139/2012. (XII. 22.) VM rendelet

az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében, a 2. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdése a) és p) pontjában, a 4. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat-és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva -a következőket rendelem el:

1. Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosítása

1. § (1) Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet [a továbbiakban: 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet] 6. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:

"(1c) Az engedélyes a 2012. évben július-december tárgyhónapokban elvégzett B012 és B013 technikai kódú állat-egészségügyi szolgáltatásokról az 5. § (7) bekezdésnek és a 6. § (1) bekezdésnek megfelelően kiállított számlák másolatát a 6. § (1) bekezdés szerinti adattartalmú támogatási kérelemhez csatolva 2013. január 20-áig postai úton megküldi a kedvezményezett telephelye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak."

(2) A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 6. §-a a következő (1d) bekezdéssel egészül ki:

"(1d) Azok az engedélyesek, akiknek a 2012. július 1. és július 27. között elvégzett állat-egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó támogatási kérelmét az MVH kizárólag a B011 technikai kóddal jelölt állat-egészségügyi szolgáltatások nem támogathatóságára való hivatkozással jogerősen - részben vagy teljes egészében - elutasította, 2013. január 20. napjáig a kedvezményezett telephelye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósághoz az (1) bekezdés szerinti, új támogatási kérelmet nyújthatnak be, amelyről az MVH a szolgáltatás elvégzésének időpontjában hatályos jogszabályi rendelkezések alapján hoz döntést. A kérelemhez csatolni kell a 2012. július 1. és július 27. között elvégzett, B011 technikai kóddal jelölt állat-egészségügyi szolgáltatásokról szóló, elutasított számlák másolatát. Az új támogatási kérelem kizárólag a fentiek miatt elutasított számlát vagy számlákat tartalmazhat."

(3) A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A B012 és B013 technikai kódú szolgáltatások 2012. évi támogatott igénybevételéhez az 5. § (1) bekezdés szerinti jóváhagyási kérelmet legkésőbb 2012. december 27-ig kell benyújtani a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által rendszeresített és honlapján közzétett, a 2. számú melléklet szerinti adattartalmú nyomtatványon az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósághoz."

(4) A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet módosítása

2. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet [a továbbiakban: 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet] 2. § 27. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

"27. hüvelyes növény: bab, borsó fajok, lencse, csillagfürt, szójabab, szegletes lednek, földimogyoró,"

(2) A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 2. § 56. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

"56. szálas pillangós takarmánynövények: lucerna, bükköny-félék, vöröshere, bíborhere, fehér here, korcshere, perzsa here, alexandriai here, lódi here, fonák here, somkóró, takarmány baltacím, szarvaskerep, nyúlszapuka, szeradella, borsó fajok, tarka koronafürt, koronás baltavirág, görögszéna, fehérvirágú somkóró vagy ezen növények keveréke, füves keveréke, illetve ezen növényeket tartalmazó keverék;"

(3) A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 2. § 75. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

"75. zöldtrágya-növény: olyan vetett növényfaj, amely növénytakaróként beborítja a talajt és a talajtermékenység javításának céljából fejlődése vegetatív szakaszában, de legkésőbb a vetést követő első virágzáskor teljes tömegében a talajba bedolgozásra kerül, ahol az árvakelés nem minősül zöldtrágya-növénynek;"

3. § A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 10. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A legeltethető állatállományra vonatkozó előírások betartása valamennyi célprogram esetén úgy kerül megállapításra, hogy a 3. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint d) pontjának db)-dc) alpontjai szerinti célprogramokban támogatott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek támogatott területe,valamint az adott célprogramban előírt állatsűrűség szorzatának eredménye képezi azt az állategységet, amely a támogatásra jogosultnak a különböző célprogramokban előírt állatsűrűségi minimum előírások teljesítéséhez szükséges."

4. § A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 14. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A gazdálkodási év során kijuttatott hatóanyagdózis kizárólag abban az esetben haladhatja meg az adott gazdálkodási évi tápanyag-gazdálkodási tervben foglaltakat, ha az a következő gazdálkodási évre elkészített tápanyag-gazdálkodási terv adatai alapján a következő évi főnövény tápanyag utánpótlása céljából indokolt."

