Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

2012. évi CXXXII. törvény

a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény, valamint a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosításáról

1. § (1) A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 2. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában]

"a) gazda: Magyarország területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel, illetve székhellyel vagy telephellyel rendelkező agrárgazdasági tevékenységet folytató őstermelő vagy egyéni vállalkozó;

b) gazdálkodó szervezet: Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező

ba) élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben nyilvántartott és agrárgazdasági tevékenységet folytató,

bb) a ba) pont szerinti feltételek hiányában agrárgazdasági tevékenységet főtevékenységként folytató

jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb állami gazdálkodó szerv, egyéni cég, szövetkezet, egyesülés, egyes jogi személyek vállalata, leányvállalat, erdőbirtokossági társulat, európai szövetkezet, európai részvénytársaság;"

(2) A Tv. 2. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában]

"d) agrárgazdasági tevékenység: az 1. és 2. mellékletben felsorolt ÖVTJ- és TEÁOR kódszámok szerinti tevékenységek, a mezőgazdasági termelés, a mezőgazdasági termékek feldolgozása, a szőlő termelése, feldolgozása, az erdőgazdálkodás, a halgazdálkodás, a vadgazdálkodás, az élelmiszer feldolgozása, valamint az ezekhez kapcsolódó, közvetlen ipari, kereskedelmi, szolgáltató tevékenységek, amelyekre vonatkozóan közigazgatási szerv nyilvántartási kötelezettsége kiterjed;"

2. § (1) A Tv. 5. §-a a következő (2a)-(2c) bekezdésekkel egészül ki:

"(2a) Közös őstermelői igazolvány kiváltása esetén az agrárkamara tagjaként azt a gazdát kell nyilvántartásba venni, akinek a nevére a közös őstermelői igazolványt kiállították.

(2b) Amennyiben a gazda egyidejűleg őstermelőként és egyéni vállalkozóként is folytat agrárgazdasági tevékenységet, agrárkamarai tagsági viszonyát az általa tett nyilatkozat alapján csak az egyik jogviszonya alapulvételével kell megállapítani.

(2c) Amennyiben az egyéni vállalkozó agrárgazdasági tevékenységét szünetelteti, agrárkamarai tagsági viszonya az agrárgazdasági tevékenysége folytatása napján keletkezik."

(2) A Tv. 5. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Amennyiben

a) a (6) bekezdés szerint érintett személy,

b) az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló törvény szerint nyilvántartásba vett szaktanácsadási szolgáltatást nyújtó szaktanácsadó,

c) az elismert LEADER Helyi Akciócsoport tagja,

az alapszabályban meghatározottak szerint önkéntesen vállal agrárkamarai tagságot, ugyanazok a jogok illetik, illetve kötelezettségek terhelik, mint akiknek agrárkamarai tagsági viszonya a törvény alapján keletkezett. "

3. § A Tv. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés b) pont bb) alpontja, valamint c) pont cb) alpontja szerinti esetben az agrárkamarai tagság az agrárkamarához történt bejelentésben megjelölt időpontban szűnik meg, amely időpont nem lehet korábbi az agrárgazdasági tevékenység körébe tartozó tevékenység megszüntetésénél."

4. § A Tv. 7. §-a a következő (12)-(13) bekezdésekkel egészül ki:

"(12) Az agrárkamara által vezetett tagjegyzék adatállománya az agrárkamara kizárólagos tulajdona, azon más személy részére kizárólagos rendelkezési jog nem engedhető, továbbá az agrárkamarának az informatikai rendszerben tárolt adatokhoz való hozzáférési joga, valamint ezen adatoknak az agrárkamara részére elektronikus úton való átadása korlátozására, feltételhez kötésére megállapodás nem köthető.

(13) Az ingatlanügyi hatóság, az adóhatóság, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv és a mezőgazdasági szakigazgatási szerv a rendelkezésére álló adatokat köteles a tagjegyzék összeállításához térítésmentesen az agrárkamara rendelkezésére bocsátani."

