüggésben folytatott eljárásban hozott;

c) az 54. § szerinti piacfelügyeleti eljárásban hozott;

d) jogszabály alapján kizárólag versenyeztetési eljárás (árverés, pályázat) eredményeként megszerezhető frekvenciahasználati jogosultság hasznosítása tárgyában lefolytatott pályázati vagy árverési eljárásban hozott jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított határozatát."

4. § Az Eht. 52. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A hatósági nyilvántartásokban szereplő közérdekű adatokat bárki megismerheti, kivéve, ha jogszabály vagy nemzetközi kötelezettségvállalás a hatósági nyilvántartásba való betekintést kifejezetten korlátozza."

5. § Az Eht. 58. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Amennyiben az eljáró tanács az eljárás során tárgyalást tart, azon megkísérli egyezség létrehozását a felek között."

6. § Az Eht. 59. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az 58. § (7) bekezdése szerinti tárgyaláson a felek és egyéb érdekeltek személyesen vagy képviselőik útján jelen lehetnek, nyilatkozatot és észrevételt tehetnek, a tárgyalás befejezéséig bizonyítékaikat előterjeszthetik. A tárgyalás nem nyilvános."

7. § Az Eht. 61. §-a a következő (3)-(5) bekezdésekkel egészül ki:

"(3) A Hatóság az egyedi jogvitás eljárásban megkereséssel fordulhat a BEREC-hez, a jogvitás ügy érdemi tartalmával kapcsolatos véleményének megismerése céljából.

(4) Az ügyintézési határidőbe a BEREC megkeresésétől, véleményének Hatóság általi kézhezvételéig terjedő időtartam nem számít be.

(5) Amennyíben a 37. § alkalmazásának van helye, a Hatóság erre irányuló végzését a BEREC megkeresésétől véleményének kézhezvételéig terjedő időtartam alatt is meghozhatja."

8. § Az Eht. 84. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A polgári célú rádiófrekvencia-használati jogáért, jogosultságáért a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól, valamint a frekvenciadíjakról szóló rendelet szerinti díjat kell fizetni."

9. § Az Eht. 157. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Bennfentes kereskedelem, piacbefolyásolás, engedély nélküli szolgáltatás végzése, a nettó short pozícióra vonatkozó bejelentési és közzétételi kötelezettség elmulasztása, valamint a short ügyletkötési korlátozások ügyében, illetve vállalatfelvásárlásra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése érdekében indított eljárás keretében a (2) bekezdés szerinti adatok közül az előfizető családi és utóneve, születési neve, lakóhelye, tartózkodási helyére vonatkozó információ, az előfizetői állomás száma vagy egyéb azonosítója, az őt hívó és az általa hívott előfizetői számok, a hívás vagy egyéb szolgáltatás dátuma és kezdő időpontja átadható a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének."

10. § Az Eht. a következő 163/B. §-sal egészül ki:

"163/B. § (1) A hatályban lévő koncessziós szerződés tekintetében a szolgáltató köteles 2012. augusztus 31-ig kezdeményezni az Elnöknél szerződése hatósági szerződéssé történő átalakítását. E határidő elmulasztása esetén az Elnök hivatalból lefolytatja a szerződés átalakítására irányuló eljárást.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eljárás eredményeképpen megkötött hatósági szerződés nem tartalmazhat a szolgáltató számára kedvezőtlenebb feltételeket, mint a korábbi koncessziós szerződés, kivéve, ha a szolgáltató azokat kifejezetten elfogadta.

(3) Amennyiben az eljárás eredményeként hatósági szerződés a felek között nem jön létre, az Elnök hatósági határozatában rögzíti a szolgáltató korábbi koncessziós szerződésben foglalt frekvenciahasználati jogosultságának tartalmát. A hatósági határozat nem tartalmazhat a szolgáltató számára kedvezőtlenebb feltételeket, mint a korábbi koncessziós szerződés.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott eljárást az Elnöknek kilencven nap alatt kell lefolytatnia."

11. § Az Eht. a következő 181/C. §-sal egészül ki:

"181/C. § E törvénynek az elektronikus hírközlést érintő egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXXX. törvénnyel megállapított rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell, azzal, hogy e rendelkezések hatálybalépése előtt elkövetett jogsértésekre a jogsértés elkövetésekor hatályos anyagi jogi rendelkezések alkalmazandók."