5. § A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 16. §-a a következő (8)-(9) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A vetésszerkezeti előírások vizsgálatánál azok a területek, amelyekre egy adott évben nem nyújtottak be kifizetési kérelmet, az adott gazdálkodási évnél egyéb kultúraként kerülnek figyelembevételre.

(9) Ha a 2013/2014., azaz az ötödik gazdálkodási év vonatkozásában a zöldtrágya növény beforgatása legkésőbb 2014. október 31-ig megtörténik, akkor a zöldtrágyázást megvalósítottnak kell tekinteni."

6. § A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"27. § (1) Ha a támogatásra jogosult a támogatási jogosultsággal érintett ültetvényét kivágja, a kivágás tényét a kivágás befejezésétől számított 10 napon belül az MVH honlapján közzétett nyomtatványon be kell jelentenie az MVH-nak.

(2) Ha a kivágás anélkül történt, hogy a támogatásra jogosult a kivágott, támogatási jogosultsággal érintett ültetvényét újra kívánná telepíteni, akkor az (1) bekezdés szerinti bejelentéssel egyidejűleg, a 26. § (1) bekezdésben meghatározott, a kivágott terület nagyságához igazodó visszavonási kérelmet kell benyújtania az MVH-nak.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott visszavonási kérelem benyújtásának elmaradását úgy kell tekinteni, hogy a kivágás az újratelepítés szándékával történt, és a támogatásra jogosult az újratelepítést a kivágás befejezésétől számított 12 hónapon belül elvégzi.

(4) A támogatásra jogosultnak az újratelepítés befejezését a megvalósulást követő 10 napon belül, az MVH honlapján közzétett nyomtatványon az újratelepített növényfaj megnevezésével együtt be kell jelentenie az MVH-nak.

(5) A támogatásra jogosult kizárólag a (4) bekezdésben meghatározott bejelentés megtétele után nyújthat be olyan kifizetési kérelmet, amelyben az újratelepített, kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen lévő ültetvény alapján a támogatási összeg kifizetését igényli."

7. § A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 42. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kifizetési kérelmet a támogatott területekre kell benyújtani. Amennyiben a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területre vonatkozóan az igényelt vagy az ellenőrzéseket követően megállapított terület kisebb, mint a támogatott terület, akkor a kifizetés a támogatásra jogosultság mértéke és a támogatott terület arányában kerül teljesítésre."

8. § A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 52. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) Ha a támogatásra jogosult nem tesz eleget a 15. § (5) bekezdésben előírt, a tápanyag-gazdálkodási terv 20. számú mellékletben foglalt adattartalmának benyújtására vonatkozó kötelezettségének, úgy a célprogramra az előző gazdálkodási évre jutó támogatási összeg 15%-ára nem jogosult.

(4) Ha a támogatásra jogosult nem tesz eleget a 18. § (7) bekezdésében előírt, a gazdálkodási napló meghatározott adatainak benyújtására vonatkozó kötelezettségének, úgy az intézkedésre az előző gazdálkodási évre jutó támogatási összeg 15%-ára nem jogosult."

9. § (1) A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 53. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A 3. § (1) bekezdés c) pont ca)-cc) alpontjában meghatározott célprogramok esetén a támogatásra jogosult az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület vonatkozásában a célprogramból a támogatási időszak lejáratáig kizárásra kerül és a támogatási kérelemre vonatkozóan már igénybe vett teljes támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni, ha

a) a 27. § (5) bekezdésben foglaltak ellenére a támogatásra jogosult az újratelepítésre nem került ültetvény területére kifizetési kérelmet nyújt be;

b) nem tesz eleget

ba) a 27. § (1) bekezdésében előírtak szerinti, az ültetvény kivágására vonatkozó, vagy

bb) a 27. § (4) bekezdésében előírtak szerinti, az ültetvény újratelepítésére vonatkozó bejelentési kötelezettségének;

c) a támogatásra jogosult a 27. § (3) bekezdésében meghatározott 12 hónapon belül nem végzi el az ültetvény újratelepítését;

d) az ültetvény kivágását követően nem a teljes kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület kerül újratelepítésre a kivágás befejezésétől számított 12 hónapon belül, vagy

e) az ültetvény részben kerül kivágásra."