5. § A Tv. 9. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az agrárkamara tagjának joga, hogy]

"d) az agrárkamara tisztségviselőitől a feladatkörükbe tartozó kérdésben tájékoztatást kérjen,"

6. § A Tv. 12. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az agrárkamara szolgáltatási és igazgatási jellegű közfeladatokat lát el.

(2) Az agrárkamara részére közfeladat abban az esetben állapítható meg, ha a közfeladat ellátásához szükséges pénzügyi forrás biztosított."

7. § (1) A Tv. 14. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az agrárkamara az agrár- és élelmiszergazdaság fejlesztése, valamint a vidékfejlesztés érdekében]

"b) az agrárkamara tagjairól egységes nyilvántartási rendszert alakít ki és működtet;"

(2) A Tv. 14. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az agrárkamara az üzleti forgalom biztonsága és a tisztességes piaci magatartás megteremtése, megőrzése, illetve fokozása érdekében]

"a) az érintett szervezetek bevonásával kidolgozza a tagjai tisztességes piaci magatartására és tisztességes kereskedelmi gyakorlatára vonatkozó etikai szabályokat;"

(3) A Tv. 14. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

[Az agrárkamara az üzleti forgalom biztonsága és a tisztességes piaci magatartás megteremtése, megőrzése, illetve fokozása érdekében]

"i) amennyiben az agrárkamara a kamarai tagot az etikai szabályzatban meghatározottak szerint megbízható üzleti partnerként minősíti, erről a kamarai tag kérelmére nyilatkozik."

(4) A Tv. 14. § (3) bekezdésének e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az agrárkamara az agrárgazdasági tevékenységet folytatók általános, együttes érdekeinek érvényesítése céljából]

"e) a nyilvánosan rendelkezésre álló dokumentumok alapján javaslatot tesz az Európai Unióban egy adott kérdésben kialakítandó tagállami álláspontra,

f) kezdeményezi a tagok általános gazdasági érdekeit elősegítő jogszabály meghozatalát, illetve a tagok általános gazdasági érdekeivel összhangban nem levő jogszabály és egyéb intézkedés módosítását, hatályon kívül helyezését."

8. § (1) A Tv. 16. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az agrárkamara szolgáltatási közfeladatai keretében] "a) országos szaktanácsadói hálózatot működtet;

b) tájékoztatást nyújt a gazdasággal összefüggő magyar és külföldi jogszabályokról, valamint a gazdálkodó szervezetek tevékenységét érintő gazdaságpolitikai döntésekről és intézkedésekről, előmozdítja a gazdasági együttműködés fejlődését;"

(2) A Tv. 16. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az agrárkamara tagjai részére térítésmentes alapszolgáltatásként]

"a) biztosítja a kamarai ügyfélszolgálat igénybevételét;

b) az alapszabályban rögzített feltételek szerint biztosítja az agrárkamara által szervezett szakmai konferenciákon való részvételt;"

9. § A Tv. 20. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az országos küldöttgyűlés határozatait szótöbbséggel hozza. A 19. § (2) bekezdésének a)-c) pontjában meghatározott ügyekben való döntéshez a küldöttek legalább kétharmados többséggel hozott határozata szükséges. Az alapszabály valamely döntés meghozatala vonatkozásában nagyobb arányú többségi döntés feltételét is előírhatja."

10. § A Tv. 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az elnökség feladata a küldöttgyűlések közötti időszakban, a küldöttgyűlés határozatainak megfelelően az agrárkamara működésének irányítása. Az elnökség testületi szerv."

11. § A Tv. 23. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az elnök és az alelnökök feladatukat csak személyesen láthatják el, feladatuk elvégzése során a törvényeknek, valamint az agrárkamara alapszabályának és más önkormányzati szabályzatának alávetve az agrárkamara érdekében járnak el. Az elnök és az alelnökök alkalmazásával összefüggésben a jogviszony létesítése és megszüntetése tekintetében az országos küldöttgyűlés, egyebekben az elnökség határoz."