12. § (1) Az Eht. 182. § (3) bekezdés 20. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap az Elnök arra, hogy rendelettel állapítsa meg:)

"20. az elektronikus hírközlési szolgáltatót, alkalmazottját, tagját, megbízottját terhelő adatvédelmi és titoktartási kötelezettséget, az adatkezelés részletes szabályait, a titokvédelemre vonatkozó különleges feltételeket, a forgalmi és számlázási adatok kezelését, az azonosítókijelzés és a hívásátirányítás feltételeit, továbbá az elektronikus hírközlési szolgáltatók hálózatbiztonsággal kapcsolatos alapvető kötelezettségeit;"

(2) Az Eht. 182. § (3) bekezdés 23. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap az Elnök arra, hogy rendelettel állapítsa meg:)

"23. az építésügyért és a feladatkörükbe tartozó sajátos építményfajtára vonatkozó szabályok tekintetében, az elektronikus hírközlési építmények más építményfajtákkal való megközelítését, védelmét és keresztezését, továbbá a közös eszközhasználattal és helymegosztással kapcsolatban az elektronikus hírközlési szolgáltatókat terhelő egyes bejelentési, adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségeket és feladatokat a közlekedésért, az energiapolitikáért, illetve a vízgazdálkodásért felelős miniszter véleményezését követően;"

(3) Az Eht. 182. § (3) bekezdése a következő 27-32. pontokkal egészül ki:

(Felhatalmazást kap az Elnök arra, hogy rendelettel állapítsa meg:)

"27. az egyetemes szolgáltatás részletes pénzügyi és műszaki feltételeit, követelményeit;

28. az e törvény szerinti hírközlési szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeit, a szakértői tevékenység bejelentésének és a szakértők nyilvántartásának személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat, továbbá a szakértői tevékenységre jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartása esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket;

29. a nettó elkerülhető költség, nettó elkerülhető egységköltség számításának részletes szabályait, valamint az egyetemes szolgáltatásokkal kapcsolatos pénzügyi terhek megtérítésének részletes szabályait;

30. az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltató kijelölésére vonatkozó eljárás és az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatóval folytatott szerződéskötési eljárás részletes feltételeit és szabályait;

31. az informatikai és hírközlési ágazat ügyeleti rendszerének létrehozására, működtetésére, hatáskörére vonatkozó szabályokat, a szolgáltatók bejelentési és kapcsolattartási kötelezettségeit;

32. a honvédelmi és a katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködésre kötelezett elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelölését és felkészülési feladataik meghatározását."

(4) Az Eht. 182. §-a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az Elnök (3) bekezdés szerinti jogalkotási hatáskörébe tartozó, 2011. augusztus 1. napját megelőzően kibocsátott jogszabályok az Elnök által azonos tárgykörben kibocsátott jogszabályok hatálybalépésének napjáig maradnak hatályban, e napig alkalmazhatók."

13. § Az Eht. 187. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Ez a törvény)

"d) short ügyletekről és a hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos egyes szempontokról szóló 236/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

14. § Az Eht. 11/A. § (3) bekezdésében "a miniszter" szövegrész helyébe "az Elnök" szöveg, a 21. § (6) és (7) bekezdésében az "m) pontjától eltérően" szövegrész helyébe a "13. pontjától eltérően" szöveg, az 58. § (4) bekezdésében "a (2) bekezdésben foglaltakat" szövegrész helyébe "az (1) bekezdésben foglaltakat" szöveg, az 58. § (5) bekezdésében "a (3) bekezdésben foglaltakat" szövegrész helyébe "a (2) bekezdésben foglaltakat" szöveg, 117. § b) pontjában "a Kormány" szövegrész helyébe "az Elnök" szöveg, a 119. § (1), (2), (3) és (4) bekezdésében, 120. § (1) bekezdésében, a 123. § (3) és (5) bekezdésében, továbbá a 124. §-ában "a miniszter" szövegrész helyébe "az Elnök" szöveg lép.