(2) Az R. 53. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Ha a 45. § (2) bekezdése szerinti ellenőrzések során megállapítást nyer, hogy a támogatásra jogosult nem felel meg a 10. § (1) bekezdésében, a 71. § (4) bekezdés a) pontjában, vagy a 72. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltaknak, akkor a célprogramból a támogatási időszak lejártáig kizárásra kerül, és az adott területre kifizetett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni."

10. § A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 55. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha az adminisztratív vagy a helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a támogatásra jogosult nem rendelkezik a 29. § (3) bekezdés szerinti igazolással, úgy a támogatásra jogosult részére az adott tábla vonatkozásában az egy gazdálkodási évre járó teljes támogatási összeg nem kerül kifizetésre."

11. § (1) A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 57. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 44/2007. (VI. 8.) FVM rendeleten túl nem minősül jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak, amennyiben:]

"b) a jogosult terület vonatkozásában az NFA, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vagy a Nemzeti Park Igazgatóság a földhasználóval kötött haszonbérleti szerződést írásban felmondja;"

(2) A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 57. § (5) bekezdés g) pont ga) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 44/2007. (VI. 8.) FVM rendeleten túl nem minősül jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak, amennyiben: a támogatásra jogosult a 25. § (1) bekezdésben a kötelezettségátadásra vonatkozó kérelem benyújtására meghatározott határidőnek azért nem tesz eleget, mert]

"ga) 2011. december 31-ig az adott területre az NFA, vagy a Nemzeti Park Igazgatóság a haszonbérleti pályázati felhívást nem tette közzé vagy a kiírt haszonbérleti pályázati felhívásra benyújtott pályázatot nem bírálta el, és a kötelezettség átvevője - a gb) pontban foglalt kivételtől eltekintve - a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül benyújtja a kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet;"

12. § A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 65. § (4) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A célprogram előírásai:]

"f) a célprogram 5 éve alatt a vetésszerkezeten belül a főnövény vonatkozásában szemeskukorica, csemegekukorica és a napraforgó együttes részaránya legfeljebb 20% lehet;"

13. § A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 67. § (4) bekezdés a) pont ad) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A célprogram előírásai: legeltetés esetén:]

"ad) a célprogram harmadik gazdálkodási évének végétől legalább 0,3 állategység/ha legeltethető állatállomány megléte;"

14. § A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 71. § (5) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A célprogram előírásai a célprogram második évétől:]

"g) a célprogram harmadik gazdálkodási évének végétől legalább 0,2 állategység/ha legeltethető állatállomány megléte;"

15. § A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 77. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A célprogram előírásai:]

"d) a célprogram harmadik gazdálkodási évének végétől legalább 0,2 állategység/ha legeltethető állatállomány megléte;"

16. § A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 78. § (4) bekezdés e) pontja a helyébe a következő rendelkezés lép:

[A célprogram előírásai:]

"e) a célprogram harmadik gazdálkodási évének végétől legalább 0,2 állategység/ha legeltethető állatállomány megléte;"

17. § A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet a következő 81/C. §-sal egészül ki:

"81/C. § E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 139/2012. (XII. 22.) VM rendelettel [a továbbiakban: 139/2012. (XII. 22.) VM rendelet] megállapított 27. §-át, 42. § (2) bekezdését, 53. § (6) bekezdését, 53. § (8) bekezdését a 139/2012. (XII. 22.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

18. § A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

19. § (1) A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 14. § (7) bekezdés b) pontjában a "(4) bekezdés szerint" szövegrész helyébe a "(2) bekezdés szerint" szöveg lép.

(2) A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet

a) 15. § (5) bekezdésében a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz (a továbbiakban: MgSzH)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH)",

b) 17. § (3) bekezdésében az "MgSzH megyei növény- és talajvédelmi igazgatóságainak" szövegrész helyébe a "Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságainak", valamint az "MgSzH Központ" szövegrész helyébe a "NÉBIH",

c) 18. § (5) bekezdésében az "MgSzH" szövegrész helyébe a "NÉBIH",

d) 18. § (7) bekezdésében az "MgSzH-hoz" szövegrész helyébe a "NÉBIH-hez",

e) 19. § (2) bekezdésében az "MgSzH" szövegrész helyébe a "NÉBIH",

f) 29. § (3) bekezdésében az "MgSzH" szövegrész helyébe a "NÉBIH", és

g) 56. § (1) bekezdésében az "MgSzH Központ" szövegrész helyébe a "NÉBIH"

szöveg lép.