12. § A Tv. 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"28. § Az agrárkamara országos, megyei ügyfélszolgálati rendszert működtet. Az agrárkamara az ügyfélszolgálaton keresztül teljesíti a 14. és 16. §-ban előírt igazgatási és szolgáltatási jellegű feladatait. Az ügyfélszolgálat működési területének kijelölését, működési rendjét az elnökség által elfogadott szervezeti és működési szabályzat tartalmazza, melyet a főigazgató köteles előterjeszteni."

13. § A Tv. 35. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A küldöttválasztó közgyűlés eljárási szabályainak - az egyenlő szavazati jog kivételével - figyelemmel kell lenni a tagok és a küldöttek ágazati érdekeinek arányos és kiegyensúlyozott meghatározására."

14. § A Tv. 41. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az agrárkamara a közfeladatai ellátásával, illetve működésével járó költségeket a következő bevételekből fedezi:]

"a) tagdíjból;"

15. § A Tv. 42. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az agrárkamara a (2) bekezdésben foglalt kivétellel üzletszerűen - nyereség és vagyonszerzés céljából - termelő, kereskedelmi vagy szolgáltató tevékenységet nem folytathat, gazdasági társaságnak nem lehet tagja és ilyen társaságban nem szerezhet részesedést.

(2) Az agrárkamara - gazdasági tevékenységet is igénylő közfeladatainak ellátása érdekében - 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságot alapíthat, a gazdasági tevékenység során elért adózott eredményét azonban kizárólag csak az agrárkamara feladatkörébe tartozó célokra fordíthatja."

16. § (1) A Tv. 45. § (2)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az agrárkamara létrejöttének napján a törvény erejénél fogva az agrárkamara tagjává válnak az agrárkamara létrejöttének napján agrárgazdasági tevékenységet folytató gazdák, gazdálkodó szervezetek.

(3) Az agrárkamarai tagságra kötelezett személyek, valamint akik a törvény alapján jogosultak az önkéntes kamarai tagság létesítésére, az agrárkamarai választási tagjegyzék összeállítása érdekében 2012. november 30-ig jelentkezhetnek be a Magyar Agrárkamara által vezetett agrárkamarai választási tagjegyzékbe és egyidejűleg kötelesek egyszeri alkalommal ötezer forint nyilvántartásba vételi díjat a Magyar Agrárkamara részére megfizetni. A nyilvántartásba vételi díj a Magyar Agrárkamara, illetve a területi agrárkamarák működésével, valamint az agrárkamara megalakulásával kapcsolatos kiadásokra használható fel. A Magyar Agrárkamara az agrárkamarai választási tagjegyzékbe bejelentkezett személy részére a küldöttválasztó közgyűlésen szavazásra jogosító igazolást azt követően állítja ki, ha az agrárkamarai választási tagjegyzékbe bejelentkezett személy a nyilvántartásba vételi díjat már megfizette.

(4) Nem kötelezhető a (3) bekezdésben foglaltak szerinti nyilvántartásba vételi díj megfizetésére az a gazda illetve gazdálkodó szervezet, aki (amely) igazolja, hogy a gazdasági kamarákról szóló törvény szerint fizetendő kamarai hozzájárulást a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részére már befizette. Az agrárkamarai választási tagjegyzékbe bejelentkezett és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részére a kamarai hozzájárulás befizetést igazoló gazdák, gazdálkodó szervezetek tekintetében a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara valamint a Magyar Agrárkamara közös elszámolást készít. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az elszámolt kamarai hozzájárulás összegét az elszámolás elfogadását követő harminc napon belül köteles a Magyar Agrárkamarának átutalni. Fizetési késedelem esetén a késedelmi kamat mértéke 20%.

(5) A Magyar Agrárkamara és a területi agrárkamarák - a (14) bekezdésben foglalt eltéréssel - az agrárkamara megalakulásával egyidejűleg általános jogutódlással beolvadnak az agrárkamarába."

