2012. évi CCIV. törvény

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről[1]

Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE, A HIÁNY ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG ÉRTÉKE

1. Az államháztartás központi alrendszerének egyenlege és főösszegei

1. §[2] Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2013. évi

a) bevételi főösszegét 15 460 815,7 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 16 586 000,1 millió forintban,

c) hiányát 1 125 184,4 millió forintban

állapítja meg.

2. § Az 1. §-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszegeknek, és a saját bevétellel nem fedezett kiadásokhoz nyújtott költségvetési támogatási előirányzatoknak fejezetek, címek, alcímek, jogcímcsoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

2. Az államadósság értéke

3. § (1) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 4. § (1) bekezdése alapján az államháztartás két alrendszere és a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek 2013. december 31-ére tervezett adóssága 283,4 forint/euró, 235,4 forint/svájci frank, 226,8 forint/amerikai dollár és 344,1 forint/SDR árfolyam mellett az államháztartás központi alrendszerében 21 724,9 milliárd forint, az államháztartás önkormányzati alrendszerében 577,5 milliárd forint, a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeteknél 131,3 milliárd forint.

(2) 2013. december 31-én az államadósság-mutató

a) számlálójának a Gst. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti várható összege 22 406,1 milliárd forint,

b) nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti várható összege 30 392,0 milliárd forint.

(3) Az államadósság-mutató mértéke a (2) bekezdés alapján várhatóan 73,7%.

(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az államadósság-mutató (3) bekezdés szerinti mértéke a 2012. év végén várható 74,6%-hoz képest az Alaptörvény 36. cikk (5) bekezdésében meghatározott államadósság-mutató csökkenése követelményének eleget tesz.

3. A központi alrendszer előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadásai és bevételei

4. § Az 1. mellékletben meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok közül az 5. mellékletben meghatározott esetekben a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.

II. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER EGYES ELŐIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL ÉS FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

4. A központi alrendszer egyes tartalék-előirányzatai

5. § (1)[3] Céltartalék szolgál a X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 24. cím, 2. Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja alcímen a költségvetési szerveknél és a nevelési-oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenységet önmaga vagy intézménye útján ellátó belső egyházi jogi személynél foglalkoztatottak részére a 2013. évben - jogszabály alapján - járó többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetésére.

(2) Céltartalék szolgál a X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 24. cím, 3. Különféle kifizetések alcímen

a) a központi államigazgatási szerveknél, továbbá azok területi és helyi szerveinél a diplomás pályakezdő fiatalok munkatapasztalat szerzése támogatására,

b) a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvény szerinti munkáltatói kifizetésekre,

c) az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 21. § (1) bekezdésében meghatározott számvevői illetményalap változása miatti személyi juttatás és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó növekményének kifizetésére.

d)[4] a központi költségvetési szerveknél a feladatok változásával, a szervezetek, szervezetrendszerek korszerűsítésével, a feladatellátás ésszerűsítésével megvalósuló, kiadás- és költségvetési támogatás-megtakarítást eredményező létszámcsökkentések személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetéseire.

(3) A Kormány a X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 24. cím, 3. Különféle kifizetések alcím előirányzatából a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok cím, - 3. mellékletben szereplő - 6. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímre átcsoportosíthat, ha a helyi önkormányzati létszámleépítések miatt e jogcímen rendelkezésre álló előirányzat már felhasználásra került.

(4) A többlettámogatás igénylési feltételeit, az igény bejelentésének, megállapításának, a többlettámogatás folyósításának, elszámolásának, a felhasználás ellenőrzésének szabályait az (1) bekezdés és a (2) bekezdés a) pontja tekintetében a Kormány rendeletben állapítja meg.

(5)[5] A költségvetési szerveknél és a nevelési-oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenységet önmaga vagy intézménye útján ellátó belső egyházi jogi személynél foglalkoztatott magánszemély és e körben foglalkoztatott házas- vagy élettársa, továbbá a gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi segélyben részesülők a 2013. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésének megállapításához a saját és házas- vagy élettársa munkáltatója részére is nyilatkozik - a kompenzáció összegének megállapítása érdekében - a családi kedvezményre való jogosultságáról, az annak igénylése során figyelembe vehető kedvezményezett eltartottak számáról, adóazonosító jeléről, illetményéről és a jogviszonya keletkezésének időpontjáról. A nyilatkozatra vonatkozó további rendelkezéseket a Kormány rendeletben állapítja meg.

5. Az állam vagyonával kapcsolatos rendelkezések

6. § (1)[6] A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. hitelfelvételre és kezességvállalásra nem jogosult. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. - az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) törvényben meghatározott feladatkörét nem érintve - az államháztartásért felelős miniszter és az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter erre vonatkozó engedélye alapján jogosult az állam képviseletében eljárni olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása során, amelynek kibocsátója az állam, és amely az állam tulajdonában levő pénzügyi eszköz átcseréléséhez, illetve biztosítékként annak megszerzéséhez kapcsolódik. Ilyen hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal és mögöttes pénzkövetelés, illetve pénzösszegnek a kibocsátó rendelkezésre bocsátása nélkül is létrehozható a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. értékpapírszámláján.

(2) A 2013. évben a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet kiadásai terhére történő, 1000,0 millió forint összeget elérő mértékű kötelezettségvállalásokat és - a központi alrendszer likviditási helyzetére figyelemmel - a kifizetések ütemezését az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a rábízott vagyon vagyonkezelési tervének keretében hagyja jóvá.

(3) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény

a) 28. § (4) bekezdésében meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó érték a 2013. évben 25,0 millió forint,

b) 33. § (2) bekezdésében meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó érték a 2013. évben 25,0 millió forint,

c) 35. § (2) bekezdés i) pontjában meghatározott egyedi bruttó forgalmi érték a 2013. évben 25,0 millió forint,

d) 36. § (4) bekezdésében meghatározott ingyenesen átruházható vagyontárgyak 2013. évi összesített bruttó forgalmi értéke - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - 20 000,0 millió forint lehet.

(4) Az állam javára megszerzett, a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésébe kerülő, átadott ingatlanok összegszerű korlátozás nélkül adhatók ingyenesen önkormányzati tulajdonba.

(5) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

a) 11. § (6) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2013. évben 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték,

b) 11. § (16) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2013. évben a hasznosítással érintett rész tekintetében 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték,

c) 13. § (1) bekezdésben meghatározott értékhatárt a 2013. évben 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték

képezi.

(6) A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által vagyonkezelt állami tulajdonú ingatlanok értékesítéséből és hasznosításából származó bevételeket a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 1. cím, 1. Értékesítési bevételek alcímen, és az 1. cím, 2. Hasznosítási bevételek alcímen belül önálló jogcímcsoporton kell elszámolni. Ezek a bevételek a 2013. évben a Kormány határozatában adott jóváhagyásával a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. jogszabályban meghatározott feladatellátásának finanszírozására használhatók fel. A Kormány határozatában legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült hasznosítási és értékesítési bevételek mértékéig engedélyezheti a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet Nemzeti Eszközkezelő Zrt. feladatait finanszírozó kiadási előirányzatainak megemelését.

(7)[7] A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 2. alcím, 4. jogcímcsoport, 2. A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. támogatása jogcím előirányzat tartalmazza a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/A. § (2) bekezdése szerinti kiadást, mely előirányzat a hatoslottó szerencsejáték játékadója pénzforgalmilag teljesült összege 100%-ának és az év folyamán az előirányzat javára történt átcsoportosítások együttes összegének mértékéig az államháztartásért felelős miniszter engedélyével túlléphető.

(8) A Honvédelmi Minisztérium által vagyonkezelt, értékesítésre kijelölt állami tulajdonú ingatlanok értékesítéséből származó - a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben elszámolandó - bevételek a 2013. évben a Kormány határozatában adott jóváhagyásával a Magyar Honvédség technikai modernizációjára, technikai eszközeinek fenntartására és javítására használhatók fel. A Kormány határozatában legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült értékesítési bevételek mértékéig új kiadási előirányzatot hozhat létre a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezetben vagy engedélyezheti e fejezet meglévő kiadási előirányzatának megemelését.

(9) A honvédelmi célra feleslegessé vált hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és anyagok értékesítéséből származó bevételt a honvédelemért felelős miniszter a 2013. évben a Magyar Honvédség technikai modernizációjára, illetve a technikai eszközök fenntartására és javítására használhatja fel. A 2013-ban pénzforgalmilag teljesülő bevételt a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 1. cím, 3. HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal alcím bevételeként kell elszámolni.

(10) Az egészségügyi célokra használt, értékesítésre kijelölt, valamint az állami egészségügyi feladatellátásra szükségtelenné vált állami tulajdonú ingatlanok értékesítéséből származó - XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben elszámolandó - bevételek a 2013. évben a Kormány határozatában adott jóváhagyásával egészségügyi célra, így különösen egészségügyi célú beruházások és felújítások finanszírozására használhatók fel. A Kormány határozatában legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült értékesítési bevételek mértékéig új kiadási előirányzatot hozhat létre a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben vagy engedélyezheti a fejezet meglévő kiadási előirányzatának megemelését.

(11) A korábban belügyi célokra használt, értékesítésre kijelölt állami tulajdonú ingatlanok értékesítéséből és hasznosításából származó - a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben elszámolandó - bevételek 2013. évben a Kormány határozatában adott jóváhagyásával a büntetés-végrehajtási szervezet fogvatartotti férőhelyeinek bővítését megvalósító beruházások és további belügyi, rendészeti célú ingatlanfejlesztési projektek finanszírozására használhatók fel. A Kormány határozatában - legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült értékesítési bevételek mértékéig - új kiadási előirányzatot hozhat létre a XIV. Belügyminisztérium fejezetben vagy engedélyezheti e fejezet meglévő kiadási előirányzatának megemelését.

(12) A szociális és gyermekvédelmi célokra használt, értékesítésre kijelölt, valamint az állami szociális és gyermekvédelmi feladatellátásra szükségtelenné vált állami tulajdonú ingatlanok értékesítéséből származó - a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben elszámolandó - bevételek a 2013. évben a Kormány határozatában adott jóváhagyásával szociális és gyermekvédelmi célra, így különösen állami szociális és gyermekvédelmi célú beruházások és felújítások finanszírozására felhasználhatók. A Kormány határozatában legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült értékesítési bevételek mértékéig új kiadási előirányzatot hozhat létre a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben vagy engedélyezheti e fejezet meglévő kiadási előirányzatának megemelését.

7. § (1) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 5. Fejezeti tartalék alcímén szereplő, 4700,0 millió forint összegű kiadási előirányzat az e fejezetben szereplő kiadási előirányzatok átcsoportosítás útján történő növelésére használható fel. A Fejezeti tartalék kiadási előirányzatának felhasználását egyedi, 500,0 millió forintot meg nem haladó összegig az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter együttesen hagyja jóvá, az ezt meghaladó összeg átcsoportosításáról a Kormány határozatban dönt.

(2) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet bevételi előirányzatainak a tervezettet meghaladó pénzforgalmi teljesítése esetén különösen indokolt esetben, a Kormány határozatában adott jóváhagyásával e fejezetnek a határozatban megjelölt kiadási előirányzata - legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült többletbevétel mértékével - túlléphető, ha egyetlen bevételi alcímnél sem jelentkezik bevétel elmaradás.

(3) Az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím és a 2. Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások alcím kiadási előirányzatain belül és a két alcím kiadási előirányzatai között átcsoportosíthat. Az átcsoportosítás mértéke az egyes kiadási előirányzatokat érintően nem haladhatja meg az 1000,0 millió forintot, és nem történhet olyan előirányzat terhére, amelynek teljesülése módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól.

(4) Az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet Nemzeti Eszközkezelő Zrt. feladatait finanszírozó kiadási előirányzatai között átcsoportosíthat.

8. § (1) A XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 4. Fejezeti tartalék alcímén szereplő 1000,0 millió forint összegű kiadási előirányzat az e fejezetben szereplő kiadási előirányzatok átcsoportosítás útján történő növelésére használható fel. A Fejezeti tartalék kiadási előirányzatának felhasználását egyedi 300,0 millió forintot meg nem haladó összegig az agrárpolitikáért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter együttesen hagyja jóvá, az ezt meghaladó összeg átcsoportosításáról a Kormány határozatban dönt.

(2) A XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet bevételi előirányzatainak tervezettet meghaladó pénzforgalmi teljesítése esetén a Kormány határozatában adott jóváhagyásával e fejezetnek a határozatban megjelölt kiadási előirányzata - legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült többletbevétel mértékéig - különösen indokolt esetben túlléphető, ha egyetlen bevételi alcímnél sem jelentkezik bevétel elmaradás.

9. § (1) Az állami tulajdonú gazdasági társaságoktól a 2013. évben elvont osztalék a központi költségvetés központosított bevétele, amelyet a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben kell elszámolni.

(2) Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény (a továbbiakban: Üht.) által létrehozott kibocsátási egységek és légiközlekedési kibocsátási egységek, valamint az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló törvény (a továbbiakban: Üht2.) hatálya alá tartozó kibocsátási egységek és légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételeket a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 1. cím, 1. alcím, 3. Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek jogcímcsoporton belül külön jogcímként kell elszámolni.

(3) Az energiapolitikáért felelős miniszter a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 20. cím, 35. alcím, 4. Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer jogcímcsoport kiadási és támogatási előirányzatának előirányzat-módosítással történő növelését engedélyezheti az Üht. és az Üht2. által létrehozott légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 100%-ának, továbbá az Üht. és az Üht2. hatálya alá tartozó kibocsátási egységek 2013. évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevételnek a tervezett bevételt meghaladó hányada 50%-ának megfelelő összeggel.

(4) Az energiapolitikáért felelős miniszter a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 20. cím, 35. alcím, 4. Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer jogcímcsoport terhére az Üht. és az Üht2. által létrehozott légiközlekedési kibocsátási egységek 2013. évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 100%-ának, valamint az Üht. és az Üht2. hatálya alá tartozó kibocsátási egységek 2013. évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 50%-ának megfelelő összeghatárig teljesíthet kiadásokat.

(5) Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény (a továbbiakban: Éhvt.) alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából befolyó bevételt a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetben kell elszámolni.

(6) Az energiapolitikáért felelős miniszter az Éhvt. alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából befolyt bevételnek az Éhvt. 10. § (3) bekezdésében meghatározott célok szerinti felhasználására nyitott előirányzatot az értékesítésből befolyt teljes bevétellel megnövelheti.

6. A központi költségvetési szervekkel és a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos rendelkezések

10. § (1) A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 607,2 millió forintot, a Nemzeti Közlekedési Hatóság 21 118,0 millió forintot, az Országos Atomenergia Hivatal 368,8 millió forintot, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 185,3 millió forintot köteles 2013. évben befizetni a bevételeiből - az államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott ütemezési terv szerint - a központi költségvetés részére, amelyek esedékessége az első három negyedév vonatkozásában a negyedévet követő hónap 20. napja, a negyedik negyedévben december 10-e.

(2)[8] A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 1805,0 millió forintot köteles befizetni a bevételeiből a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.

(3) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 460,0 millió forintot köteles befizetni a bevételeiből a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.

(4) A fővárosi és megyei kormányhivatal ingatlanügyi szakigazgatási szerve 5837,4 millió forintot köteles befizetni a bevételeikből a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.

(5) A Földmérési és Távérzékelési Intézet 94,1 millió forintot köteles befizetni a bevételeiből a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.

(6) Ha az államháztartásért felelős miniszter, valamint a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter irányítása alá tartozó, az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek a befizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, a hiányzó összegre fejezeti tartalékot kell képezni és a befizetést legkésőbb 2013. december 20-áig teljesíteni kell.

(7) A központi költségvetési szervek a 25 év alatti valamint az 55 év feletti, továbbá a képzettséget nem igénylő (egyszerű) munkakörben foglalkoztatott munkavállalók, valamint a gyesről visszatérő és tartós munkanélküliség után elhelyezkedő munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó 2013. évi szociális hozzájárulási adó változásból eredő kiadási megtakarításaikat kötelesek befizetni a központi költségvetés javára a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig.

(8)[9] A miniszterek és a Miniszterelnökséget vezető államtitkár irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzett közalkalmazotti vagy kormányzati szolgálati jogviszonyban állók jogviszonyának az 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat által elrendelt megszüntetéséből eredő kiadási megtakarításaikat kötelesek befizetni a központi költségvetés javára.

(9)[10] A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1500,0 millió forintot köteles befizetni a központi költségvetés javára 2013. augusztus 31. napjáig.

11. § (1) A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar nappali tagozatos ösztöndíjas hallgatói pénzbeli juttatásának normatívája 308 000 forint/fő/év.

(2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 79/E. §-a alapján az egyetemi tanári munkakör 1. fizetési fokozatának garantált illetménye 2013. január 1-jétől 437 300 forint.

(3) A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj havi összege 124 500 forint.

(4) Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdése szerinti támogatás összege 100 000 forint/év.

(5)[11] A központi költségvetési szervként működő - köznevelési közfeladatot ellátó intézményt fenntartó - felsőoktatási intézményt az általa ellátott köznevelési feladatok tekintetében a 35/B. §-ban és a 35/D. § (1) bekezdésében megállapított támogatások azonos jogcímen és feltételekkel illetik meg.