(3) A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 57. §

a) (5) bekezdésében a "túl nem minősül" szövegrész helyébe a "túl a támogatásra jogosult szempontjából nem minősül",

b) (5) bekezdés g) pontjában a "támogatásra jogosult" szövegrész helyébe a "kötelezettség átvevője"

szöveg lép.

(4) A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 71. § (3) bekezdés b) pontjában és a 72. § (3) bekezdés b) pontjában a "2. évétől" szövegrész helyébe a "második gazdálkodási évétől" szöveg lép.

(5) A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 18. számú mellékletében

a) a "földhasználó neve, regisztrációs száma;" szövegrész helyébe a "földhasználó neve, regisztrációs száma, postacíme, elektronikus levélcíme (amennyiben rendelkezik)",

b) a "gazdaság helye" szövegrész helyébe a "termőterület adatai, minta származási helye: blokkazonosító, helyrajzi szám, tábla terület, tábla sorszám;", és

c) a "tábla jele" szövegrész helyébe a "mintavételt végző megnevezése (ha a megrendelő és a mintavevő nem ugyanaz)"

szöveg lép.

(6) A61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 19. számú mellékletében

a) a "földhasználó neve, regisztrációs száma;" szövegrész helyébe a "földhasználó neve, regisztrációs száma, postacíme, elektronikus levélcíme (amennyiben rendelkezik)",

b) a "gazdaság helye" szövegrész helyébe a "termőterület adatai, minta származási helye: blokkazonosító, helyrajzi szám, tábla terület, tábla sorszám;", és

c) a "tábla jele" szövegrész helyébe a "mintavételt végző megnevezése (ha a megrendelő és a mintavevő nem ugyanaz)"

szöveg lép.

(7) A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 22. számú melléklet

a) 2. sorának F oszlopában "az MgSzH-hoz" szövegrész helyébe "a NÉBIH-hez",

b) 5. sorának F oszlopában "az MgSzH-hoz" szövegrész helyébe "a NÉBIH-hez"

szöveg lép.

20. § Hatályát veszti a 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet

a) 53. § (3)-(5) bekezdése,

b) 23. számú melléklet XII. Gyepgazdálkodás túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram táblázat 178. sor c) pontja, és

c) 23. számú melléklet XIII. Gyepgazdálkodás élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram táblázat 201. sor c) pontja.

3. Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) VM rendelet módosítása

21. § (1) Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) VM rendelet [a továbbiakban: 39/2011. (V. 18.) VM rendelet] 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § A kamattámogatás és a kezességi díjtámogatás forrása a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Folyó kiadások és jövedelem-támogatások jogcímcsoport."

(2) A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 1. § c), h), i) pontjában. 4. § (2) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében, 5. § (2) bekezdés a) pontjában, 5. § (3) bekezdésében, valamint 7. § (1) bekezdésében a "KA-VOSZ" szövegrész helyébe a "KAVOSZ" szöveg lép.

(3) A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 2. § (8) bekezdésében a "2012. december 31. napjáig" szövegrész helyébe a "2013. december 31. napjáig" szöveg lép.

4. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2012. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 32/2012. (IV. 2.) VM rendelet alapján számítandó támogatáscsökkentés keretében alkalmazandó elvi maximum értékek nemzeti összegeiről szóló 90/2012. (VIII. 28.) VM rendelet módosítása

22. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2012. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 32/2012. (IV. 2.) VM rendelet alapján számítandó támogatáscsökkentés keretében alkalmazandó elvi maximum értékek nemzeti összegeiről szóló 90/2012. (VIII. 28.) VM rendelet [a továbbiakban: 90/2012. (VIII. 28.) VM rendelet] a következő 10/A. §-sal egészül ki:

"10/A. § E rendelet 1-10. §-ában felsorolt támogatási jogcímekhez kapcsolódó maximális elvi fajlagos támogatási összegeket az 1. melléklet tartalmazza."