(2) A Tv. 45. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az agrárkamarai rendszer új szervezeti és működési feltételei kialakításának elősegítésével összefüggő egyes kérdéseiről szóló törvény szerinti kamarai biztos 2012. október 31-ig összeállított jelentésében beszámol a miniszter és az átmeneti elnökség részére általa végzett tevékenységről. A kamarai biztos részére a jelentés összeállításához szükséges feltételek biztosításáról az átmeneti elnök gondoskodik."

(3) A Tv. 45. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A Magyar Agrárkamara és a területi agrárkamarák választott tisztségviselőinek megbízatása az átmeneti elnökség megalakulásával egyidejűleg a törvény erejénél fogva megszűnik, jogköreiket, illetve feladataikat az agrárkamara megalakulásáig az e törvényben foglaltak szerint az átmeneti elnökség, illetve az átmeneti elnök veszi át."

(4) A Tv. 45. §-a a következő (10)-(14) bekezdéssel egészül ki:

"(10) A Magyar Agrárkamara és a területi agrárkamarák törvény, alapszabály, vagy más szabályzat alapján felállított testületi szerveiben viselt tagság, illetve a küldöttek megbízatása 2012. szeptember 20-án a törvény erejénél fogva megszűnik, az e személyek által gyakorolt jogköröket, illetve ellátott feladatokat az e törvényben foglaltak szerint az átmeneti elnökség, illetve az átmeneti elnök veszi át, illetve gondoskodik azok ellátásáról.

(11) A Magyar Agrárkamaránál a főtitkári, illetve a megyei agrárkamaránál a titkári munkakör 2012. szeptember 30-án megszűnik, az e személyeket a törvény, az alapszabály, a Magyar Agrárkamara, illetve a területi agrárkamara más szabályzatában meghatározottak szerint megillető jogköröket az átmeneti elnök gyakorolja, illetve gondoskodik feladatkörük ellátásáról.

(12) Az agrárkamarai választások lebonyolításáig a választási tagjegyzékbe az abban szereplő személy jogosult betekinteni.

(13) A Magyar Agrárkamarának az agrárkamarai választási tagjegyzék informatikai rendszerben való nyilvántartáshoz való teljes körű hozzáférési jogát valamint ezen adatok Magyar Agrárkamara részére elektronikus úton történő átadását korlátozó megállapodás nem köthető.

(14) Az agrárkamara a Magyar Agrárkamara, illetve a területi agrárkamara által vállalt kötelezettségekért az érintett szervet egyébként megillető vagyon erejéig felel."

17. § (1) A Tv. 46. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az átmeneti elnökség tagjává csak olyan személy nevezhető ki, aki a törvény 30. §-ában meghatározott feltételek szerint agrárkamarai tisztségre egyébként választható lenne."

(2) A Tv. 46. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az átmeneti elnökség az elnökségi tagok kinevezését követő 30 napon belül köteles elfogadni ideiglenes ügyrendjét. Az ideiglenes ügyrend elfogadásával egyidejűleg a Magyar Agrárkamara és a területi agrárkamarák vezetését a választások útján létrejövő agrárkamara megalakulásáig a törvényben, illetve az ideiglenes ügyrendben meghatározottak szerint az átmeneti elnök látja el."

(3) A Tv. 46. §-a a következő (5)-(7) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az átmeneti elnökség mint testületi szerv a törvény keretei között:

a) A Magyar Agrárkamara és a területi agrárkamarák vonatkozásában ellátja a törvényben, az alapszabályban és más szabályzatban a küldöttgyűlés az elnökség és az etikai bizottság hatáskörébe utalt feladatokat,

b) az agrárkamara tekintetében-a Magyar Agrárkamara és a területi agrárkamarák szükség szerinti közreműködésével - ellátja a törvényben írt feladatokat.

(6) Az átmeneti elnöknek a Magyar Agrárkamara és a területi agrárkamarák vezetésével összefüggő alkalmazásának részletes feltételeit - a kinevezés, illetve a felmentés kivételével - az átmeneti elnökség állapítja meg.