12. § (1) Az 1. mellékletben a Központosított bevételek címen szereplő előirányzatok beszedéséért - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az adott fejezetet irányító szerv vezetője tartozik felelősséggel.

(2) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 23-24. alcímhez tartozó jogcímcsoport és a 30. alcím 26. jogcímcsoport költségvetési támogatási előirányzatai tartalmazzák a sportról szóló 2004. évi I. törvény 56. § (2) bekezdése szerinti bevételeket.

(3) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 10. cím 1. alcím 1. Működési költségvetés előirányzatcsoport 5. Egyéb működési célú támogatások kiemelt előirányzata 2500,0 millió forint összegben tartalmazza a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet fenntartói irányítása alá tartozó egészségügyi intézmények rendkívüli - vis maior - kiadásainak fedezetét.

7. Az elkülönített állami pénzalapok költségvetésével összefüggő rendelkezések

13. § (1) Az Országgyűlés az elkülönített állami pénzalapok (a továbbiakban: pénzalapok) költségvetését - bevételeit és kiadásait - alaponként, jogcímenként az 1. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Társadalmi Megújulás Operatív Program hazai társfinanszírozása céljára a Nemzeti Foglalkoztatási Alap összesen 16 279,6 millió forintot ad át a XIX. Uniós fejlesztések fejezet részére.

(3) A Start-munkaprogram megvalósításához a Nemzeti Foglalkoztatási Alapban 153 779,8 millió forint kiadási előirányzat áll rendelkezésre, amelynek részbeni forrása 10 000,0 millió forint költségvetési támogatás. Ez az előirányzat nyújt fedezetet a 2012. évben elkezdett közfoglalkoztatási programok kötelezettségvállalásainak a 2013. évre áthúzódó kiadásai teljesítésére is.

(4) A LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezetben 2919,3 millió forint egyenlegtartási és kockázatkezelési keret kerül kialakításra, amely a Nemzeti Foglalkoztatási Alap költségvetésének 2013. januártól júniusig terjedő időszakra vonatkozó tényadataira és a várható teljesítésre figyelemmel az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével használható fel.

(5) A LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet, 2. Szakképzési és felnőttképzési támogatások cím terhére legfeljebb 21 000,0 millió forint összegben vállalható kötelezettség 2013. június 30-áig. A fennmaradó 6500,0 millió forint a szakképzési hozzájárulás bevételi előirányzatának 2013. januártól júniusig terjedő időszakra vonatkozó teljesülésére figyelemmel az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével használható fel.

(6) Az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program működtetésével kapcsolatos feladatokra a feladatot ellátó MTA Könyvtára részére a LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap fejezet, 1. Hazai innováció támogatása cím terhére 2013. évben 1426,0 millió forint támogatást kell biztosítani.

(7) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap a 2013. évben a központi költségvetésbe összesen 10 000,0 millió forintot ad át a kutatás-fejlesztési tevékenység Kutatási és Technológiai Innovációs Alapon kívüli finanszírozásához. A befizetési kötelezettséget negyedévente, az éves előirányzat 1/4 részével kell teljesíteni.

(8)[12] A kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum rendezéssel összefüggő támogatás fel nem használt részéből legfeljebb 3000,0 millió forint munkahelyek megőrzése és bővítése céljából aktív foglalkoztatáspolitikai célokra használható fel, a további fel nem használt részt a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 2013. október 31-ig befizeti a központi költségvetésbe.

8. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése

14. § (1) Az Országgyűlés a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) 2013. évi

a) bevételi főösszegét 2 847 298,9 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 2 847 298,9 millió forintban,

c) egyenlegét 0,0 millió forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegek részletezését, valamint a nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz nyújtott támogatást az 1. melléklet tartalmazza.

15. § (1) A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 200,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 700,0 millió forint, egyszeri segélyre 500,0 millió forint használható fel.

(2) A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter az Ny. Alap kezelőjének javaslatára az (1) bekezdésben meghatározott méltányossági keretösszegek között átcsoportosíthat.

16. § A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet tekintetében a fejezetet irányító szerv hatáskörében eljáró szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter tervezési, az e törvényben említettek kivételével az előirányzat-módosítási, valamint az előirányzat-felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségét és jogát az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatója gyakorolja.

9. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetése

17. § (1) Az Országgyűlés az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) 2013. évi

a) bevételi főösszegét 1 804 273,9 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 1 804 273,9 millió forintban,

c) egyenlegét 0,0 millió forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegek részletezését, valamint az egészségbiztosítási költségvetési szervek saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz nyújtott támogatást az 1. melléklet tartalmazza.

18. § (1) A Kormány a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport és az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport között átcsoportosítást hajthat végre.

(2) A Kormány a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport 1-18. jogcímei, 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport 1. és 2. jogcímei, valamint 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport 1. és 3. jogcímei előirányzatait megemelheti.

19. § (1) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoporton belül az 1-18. jogcímek között, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoporton belül a jogcímek között, valamint a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport 1. és 2. jogcíme között az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével átcsoportosíthat.

(2) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet tekintetében a fejezetet irányító szerv hatáskörében eljáró, egészségbiztosításért felelős miniszter tervezési, az e törvényben említettek kivételével az előirányzat-módosítási, valamint az előirányzat-felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségét és jogát az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) főigazgatója gyakorolja.

(3) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 8. Természetbeni ellátások céltartaléka jogcímcsoport előirányzatból a 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás, 4. Gyógyszertámogatás és az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportok jogcímeire az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével átcsoportosítást hajthat végre.

20. § (1) Az egészségbiztosításért felelős miniszter a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 7. alcím, 7. jogcímcsoport, 2. Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek jogcím, valamint az 1. cím, 7. alcím, 7. jogcímcsoport, 1. Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések jogcím előirányzaton elszámolt bevételek mértékéig a gyógyszertámogatás céltartalékot a 2. cím, 3. alcím, 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport 1. és 2. jogcímeire átcsoportosíthat azzal, hogy a 2. jogcím esetében az államháztartásért felelős miniszter egyetértése szükséges.

(2) Az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével megemelheti a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím,

a) 4. jogcímcsoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzatát a gyógyszertámogatással,

b) 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport jogcímei előirányzatát a gyógyászati segédeszköz támogatással

kapcsolatos ellenőrzésekből eredő - a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 7. alcím, 11. jogcímcsoport, 1. jogcím előirányzaton felül befolyt - bevételek összegével.

(3) Az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. jogcímcsoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzatát év közben megemelheti a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 7. alcím, 7. jogcímcsoport, 1. Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések jogcím, 2. Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek jogcím bevételi előirányzatán felül jelentkező többletbevétel összegével.

21. § A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcímen belül az időarányoshoz viszonyított évközi előirányzat-túllépést az 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport, továbbá az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport esetében az államháztartásért felelős miniszter engedélyezheti.

22. § (1) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport tartalmazza az E. Alapból finanszírozott térítésmentesen vagy részleges térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó egészségügyi szolgáltatók szerződésben meghatározott feladataira tárgyévben folyósítandó összeget.

(2) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport jogcímeinek előirányzatai együttesen 4560,0 millió forintot tartalmaznak az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény és végrehajtási rendelete szerinti többletkapacitás-befogadások várható éves teljesítményének finanszírozására. A befogadásoktól eltérő, a jogcímcsoporton belüli jogcímek szerinti célra történő felhasználását a tényleges kiadások függvényében az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével engedélyezheti.

(3) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport tartalmazza az OEP által a járóbeteg-szakellátás részére beszerzett gyógyászati segédeszközök kiadásait is.

(4) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. jogcímcsoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzata tartalmazza az 1200,0 millió forint finanszírozási előlegre fordítható összeget.

(5) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport 7. Gyógyszertárak juttatása jogcím előirányzata a közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozás, valamint a közvetlen lakossági gyógyszerellátást végző intézeti gyógyszertár törvényben meghatározott juttatás fedezetére szolgál.

(6) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport 8. Gyógyszertárak szolgáltatási díja jogcím előirányzata a közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozás, valamint a közvetlen lakossági gyógyszerellátást végző intézeti gyógyszertár által nyújtott, betegbiztonságot és gyógyszerbiztonságot szolgáló szolgáltatások törvényben meghatározott juttatásának kiadásaira szolgál.

23. § A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén táppénz, terhességi-gyermekágyi segély és gyermekgondozási díj megállapítására együttesen 170,0 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén gyógyító-megelőző ellátásra 3783,1 millió forint, gyógyszertámogatásra 1300,0 millió forint és gyógyászati segédeszköz támogatásra 1300,0 millió forint használható fel.

10. Az Országgyűlés kizárólagos hatásköre

24. § (1) Az Országgyűlés magának tartja fenn a jogot

a) az I. Országgyűlés fejezet, 8. Pártok támogatása cím és

b) az I. Országgyűlés fejezet, 9. Pártalapítványok támogatása cím

előirányzatainak év közbeni megváltoztatására.

(2) Az Országgyűlés magának tartja fenn a jogot

a) az I-VI., a VIII., a XXX., a XXXIII. és a XXXIV. fejezetek kiadási és bevételi előirányzatai főösszegének,

b) a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím 55. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások alcím előirányzatai közül a 3. Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése jogcímcsoport, a 4. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcímcsoport; az 5. Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások jogcímcsoporton belül az 1. Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka jogcím előirányzatai

csökkentésére,

kivéve az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 40. § (4) bekezdésében foglaltakat, valamint a fejezetet irányító szervek vezetőinek a fejezetek között együttesen kezdeményezett előirányzat-átcsoportosítását.

(3)[13] Irányító szervi hatáskörben végrehajtott fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítással 2013. június 30-áig fejezeti tartalékot kell létrehozni

a) az I. Országgyűlés fejezet, 1-4. címnél 477,8 millió forint,

b) az I. Országgyűlés fejezet, 5. Közbeszerzési Hatóság címnél 8,2 millió forint,

c) az I. Országgyűlés fejezet, 21. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság címnél 9,5 millió forint,

d) az I. Országgyűlés fejezet, 22. Egyenlő Bánásmód Hatóság címnél 4,2 millió forint,

e) a II. Köztársasági Elnökség fejezetnél 26,3 millió forint,

f) a III. Alkotmánybíróság fejezetnél 35,5 millió forint,

g) a IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezetnél 22,8 millió forint,

h) az V. Állami Számvevőszék fejezetnél 153,2 millió forint,

i) a VI. Bíróságok fejezetnél 1530,9 millió forint,

j) a VIII. Ügyészség fejezetnél 732,9 millió forint,

k) a XXX. Gazdasági Versenyhivatal fejezetnél 45,8 millió forint,

l) a XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia fejezetnél 39,4 millió forint

összeggel.

(4)[14] Az I. Országgyűlés fejezet, 10. Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása cím, 1. Közszolgálati hozzájárulás alcím kiadási előirányzatából 2000,0 millió forint fejezeten belüli - államháztartásért felelős miniszteri hatáskörű -átcsoportosításával Média tartalékot kell létrehozni.

(5)[15] A (3) és (4) bekezdés szerint képzett tartalék az Országgyűlés határozatban adott jóváhagyásával használható fel.

11. A Kormány, az államháztartásért felelős miniszter és a fejezetet irányító szervek vezetőinek különleges jogosítványai

25. § (1)[16] A Kormány az önkormányzati, valamint az állami feladatellátásban 2012. évben bekövetkezett és a 2013. évben bekövetkező változásokkal - ideértve az egyházi jogi személyt, a társadalmi szervezetet, az alapítványt, a közalapítványt, a civil szervezetet, az országos nemzetiségi önkormányzatot, a nonprofit gazdasági társaságot, a gazdasági társaságot és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozót érintő feladat-, és intézmény-átadást is - összefüggő valamennyi, a Kormány irányítása alá tartozó, a feladat-, és intézmény-átadással érintett fejezetek közötti átcsoportosítást az Áht. rendelkezéseitől eltérően saját hatáskörben végrehajthat.

(2) Az 5. § (2) bekezdése szerinti előirányzat fejezetekre, címekre, alcímekre, jogcímcsoportokra, jogcímekre, előirányzat-csoportokra, kiemelt előirányzatokra - felmérés alapján - történő átcsoportosítására az államháztartásért felelős miniszter kap felhatalmazást.

(3) A honvédelemért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével a védelmi tevékenység, a NATO felé vállalt haderő-fejlesztési célkitűzések, és az előre nem tervezett nemzetközi feladatok végrehajtása céljából a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet címei, alcímei között - ideértve címen belül a kiemelt előirányzatokat is - indokolt esetben átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A fejlesztéspolitikáért felelős miniszter a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 36. alcím 2. Oktatási, kulturális és sport PPP-programok jogcímcsoport terhére előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 5. Egyetemek, főiskolák cím javára, figyelembe véve a megvalósuláshoz kapcsolódó jogosultságot.

(5) A XI. Miniszterelnökség fejezet, 8. Országvédelmi Alap cím előirányzatot 2013. szeptember 30-át megelőzően nem lehet felhasználni.

(6) A Kormány határozatban dönt az (5) bekezdés szerinti kiadási előirányzat felhasználásáról, ha az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról szóló, 1993. november 22-ei 3605/93/EK tanácsi rendelet szerinti, 2013. szeptember 30-áig benyújtandó jelentésben szereplő, 2013. évre várható hiány (a továbbiakban: EDP-hiány) - a felhasználni kívánt tartalékösszeg figyelembe vételével - nem haladja meg a GDP 2,7%-át.

(7) A Kormány (6) bekezdés szerinti határozatát az államháztartásért felelős miniszter készíti elő, ennek során bemutatja a Kormány számára

a) a 2013. évi gazdasági és költségvetési folyamatok,

b) a 2013. évre várható EDP-hiány, és

c) a 2013. évre várható államadósság

alakulását, továbbá javaslatot tesz az (5) bekezdés szerinti kiadási előirányzat felhasználásának céljára és ütemezésére.

(8) A XI. Miniszterelnökség fejezetet, és a XVIII. Külügyminisztérium fejezetet irányító szervek vezetői a kormányfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátása érdekében fejezeti hatáskörben a szükséges előirányzat-átcsoportosításokról intézkedhetnek.

(9) A Köztársasági Elnöki Hivatal főigazgatója a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 2. cím 2. alcím 1. Állami kitüntetések jogcímcsoport terhére átcsoportosítást hajthat végre a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 1. Köztársasági Elnöki Hivatal cím javára.

(10) Az Országgyűlés Hivatala főigazgatója az I. Országgyűlés fejezet, 4. cím 9. Kossuth Lajos tér rekonstrukciója alcím terhére átcsoportosítást hajthat végre a I. Országgyűlés fejezet, 1. Országgyűlés Hivatala cím javára.

(11) Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a VI. Bíróságok fejezet, 3. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím terhére átcsoportosítást hajthat végre a VI. Bíróságok fejezet, 1. Bíróságok cím javára.

(12) A rendvédelemért felelős miniszter a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím 15. Nyomon követő rendszer bevezetése és üzemeltetése alcím, valamint a 20. cím 16. Új büntetés-végrehajtási objektum működtetése alcím terhére átcsoportosítást hajthat végre a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 7. Rendőrség cím, illetve az 5. Büntetés-végrehajtás cím javára.

(13) A X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot irányító szerv vezetője a X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 20. cím, 2. alcím 43. Smithsonian Folklife Fesztiválon való részvétel jogcímcsoport terhére átcsoportosítást hajthat végre a X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 12. Balassi Intézet cím javára.

(14) A X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot irányító szerv vezetője a X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 20. cím, 2. alcím 41. Ludovika Campus jogcímcsoport terhére átcsoportosítást hajthat végre a X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 17. Nemzeti Közszolgálati Egyetem cím javára.

(15) Az Országgyűlés felhatalmazza a XI. Miniszterelnökség fejezetet, valamint a X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetet irányító szervek vezetőit, hogy a XI. Miniszterelnökség fejezet, 5. cím, 1. alcím, 3. Konzultációk kiadásai jogcímcsoport fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásával kapcsolatban a szükséges előirányzat-átcsoportosításokról fejezeti hatáskörben intézkedjenek.

(16) A Kormány a LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet kiadásai terhére átcsoportosítást hajthat végre a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a szakmához alprogramjának megvalósításához.

(17) A II. Köztársasági Elnökség fejezetet és a XVIII. Külügyminisztérium fejezetet irányító szervek vezetői az államfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges előirányzat-átcsoportosításról fejezeti hatáskörben intézkedhetnek.

(18)[17] A Nemzeti Választási Iroda feladatellátása érdekében a Kormány átcsoportosítást hajthat végre azon előirányzatok terhére, amelyek a Nemzeti Választási Iroda hatáskörébe tartozó feladatok kiadásait tartalmazzák.

(19)[18] A Köztársasági Elnöki Hivatal főigazgatója a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 2. cím 2. alcím 3. Államfői protokoll kiadásai jogcímcsoport terhére átcsoportosítást hajthat végre a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 1. Köztársasági Elnöki Hivatal cím javára.