(2) A 90/2012. (VIII. 28.) VM rendelet a 3. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

5. Záró rendelkezés

23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 139/2012. (XII. 22.) VM rendelethez

A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 1. számú melléklete a következő 23. és 24. sorral egészül ki:

23.B012myxomatózis elleni
vakcinázás
házinyúlVakcinázás:
100 Ft/alkalom/egyed
24.B013nyulak vérzéses
betegsége (RHDV)
elleni vakcinázás
házinyúlVakcinázás:
100 Ft/alkalom/egyed

2. melléklet a 139/2012. (XII. 22.) VM rendelethez

1. A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú melléklet III. Ökológiai szántóföldi növénytermesztési célprogram táblázat 21. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

EllenőrzésSzankció
A célprogram előírásailehetséges módjagyakoriságaszintjeMeg nem felelés típusaa)
első alkalom
b)
többszöri alkalom
21.) a 834/2007/EKHE és az ellenőrzőéventekötelezettség-21. a) Csávázott vetőmag felhasználásaS3S4
rendelet ökológiaiszervvállalással érintett21. b) Vetésváltás szabályainak megsértéseS2S3
termelésre
vonatkozó
szabályainak és
a 889/2008/EK
adatszolgáltatása
alapján
egybefüggő terület21. c) Trágyázás szabályainak megsértéseS3S4
21. d) A növényvédelem szabályainak
megsértése
S3S4
rendelet
előírásainak
betartása;

2. A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú melléklet V. Szántóföldi növénytermesztés vadlúd- és daruvédelmi előírásokkal célprogram táblázat 69. e) sora helyébe a következő rendelkezés lép:

A célprogram előírásaiEllenőrzésMeg nem felelés típusaSzankció
lehetséges módjagyakoriságaszintjea)
első alkalom
b)
többszöri alkalom
69. e) Az egyéb
kultúra aránya
meghaladja
a 10%-ot
69. ea) A részarány
mértéke 10 és 15%
közötti
S7
69. eb) A részarány
mértéke 15% feletti
S8

3. A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú melléklet VIII. Vízerózió elleni célprogram táblázat 133. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

133.) a célprogram 5 éve alatt a vetésszerkezeten
belül a szemes kukorica, vetőmagkukorica,
HE (GN) +
adminisztratív
5.
év
Célprogram133.) a szemes kukorica,
vetőmagkukorica,
133. a) 20 és
30% közötti
S9
csemegekukorica és a napraforgó együttes
részaránya legfeljebb 20% lehet;
ellenőrzéscsemegekukorica és a napraforgó
együttes részaránya
133. b)
meghaladja
a 30%-ot
S10

4. A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú melléklet X. Extenzív gyepgazdálkodás célprogram táblázat 149. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

A célprogram előírásaiEllenőrzésMeg nem felelés típusaSzankció
lehetséges módjagyakoriságaszintjea) első alkalomb) többszöri alkalom
149.) a célprogram
harmadik
gazdálkodási évének
végétől legalább
0,3 állategység/ha
legeltethető
állatállomány
megléte;
ENAR4. évtőlkötelezettség-
vállalással érintett
egybefüggő terület
149.) Nincs meg az előírt állatsűrűség
a legeltetett területre vonatkozóan
S2*S3**

5. A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú melléklet X. Extenzív gyepgazdálkodás célprogram táblázat 150. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

A célprogram előírásaiEllenőrzésMeg nem felelés típusaSzankció
lehetséges módjagyakoriságaszintjea)
első alkalom
b)
többszöri alkalom
150.)
pásztoroló/szakaszoló
legeltetés
alkalmazása;
HE (GN)éventekötelezettség-
vállalással érintett
egybefüggő terület
150.) Nem pásztoroló vagy szakaszos
legeltetést alkalmaztak
S1S2

6. A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú melléklet X. Extenzív gyepgazdálkodás célprogram táblázat 156. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

A célprogram előírásaiEllenőrzésMeg nem felelés típusaSzankció
lehetséges módjagyakoriságaszintjea) első alkalomb) többszöri alkalom
156.) a gazdálkodási
év során kizárólag
kaszálás történik
HE (GN)éventekötelezettség-
vállalással érintett
egybefüggő terület
156.) Legeltetés is történtS0S1