(7) Az újonnan megalakuló agrárkamara ellenőrző bizottságának hatásköre kiterjed a Magyar Agrárkamara és a területi agrárkamarák ellenőrző bizottságának hatáskörébe tartozó ügyek vizsgálatára."

18. § (1) A Tv. 47. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az átmeneti elnök

a) a Magyar Agrárkamarát, a területi agrárkamarát önállóan képviseli;

b) előkészíti a Magyar Agrárkamara és a területi agrárkamarák jogutódlását;

c) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az agrárpolitikáért felelős miniszter részére meghatároz."

(2) A Tv. 47. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az átmeneti elnök az (1) bekezdés a) pontja szerinti jogkörét az átmeneti elnökség tagjára vagy a Magyar Agrárkamara, illetve a területi agrárkamara alkalmazásában álló más személyre átruházhatja."

(3) A Tv. 47.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az átmeneti elnökség az agrárkamarával kapcsolatos feladatkörében:

a) megállapítja az agrárkamarai választási tagjegyzéket;

b) az agrárkamarai választási tagjegyzék alapján az érintett tagokat kamarai osztályokba sorolja;

c) e törvényben foglaltak figyelembevételével kialakítja a megyei (fővárosi) szinten megtartandó küldöttválasztó alakuló közgyűlés összehívásának, lebonyolításának részletes szabályait, és gondoskodik a küldöttválasztó alakuló közgyűlés összehívásáról;

d) javaslatot tesz az agrárkamara alapszabályára és más önkormányzati szabályzatára;

e) dönt a küldöttválasztó alakuló közgyűlés és a megyei (fővárosi) küldöttgyűlés, valamint az országos küldöttgyűlés megszervezésével, lebonyolításával összefüggő, halaszthatatlan intézkedést igénylő kérdésben;

f) előkészíti és lebonyolítja a kamarai küldöttválasztó alakuló gyűlést és a tisztségviselők megválasztását."

(4) A Tv. 47.§-a a következő (8)-(10) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Az átmeneti elnökség a Magyar Agrárkamara és a területi agrárkamarák irányításával kapcsolatos feladatkörében az agrárkamara megalakulásáig:

a) az ideiglenes ügyrendben a gazdasági kamarákról szóló törvényben, valamint a Magyar Agrárkamara és a területi agrárkamarák alapszabályában foglaltaktól eltérő vezetési és irányítási rendet alakíthat ki;

b) az ideiglenes ügyrendben az átmeneti elnök egyes döntési jogosítványait az átmeneti elnökség előzetes hozzájárulásához kötheti;

c) kialakítja a Magyar Agrárkamaránál, illetve a területi agrárkamaráknál alkalmazandó díjazás rendjét;

d) elfogadja a Magyar Agrárkamara és a területi agrárkamarák mérlegét.

(9) Bíróság, hatóság és más szervezet a Magyar Agrárkamara, illetve a területi agrárkamarák képviseletére a korábbi jogszabályok alapján jogosult személy képviseleti jogát az átmeneti elnök kérelmére törli a nyilvántartásból.

(10) A Magyar Agrárkamara, illetve a területi agrárkamara tulajdonosi részvételével működő gazdasági társaság esetében a Magyar Agrárkamarát, illetve a területi agrárkamarát megillető tulajdonosi jogokat e törvény alapján az átmeneti elnök látja el."

19. § A Tv. a következő 47/A. §-sal egészül ki:

"47/A. § (1) A miniszter az agrárkamara létrejöttéig terjedő időtartamra az átmeneti elnök munkájának támogatására kamarai felügyelőt bízhat meg.

(2) A kamarai felügyelő jogosult

a) az átmeneti elnökség valamennyi ülésén részt venni,

b) az átmeneti elnöktől, az átmeneti elnökség tagjától, valamint a Magyar Agrárkamarával, valamint a területi agrárkamarákkal bármilyen jogviszonyban levő személytől jelentést, tájékoztatást kérni,

c) a Magyar Agrárkamara, valamint a területi agrárkamarák által kezelt valamennyi adatot megismerni,

d) a Magyar Agrárkamara, valamint a területi agrárkamarák bármely iratát megtekinteni,

e) a Magyar Agrárkamara, valamint a területi agrárkamarák által használt bármely helyiségbe belépni.