(20)[19] A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter a 2013. évi központi költségvetés január-szeptember havi előzetes tényadatai alapján 2013. október 31-éig az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 5. Költségvetési befizetések cím, 5. Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése alcím javára történő befizetési kötelezettséget határozhat meg a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap, 4. Egyéb befizetések cím, 1. Költségvetési befizetések alcím terhére.

26. § (1) A XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezet, 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzatán legfeljebb 25 000,0 millió forint, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatán legfeljebb 6750,0 millió forint előirányzat-módosítás engedélyezhető, ha a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 2. cím, 1. Általános forgalmi adó alcím előirányzata, 2. Jövedéki adó alcím előirányzata, a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 3. cím, 1. Személyi jövedelemadó alcím előirányzata, a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 1. Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék alcím előirányzata, a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet 1. cím, 2. alcím, 1. Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék jogcímcsoport előirányzata, a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 2. Biztosítotti egészségbiztosítási járulék alcím előirányzata együttesen legalább 101%-ban teljesül.

(2) Az államháztartásért felelős miniszter negyedévente előirányzat-módosítást engedélyezhet az (1) bekezdés szerinti személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatok terhére, ha az általa meghatározott negyedéves bevételi tervei teljesülnek. Az év közben engedélyezett előirányzat-módosítás nem haladhatja meg a negyedéves bevételi terven felül teljesülő előirányzatok összegét.

(3) Ha az (1) bekezdésben meghatározott bevételek teljesítése 2013. november 29-éig eléri a 89%-os mértéket, az előirányzatokat 100%-os mértékben, az év közben negyedévente engedélyezett előirányzat-módosítások összegével csökkentve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) rendelkezésére kell bocsátani.

(4) Ha 2013. június 28-áig az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott bevételi tervek teljesülnek, a bevételi többlet legfeljebb 20%-ának mértékéig a XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezet, 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása cím, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport kiemelt előirányzatain előirányzat-módosítás engedélyezhető.

III. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK, KAPCSOLATOK

27. § A kincstár az E. Alap részére a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 21. cím, 4. alcím, 1. Közgyógyellátás jogcímcsoport és 5. Gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációja jogcímcsoport előirányzatából, a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 35. cím, 2. alcím, 5. Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átadott pénzeszköz jogcímcsoport előirányzatából a folyósító szerv által benyújtott és az államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott finanszírozási terv alapján finanszírozást teljesít.

28. § (1) Az Ny. Alap részére a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 35. cím, 1. alcím, 5. Adórendszer átalakításával összefüggő pénzeszköz-átadás jogcímcsoport és 6. Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás Ny. Alapnak jogcímcsoport szerinti támogatások átutalása

a) január-november hónapban havonta a tárgyhó 10. napjáig az éves előirányzat havi időarányos összegével,

b) december hónapban az a) pontban teljesített összegeket is figyelembe véve a tényleges éves bevételek és kiadások függvényében, a (2) bekezdésben meghatározott sorrend figyelembevételével legfeljebb az előirányzatok mértékéig a tárgyhavi utolsó bevétel beérkezése és az utolsó ellátás kifizetése után történik.

(2) Ha az Ny. Alap tárgyévi utolsó bevételének beérkezése és az utolsó ellátás kifizetése után az Ny. Alap pénzforgalmi egyenlege többletet mutat, akkor a kincstár intézkedik a többlet összegének visszautalásáról elsőként az (1) bekezdés szerinti 5. jogcímcsoport, ezt követően a 6. jogcímcsoport támogatás mértékéig.

(3) Az államháztartásért felelős miniszter minden negyedévet követő hónap 15. napjáig - az utolsó negyedévben december 20-áig - a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 18. Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei cím kiadási és támogatási előirányzatát megemeli a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 5. Költségvetési befizetések cím 3. Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos önkormányzati befizetések alcímre érkezett befizetések összegével.

(4) Az E. Alap részére a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 35. cím, 2. alcím, 9. Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás jogcímcsoport szerinti támogatás átutalása

a) január-november hónapban havonta a tárgyhó 10. napjáig az éves előirányzat havi időarányos összegével,

b) december hónapban legfeljebb az éves előirányzat havi időarányos összegével és az E. Alap 17. § (1) bekezdés c) pontja szerinti pénzforgalmi egyenlegéig a tárgyhavi utolsó bevétel beérkezése és utolsó ellátás kifizetése után

történik.

(5) Ha az E. Alap tárgyévi utolsó bevételének beérkezése és az utolsó ellátás kifizetése után az E. Alap pénzforgalmi egyenlege többletet mutat, akkor a kincstár intézkedik a többlet összegének visszautalásáról, amely a (4) bekezdés szerinti támogatást csökkenti.

IV. FEJEZET

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS A KÖZPONTI ALRENDSZER KAPCSOLATAI

12. A helyi önkormányzatok, a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai

29. § (1)[20] Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok, valamint a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit és előirányzatait a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az Országgyűlés további költségvetési támogatást állapít meg[21]

a) központosított előirányzatként a 3. mellékletben meghatározott, a helyi önkormányzatok és társulásaik, valamint a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok által ellátandó feladatokra,

b) vis maior támogatásra.

(2a)[22] Az Országgyűlés által a (2) bekezdés szerint megállapított költségvetési támogatásból a 3. melléklet 1-14., 16. és 18. pontja szerinti támogatás és a vis maior támogatás felhasználási kötöttség mellett nyújtható.

(3) Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatását szolgáló előirányzatokat a 4. melléklet szerint állapítja meg.

30. § A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül 2013. január 5-éig a települési önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások számára elérhetővé teszi a települési önkormányzatokat, a települési és területi nemzetiségi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat a 2. melléklet alapján - a I. 2, II. 4., III. 1, IV. pontok szerinti támogatások kivételével - megillető támogatások összegét.

31. § A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter, illetve a támogatás jellegétől függően a feladatkörrel rendelkező miniszter egyetértésével a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben átcsoportosítást hajthat végre.

13. A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek

32. § (1)[23] A települési önkormányzatot illeti meg

a) a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a, és

b) a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a.

(2) A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni - a települési önkormányzat által beszedett - személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.

14. A települési önkormányzatokat megillető egyéb bevételek

33. § (1) A települési önkormányzatot illeti meg

a) a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege,

b) a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által a települési önkormányzat területén - a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével - kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,

c) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 252. § (1) bekezdése alapján kiszabott és végrehajtott szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó, a települési önkormányzat fizetési számlájára vagy annak valamely alszámlájára érkezett bevétel 100%-a,

d) - a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül - a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította, és

e) a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság teljes behajtott összege.

(2) A szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, valamint a közigazgatási bírság végrehajtását kérő szerv költségminimum megelőlegezésére nem köteles.

15. A helyi önkormányzatok pénzellátásának kiegészítő szabályai

34. § (1) A támogatási igények jogosságát elbíráló és ellenőrző szerv a 3. melléklet 6. pontja szerinti előirányzatból nyújtható támogatás iránti igények jogszerűségének elbírálása, ellenőrzése és folyósítása céljából a pályázatban megnevezett személy nevét, további természetes személyazonosító adatait, a foglalkoztatási jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó kifizetések összegét és az azonosítására szolgáló, munkaviszonnyal kapcsolatos kódját, valamint a foglalkoztatási jogviszonyának megszüntetésével kapcsolatosan a pályázatban megnevezett személy munkaviszonya megszűnésének jogcímét, szolgálati és közszolgálati idejét, besorolását és munkakörének megnevezését, foglalkoztatási jogviszonya kezdetének és megszűnésének időpontját, munkavégzés alóli felmentése kezdő és záró időpontját, felmentése indokául szolgáló okot és a munkaviszonnyal kapcsolatos azonosító kódját megismerheti, és a támogatási döntést követő ötödik év utolsó napjáig kezelheti. A kezelt személyes adatokat az adatkezelés céljának megszűnését követően, de legfeljebb a támogatási döntést követő ötödik év utolsó napjának elteltével oly módon kell fizikailag megsemmisíteni, hogy helyreállításuk ne legyen lehetséges.

(2) A 2. melléklet I. pontja, II. pontja, III. 2-4. pontja, IV. pontja és a 3. melléklet 6. és 15. pontja alapján számított előirányzatok folyósítása az Áht. 83. § (1) bekezdésében foglaltak szerint nettó finanszírozás keretében történik.

(3) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szerinti kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és gyermektartásdíjak megelőlegezése esetében a települési önkormányzat januárban teljesített kifizetéseit követően, az őt megillető összeget január hónapban igényelheti jogszabályban meghatározott éven belüli elszámolási kötelezettséggel. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) alapján nyújtott, a 2. melléklet III. 1. pontjának a)-e) alpontjaiban szereplő ellátások esetében:

a) ha az önkormányzat a tárgyévet megelőző év decemberében igénylést nyújtott be, úgy a január hónapban járó előleg folyósítása - külön jogszabályban meghatározott módon - igénylés nélkül történik;

b) ha az önkormányzat a tárgyévet megelőző év decemberében nem nyújtott be igénylést, úgy első alkalommal az őt megillető havi összeg legfeljebb kétszeresét igényelheti jogszabályban meghatározott éven belüli elszámolási kötelezettséggel.

(4) Az államháztartásról szóló jogszabályokban foglaltaktól eltérően a 2. melléklet II. 1. és III. 4. pontja szerinti támogatások - 2. mellékletre vonatkozó kiegészítő szabályok szerinti - évközi módosítása során kamatfizetési kötelezettség csak abban az esetben áll fenn, ha az önkormányzat által az eredetileg szolgáltatott adatokból kalkulált támogatás legalább 10%-kal meghaladja az őt ténylegesen megillető összeget.

(5)[24] Az államháztartásról szóló jogszabályokban foglaltak szerint meghatározott, a helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai feladatmutatók szerint járó támogatásai jogtalan igénybevételéhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség kiszámítása szempontjából a 2. melléklet II., III. 3, III. 4 pontja szerinti előirányzatok együttes összegét kell figyelembe venni, a (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel.

(6)[25] Ha az állam a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. §-ában foglaltaknak megfelelően hozzájárulás megfizetésére kötelezi a települési önkormányzatot, annak befizetését az önkormányzat havonta, minden hónap 5. napjáig köteles teljesíteni. A hozzájárulás összege a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 5. Költségvetési befizetések cím 3. Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos önkormányzati befizetések alcím előirányzatának bevételét növeli.

(7) A helyi önkormányzatoknak a 25 év alatti valamint az 55 év feletti, továbbá a képzettséget nem igénylő (egyszerű) munkakörben foglalkoztatott munkavállalók, valamint a gyesről visszatérő és tartós munkanélküliség után elhelyezkedő munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó 2013. évi szociális hozzájárulási adó változásból eredő kiadási megtakarításait a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 5. Költségvetési befizetések cím 2. Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetések alcím 2. Helyi önkormányzati költségvetési szervek jogcímcsoport előirányzata javára kell befizetni és elszámolni.

(8) A Kincstár a (6)-(7) bekezdésekben foglalt befizetési kötelezettséggel érintett önkormányzatok számára folyósítandó, a helyi önkormányzatokat megillető támogatások, hozzájárulások havi összegéből a nettó finanszírozás során

a) levonja az önkormányzatot terhelő elmaradt összeget, amennyiben a (6) bekezdésben előírt befizetési kötelezettség tekintetében az elmaradt összeg két havi hozzájárulási kötelezettség összegével megegyezik, vagy azt meghaladja,

b) havonta levonja a (7) bekezdés szerinti esetben az előző havi bérszámfejtés alapján az önkormányzatnál jelentkező kiadási megtakarítás összegét.

(9)[26] Ha a helyi önkormányzatot a (2) bekezdés alapján a nettó finanszírozás keretében megillető adott havi források a (8) bekezdés szerint levonandó összegekre nem nyújtanak fedezetet, a kincstár az Áht. 83. § (3) bekezdése alapján jár el. Ha az önkormányzatnak 2013. december 15-én bármilyen elmaradása van a (6) bekezdés szerinti befizetési kötelezettsége tekintetében, a kincstár a meg nem fizetett összegre a kötelezett fizetési számlájára azonnali beszedési megbízást nyújt be.

V. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEK KAPCSOLATA

16. Az egyházi jogi személyek és társadalmi önszerveződések közcélú és egyéb tevékenységének támogatása[27]

35. § (1)[28]

(2)[29]

(3) Az Országgyűlés a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt, szolgáltatást fenntartó egyházi jogi személy, társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, civil szervezet, országos nemzetiségi önkormányzat, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem állami szociális fenntartó) részére támogatást állapít meg a következők szerint:[30]

a)[31] a támogatás a nem állami szociális fenntartót a települési önkormányzatok 2. melléklet II. pont 3. a) alpontja és a III. pont 3. b)-l) alpontjában meghatározott támogatásaival azonos jogcímeken, összegben és feltételek mellett illeti meg,

b) - a hajléktalanok átmeneti intézményei kivételével - a nem állami szociális fenntartó, ha a Szoctv. 57. § (2) bekezdése és a Gyvt. 15. § (3) bekezdése a), illetve b) pontja szerinti feladatot lát el, a 8. melléklet szerinti támogatásra jogosult,

c) a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt, szolgáltatást fenntartó gazdasági társaságot - ide nem értve a nonprofit gazdasági társaságot - és egyéni vállalkozót az a) és b) pont szerinti támogatás 30%-ának megfelelő támogatás illeti meg.

(4)[32] A Szoctv. 4. § (1) bekezdés m) pont mb) alpontjában és a Gyvt. 5. § s) pont sb) alpontjában meghatározott szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi személy az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló törvény szerinti kiegészítő támogatásra jogosult. E kiegészítő támogatás mértéke a (3) bekezdés a) és b) pont szerinti támogatás 57,9%-a.

(5) A nem állami szociális fenntartó a (3) bekezdés alapján megállapított támogatás teljes összegét a folyósítást követő 15 napon belül köteles annak az intézménynek átadni, amelyre tekintettel a támogatás megállapítására sor került.

(6)[33] Az egyházi jogi személy a (4) bekezdés szerinti kiegészítő támogatást köteles elkülönítetten nyilvántartani és a támogatás teljes összegét a humánszolgáltatást ellátó intézményei, illetve azok humánszolgáltatásai támogatására fordítani.

(7) A (3) bekezdés szerinti támogatás és a (4) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás elszámolása - a Kormány rendeletében meghatározott eljárási szabályok szerint - a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet terhére, illetve javára történik.

(8)[34] A nem állami szociális fenntartó - ha 2012. december 31-én működési engedéllyel rendelkezett és normatív állami hozzájárulásra volt jogosult - 2013. január és február hónapra a Kormány rendeletében meghatározott eljárási szabályok szerinti elszámolás mellett a 2012. évi december hónapra tekintettel folyósított normatív állami hozzájárulással azonos összegű támogatásra jogosult. Az egyházi jogi személy e támogatás után járó kiegészítő támogatására a (4) és (6) bekezdést alkalmazni kell.

(9) Az önkormányzati tűzoltóság a fenntartásához és működéséhez az átvállalt feladattal arányos költségvetési támogatást a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 41. § (5) bekezdése és 34. § (1) és (3) bekezdése alapján a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 10. Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása alcím előirányzatából a következő feltételek és normatívák szerint veheti igénybe:[35]

a) valamennyi önkormányzati tűzoltóság a készenléti szolgálat működéséhez azonos összegű, 22,0 millió forint alaptámogatásra jogosult,

b) az a) pont szerint felosztott támogatás után megmaradó előirányzatból minden önkormányzati tűzoltóság az általa ellátott vonulási terület veszélyeztetettsége mértékét kifejező, jogszabályban rögzített elvek alapján meghatározott pontszámok arányában részesül.

35/A. §[36] (1) Az Országgyűlés a köznevelési közfeladatot ellátó intézményt fenntartó

a) nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi személy, vallási tevékenységet végző szervezet és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 2. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti fenntartó részére az általa fenntartott nevelési-oktatási intézményben, pedagógiai szakszolgálati intézményben, vagy gyermekvédelmi intézményben pedagógus-munkakörben, a nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben, valamint

b) nem állami felsőoktatási intézmény részére pedagógus-munkakörben, a nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben

foglalkoztatottak után átlagbér alapú támogatást állapít meg a 10. melléklet I. pontja szerint.

(2) Az Országgyűlés a nemzetiségi önkormányzat vagy az egyházi jogi személy által fenntartott nevelési-oktatási intézményre és pedagógiai szakszolgálati intézményre tekintettel a nemzetiségi önkormányzat és a bevett egyház részére működési támogatást állapít meg a 10. melléklet II. pontja szerint.

(3) Az Nkt. 97. § (5) bekezdésében meghatározott intézmény nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi személy, vallási tevékenységet végző szervezet és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 2. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti fenntartója átlagbér alapú támogatásra és az ilyen intézmény nemzetiségi önkormányzat vagy egyházi jogi személy fenntartója működési támogatásra jogosult.

(4) Az átlagbér alapú támogatás alapja - az óvoda kivételével - az állami köznevelési feladatellátás keretében állami intézményfenntartásra kijelölt szerv (a továbbiakban: állami intézményfenntartó központ) által fenntartott iskolában, kollégiumban, pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus munkakörben, valamint nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak után kifizetett személyi juttatás és járulék.