15. § (1) Hatályát veszti az Eht. 4. § (1) bekezdés i) pontjában "a különleges jogrend idején" szövegrész, a 62. § (2) bekezdésében "a miniszter által rendeletben meghatározott alapelvek és" szövegrész a 74. § (4) bekezdésében a "- az (5) bekezdésében foglalt kivételekkel -" szövegrész, a 120. § (1) bekezdés h) pontjában a "minisztert, illetőleg a felhatalmazása alapján eljáró" szövegrész, a 120. § (2) bekezdésében a "miniszter és a" szövegrész, a 123. § (1) bekezdésében "A Hatóság jelzi a miniszternek, ha a szerződésben vállalt kötelezettségek megszegését állapítja meg." szövegrész, a 182. § (3) bekezdés 11. pontjában a "miniszteri" szövegrész.

(2) Hatályát veszti az Eht. 5. § j), k), l), n) és q) pontja, 6. §-a, 74. § (5) bekezdése, 182. § (1) bekezdés a), e) és f) pontja, és a 182. § (2) bekezdése.

2. Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény módosítása

16. § (1) Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény Melléklet I. Legmagasabb ár pontjának, B) Szolgáltatások alpontja helyébe e törvény Melléklete lép.

(2) Hatályát veszti az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 17. § (3) bekezdése.

3. A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény módosítása

17. § (1) A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Dtv.) 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A műsorterjesztési szolgáltatás, mint elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásának megkezdésére irányuló szándékot, valamint a megkezdés tervezett időpontját a műsorterjesztőnek nyilvántartásba vétel céljából az Eht.-ban meghatározottak szerint be kell jelentenie a Hatósághoz. A műsorterjesztő olyan műsorokat terjeszthet, amelyek terjesztésére megfelelő szerződésen vagy médiaszolgáltató általi igazoláson alapuló jogosultsággal rendelkezik."

(2) A Dtv. 6. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A Hatóság a műsorterjesztés e törvény szerinti jogszerűségét általános hatósági felügyeleti eljárásban ellenőrzi."

(3) A Dtv. kiegészül a következő 6/A. §-sal:

"6/A. § (1) A lineáris audiovizuális médiaszolgáltató Mttv. 9. § (7) bekezdése szerinti, VI. kategóriába sorolt vagy annak minősülő műsorszámát a műsorterjesztő nem terjesztheti.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt előírást nem kell alkalmazni, ha a médiaszolgáltatás titkosított formában tartalmazza a műsorszámot, és a titkosítás feloldásához olyan kódra van szükség, amelyet a médiaszolgáltató vagy a műsorterjesztő csak tizennyolcadik életévét betöltött előfizető számára tett hozzáférhetővé, vagy amely valamely más hatékony műszaki megoldást alkalmaz annak érdekében, hogy a műsorszám kizárólag tizennyolc éven felüli nézők vagy hallgatók számára legyen elérhető.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak érvényesülését a Hatóság Médiatanácsa az Mttv.-ben meghatározott általános hatósági felügyeleti eljárás keretében ellenőrzi."

4. Záró rendelkezések

18. § (1) E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

19. § Ez a törvény a short ügyletekről és a hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos egyes szempontokról szóló 236/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

20. § E törvény 2. §-a az Alaptörvény IX. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Melléklet a 2012. évi CXXX. törvényhez

"B) Szolgáltatások

Szolgáltatásszám
(SZTJ)
MegnevezésA hatósági ár
megállapítója
64.11.12.0-bólA postáról szóló 2003. évi CI. törvény 7. § (1) bekezdésébenpostaügyért
64.11.14.0-bólmeghatározott postai belföldi fenntartott szolgáltatások díjafelelős miniszter
64.11.15.0-ból
507-34, 45-bőlHumán célú, a járóbeteg-ellátás keretében
társadalombiztosítási támogatással forgalmazható gyógyszerek
kereskedelmi árrése
egészségügyért
felelős miniszter
40.30.90.0-bólTávhőszolgáltatás csatlakozási díjatelepülési
önkormányzat -
fővárosban
a Fővárosi
Önkormányzat -
képviselő-
testülete
SZJ'03 72.30.21A céginformációs szolgálat által biztosított céginformáció elektronikus
adattovábbításának ára
igazságügyért
felelős miniszter
és az
államháztartásért
felelős miniszter
Termékszám
(BTO)
MegnevezésA hatósági ár megállapítója

"

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2012. július 12-i ülésnapján fogadta el.

Tartalomjegyzék