(3) A kamarai felügyelő feladata az agrárkamara megalakulási folyamata lebonyolításának elősegítése, melynek érdekében folyamatos kapcsolatot tart az átmeneti elnökkel és a miniszterrel."

20. § A Tv. 49. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 16. § (2) bekezdésének c), e), h)-j) pontja 2013. április 1-jén, d) és f) pontja 2014. január 1-jén lép hatályba."

21. § A Tv. 50. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"50. § Ahol jogszabály agrárkamarát, Magyar Agrárkamarát, területi agrárkamarát említ azon az agrárkamara megalakulását követően a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarát kell érteni."

22. § A Tv. 53. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"53. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg az ingatlanügyi hatóság, az adóhatóság, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv és a mezőgazdasági szakigazgatási szerv általi, az agrárkamara részére térítésmentesen történő adatszolgáltatási kötelezettség szabályait."

23. § A Tv. a következő 55. §-sal egészül ki:

"55. § E törvénynek a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról szóló 2012. évi CXXXII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított rendelkezéseit a Módtv. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

24. § (1) A Tv. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Tv. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

25. § A Tv. 5. § (2) bekezdésében az "Az (1) bekezdésben foglalt időpontot követően kamarai" szövegrész helyébe a "Kamarai" szöveg lép.

26. § (1) Hatályát veszti a Tv.

a) 5. § (1) bekezdése;

b) 18. § g) pontjában az "és a kamarai hozzájárulás" szövegrész;

c) a 16. § (1) bekezdés a) és b) pontja, és a (2) bekezdés a) és b) pontja;

d) 19. § (2) bekezdés i) pontjában az "és a kamarai hozzájárulás" szövegrész;

e) 41. § (1) bekezdés b) pontja;

f) 47. § (6) bekezdése;

g) 54. § (2) bekezdése.

(2) Hatályát veszti az agrárkamarai rendszer új szervezeti és működési feltételei kialakításának elősegítésével összefüggő egyes kérdésekről szóló 2010. évi CXLIV. törvény.

(3) Nem lép hatályba a Tv. 16. § (2) bekezdés g) pontja.

27. § A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 40. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az 1-10. §, a 11. § (1) bekezdésének a)-k) pontja, a 11. § (2) bekezdése, a 12. §, a 13. § (1) és (3)-(5) bekezdése, a 14. § (1)-(7) bekezdése, a 15. § (2) és (3) bekezdése, a 16-43. §, a 45. § 2013. január 1-jén lép hatályba. (3) A 11. § (1) bekezdés l) és m) pontja, a 13. § (2) bekezdése, a 14. § (8) bekezdése, valamint a 15. § (1) bekezdése 2014. január 1-jén lép hatályba."

28. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 8. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2012. évi CXXXII. törvényhez

A Tv. 1. melléklete a következő sorokkal egészül ki:

[Az agrárkamara tagjai az önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ) alapján:]

"463101 Zöldség-gyümölcs nagykereskedelem m.n.s.

463102 Zöldség-gyümölcs külkereskedelem

463201 Hús, húskészítmény nagykereskedelme m.n.s.

463202 Hús, húskészítmény külkereskedelme

463301 Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme m.n.s.

463302 Tejtermék, tojás, zsiradék külkereskedelme

463501 Dohányáru nagykereskedelem

463502 Dohányáru külkereskedelem"

2. melléklet a 2012. évi CXXXII. törvényhez

A Tv. 2. melléklete a következő sorokkal egészül ki:

[Az agrárkamara tagjai a tevékenységek egységes ágazati osztályozás rendjének (TEÁOR) jegyzéke alapján:]

"4631 Zöldség-gyümölcs nagykereskedelem

4632 Hús, húskészítmény nagykereskedelem

4633 Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelem

4635 Dohányáru nagykereskedelem"

Tartalomjegyzék