(5) Az átlagbér alapú támogatás a fenntartott nevelési-oktatási intézményben és pedagógiai szakszolgálati intézményben a személyi juttatások és azok járulékai, a dologi kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatásai és egyéb működési célú kiadások, valamint felújítási kiadások finanszírozására használható fel. Az átlagbér alapú támogatás megbízási jogviszonyban óraadóként foglalkoztatottak megbízási díjára az Nkt. 22. § (2) bekezdésében, szakiskolák, szakközépiskolák esetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: szakképzési törvény) 30. § (5) bekezdésében meghatározott alkalmazotti arány mértékéig használható fel.

(6) Az átlagbér alapú támogatás és a működési támogatás tényleges gyermek-, tanulólétszám szerinti elszámolására a költségvetési évet követő év január 31-éig kormányrendeletben meghatározott módon kerül sor.

(7) Az átlagbér alapú támogatás és a működési támogatás összesített egyenlegének rendezésére a központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényben kerül sor akként, hogy

a) az állam, illetve a települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben és pedagógiai szakszolgálati intézményekben kimutatott éves összesített működési és felújítási kiadást, valamint a fenntartók működtetéssel és intézményfenntartással kapcsolatos kiadásait csökkenteni kell

aa) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 2. § c) és d) pontja szerinti állami és települési önkormányzati bevételekkel és

ab) az olyan költségvetési támogatás összegével, amelyhez a nemzetiségi önkormányzat és az egyházi jogi személy az állam, illetve a települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézménnyel, pedagógiai szakszolgálati intézménnyel azonos feltételek mellett hozzájuthat és

b) az a) pontban meghatározott számítás eredményének - az állam, illetve a települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézménybe vagy pedagógiai szakszolgálati intézménybe járó - egy gyermekre, tanulóra jutó összegéből a (6) bekezdés szerinti elszámolást is figyelembe véve le kell vonni a kifizetett átlagbér alapú támogatás és működési támogatás egy gyermekre, tanulóra jutó együttes összegét.

(8) A nemzetiségi önkormányzattal kötött köznevelési szerződés erre vonatkozó rendelkezése alapján az oktatásért felelős miniszter a nemzetiségi önkormányzat által fenntartott kislétszámú iskola köznevelési feladatai ellátásának biztosítása érdekében az általa vezetett minisztérium költségvetési fejezetébe tartozó előirányzat terhére az (1)-(3) bekezdésben meghatározottakon túl további támogatást nyújthat a nemzetiségi önkormányzat részére.

35/B. §[37] Az Országgyűlés az óvodai, általános iskolai, középfokú iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatására a köznevelési közfeladatot ellátó intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat, nem állami felsőoktatási intézmény, egyházi jogi személy, vallási tevékenységet végző szervezet és az Nkt. 2. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti fenntartó részére az általa biztosított gyermek-, tanulóétkeztetésre tekintettel a 2. melléklet II. pont 3. alpont b) alpontjában meghatározott támogatással azonos összegű és azonos feltételek mellett nyújtott támogatást állapít meg.

35/C. §[38] (1) A Magyarország területén külföldi állam vagy nemzetközi szervezet oktatási programja szerint az oktatásért felelős miniszter engedélye alapján működő nevelési-oktatási intézmény Magyarországon nyilvántartásba vett fenntartója az ilyen intézmény által pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személy után átlagbér alapú támogatásra jogosult, ha

a) a pedagógus iskolai végzettsége és szakképzettsége megfelel az Nkt.-ban meghatározott képesítési előírásoknak,

b) a külföldi óvoda, a nemzetközi óvoda pedagógiai programja megfelel az Óvodai nevelés országos alapprogramjának, a külföldi iskola, a nemzetközi iskola pedagógiai programja tartalmi szempontból igazodik a Nemzeti alaptantervhez.

(2) Az (1) bekezdés alapján nyújtott átlagbér alapú támogatás megállapításánál a gyermek, tanulólétszámba nem számíthatóak be azok a gyermekek, tanulók, akik után a fenntartó tandíjat szed.

(3) Külföldi állam vagy nemzetközi szervezet által elismert vagy akkreditált köznevelési intézmények esetében a nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítők után az Országgyűlés nem biztosít támogatást.

35/D. §[39] (1) A köznevelési közfeladatot ellátó intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat, nem állami felsőoktatási intézmény, egyházi jogi személy, vallási tevékenységet végző szervezet és az Nkt. 2. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti fenntartó az általános iskola első évfolyamát 2013. szeptember 1-jén elkezdő és 2013. október 1-jén tanulói jogviszonyban álló tanulók létszáma alapján tankönyvtámogatásra jogosult. A támogatás összege 12 000 forint/fő/év.

(2) A bevett egyház az állami iskolában általa szervezett hit- és erkölcstanoktatáshoz kapcsolódóan tankönyvtámogatásra jogosult. A tankönyvtámogatást a bevett egyház a hit- és erkölcstan-oktatásban résztvevő tanulók után veheti igénybe, ha ahhoz olyan tankönyvet alkalmaz, amely a hivatalos tankönyvjegyzéken szerepel. A tankönyvtámogatás fajlagos összege

a) az 1. évfolyamon 980 forint/tanuló,

b) az 5. évfolyamon 1270 forint/tanuló,

c) a hat évfolyammal működő gimnáziumokban a 7. évfolyamon 1580 forint/tanuló.

(3) A bevett egyház az állami iskolában általa szervezett hit- és erkölcstanoktatásra tekintettel a 35/A. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl további átlagbér alapú támogatásra jogosult. Az ilyen támogatás szempontjából elismert számított pedagógus létszámot két tizedesjegyre kell megállapítani a hit- és erkölcstan oktatásban részt vevő tanulók 8 fős csoportja után heti 24 órával számolva. A tanulók számának meghatározása a 2013. október 1-jei statisztikai létszám alapján történik.

(4) A (3) bekezdés szerinti támogatás összege havonta 309 900 forint, ami a főiskolai végzettségű Pedagógus I. kategóriába sorolt pedagógus bruttó átlagbére és járuléka.

35/E. §[40] (1) A 35/A-35/C. §-ban és a 35/D. § (1) bekezdésében meghatározott támogatások kizárólag olyan, a nevelési-oktatási intézményben ellátott, oktatott létszám után vehetők igénybe, amely nevelési-oktatási intézmény alapító okiratában az igényjogosultságot megalapozó tevékenység szerepel, és amely OM azonosítóval rendelkezik.

(2) A 35/A-35/C. §-ban és a 35/D. § (1) bekezdésében meghatározott támogatások az oktatási azonosító számmal rendelkező tanulók, valamint az óvodai nevelésben és korai fejlesztésben, gondozásban részesülő gyermekek után vehetők igénybe. A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után akkor vehető igénybe a támogatás, ha az intézmény alapító okirata meghatározza az Nkt. 4. § 25. pontja szerinti fogyatékosság típusát is.

(3) A 35/A-35/C. §-ban és a 35/D. § (1) bekezdésében meghatározott támogatások az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók után tanévenként a tanuló szakképző iskolai képzőhelyen - közismereti, szakmai elméleti és szakmai gyakorlati képzésben - töltött kötelező óraszáma alapján számított létszám alapján igényelhetők a (6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével. A szakmai gyakorlati képzésben tanulószerződés alapján részt vevő tanulók esetén csak a közismereti és a szakmai elméleti oktatás kötelező óraszámának arányában vehető figyelembe az érintett tanulók létszáma. A számított létszám meghatározásához alkalmazott arányok megállapítása során a tanévre figyelembe vett tanulói összes kötelező óraszámba be kell számítani az összefüggő szakmai gyakorlat időtartamát is. Ha az előbbiek szerint számítható létszám nem egész szám, a fenntartónként összesített mutatószám meghatározásánál a kerekítés általános szabályait kell alkalmazni.

(4) Ha a szakmai gyakorlati képzést együttműködési megállapodás alapján részben vagy egészben folytató szervezet nem szakképzési hozzájárulásra kötelezett, a szakképző iskola fenntartója a gyakorlati képzés együttműködési megállapodás alapján folyó időarányos részére az iskolai tanműhelyben folyó gyakorlati képzés finanszírozási feltételei szerint jogosult a 35/A-35/C. §-ban és a 35/D. § (1) bekezdésében meghatározott támogatásra.

(5) Nem igényelhető a 35/A-35/C. §-ban és a 35/D. § (1) bekezdésében meghatározott támogatás az olyan tanuló után, aki

a) tandíjfizetésre kötelezett,

b) szülői vagy saját kérésre magántanuló vagy más sajátos munkarend szerint tanul,

c) a szakképzési törvény 29. §-a alapján az iskolai szakképzésben való ingyenes részvételre nem jogosult vagy

d) vendégtanulói jogviszonyban áll, kivéve az országos nemzetiségi önkormányzat által fenntartott kiegészítő nemzetiségi oktatás feladatait ellátó intézmény vendégtanulóját.

(6) A 35/A-35/C. §-ban és a 35/D. § (1) bekezdésében meghatározott támogatások igénybevétele és elszámolása a köznevelési statisztikai adatokra és az azt megalapozó tanügyi okmányokra vagy a támogatást megalapozó egyéb okmányokra, analitikus nyilvántartásokra épül. Az igénylésnél és annak elbírálása során figyelembe kell venni az Nkt., a szakképzési törvény, valamint ezek végrehajtási rendeleteiben foglalt előírásokat. Nem korlátozzák az igénybevételt az Nkt.-nak a maximális csoport- vagy osztálylétszám betartására vonatkozó követelményei.

(7) A fenntartó a 35/A. § (1) bekezdése szerinti támogatás teljes összegét annak folyósítását követő 15 napon belül az általa fenntartott nevelési-oktatási intézménynek átadja úgy, hogy az az általa fenntartott valamennyi nevelési-oktatási intézmény kiegyensúlyozott működését egyformán biztosítsa.

36. § A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján kijelölt előirányzat-felhasználási célja a 2013. évi személyi jövedelemadó-rendelkezéseknél a Nemzeti Tehetség Program. Felhasználása a 2014. évi költségvetési törvényben kerül megtervezésre.

37. § (1) Az I. Országgyűlés fejezet, 8. Pártok támogatása címben meghatározott pártok a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Párttörvény) alapján részesülnek támogatásban.

(2) Az I. Országgyűlés fejezet, 9. Pártalapítványok támogatása cím terhére a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványok a Párttörvény rendelkezései szerint részesülnek támogatásban.

VI. FEJEZET

ÁLLAMI KEZESSÉG- ÉS GARANCIAVÁLLALÁS, VISZONTGARANCIA-VÁLLALÁS ÉS KEZESI HELYTÁLLÁS

38. § (1) A Kormány a 2013. évben együttesen 100 000,0 millió forint összegű új egyedi állami kezesség és állami garancia vállalására adhat felhatalmazást.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott keretösszeg - a járulékos hitelköltségek és az árfolyamváltozás miatt bekövetkező emelkedést kivéve - kizárólag az Országgyűlés jóváhagyásával léphető túl.

(3) A Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Banktól (Világbank), az Európai Beruházási Banktól (EIB), az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banktól (EBRD), a német Újjáépítési és Hitelbanktól (KfW), az Északi Beruházási Banktól (NIB), illetve az Európa Tanács Fejlesztési Bankjától (CEB) felveendő hitelekhez vállalható egyedi állami kezességek és állami garanciák nem terhelik az (1) bekezdés szerinti keretösszeget.

39. § (1)[41] A 2013. évben vállalt kiállítási garanciák és kiállítási viszontgaranciák együttes, a vállalás időpontjában forintra átszámított állománya az év egyetlen napján sem haladhatja meg a 380 000,0 millió forintot.

(2) A Kormány a 2013. évben 50 000,0 millió forint összegű, a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 29/A. §-a szerinti állami kezesség melletti forrásbevonásra adhat felhatalmazást.

40. § (1) A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (a továbbiakban: MFB Zrt.) állami kezesség mellett forrásszerzés céljából felvett hiteleinek, kölcsöneinek, illetve kötvénykibocsátásainak együttes állománya a 2013. év folyamán legfeljebb 1 800 000,0 millió forint lehet.

(2) A Kormány határozata alapján az MFB Zrt. által nyújtott hitelfinanszírozásból származó, valamint harmadik fél javára vállalt készfizető kezességből és bankgaranciából származó kötelezettségek együttes állománya a 2013. év folyamán legfeljebb 600 000,0 millió forint lehet.

(3) Az MFB Zrt. által forrásszerzés céljából felvett - euróban meghatározott - éven túli lejáratú hitelekhez és kölcsönökhöz, valamint kibocsátott kötvényekhez kapcsolódóan a Kormány határozata alapján vállalható árfolyam fedezeti megállapodás által fedezett források forintban számított együttes állománya a 2013. év folyamán legfeljebb 1 800 000,0 millió forint lehet.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott kereteket a tényleges állományok az év egyetlen napján sem haladhatják meg.

(5)[42] A (2) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó állami kezesség után az állam javára felszámítandó kezességvállalási díj mértékét a Kormány határozatban állapítja meg.

41. § (1) A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Etv.) 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felső határ 1 200 000,0 millió forint.

(2) Az Etv. 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti felső határ 350 000,0 millió forint.

(3) Az Etv. 7. § (1) bekezdés c) pontja szerinti felső határ 500 000,0 millió forint.

42. § (1) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető kezesség mögött - jogszabályban meghatározott feltételek mellett - a (2)-(8) bekezdés szerint az állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

(2) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mértéke a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettség 85%-a.

(3)[43] A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az (1) bekezdés szerinti viszontgaranciával

a) a kis- és középvállalkozások, valamint a Munkavállalói Résztulajdonosi Program megvalósítására - a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló törvény alapján - létrejövő szervezetek legfeljebb 25 év lejáratú hitel-, kölcsönszerződésből, bankgarancia-szerződésből és termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerződésből, továbbá faktoringszerződésből eredő kötelezettségéért vállalhat készfizető kezességet azzal, hogy a készfizető kezességvállalás legfeljebb egyéves futamidejű faktoringügyletekhez kapcsolódhat, valamint

b) készfizető kezességet vállalhat gyógyszerész vállalkozási célú, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 74. § (1) bekezdésében és 83/A. § (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesítése érdekében történő tulajdoni hányad megszerzését szolgáló - a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló kormányrendelet szerinti Patika Hitelprogram keretében - 2013. július 1-je és 2016. december 31-e között létrejött hitel vagy kölcsönszerződéséhez.

(4) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia kiterjed a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-nek a tőkepiacról szóló törvény alapján működő kockázati tőkealapnak gazdasági társaságban fennálló kockázati tőkebefektetése értékesítéséből származó követelés 50%-áért vállalt készfizető kezességére is. A készfizető kezességgel biztosított követelés mértéke nem haladhatja meg a tulajdonszerzésre fordított összeg 50%-át.

(5) A készfizető kezesi szerződés jogosultja lehet

a) pénzügyi intézmény,

b) kockázati tőkealap,

c) a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön nyújtása esetén,

d) a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok mikrohitelezési tevékenység esetén.

(6) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által az (1) bekezdés szerinti állami viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség állománya 2013. december 31-én nem haladhatja meg az 550 000,0 millió forintot.

(7)[44] A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által az (1) bekezdés szerinti állami viszontgaranciával vállalt készfizető kezesség érvényesítése esetén - törvény eltérő rendelkezésének hiányában - a társaság köteles minden szükséges jogcselekményt megtenni a (3) bekezdés szerinti kötelezettekkel szemben fennálló, reá átszálló követelés behajtására. A központi költségvetést illeti meg a társaság által behajtott - a behajtási költségekkel csökkentett - összegnek az érvényesített állami viszontgarancia mértékével megegyező százalékban kifejezett arányos része.

(8) Ha a készfizető kezességvállalás biztosítékaként a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. biztosítást köt, a biztosító intézet térítése behajtási bevételnek minősül, és arra a (7) bekezdés szabályai az irányadók.

(9) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az (1) bekezdés szerinti ügyletek bevételeit, és az ezen ügyletekhez kapcsolódó költségeket és ráfordításokat elkülönítetten köteles nyilvántartani, és az éves beszámoló kiegészítő mellékletében bemutatni.

43. § (1) Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (e § alkalmazásában a továbbiakban: Alapítvány) által vállalt készfizető kezesség mögött - jogszabályban meghatározott feltételek mellett - a (2)-(7) bekezdés szerint az állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

(2) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mértéke az Alapítvány által vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből az Alapítványt terhelő fizetési kötelezettség 85%-a.

(3) Az (1) bekezdésben vállalt állami viszontgarancia a mezőgazdasági tőkepótló hitelekre és az 1999. január 1-je után vállalt készfizető kezességek érvényesítésére vonatkozik.

(4) Az Alapítvány a természetes személyek, a gazdasági társaságok, a közhasznú társaságok, a szövetkezetek, a magánvállalkozások legfeljebb 25 év lejáratú hitel-, kölcsönszerződésből, bankgarancia-szerződésből, termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerződésből, továbbá faktoringszerződésből eredő kötelezettségéért vállalhat készfizető kezességet azzal, hogy a készfizető kezességvállalás legfeljebb egyéves futamidejű faktoringügyletekhez kapcsolódhat.