7. A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú melléklet XI. Ökológiai gyepgazdálkodási célprogram táblázat 161. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

A célprogram előírásaiEllenőrzésMeg nem felelés típusaSzankció
lehetséges módjagyakoriságaszintjea)
első alkalom
b)
többszöri alkalom
161.)
pásztoroló/szakaszoló
legeltetés
alkalmazása;
HE (GN)éventekötelezettség-
vállalással érintett
egybefüggő terület
161.) Nem pásztoroló vagy szakaszos
legeltetést alkalmaztak
S1S2

8. A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú melléklet XI. Ökológiai gyepgazdálkodási célprogram táblázat 167. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

A célprogram előírásaiEllenőrzésMeg nem felelés típusaSzankció
lehetséges módjagyakoriságaszintjea)
első alkalom
b)
többszöri alkalom
167.) a gazdálkodási
év során kizárólag
kaszálás történik
HE (GN)éventekötelezettség-
vállalással érintett
egybefüggő terület
167.) Legeltetés is történtS0S1

9. A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú melléklet XII. Gyepgazdálkodás túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram táblázat 170. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

A célprogram előírásaiEllenőrzésMeg nem felelés típusaSzankció
lehetséges módjagyakoriságaszintjea)
első alkalom
b)
többszöri alkalom
170.)
pásztoroló/szakaszoló
legeltetés
alkalmazása;
HE(GN)éventekötelezettség-
vállalással érintett
egybefüggő terület
170.) Nem pásztoroló vagy szakaszos
legeltetést alkalmaztak
S1S2

10. A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú melléklet XII. Gyepgazdálkodás túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram táblázat 191. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

A célprogram előírásaiEllenőrzésMeg nem felelés típusaSzankció
lehetséges módjagyakoriságaszintjea)
első alkalom
b)
többszöri alkalom
191.) a gazdálkodási
év során kizárólag
kaszálás történik
HE (GN)éventekötelezettség-
vállalással érintett
egybefüggő terület
191.) Legeltetés is történtS0S1

11. A61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú melléklet XIII. Gyepgazdálkodás élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram táblázat 194. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

A célprogram előírásaiEllenőrzésMeg nem felelés típusaSzankció
lehetséges módjagyakoriságaszintjea)
első alkalom
b)
többszöri alkalom
194.) pásztoroló/
szakaszoló
legeltetés
alkalmazása;
HE (GN)éventekötelezettség-
vállalással érintett
egybefüggő terület
194.) Nem pásztoroló vagy szakaszos
legeltetést alkalmaztak
S1S2

12. A61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú melléklet XIII. Gyepgazdálkodás élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram táblázat 212. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

A célprogram előírásaiEllenőrzésMeg nem felelés típusaSzankció
lehetséges módjagyakoriságaszintjea)
első alkalom
b)
többszöri alkalom
212.) a gazdálkodási
év során kizárólag
kaszálás történik
HE (GN)éventekötelezettség-
vállalással érintett
egybefüggő terület
212.) Legeltetés is történtS0S1

13. A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú melléklet XIV. Környezetvédelmi célú földhasználat váltás célprogram táblázat 217. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

A célprogram előírásaiEllenőrzésMeg nem felelés típusaSzankció
lehetséges módjagyakoriságaszintjea)
első alkalom
b)
többszöri alkalom
217.) pásztoroló/
szakaszoló
legeltetés
alkalmazása;
HE (GN)éventekötelezettség-
vállalással érintett
egybefüggő terület
217.) Nem pásztoroló vagy szakaszos
legeltetést alkalmaztak
S2

14. A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú melléklet XIV. Környezetvédelmi célú földhasználat váltás célprogram táblázat 221. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

A célprogram előírásaiEllenőrzésMeg nem felelés típusaSzankció
lehetséges módjagyakoriságaszintjea)
első alkalom
b)
többszöri alkalom
221.) a célprogram
harmadik
gazdálkodási évének
végétől legalább
0,2 állategység/ha
legeltethető
állatállomány
megléte
ENAR4. évtőlkötelezettség-
vállalással érintett
egybefüggő terület
221.) Nincs meg az előírt állatsűrűségS2*S3**