(5) A készfizető kezesi szerződés jogosultja lehet

a) pénzügyi intézmény,

b) a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön nyújtása esetén,

c) a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítvány mikrohitelezési tevékenység esetén.

(6) Az Alapítvány által az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség állománya 2013. december 31-én nem haladhatja meg a 105 000,0 millió forintot.

(7) Az Alapítvány által az (1) bekezdés szerinti állami viszontgaranciával vállalt készfizető kezesség érvényesítése esetén - törvény eltérő rendelkezésének hiányában - az Alapítvány köteles minden szükséges jogcselekményt megtenni a reá átszálló követelés behajtására. A központi költségvetést illeti meg az Alapítvány által behajtott - a behajtási költségekkel csökkentett - összegnek az érvényesített állami viszontgarancia mértékével megegyező százalékban kifejezett arányos része.

44. § (1) Az állam készfizető kezesként felel a Diákhitel Központ Zrt. azon fizetési kötelezettségeiért, amelyek a belföldről és külföldről, a diákhitelezési rendszer finanszírozása érdekében felvett hiteleiből, kölcsöneiből és kötvénykibocsátásaiból erednek.

(2) A Diákhitel Központ Zrt. az (1) bekezdés szerinti kötelezettségei biztosítékaként az állami készfizető kezességvállaláson túl a hitelező további biztosíték előírására nem köteles.

(3) Az állami kezességvállalásért a Diákhitel Központ Zrt.-nek kezességvállalási díjat nem kell fizetnie.

(4) A Diákhitel Központ Zrt. éves finanszírozási tervét az államháztartásért felelős miniszter hagyja jóvá.

44/A. §[45] (1) Az állam készfizető kezesként felel az MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság vevőnek az E.ON Ruhrgas International GmbH és az E.ON Gas Storage GmbH eladókkal az E.ON Földgáz Trade Földgázkereskedő Zrt. és az E.ON Földgáz Storage Földgáztároló Zrt. megvásárlására kötött adásvételi szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségei 80%-ának, de összesen legfeljebb 256 milliárd forint megfizetésének teljesítéséért.

(2) Az állami készfizető kezesség 2013. szeptember 30-áig áll fenn.

(3) Ha az MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság az (1) bekezdés szerinti fizetési kötelezettségeit nem teljesíti, az E.ON Ruhrgas International GmbH és az E.ON Gas Storage GmbH, illetve jogutódaik a jogszabályi állami kezesség érvényesítését az államháztartásért felelős miniszternél írásban kezdeményezhetik az igényelt összeg és a fizetési számla számának megjelölésével. Az államháztartásért felelős miniszter a kifizetést a kezdeményezés kézhezvételét követő 30 napon belül intézkedik a kifizetésről.

(4) Az MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság a jogszabályi állami kezességért a kezesség fennállásának időtartamára számítva, havonta a 256 milliárd forint 0,12%-ának megfelelő mértékű kezességvállalási díjat fizet legkésőbb 2013. október 15-ig.

44/B. §[46]

44/C. §[47]

45. § (1) Ha az államnak szerződéssel, illetve jogszabállyal vállalt kezesség- vagy viszontgarancia érvényesítéséből - a 46. § szerinti viszontgarancia kivételével - olyan fizetési kötelezettsége keletkezik, amely nem szerepel az 1. mellékletben, azt a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 33. Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése cím terhére kell teljesíteni.

(2) Az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nek az állami kezesség, garancia melletti forrásbevonással kapcsolatos feladatokban történő közreműködésért fizetendő díjat a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32. cím, 1. Vegyes kiadások alcím terhére kell teljesíteni.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott kiadások összegével a fejezet tervezett kiadása túlléphető.

46. § (1) A Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. (e § alkalmazásában a továbbiakban: MV Zrt.) által - jogszabályban meghatározott feltételek mellett - vállalt készfizető kezesség, illetve garancia érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettségek 100%-a mögött a (2)-(6) bekezdésben meghatározottak szerint az állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

(2) Az MV Zrt. az (1) bekezdés szerinti viszontgaranciával a mikro-, kis- és középvállalkozások legfeljebb 25 év lejáratú hitelszerződésein alapuló kötelezettségek legfeljebb 85%-áig vállalhat készfizető kezességet, illetve garanciát.

(3) Az MV Zrt. által a Gazdaságfejlesztés Operatív Program Pénzügyi eszközök prioritási tengelyében, illetve a Közép-magyarországi Operatív Program A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése prioritási tengelyében a Garanciaeszközökre vállalt készfizető kezesség, illetve garancia állománya 2013. december 31-én nem haladhatja meg a 300 000,0 millió forintot.

(4) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia érvényesítéséből eredő fizetési kötelezettséget a forrást biztosító azonos előirányzatból a XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. cím, 4. alcím, 1. Gazdaságfejlesztés Operatív Program jogcímcsoport, vagy a 2. cím, 4. alcím, 29. Közép-magyarországi Operatív Program jogcímcsoport terhére kell teljesíteni.

(5) Ha a (4) bekezdésben meghatározott előirányzat a viszontgarancia érvényesítéséből eredő fizetési kötelezettség teljesítéséhez nem elegendő, a további kifizetések forrásának biztosítása során is fenn kell tartani az Európai Unió költségvetéséből származó támogatás és az ahhoz kapcsolódó hazai társfinanszírozás eredeti előirányzatnak megfelelő arányát.

(6) Az (1)-(3) bekezdés szerinti kezesség, illetve garancia érvényesítéséből származó, az MV Zrt. által behajtott követelés összege a Gazdaságfejlesztés Operatív Program, illetve a Közép-magyarországi Operatív Program forrását növeli.

VII. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS VEGYES RENDELKEZÉSEK

47. § (1) Nem terjed ki a tervezési, az előirányzat-módosítási és -felhasználási, a beszámolási, az információszolgáltatási és az ellenőrzési kötelezettsége és joga

a)[48] az I. Országgyűlés fejezeten belül az Országgyűlés Hivatala főigazgatójának - mint a fejezetet irányító szerv vezetőjének - az I. Országgyűlés fejezet, 5. Közbeszerzési Hatóság cím, a 8-9., 10. címben megjelölt támogatások, valamint a 20. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete cím, 21. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság cím, 22. Egyenlő Bánásmód Hatóság cím, 23. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal cím, 24. Nemzeti Választási Iroda cím,

b) a XI. Miniszterelnökség fejezeten belül a miniszterelnökséget vezető államtitkárnak - mint a fejezetet irányító szerv vezetőjének - a XI. Miniszterelnökség fejezet 6. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal cím

előirányzataira.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt jogokat és kötelezettségeket

a) az I. Országgyűlés fejezet,

aa)[49] 5. Közbeszerzési Hatóság cím tekintetében a Közbeszerzési Hatóság elnöke,

ab)[50] 20. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete cím tekintetében a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke,

ac)[51] 21. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság cím tekintetében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke,

ad)[52] 22. Egyenlő Bánásmód Hatóság cím tekintetében az Egyenlő Bánásmód Hatóság elnöke,

ae)[53] 23. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal cím tekintetében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke

af)[54] 24. Nemzeti Választási Iroda cím felett a Nemzeti Választási Iroda elnöke

b)[55] a XI. Miniszterelnökség fejezet 6. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal cím tekintetében a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnöke

gyakorolja.

(3) A kormányhivatalok tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott jogokat és kötelezettségeket a kormányhivatal vezetője gyakorolja.

(4) A VI. Bíróságok fejezetnél a fejezetet irányító szerv vezetője az Országos Bírósági Hivatal elnöke.

(5) A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet esetében a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet esetében az államháztartásért felelős miniszter, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet esetében az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter, a XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet esetében az agrárpolitikáért felelős miniszter gyakorolja az (1) bekezdésben meghatározott jogokat és kötelezettségeket.

(6)[56] A XIX. Uniós fejlesztések fejezet tekintetében a fejezetet irányító szerv vezetőjének az (1) bekezdésben megjelölt jogait és kötelezettségeit a Kormány európai uniós támogatások felhasználásáért felelős tagjának irányítása alatt álló, az európai uniós támogatások igénybevételében közreműködő központi hivatal elnöke, szabályozási jogait és kötelezettségeit a Kormány európai uniós támogatások felhasználásáért felelős tagja gyakorolja.

(7) A XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezet tekintetében a fejezetet irányító szerv vezetőjének az (1) bekezdésben megjelölt jogait és kötelezettségeit a NAV elnöke, szabályozási jogait és kötelezettségeit az adópolitikáért felelős miniszter gyakorolja.

(8) Az I. Országgyűlés fejezet, 8-9. és 10. címben, a X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet 24. címében, a XI. Miniszterelnökség fejezet 7. címében, a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 21. címében megjelölt támogatások folyósításáról az államháztartásért felelős miniszter gondoskodik.

48. § (1) A teljes, 40 186,8 millió forint összegű kötelezettségvállalási keret-előirányzat, és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegének kötelezettségvállalással nem terhelt része 75%-os mértékéig vállalható 2013. évben az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. évi programokra, projektekre vonatkozó tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(2) A teljes, 30 775,7 millió forint összegű kötelezettségvállalási keret-előirányzat és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegének kötelezettségvállalással nem terhelt része mértékéig vállalható a 2013. évben a Svájci-Magyar Együttműködési Program által támogatott programokra, projektekre vonatkozó tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(3) Az Európai Bizottság és Magyarország Kormánya által elfogadott Nemzeti Stratégiai Referenciakeret forrásaiból finanszírozott programok, projektek esetén a 6. mellékletben a 2007-2013. évekre meghatározott és még kötelezettségvállalással nem terhelt európai uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzat és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(4) Az Európai Bizottság és Magyarország Kormánya által elfogadott Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap forrásaiból finanszírozott programok, projektek esetén a 6. mellékletben a 2007-2013. évekre meghatározott és még kötelezettségvállalással nem terhelt európai uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzat és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség. A kötelezettségvállalást az (5) bekezdésben foglaltakra tekintettel kell megtenni.

(5) Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap keretében feltételhez nem kötött kötelezettség akkor vállalható, ha az abból eredő kifizetés legkésőbb 2015. évben teljesülhet. A Tanács 1698/2005/EK rendeletének hatálya alá tartozó, a 2015. évet követően kiadással járó többéves kötelezettség csak akkor vállalható, ha a 2015. évet követő kiadások az Európai Unió költségvetéséből finanszírozott részének fedezetéül szolgáló forrás az Európai Unió 2013. év utáni pénzügyi keretterveiben, illetve az éves költségvetéseiben rendelkezésre áll.

(6) Az Európai Bizottság és Magyarország Kormánya által elfogadott Halászati Operatív Program forrásaiból finanszírozott programok, projektek esetén a 6. mellékletben a 2007-2013. évekre meghatározott és még kötelezettségvállalással nem terhelt európai uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzat és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(7)[57] Az európai uniós források maradéktalan felhasználása érdekében az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével vállalható tárgyévi előirányzatot meghaladó vagy éven túli fizetési kötelezettség, mely az (1)-(4) és (6) bekezdésben foglalt programok esetében az ott meghatározott mértéket is meghaladhatja.

(8) A XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. cím, 4. alcím, 1. Gazdaságfejlesztés Operatív Program jogcímcsoporton, valamint a XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. cím, 4. alcím, 29. Közép-magyarországi Operatív Program jogcímcsoporton belül a JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök végrehajtása során megtérült visszatérítendő támogatásokból származó bevételek a Gazdaságfejlesztés Operatív Program, és a Közép-magyarországi Operatív Program forrását növelik, amelyre tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség vállalható a pénzügyi eszközökre vonatkozó közösségi szabályok szerint, kizárólag a Gazdaságfejlesztés Operatív Program 4. pénzügyi eszközök prioritás, és a Közép-magyarországi Operatív Program 1.3. intézkedés keretében.

49. § Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap, Európai Halászati Alap és az Európai Mezőgazdasági és Garancia Alap által támogatott programok és intézkedések finanszírozásával összefüggő kockázatok kezelésére képzett céltartalékot árfolyam-ingadozás esetén a XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 7. alcím, 1. Uniós programok árfolyam-különbözete jogcímcsoport előirányzata, egyéb esetben a XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím 7. alcím 2. Egyéb EU által nem térített kiadások jogcímcsoport finanszírozza, és kizárólag a jogszabályban meghatározott célokra használható fel.

50. § Az Európai Területi Együttműködés célkitűzés keretében a 2007-2013 programozási időszakban megvalósuló programok, projektek esetében az államháztartásért felelős miniszter egyetértése esetén vállalható az irányadó programkeret hazai projektpartnerekre eső részének kötelezettségvállalással még nem terhelt részét meghaladó mértékű tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség akkor, ha az adott programban részes minden további partnerország biztosítja az arányos mértékű többletkötelezettség-vállalás lehetőségét saját projektpartnerei számára.

51. § A 2013 januárjában a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. § (1)-(2) bekezdése alapján esedékes nyugdíjemelés meghatározásánál 5,2%-os fogyasztói árnövekedést kell figyelembe venni.

52. § A szociális hozzájárulási adó 2013-ban megfizetett összegének 100%-a az Ny. Alapot illeti meg. A szociális hozzájárulási adó megfizetett összegét a NAV a jogosult számlájára naponta átutalja.

53. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. § szerinti illetményalap a 2013. évben 38 650 forint.

(2) A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves kafetériakerete illetve kafetéria rendszert nem alkalmazó szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten - az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvényre is figyelemmel, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdés a)-f) pontjában és (3) bekezdésében meghatározott juttatások - együttes összege a 2013. évben nem haladhatja meg a bruttó 200 000 forintot, amely összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

54. § (1) A Kjt.

a) 66. § (1) bekezdése szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, és a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó - az első fizetési fokozat garantált illetményére épülő - legkisebb szorzószámokat a 2013. évre a 7. melléklet tartalmazza,

b) 69. §-a szerinti illetménypótlék számítási alapja a 2013. évben 20 000 forint.

(2) A Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott kereset-kiegészítés a 2013. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a. Fel nem használt előirányzata kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a Közokt. tv. 118. § (12)-(14) bekezdésében szabályozott esetekre, az állami felsőoktatási intézményekre, a központi és a köztestületi költségvetési szervként működő kutatóközpontokra, kutatóintézetekre, és a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó kutatást kiegészítő akadémiai köztestületi és központi költségvetési szervekre.

55. § (1) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti bírói illetményalap a 2013. évben 391 600 forint.

(2) A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény 59. § (3) bekezdése szerinti ügyészi illetményalap a 2013. évben 391 600 forint.

(3) A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 1. § (3) bekezdése szerinti jogi segítői óradíj a 2013. évben 3000 forint.

(4) Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 131. § (2) bekezdése szerinti kirendelt ügyvédi óradíj a 2013. évben 3000 forint.

56. § (1) A Gyvt. 66/F. § (2) bekezdése szerinti nevelőszülői díj legalacsonyabb összege - gyermekenként, fiatal felnőttenként - a 2013. évben 15 000 forint/hó.

(2) A Gyvt. 66/L. § (1) bekezdése szerinti hivatásos nevelőszülői díj legalacsonyabb összege a 2013. évben 135 000 forint/hó.

(3) A Gyvt. 20/A. § (2) bekezdése szerinti támogatás esetenkénti összege a 2013. évben gyermekenként 5800 forint.

(4) A Gyvt. 20/B. § (5) bekezdése szerinti pótlék esetenkénti összege a 2013. évben gyermekenként 8400 forint.

(5) A Szoctv. 38. § (3) bekezdésében meghatározott, a lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége a 2013. évben 450 forint.

(6) A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 4. § (2) bekezdés a) pontja szerinti első utalási összeg 42 500 forint, b) pontja szerinti második és harmadik utalási összeg 44 600-44 600 forint, ha a gyermek a 2013. évben született.

(7) A Szoctv. 43/A. § (4) bekezdésében meghatározott szakértői díj összege a 2013. évben esetenként 20 000 forint.

(8) A Szoctv. 44. § (1) bekezdése szerinti ápolási díj havi alapösszege a 2013. évben 29 500 forint.

(9) A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott alapnormatíva összege a 2013. évben 440 000 forint/fő/év.

57. § A Közokt. tv. 118. § (13) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja a 2013. évben 5250 forint/fő/hónap.

58. §[58] (1) A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló 1992. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 7. § (1) bekezdése és a termőföld állam által életjáradék fizetése ellenében történő megszerzésének ötödik üteméről szóló 259/2009. (XI. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TéR.) alapján az életjáradék összege 2013. március 1-jétől az előző évben megvalósult átlagos nyugdíjemelés százalékos mértékével emelkedik.

(2) Az Éltv. és a TéR. alapján a 2013. március 1-je után az életjáradék összegét az Éltv. és a TéR. mellékletében meghatározott összeg (1) bekezdés szerinti növekménye figyelembevételével kell megállapítani.

(3) A Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 1997. évi X. törvény 2. § (4) bekezdése alapján az életjáradék összege 2013. március 1-jétől - 2013. január 1-jei visszamenőleges hatállyal - 50%-os mértékben emelkedik.

59. § (1) A Szoctv. 50/A. § (8) bekezdése szerinti egyéni gyógyszerkeret havi összege a 2013. évben 12 000 forint.

(2) A Szoctv. 50/A. § (9) bekezdése szerinti eseti keret éves összege a 2013. évben 6000 forint.

60. § A Paksi Atomerőmű Zrt. 2013. évi befizetési kötelezettsége a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba 19 329,4 millió forint, amelyet havonta egyenlő részletekben köteles átutalni az Alap számlájára.

61. § (1) Az Éhvt. 13. §-a szerinti felügyeleti díj mértéke a projekt jogszabály alapján jóváhagyott Tervdokumentumában létrehozni tervezett minden egyes kibocsátáscsökkentési egység után 38 forint.

(2)[59]

(3)[60]

62. § A XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 5. alcím, 7. Fejlesztési típusú támogatások jogcímcsoport kiadási előirányzata terhére kell teljesíteni a korábbi évekről áthúzódó agrárberuházások fizetési kötelezettségét, a XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 5. alcím, 8. Folyó kiadások és jövedelemtámogatások jogcímcsoport kiadási előirányzatáról pedig a folyó költségként elszámolható, megszűnő agrár- és vidékfejlesztési támogatások korábbi években vállalt és 2013. évet terhelő áthúzódó fizetési kötelezettségeit. Ugyancsak a 20. cím, 5. alcím, 8. Folyó kiadások és jövedelemtámogatások jogcímcsoport kiadási előirányzatról kell teljesíteni a kedvezőtlen adottságú térségekben gazdálkodók adósságrendezési programjának 2013. évet terhelő kiadásait is.

63. § (1) Az MFB Zrt. által saját kockázatára nyújtott azon hitelek állománya, amelyekhez a Kormány határozatában forrás- és eszközoldali kamattámogatást biztosít, a 2013. év folyamán legfeljebb 500 000,0 millió forint lehet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott keretet a tényleges állomány az év egyetlen napján sem haladhatja meg.

64. § A XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 33. alcím, 1. Beruházás ösztönzési célelőirányzat jogcímcsoport tekintetében a tárgyéven túli fizetési kötelezettségvállalás állomány összege nem haladhatja meg a 97 500,0 millió forintot. A tárgyévi előirányzaton felül a Kormány egyedi döntése alapján vállalható kötelezettség.

65. § Az Áht. 97. § (3) bekezdésének alkalmazása során a kis összegű követelés értékhatára 100 000 forint.

66. § A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 13. § (5) bekezdésében meghatározott gyártási költségvetési értékhatár a 2013. évben magyar filmalkotás esetén 307,3 millió forint, magyar részvételű koprodukciós filmalkotás esetén 553,0 millió forint.

67. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a Kbt. szerinti közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2013. január 1-jétől 2013. december 31-éig:

a) árubeszerzés esetében: 8,0 millió forint,

b) építési beruházás esetében: 15,0 millió forint,

c) építési koncesszió esetében: 100,0 millió forint,

d) szolgáltatás megrendelése esetében: 8,0 millió forint,

e) szolgáltatási koncesszió esetében: 25,0 millió forint.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a Kbt. szerinti közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 2013. január 1-jétől 2013. december 31-éig:

a) árubeszerzés esetében: 50,0 millió forint,

b) építési beruházás esetében: 100,0 millió forint,

c) szolgáltatás megrendelése esetében: 50,0 millió forint.

68. § (1) A Kbt. 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az árubeszerzésre vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár - kivéve a Kbt. XIV. Fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2013. január 1-jétől 2013. december 31-éig:

a) a Kbt. 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, valamint ezen ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árukra akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében szerepel: 130 000 euró,

b) a Kbt. 6. § (1) bekezdése szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint a 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében nem szerepel: 200 000 euró.

(2) A Kbt. 10. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, az építési beruházásra vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár - kivéve a Kbt. XIV. Fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2013. január 1-jétől 2013. december 31-éig: 5 000 000 euró.

(3) A Kbt. 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az építési koncesszióra vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár 2013. január 1-jétől 2013. december 31-éig: 5 000 000 euró.

(4) A Kbt. 10. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, a szolgáltatás megrendelésére vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár - kivéve a Kbt. XIV. fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2013. január 1-jétől 2013. december 31-éig:

a) a Kbt. 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a szolgáltatás a Kbt. 3. mellékletében szerepel, kivéve a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatásokat: 130 000 euró,

b) a Kbt. 6. § (1) bekezdésében meghatározott egyéb ajánlatkérő esetében, ha a szolgáltatás a Kbt. 3. mellékletében szerepel, kivéve a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatásokat: 200 000 euró,

c) a Kbt. 3. mellékletében a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatások és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatások, valamint a Kbt. 4. melléklete szerinti szolgáltatások esetében: 200 000 euró.

(5) A Kbt. 10. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, a tervpályázati eljárás lefolytatására vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár - kivéve a Kbt. XIV. fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2013. január 1-jétől 2013. december 31-éig:

a) a (4) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott értékhatárok, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül sor,

b) a (4) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott értékhatárok minden olyan tervpályázati eljárás esetében, amelynek pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege eléri vagy meghaladja ezeket az értékhatárokat.

69. § (1) A 68. §-tól eltérően a Kbt. XIV. Fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződések esetén irányadó, a Kbt. 10. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott uniós közbeszerzési értékhatár 2013. január 1-jétől 2013. december 31-éig:

a) árubeszerzésre, valamint a szolgáltatás megrendelésére 400 000 euró,

b) építési beruházásra 5 000 000 euró.

(2) a Kbt. XIV. fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződések esetén irányadó, a Kbt. 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a tervpályázati eljárás lefolytatására vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár 2013. január 1-jétől 2013. december 31-éig:

a) 400 000 euró, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül sor,

b) 400 000 euró, ha a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege eléri vagy meghaladja ezt az értékhatárt.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben, valamint a 68. §-ban meghatározott uniós értékhatárok forintban meghatározott összegeként az Európai Unió Hivatalos Lapjában így közzétett - az Európai Bizottság által kétévente felülvizsgált - összeget kell figyelembe venni.

70. § Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény 2. § (1) bekezdésének végrehajtásához a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény 101. § (11) bekezdés d) pontja alapján nyújtott költségvetési támogatás maradványából a 2013. évben 3284,3 millió forintot a Hadigondozottak Közalapítványa a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvényben meghatározott célra használhat fel. Ha a Hadigondozottak Közalapítványánál a kárpótlásra elkülönített összeg a hadigondozási feladatok finanszírozása miatt a 2013. évben nem elegendő a kötelezettségek kifizetésére, a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet saját előirányzatai terhére az esedékessé váló összegeket a hadigondozási feladatokra tervezett előirányzat (3284,3 millió forint) erejéig átadja a Hadigondozottak Közalapítványa részére.

71. § A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 27. § (5) bekezdése szerinti koncessziós díj jogszabályi minimuma az Szjtv. 37. § 11. pontja szerinti egységenként a 2013. tárgyévre vonatkozóan a következő:

a) Budapesten és Pest megyében I. kategóriájú játékkaszinó esetében 631,2 millió forint, II. kategóriájú játékkaszinó esetében 368,2 millió forint,

b) az a) pontban foglalt kivétellel I. kategóriájú játékkaszinó esetében 526 millió forint, II. kategóriájú játékkaszinó esetében 52,6 millió forint.

71/A. §[61] A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 29/E. § (1) bekezdése szerinti koncessziós díj jogszabályi minimuma

a) egy játéktípusra érvényes távszerencsejáték-szervezési engedély esetén 100 millió forint,

b) több játéktípusra érvényes távszerencsejáték-szervezési engedély esetén játéktípusonként 100 millió forint.

72. § (1)[62] Az állam az 5000 fő lakosságszámot meghaladó település települési önkormányzatának - ideértve a fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat is - (a továbbiakban: átvállalással érintett önkormányzat) a (2) és (3) bekezdés szerinti adósságelemei nélkül számított 2012. december 31-én fennálló adósságállománya és ezen adósságnak az átvállalást követően esedékessé váló járulékai összegéből - a 74. § (3) bekezdésében meghatározott kivétellel - a 74. § (5) bekezdés szerinti megállapodás alapján számított összeget átvállalja.

(2) Az állam teljes mértékben átvállalja az 5000 fő lakosságszámot meghaladó település

a)[63] a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: fekvőbeteg intézmények átvételét szabályozó törvény) 1. mellékletében meghatározott egészségügyi intézmény tulajdonos és fenntartó települési önkormányzatának és a fekvőbeteg intézmények átvételét szabályozó törvény 2. mellékletében meghatározott egészségügyi intézmények által használt vagyon tulajdonos települési önkormányzatának azon működtetéshez és fejlesztéshez kötődő 2012. december 31-én fennálló adósságállománya és ezen adósságnak az átvállalást követően esedékessé váló járulékai összegének megfelelő összeget, amely kifejezetten és igazolhatóan a fekvőbeteg intézmények átvételét szabályozó törvény 1. § 2. pontjában meghatározott átvett vagyonhoz kapcsolódóan keletkezett, és

b)[64] az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény (a továbbiakban: szociális és gyermekvédelmi intézmények átvételét szabályozó törvény) 2. § (1) bekezdése alapján átvett intézmény tulajdonos és fenntartó települési önkormányzatának azon működtetéshez és fejlesztéshez kötődő 2012. december 31-én fennálló adósságállománya és ezen adósságnak az átvállalást követően esedékessé váló járulékai összegének megfelelő összeget, amely kifejezetten és igazolhatóan a szociális és gyermekvédelmi intézmények átvételét szabályozó törvény 1. § 2. pontjában meghatározott átvett vagyonhoz kapcsolódóan keletkezett.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti átvállalás nem terjed ki

a) az államháztartás központi alrendszeréből és a közvetlenül az Európai Uniótól vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozására, valamint az általános forgalmi adó vagy egyéb bevétel megelőlegezésére nevesítetten szolgáló adósságból eredő fizetési kötelezettség teljesítésére, valamint

b) a víziközmű-társulattól az átvállalással érintett önkormányzat által átvett hitelből eredő fizetési kötelezettség teljesítésére.

(4) Az átvállalással érintett (1) bekezdés szerinti adósság a Gst. 3. § (1) bekezdés a)-c) pontjában, a (2) bekezdés szerinti adósság a Gst. 3. § (1) bekezdés a)-b) pontjában foglaltaknak megfelelő - kölcsön- vagy hiteljogviszonyon, hitelviszonyt megtestesítő értékpapíron, továbbá az (1) bekezdés alapján átvállalt adósság esetében váltókibocsátáson alapuló - a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti pénzügyi intézmény (a továbbiakban: hitelező) felé fennálló tartozásokat foglalja magában.

(5)[65] Az átvállalással érintett önkormányzat az átvállalással érintett folyószámlahitel állományát az (1) és (2) bekezdés szerinti átvállalás érdekében - a (8) bekezdés szerinti költségvetési támogatással érintett ügyletek kivételével - a 74. § (6) bekezdése szerinti tételes átvállalásról szóló megállapodás előtt legalább 15 nappal - a kölcsön- vagy hiteljogviszonnyal azonos feltétekkel - működési vagy fejlesztési hitellé alakítja át.

(6)[66] Az átvállalással érintett adósság részét képező, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat és váltókat az átvállalással érintett önkormányzatok az átvállalást megelőzően - az adott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírban, illetve az adott váltóban foglalt pénzügyi kötelezettségek tekintetében azonos feltételekkel - kölcsönjogviszonnyá alakíthatják át. Ennek hiányában az állam az adott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, illetve az adott váltó lejárat előtti visszaváltásából, visszafizetéséből eredő fizetési kötelezettséget vállalja át és teljesíti. E fizetési kötelezettségét az állam az értékpapír-, illetve váltótulajdonostól történő, az adott értékpapírban, illetve váltóban foglalt pénzügyi kötelezettségek tekintetében azonos feltételekkel rendelkező hitel felvételével is kiválthatja.

(7)[67] Ha az átvállalással érintett önkormányzatnak az átvállalás időpontjában fennálló, (1) és (2) bekezdés szerinti átvállalással érintett adósságállománya nem éri el az (1) és (2) bekezdés szerint az állam által átvállalandó adósság összegét, úgy az állam az önkormányzat átvállaláskor fennálló adósságállománya erejéig hajtja végre az adósságátvállalást.

(8)[68] A 72. § (1)-(2) és (4) bekezdése szerinti adósság egyes elemeinek átvállalását az állam úgy is teljesítheti, hogy 250 millió forintnál kisebb összegű adósságelemből átvállalandó adósságrész visszafizetéséhez az állam egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást nyújt. A törlesztési célú támogatásnak a hitelezők számlájára történő közvetlen folyósításáról az államháztartásért felelős miniszter legkésőbb 2013. június 28-áig gondoskodik.

(9)[69]

(10)[70]

(11)[71]

(12)[72]

73. § (1) A 72. § (1) bekezdése és a 74. § (3) bekezdése szerinti adósság átvállalásának mértékét az átvállalással érintett önkormányzat 2012. június 30-i egy főre jutó iparűzési adóerőképességének (a továbbiakban: adóerőképesség) és az átvállalással érintett önkormányzat településkategóriája adóerőképessége korrigált átlagának egymáshoz viszonyított aránya alapján kell meghatározni. A számítás során figyelembe vett településkategóriák a következők:

a) megyei jogú város,

b) 10 000 főt elérő vagy azt meghaladó lakosságszámmal rendelkező egyéb város,

c) 5000 főt meghaladó, de 10 000 főnél kisebb lakosságszámmal rendelkező egyéb város,

d) 5000 fő lakosságszámot meghaladó község.

(2) Az (1) bekezdés szerinti településkategóriák adóerőképességének korrigált átlaga a településkategóriába tartozó önkormányzatok adóerőképességének - az alsó és felső decilisbe tartozó önkormányzatok adatainak figyelmen kívül hagyásával - számított átlaga.

(3) Az adóerőképességet a helyi önkormányzatok 2012. évre vonatkozó első féléves beszámolóiban közölt, bevallott iparűzési adóalapok alapján kell kiszámítani.

(4) Ha az átvállalással érintett önkormányzat adóerőképessége a településkategóriája adóerőképessége korrigált átlagának

a) 100%-át eléri vagy meghaladja, a 72. § (1) bekezdése szerinti adósság 40%-a,

b) 75%-a és 100%-a között van, a 72. § (1) bekezdése szerinti adósság 50%-a,

c) 50%-a és 75%-a között van, a 72. § (1) bekezdése szerinti adósság 60%-a,

d) 50%-a alatt van, a 72. § (1) bekezdése szerinti adósság 70%-a

szolgál az állam által történő adósságátvállalás alapjául.

(5) A (4) bekezdéstől eltérően az adóerőképességgel nem rendelkező átvállalással érintett önkormányzat, a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzat esetében 40%-os mérték szolgál az állam által történő adósságátvállalás alapjául.

74. § (1) Az átvállalással érintett önkormányzat a 72. § (1) és (2) bekezdése szerinti adósságelemek tőke- és járulékösszegéről, valamint elkülönítetten a 72. § (2) bekezdése szerinti adósságelemekről 2013. január 11-éig a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül adatot szolgáltat. Az adatszolgáltatásban meg kell jelölni, hogy mely adósságelemek, illetve mely adósságelemekből milyen összeg tartozik a 72. § (2) bekezdésének hatálya alá. Az adatszolgáltatás mellékleteként az átvállalással érintett önkormányzat csatolja

a) a hitelező által az átvállalás alapját képező összegről - jogviszonyonkénti bontásban, ezen belül megjelölve a tőke és a járulék összegét, a járulékok számításának módját, valamint e tételek adott hitelezőre vonatkozó teljes összegét - kiállított igazolásokat,

b) az arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy ha rendelkezik olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik, vagy annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgál, és ha ez az adósságelem részben vagy egészben átvállalásra kerül, akkor e betét vagy számlakövetelés összegét - legfeljebb az ahhoz kapcsolódó adósságelem átvállalással érintett mértéke szerinti arányos összegéig - az átvállalás napján az állam által megjelölt számlára átutalja, és

c) nyilatkozatát arról, hogy 2012. december 31-én adósságrendezési eljárás alatt áll-e.

(2) A kincstár ellenőrzi az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatok hiánytalan benyújtását. A kincstár az (1) bekezdés alapján rendelkezésére bocsátott adatokat 2013. január 18-áig településenkénti, hitelezőnkénti és a 72. § (1) és (2) bekezdésének megfelelő kategória szerinti bontásban továbbítja az államháztartásért felelős miniszternek és a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek. Az államháztartásért felelős miniszter - a (3) bekezdés szerinti esetek kivételével - gondoskodik a 72. § (1) és (2) bekezdése szerinti adósságelemek 2013. június 28-áig történő átvállalásáról.

(3)[73] Azon átvállalással érintett önkormányzat esetében, amellyel szemben 2012. december 31-én a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvény alapján adósságrendezési eljárás van folyamatban vagy amellyel szemben 2012. december 31-e és a (6) bekezdés szerinti megállapodás megkötésének időpontja között adósságrendezési eljárás indul, az állam az átvállalást az adósságrendezési eljárás lezárulta időpontjában a hitelezők felé fennálló és esedékessé váló kölcsön- vagy hitelviszonyt megtestesítő adósságból és váltókibocsátásból eredő fizetési kötelezettséget alapul véve hajtja végre. Ebben az esetben az államháztartásért felelős miniszter az általa külön meghatározott adatszolgáltatás alapján, az adósságrendezési eljárás lezárultát követő 60 napon belül gondoskodik az átvállalásról. Ha az adósságrendezési eljárás 2013. május 1-je előtt lezárul, az adósságátvállalásra 2013. június 28-áig kerül sor.