15. A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú melléklet XVII. Ökológiai gyümölcs és szőlőtermesztés célprogram táblázat 238. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

A célprogram előírásaiEllenőrzésMeg nem felelés típusaSzankció
lehetséges módjagyakoriságaszintjea)
első alkalom
b)
többszöri alkalom
238.) a 834/2007/EKHE és az ellenőrzőéventekötelezettség-238. a) Trágyázás szabályainak megsértéseS3S4
rendelet ökológiai
termelésre
vonatkozó
szerv
adatszolgáltatása
alapján
vállalással érintett
egybefüggő terület
238. b) A növényvédelem szabályainak
megsértése
S3S4
szabályainak és
a 889/2008/EK
rendelet
előírásainak
betartása;

16. A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú melléklet XX. A természetes vizes élőhelyek mocsarak, zsombékok, sásos területek gondozása célprogram táblázat 266. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

A célprogram előírásaiEllenőrzésMeg nem felelés típusaSzankció
lehetséges módjagyakoriságaszintjea)
első alkalom
b)
többszöri alkalom
266.) a célprogram
harmadik
gazdálkodási évének
végétől legalább 0,2
állategység/ha
legeltethető
állatállomány
megléte
HE (GN)
adminisztratív
ellenőrzés
4. évtőlkötelezettség-
vállalással érintett
egybefüggő terület
266.) Nem rendelkezik az előírt
állegységgel.
S2*S3**

17. A61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú melléklet XXI. Vizes élőhelyek létrehozása és kezelése célprogram táblázat 276. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

A célprogram előírásaiEllenőrzésMeg nem felelés típusaSzankció
lehetséges módjagyakoriságaszintjea)
első alkalom
b)
többszöri alkalom
276.) a célprogram
harmadik
gazdálkodási évének
végétől legalább 0,2
állategység/ha
legeltethető
állatállomány
megléte
HE (GN)
adminisztratív
ellenőrzés
4. évtőlkötelezettség-
vállalással érintett
egybefüggő terület
276.) Nem rendelkezik az előírt
állegységgel.
S2*S3**

3. melléklet a 139/2012. (XII. 22.) VM rendelethez

[1. melléklet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2012. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 32/2012. (IV. 2.) VM rendelet alapján számítandó támogatáscsökkentés keretében alkalmazandó elvi maximum értékek nemzeti összegeiről szóló 90/2012. (VIII. 28.) VM rendelethez]

A 2012. évi támogatások számítása során alkalmazandó maximális fajlagos támogatási összegek mértéke

A
Kiegészítő nemzeti támogatási jogcímek
B
Egységre vetített maximális összeg
1. Egyes szántóföldi növények - termeléstől elválasztott támogatás55,52 EUR/történelmi bázisjogosultság
2. Rizs - termeléstől elválasztott támogatás307,60 EUR/történelmi bázisjogosultság
3. Dohány (Burley) - termeléstől elválasztott támogatás3142,13 EUR/történelmi bázisjogosultság
4. Dohány (Virginia) - termeléstől elválasztott támogatás2754,43 EUR/történelmi bázisjogosultság
5. Hízottbika - termeléstől elválasztott támogatás209,63 EUR/történelmi bázisjogosultság
A
Kiegészítő nemzeti támogatási jogcímek
B
Egységre vetített maximális összeg
6. Anyatehén termeléshez kötött támogatás131,12 EUR/történelmi bázisjogosultság
7. Anyatehén termeléstől elválasztott támogatás31,77 EUR/történelmi bázisjogosultság
8. Extenzifikációs szarvasmarhatartás - termeléstől elválasztott
támogatás
68,57 EUR/történelmi bázisjogosultság
9. Anyajuh - termeléshez kötött támogatás1,97 EUR/egyed vagy 1,57 EUR/egyed,
ha a juhtejet értékesítik
10. Anyajuh kiegészítő - termeléstől elválasztott támogatás7,00 EUR/történelmi bázisjogosultság
11. Tej - termeléstől elválasztott támogatás28,17 EUR/1000 történelmi bázisjogosultság

Tartalomjegyzék