(4) A 72. § (1) és (2) bekezdése szerinti adósságátvállalással összefüggő eljárásban az állam képviseletében az államháztartásért felelős miniszter - az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel - teljes jogkörrel jár el.

(5) Az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a 72. § (1) bekezdése szerinti adósságátvállalás pontos mértékéről legkésőbb 2013. február 28-áig megállapodást köt az átvállalással érintett önkormányzattal. Az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a megállapodásban - különösen indokolt esetben - a 73. § (4) és (5) bekezdésében meghatározottaknál magasabb átvállalási mértéket is megállapíthatnak.

(6) Az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján a 72. § (1) és (2) bekezdése szerinti adósság vagy fizetési kötelezettség átvállalásáról az (5) bekezdés szerinti megállapodás megkötését követően, a megállapodásban meghatározott átvállalási mértéknek megfelelően - a 72. § (2) bekezdése szerinti ügyletek esetén 100%-os átvállalási mérték mellett - legkésőbb 2013. június 28-áig megállapodást köt az átvállalással érintett önkormányzattal és azok hitelezőivel.

(7) A kincstár a 2013. év végéig felülvizsgálhatja, hogy az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásban a 72. § (1) és (2) bekezdése szerinti kategóriába helyesen kerültek-e az adósságelemek az átvállalással érintett önkormányzat által besorolásra. Ha a kincstár megállapítja, hogy oda nem tartozó adósságelem került a 72. § (2) bekezdése szerinti kategóriába, határozatban dönt az adósságelem átsorolásáról, és döntéséről tájékoztatja az átvállalással érintett önkormányzatot és az államháztartásért felelős minisztert. Az átvállalással érintett önkormányzatnak a téves besorolás miatt jogtalanul igénybevett állami adósságátvállaláshoz kötődő adósság és járulék összegét a kincstári határozat kézhezvételét követő 90 napon belül a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamattal növelten kell megfizetnie az állam részére. Az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján a téves besorolás miatt pótlólagosan járó, állami adósságátvállaláshoz kötődő adósság összegét a kincstári határozat kézhezvételét követő 90 napon belül átvállalja.

74/A. §[74] Az államháztartásért felelős miniszter a 2012. évi költségvetési törvény 76/C. §-a alapján törlesztési célú támogatással érintett, de a 2012. évben törlesztési célú támogatásban nem részesült települések települési önkormányzatai számára a törlesztési célú támogatás folyósításáról akként gondoskodik, hogy a törlesztés végrehajtásához szükséges összeg a hitelezők számláján álljon rendelkezésre.

75. § (1) A 72-74. § alkalmazásában a lakosságszámot a személyiadat- és lakcímnyilvántartás 2012. január 1-jei lakóhelyadatai alapján kell figyelembe venni.

(2)[75] A 72. § (1) és (2) bekezdése szerinti adósság összegének megállapítása, a devizában denominált ügyletek 72. § (8) bekezdés szerinti forintértékének megállapítása és a 74. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatás során a devizában denominált ügyletek esetén a 2012. december 31-én érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamot kell alkalmazni.

76. §[76]

76/A. §[77] A 9. melléklet 4-23. sorában meghatározott előirányzatok, valamint a Kormány 2013. évi döntésén alapuló előirányzat-átcsoportosítás útján létrejött beruházási, felújítási, vagy egyéb felhalmozási célú kiadást tartalmazó előirányzatok terhére új kötelezettséget vállalni az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével lehet. A 9. melléklet 1-3. sorában meghatározott előirányzatok esetében új kötelezettség vállalásának feltétele, hogy a kötelezettségvállalásra jogosult előzetesen kikérje az államháztartásért felelős miniszter véleményét. Az államháztartásért felelős miniszter a kötelezettségvállalásra jogosult kérésére az egyetértést a 2013. szeptember 1-jéig esedékes új kötelezettségvállalások mindegyikére általánosan is, a véleményt pedig az előirányzat teljes összegére, vagy annak meghatározott részére vonatkozóan is megadhatja. Az egyetértés és a vélemény megadása során figyelemmel kell lenni az állami vagyon értékesítéséből vagy hasznosításából származó várható többletbevételre.

VIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

77. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg:

a) az 5. § (1) bekezdésében és a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott többlettámogatás igénylési feltételeit, az igény bejelentésének, megállapításának, a többlettámogatás folyósításának, elszámolásának és a felhasználás ellenőrzésének szabályait,

b) az egyedi támogatások, költségtérítések, valamint az egyéb vállalati támogatások mértékét és felhasználási szabályait,

c) a 10. § (7) bekezdésében meghatározott - központi költségvetési szervekre vonatkozó - befizetési kötelezettség szabályait,

d) a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 33. alcím, 1. Beruházás ösztönzési célelőirányzat jogcímcsoport előirányzata felhasználásának részletes szabályait,

e) a 35. § (3)-(4) és (7)-(8) bekezdése szerinti támogatás igénylésének, folyósításának, elszámolásának, ellenőrzésének részletes szabályait.

f)[78] a 10. § (8) bekezdése szerinti kiadási megtakarítás befizetési kötelezettségének szabályait.

g)[79]

(2) Felhatalmazást kap

a) a vízgazdálkodásért felelős miniszter, hogy - a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, az államháztartásért felelős miniszter, az egészségügyért felelős miniszter és a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter véleményének kikérésével - a 3. melléklet 2. pontja szerinti támogatás,

b) a környezetvédelemért felelős miniszter, hogy - a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter véleményének kikérésével - a 3. melléklet 3. pontja szerinti támogatás,

c) a közlekedésért felelős miniszter, hogy - a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter véleményének kikérésével - a 3. melléklet 4. pontja szerinti támogatás,

d) a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, hogy - az államháztartásért felelős miniszter véleményének kikérésével - a 3. melléklet 6. pontja szerinti támogatás,

e)[80] a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, hogy - a Kormány európai uniós támogatások felhasználásáért felelős tagja, a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével - a 3. melléklet 8. pontja szerinti támogatás,

f) a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter, hogy - az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter véleményének kikérésével - a 3. melléklet 9. pontja szerinti támogatás,

g)[81] a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, hogy - az oktatásért felelős miniszter, a sportpolitikáért felelős miniszter, az államháztartásért felelős miniszter, a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter és a Kormány európai uniós támogatások felhasználásáért felelős tagja véleményének kikérésével - a 3. melléklet 10. pont aa)-ac) alpontja szerinti támogatások,

h) a kultúráért felelős miniszter, hogy - a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter véleményének kikérésével - a 3. melléklet 11. pontja szerinti támogatás,

i) a kultúráért felelős miniszter, hogy - az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter egyetértésével - a 2. melléklet IV. 1. pontja és a 3. melléklet 12. pontja szerinti támogatás,

j) a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, hogy - az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével -

ja) az Áht. 33. § (1) bekezdése alapján a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben létrehozott új előirányzatból nyújtott támogatás és

jb)[82] a 4. melléklet 1. IV. pontja és 2-3. pontja szerinti támogatás,

k) az egyenlő bánásmód biztosításáért és társadalmi felzárkózásért felelős miniszter, hogy - az államháztartásért felelős miniszter, valamint a helyi önkormányzatokért felelős miniszter egyetértésével - a 3. melléklet 16. pontja szerinti támogatás,

l) az oktatásért felelős miniszter, hogy - az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével - a 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott támogatás összegét,

igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.

(3) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletében a 6. § (5) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott forgalmi értéktől kisebb értékhatárt határozzon meg.

78. § Ez a törvény 2013. január 1-jén lép hatályba, és 2016. december 31-én hatályát veszti.

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

79. § (1) A települési önkormányzatoktól és intézményeiktől a járási kormányhivatalok, a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti állami intézményfenntartó központ és más állami intézményfenntartó szerv állományába kerülő köztisztviselők, közalkalmazottak és munkavállalók 2012. december havi, 2013. januárban esedékes illetményei, munkabérei és egyéb járandóságai, valamint azok közterhei kifizetésének kötelezettsége az átvevő fenntartót terheli.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyek után a 2012. december hónapra járó bérkompenzáció fedezete a települési önkormányzatot nem illeti meg.

(3) Az államháztartásért felelős miniszter gondoskodik a helyi önkormányzatok, a többcélú kistérségi társulások foglalkoztatottainak a 2012. december havi, 2013. januárban esedékessé váló illetményének, munkabérének és egyéb járandóságának, valamint ezek közterheinek 2013 januárjában a Kincstári Egységes Számla terhére való megelőlegezéséről.

(4)[83] A megelőlegezett összeget 2013. március 28-áig kell annak a helyi önkormányzatnak, többcélú kistérségi társulásnak és 2013. január 1-jétől az állam vagy nem állami szerv által átvett közfeladat ellátójának, illetve az ilyen közfeladatot ellátó intézmény fenntartójának a kincstár felé megfizetnie, akire tekintettel az állam azt a (3) bekezdés alapján megelőlegezte.

(5)[84] A helyi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás a (4) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettségét a 2013. március havi nettó finanszírozás keretében történő levonással teljesíti. Ha a többcélú kistérségi társulás a 2013. évben támogatásban nem részesül, a (4) bekezdésben foglaltakat a többcélú kistérségi társulás székhelye szerinti települési önkormányzattal szemben kell alkalmazni.

(6)[85] A visszafizetési kötelezettség elmulasztása esetén - ideértve azt is, ha a helyi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás részére 2013. március hónapban járó támogatás nem nyújt fedezetet a levonás összegére - a kincstár a meg nem fizetett összegre a kötelezett fizetési számlájával szemben azonnali beszedési megbízást nyújt be, felhatalmazó nyilatkozat hiányában is.

80. §[86] A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 2013. évi XXXI. törvénnyel megállapított 35. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában, illetve a 35. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezéseket 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

81. §[87] A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXLIV. törvény (a továbbiakban: Módtv.) hatálybalépésekor az e törvény a Módtv. hatálybalépését megelőző napon hatályos 72. § (9)-(12) bekezdése alapján folyamatban lévő átvállalási eljárás a törvény erejénél fogva megszűnik, és az államháztartásért felelős miniszter a hitelező által - az állam általi átvállalásra felkínált adósságrészhez kapcsolódóan - megfizetett összeget a Módtv. hatálybalépését követő 15 napon belül visszautalja a hitelezőnek.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2012. évi CCIV. törvényhez

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
I. F E J E Z E T2013. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
I. ORSZÁGGYŰLÉS
1Országgyűlés Hivatala
1Országgyűlés hivatali szervei21 000,3
1Működési költségvetés460,0
1Személyi juttatások10 648,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 736,1
3Dologi kiadások4 191,7
5Egyéb működési célú kiadások46,2
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások367,5
2Felújítások3 470,6
2Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára714,1
1Működési költségvetés5,0
1Személyi juttatások402,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó102,6
3Dologi kiadások191,8
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások22,7
3Országgyűlési Őrség2 176,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 749,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó426,7
4Fejezeti kezelésű előirányzatok
3Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai73,073,0
4A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma
2Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért48,048,0
Alapítvány támogatása
8Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai
1Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai73,073,0
2Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai73,073,0
3Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai73,073,0
9Kossuth Lajos tér rekonstrukciója10 190,810 190,8
1 - 4. cím összesen:34 886,2465,034 421,2
5Közbeszerzési Hatóság
1Közbeszerzési Hatóság408,1
1Működési költségvetés1 023,0
1Személyi juttatások589,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó159,1
3Dologi kiadások638,1
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások44,7
5. cím összesen:1 431,11 023,0408,1
8Pártok támogatása
1Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
1FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség1 055,0
2Magyar Szocialista Párt521,3

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
I. F E J E Z E T2013. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
3Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt448,0
4Lehet Más a Politika249,2
5Kereszténydemokrata Néppárt232,6
2Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
4Magyar Demokrata Fórum42,8
9Pártalapítványok támogatása
1Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány611,7
2Táncsics Mihály Alapítvány259,8
3Gyarapodó Magyarországért Alapítvány211,3
4Ökopolisz Alapítvány80,4
5Barankovics István Alapítvány69,4
6Antall József Alapítvány28,3
8 - 9. cím összesen:3 809,8
101Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása
Közszolgálati hozzájárulás
68 558,4
10. cím összesen:68 558,4
201Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
1Működési költségvetés9 539,7
1Személyi juttatások5 689,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 417,4
3Dologi kiadások2 024,1
5Egyéb működési célú kiadások251,3
2Felhalmozási költségvetés99,3
1Beruházások228,0
3Egyéb felhalmozási kiadások28,8
20. cím összesen:9 639,09 639,0
21Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság477,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások296,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó79,8
3Dologi kiadások80,8
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások20,0
21. cím összesen:477,0477,0
221Egyenlő Bánásmód Hatóság
Egyenlő Bánásmód Hatóság
210,0
1Működési költségvetés3,0
1Személyi juttatások122,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó33,0
3Dologi kiadások57,7
22. cím összesen:213,03,0210,0

millió forintban

[88]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
elöir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elö-
ir. csop.
név
I. F E J E Z E T2013. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
23Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
1Működési költségvetés4 732,0
1Személyi juttatások1 275,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
326,9
3Dologi kiadások3 094,2
5Egyéb működési célú kiadások15,0
2Felhalmozási költségvetés2,5
1Beruházások15,0
2Felújítások2,0
3Egyéb felhalmozási kiadások6,0
23. cím összesen4 734,54 734,5
24Nemzeti Választási Iroda
1Nemzeti Választási Iroda550,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások295,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
79,0
3Dologi kiadások81,0
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások95,0
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása81,081,0
2A 2014. évi választások előkészítése2300,02300,0
24. cím összesen2931,02931,0
I. fejezet összesen:126 680,015 864,538 447,3
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
1Köztársasági Elnöki Hivatal1 315,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások659,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó178,1
3Dologi kiadások428,1
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások44,4
2Felújítások3,0
3Egyéb felhalmozási kiadások2,0
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Célelőirányzatok
1Állami kitüntetések395,7395,7
2Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai73,073,0
3Államfői Protokoll kiadásai251,2251,2
II. fejezet összesen:2 035,42 035,4
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
1Alkotmánybíróság1 773,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 083,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó300,1
3Dologi kiadások306,2
5Egyéb működési célú kiadások23,8
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások60,0
III. fejezet összesen:1 773,81 773,8
IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA
1Alapvető Jogok Biztosának Hivatala1 138,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások745,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó201,4
3Dologi kiadások188,6
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások3,1
IV. fejezet összesen:1 138,21 138,2
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
1Állami Számvevőszék7 660,8
1Működési költségvetés18,0
1Személyi juttatások5 017,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 340,9
3Dologi kiadások1 107,6

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elö-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
elöir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elö-
ir.
csop.
név
V. F E J E Z E T2013. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Felhalmozási költségvetés2,0
1Beruházások173,0
2Felújítások41,9
V. fejezet összesen:7 680,820,07 660,8
VI. BÍRÓSÁGOK
1Bíróságok74 018,3
1Működési költségvetés2 086,0
1Személyi juttatások49 259,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó12 209,2
3Dologi kiadások13 812,8
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások772,8
2Felújítások50,0
2Kúria2 526,0
1Működési költségvetés172,0
1Személyi juttatások1 988,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó497,3
3Dologi kiadások209,7
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások2,5
3Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
1Pest megyei bíróság épület rekonstrukció6 000,06 000,0
2Igazságszolgáltatás beruházásai964,9964,9
4Új kerületi bíróság kialakítása500,0500,0
VI. fejezet összesen:86 267,22 258,084 009,2
VIII. ÜGYÉSZSÉG
1Ügyészségek36 642,8
1Működési költségvetés37,0
1Személyi juttatások24 655,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó6 470,5
3Dologi kiadások4 179,7
5Egyéb működési célú kiadások5,0
2Felhalmozási költségvetés51,0
1Beruházások1 334,0
2Felújítások30,0
3Egyéb felhalmozási kiadások56,0
3Fejezeti kezelésű előirányzatok
3EU tagságból eredő feladatok42,042,0
4Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata30,030,0
VIII. fejezet összesen:36 802,888,036 714,8
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
1A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati
feladatainak támogatása

millió forintban

[89]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
IX. F E J E Z E T2013. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása118 012,9
2A települési önkormányzatok egyes köznevelési és
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
170 228,1
3A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti214 229,8
feladatainak támogatása
4A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása28 992,0
2Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított57 715,8
előirányzatok
3A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai46 093,0
4Címzett és céltámogatások35,0
5Vis maior támogatás8 000,0
IX. fejezet összesen:643 306,6
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI
MINISZTÉRIUM
1Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása7 915,4
1Működési költségvetés516,0
1Személyi juttatások5 664,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 458,8
3Dologi kiadások1 269,9
5Egyéb működési célú kiadások6,0
2Felhalmozási költségvetés3,0
1Beruházások32,5
3Egyéb felhalmozási kiadások3,0
2Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
1Működési költségvetés4 185,0
1Személyi juttatások1 314,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó339,5
3Dologi kiadások1 913,2
5Egyéb működési célú kiadások133,5
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások454,0
2Felújítások30,5
5Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi20 018,5
Hivatala
1Működési költségvetés8 923,6
1Személyi juttatások2 384,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó577,0
3Dologi kiadások23 506,6
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások2 387,3
2Felújítások86,6
8Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok123 901,1
1Működési költségvetés34 463,6
1Személyi juttatások101 241,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó27 064,2
3Dologi kiadások29 339,0
5Egyéb működési célú kiadások2,5
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások494,6

millió forintban

[90]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
elöir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
X. FEJEZET2013. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Felújítások221,3
3Egyéb felhalmozási kiadások1,9
9Kutatóintézetek1 323,2
1Működési költségvetés1 414,3
1Személyi juttatások1 292,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó356,6
3Dologi kiadások898,2
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások190,0
12Balassi Intézet3 669,8
1Működési költségvetés790,5
1Személyi juttatások2 330,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó510,2
3Dologi kiadások1 365,8
4Ellátottak pénzbeli juttatásai220,0
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások33,5
15Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal1 962,7
1Működési költségvetés904,8
1Személyi juttatások1 011,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó163,2
3Dologi kiadások784,2
5Egyéb működési célú kiadások669,8
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások238,6
17Nemzeti Közszolgálati Egyetem3 186,8
1Működési költségvetés1 831,2
1Személyi juttatások2 612,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó652,7
3Dologi kiadások1 551,7
4Ellátottak pénzbeli juttatásai146,6
5Egyéb működési célú kiadások10,0
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások45,0
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Célelőirányzatok
1KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok1 073,21 073,2
támogatása
7Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események510,0510,0
támogatása
10Közép-kelet európai regionális együttműködés 201350,050,0
17A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított120,0120,0
kártalanítás
18Jogi segítségnyújtás115,0115,0
19Kárpát-medencei Magyar Jogsegélyszolgálat50,050,0
20Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése100,0100,0
27Nemzetközi kötelezettségek teljesítése22,022,0
31
41Ludovika Campus3 400,03 400,0

millió forintban

[91]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
X. FEJEZET2013. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
43Smithsonian Folklife Fesztiválon való részvétel200,0200,0
3Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
2Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő100,0100,0
Szolgálata
4Európai Területi Társulások támogatása126,9126,9
7Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és
feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás
36,036,0
21Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért
Közalapítvány támogatása
210,0210,0
22Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény220,0220,0
Közalapítvány
23Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért150,0150,0
4Határon túli magyarok programjainak támogatása
3Nemzetpolitikai tevékenység támogatása3 539,43 539,4
11Járási szociális feladatok ellátása18 325,918 325,9
25Fejezeti általános tartalék161,8161,8
1 - 20. cím összesen:243 519,753 032,0190 487,7
24Céltartalékok
2Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja79 528,7
3Különféle kifizetések10 000,0
X. fejezet összesen:333 048,453 032,0190 487,7
XI. MINISZTERELNÖKSÉG
1Miniszterelnökség4 805,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 483,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó728,0
3Dologi kiadások1 534,5
5Egyéb működési célú kiadások44,5
2Felhalmozási költségvetés12,0
1Beruházások15,0
3Egyéb felhalmozási kiadások12,0
2Információs Hivatal10 050,7
1Működési költségvetés87,7
1Személyi juttatások4 377,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 100,8
3Dologi kiadások4 282,0
2Felhalmozási költségvetés27,1
1Beruházások335,1
2Felújítások18,4
3Egyéb felhalmozási kiadások51,9
3Nemzetstratégiai Kutató Intézet1 300,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások679,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó213,5
3Dologi kiadások366,9
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások40,0

millió forintban

[92]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ír.
csop.
név
XI. FEJEZET2013. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
4Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet340,0
1Működési költségvetés80,0
1Személyi juttatások195,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó55,6
3Dologi kiadások140,5
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások27,0
2Felújítások1,6
5Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Célelőirányzatok
1Kormányfői protokoll500,0500,0
2Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok1 690,01 690,0
3Konzultációk kiadásai1 600,01 600,0
5Ifjúságpolitikai célok támogatása100,0100,0
6Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások75,075,0
7A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával600,0600,0
kapcsolatos kiadások
8Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont50,050,0
Alapítvány támogatása
9"Az Élet Menete" Alapítvány támogatása50,050,0
10Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács
tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása
300,0300,0
12Diaszpóra magyarsággal kapcsolatos feladatok2 000,02 000,0
2Fejezeti általános tartalék864,2864,2
1 - 5. cím összesen:24 531,9206,824 325,1
6Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
1Kormányzati Ellenőrzési Hivatal955,8
1Működési költségvetés3,0
1Személyi juttatások592,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó151,7
3Dologi kiadások215,0
6. cím összesen:958,83,0955,8
7Rendkívüli kormányzati intézkedések106 000,0
8Országvédelmi Alap315 877,3
XI. fejezet összesen:447 368,0209,825 280,9
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása5 588,4
1Működési költségvetés132,3
1Személyi juttatások3 551,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó961,5
3Dologi kiadások1 197,6
2Felhalmozási költségvetés5,0
1Beruházások10,0
3Egyéb felhalmozási kiadások5,0
2Szakigazgatási intézmények

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
elöir.
szám
Cím
név
Al- Jog-
cím cím-
név csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XII. FEJEZET2013. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal4 999,1
1Működési költségvetés6 058,5
1Személyi juttatások4 558,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 230,8
3Dologi kiadások4 665,2
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások602,8
3Földmérési és Távérzékelési Intézet
1Működési költségvetés1 666,0
1Személyi juttatások856,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó231,2
3Dologi kiadások578,7
4Állami Ménesgazdaság230,1
1Működési költségvetés161,5
1Személyi juttatások98,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó26,6
3Dologi kiadások245,9
2Felhalmozási költségvetés8,0
1Beruházások28,5
5Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal11 371,0
1Működési költségvetés50,0
1Személyi juttatások3 719,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 004,2
3Dologi kiadások3 505,8
5Egyéb működési célú kiadások3 143,7
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások47,9
6Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei4 020,7
1Működési költségvetés1 376,2
1Személyi juttatások3 043,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó807,1
3Dologi kiadások1 556,8
2Felhalmozási költségvetés11,3
3Egyéb felhalmozási kiadások0,9
7Közművelődési intézmények434,9
1Működési költségvetés100,0
1Személyi juttatások347,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó95,0
3Dologi kiadások92,1
8Agrárkutató intézetek1 480,2
1Működési költségvetés949,8
1Személyi juttatások1 565,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó408,0
3Dologi kiadások518,7
2Felhalmozási költségvetés71,1
1Beruházások7,7
3Egyéb felhalmozási kiadások1,0
10Génmegőrzési Intézmények508,8

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
elöir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XII. FEJEZET2013. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1Működési költségvetés214,5
1Személyi juttatások357,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó83,2
3Dologi kiadások270,4
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások12,0
11Nemzeti Öntözési Hivatal1 000,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások294,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó79,4
3Dologi kiadások412,6
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások214,0
12Országos Meteorológiai Szolgálat512,3
1Működési költségvetés1 112,0
1Személyi juttatások786,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó214,6
3Dologi kiadások569,1
2Felhalmozási költségvetés3,0
1Beruházások54,0
3Egyéb felhalmozási kiadások3,0
13Nemzeti Környezetügyi Intézet1 245,0
1Működési költségvetés4,4
1Személyi juttatások782,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó210,7
3Dologi kiadások247,8
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások8,6
14Nemzeti park igazgatóságok2 260,0
1Működési költségvetés4 269,3
1Személyi juttatások2 579,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó705,6
3Dologi kiadások2 780,9
2Felhalmozási költségvetés112,2
1Beruházások560,2
2Felújítások10,0
3Egyéb felhalmozási kiadások5,4
15Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek3 624,9
1Működési költségvetés3 357,9
1Személyi juttatások4 197,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 123,4
3Dologi kiadások1 461,0
2Felhalmozási költségvetés8,0
1Beruházások200,7
3Egyéb felhalmozási kiadások8,0
17Nemzeti Földalapkezelő Szervezet1 744,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 123,2

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
elöir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XII. FEJEZET2013. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó297,5
3Dologi kiadások245,8
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások77,6
18Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési172,3
Intézet
1Működési költségvetés281,7
1Személyi juttatások153,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó45,5
3Dologi kiadások254,7
19Agrárgazdasági Kutató Intézet636,8
1Működési költségvetés99,2
1Személyi juttatások462,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó132,0
3Dologi kiadások142,0
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
5Regionális viziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a10,010,0
pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő
9Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése10,010,0
19Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása27,427,4
20Ivóvíz-minőség javító program54,854,8
2Környezetvédelmi célelőirányzatok
9Természetvédelmi kártalanítás2 094,22 094,2
10Természetvédelmi pályázatok támogatása23,523,5
11Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása12 747,212 747,2
13Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása1 200,01 200,0
14Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi108,0108,0
Program megvalósításában
21Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével72,072,0
kapcsolatos kiadások
3Agrár célelőirányzatok
2Agrárkutatás támogatása138,2138,2
3Magán és egyéb jogi személyek kártérítése10,110,1
4Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása65,765,7
5Tanyafejlesztési Program1 940,01 940,0
6Hungarikum Bizottság feladatainak támogatása1 000,01 000,0
8Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési150,0150,0
programok megvalósításában
10Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása71,171,1
13Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei2 000,02 000,0
16Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak52,652,6
támogatása
19Állami génmegőrzési feladatok támogatása125,1125,1
20Hegyközségek Nemzeti Tanácsa250,0250,0
25Nemzetközi szervezetek tagsági díjai1 258,61 258,6
4Uniós programok kiegészítő támogatása
6Méhészeti Nemzeti Program601,8601,8
7Igyál tejet program1 500,01 500,0
8Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása2 200,02 200,0

millió forintban

[93]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ír.
csop.
név
XII. FEJEZET2013. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
9Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának1 180,01 180,0
támogatása
10Uniós Programok ÁFA fedezete1 560,01 560,0
11Iskolagyümölcs program1 211,01 211,0
5Nemzeti támogatások
3Állattenyésztési feladatok815,7815,7
4A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása2 600,02 600,0
5Vadgazdálkodás támogatása101,6101,6
6Nemzeti Erdőprogram
3Erdőfelújítás193,9193,9
4Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás238,8238,8
7Fejlesztési típusú támogatások61,461,4
8Folyó kiadások és jövedelemtámogatások48 995,048 995,0
10Nemzeti agrár kárenyhítés8 000,04 000,04 000,0
11Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása35,035,0
6Állat- és növénykártalanítás1 000,01 000,0
7Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások
1Uniós programok árfolyam-különbözete300,0300,0
2Egyéb EU által nem térített kiadások1 000,01 000,0
11Vidékfejlesztési és halászati programok
2Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)
1I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat
versenyképességének javítása
87 172,161 873,925 298,2
2II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése75 879,754 070,621 809,1
3III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a
diverzifikáció ösztönzése
39 381,328 521,310 860,0
4IV. tengely: Leader programok9 473,77 343,22 130,5
5Technikai segítségnyújtás5 700,04 215,11 484,9
3Halászati Operatív Program
1Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra
termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely)
1 848,41 386,3462,1
2Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely)552,4414,3138,1
3Technikai segítségnyújtás (V. tengely)112,084,028,0
13Peres ügyek100,0100,0
14Fejezeti általános tartalék130,4130,4
XII. fejezet összesen:375 796,8181 960,6193 836,2
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
11Honvédelmi Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium igazgatása
4 778,9
1Működési költségvetés25,0
1Személyi juttatások3 362,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó888,2
3Dologi kiadások500,0
5Egyéb működési célú kiadások17,1
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások1,0
2Felújítások35,0
2Egyéb HM szervezetek12 119,8

millió forintban

[94]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
elöir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIII. FEJEZET2013. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1Működési költségvetés659,6
1Személyi juttatások4 224,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 054,9
3Dologi kiadások7 029,9
5Egyéb működési célú kiadások470,6
2Felhalmozási költségvetés100,0
3Egyéb felhalmozási kiadások100,0
3HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal63 071,9
1Működési költségvetés850,0
1Személyi juttatások2 175,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó420,0
3Dologi kiadások60 088,9
5Egyéb működési célú kiadások6,8
2Felhalmozási költségvetés750,0
1Beruházások166,2
2Felújítások864,7
3Egyéb felhalmozási kiadások950,0
2Magyar Honvédség
1Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei20 562,2
1Működési költségvetés200,0
1Személyi juttatások14 318,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó3 541,4
3Dologi kiadások2 862,4
5Egyéb működési célú kiadások40,3
2Felhalmozási költségvetés200,0
3Egyéb felhalmozási kiadások200,0
2MH ÖHP és alárendelt szervezetei92 618,0
1Működési költségvetés4 695,2
1Személyi juttatások51 199,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó12 252,1
3Dologi kiadások28 395,9
5Egyéb működési célú kiadások270,5
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások3 451,2
2Felújítások1 623,9
3Egyéb felhalmozási kiadások120,0
3Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat10 157,9
1Működési költségvetés150,0
1Személyi juttatások5 840,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 428,4
3Dologi kiadások2 976,7
5Egyéb működési célú kiadások14,8
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások48,0
6MH Honvédkórház4 311,0
1Működési költségvetés16 400,0
1Személyi juttatások11 649,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 944,3

millió forintban

[95]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
elöir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIII. FEJEZET2013. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
3Dologi kiadások6 082,7
5Egyéb működési célú kiadások30,8
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások3,9
7Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium8,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1,7
8Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Ágazati célelőirányzatok
1NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti
alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group és
100,0100,0
DCM)
3Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek1
támogatása
6Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati27,027,0
támogatása
19Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek140,5140,5
támogatása
5Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása1 265,01 265,0
25Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához3 284,13 284,1
39Alapítványok, közalapítványok támogatása
2MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok53,753,7
támogatása
40Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések
1Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez4 400,04 400,0
2Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi430,0430,0
alapjaihoz
Nemzetközi egyezményekben előírt kötelezettségek alapján
kötendő közoktatási megállapodás feladatai
21,021,0
XIII. fejezet összesen:241 378,924 029,8217 349,1
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
1Belügyminisztérium igazgatása3 915,1
1Működési költségvetés25,5
1Személyi juttatások2 435,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó566,9
3Dologi kiadások895,5
5Egyéb működési célú kiadások8,0
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások34,7
2Nemzeti Védelmi Szolgálat3 525,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 415,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó630,3
3Dologi kiadások448,8
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások30,9
4Terrorelhárítási Központ13 410,5
1Működési költségvetés123,0
1Személyi juttatások7 030,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 893,3
3Dologi kiadások2 038,9
2Felhalmozási költségvetés

millió forintban

[96]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
elöir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIV. FEJEZET2013. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1Beruházások2 170,7
2Felújítások400,0
5Büntetés-végrehajtás46 766,1
1Működési költségvetés2 607,6
1Személyi juttatások24 992,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó5 645,3
3Dologi kiadások18 259,8
4Ellátottak pénzbeli juttatásai2,7
5Egyéb működési célú kiadások2,0
2Felhalmozási költségvetés108,0
1Beruházások309,2
2Felújítások157,7
3Egyéb felhalmozási kiadások113,0
6BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság440,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások267,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó66,6
3Dologi kiadások106,2
7Rendőrség232 249,3
1Működési költségvetés4 509,6
1Személyi juttatások155 825,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó39 886,9
3Dologi kiadások39 177,1
5Egyéb működési célú kiadások811,2
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások366,0
2Felújítások587,0
3Egyéb felhalmozási kiadások105,0
8Alkotmányvédelmi Hivatal6 983,8
1Működési költségvetés27,4
1Személyi juttatások4 789,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 304,6
3Dologi kiadások861,0
5Egyéb működési célú kiadások0,3
2Felhalmozási költségvetés20,0
1Beruházások55,5
3Egyéb felhalmozási kiadások20,0
9Nemzetbiztonsági Szakszolgálat15 321,7
1Működési költségvetés147,6
1Személyi juttatások9 292,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 417,3
3Dologi kiadások2 232,8
5Egyéb működési célú kiadások0,4
2Felhalmozási költségvetés23,0
1Beruházások1 505,0
3Egyéb felhalmozási kiadások43,9
10Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ196,1
1Működési költségvetés

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
elöir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIV. FEJEZET2013. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1Személyi juttatások86,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó25,4
3Dologi kiadások64,5
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások19,6
12Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság51 524,6
1Működési költségvetés1 621,5
1Személyi juttatások34 413,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó9 110,2
3Dologi kiadások5 351,4
5Egyéb működési célú kiadások18,4
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások3 628,2
2Felújítások606,7
3Egyéb felhalmozási kiadások18,0
13Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal6 350,0
1Működési költségvetés104,4
1Személyi juttatások2 925,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó797,5
3Dologi kiadások2 496,8
4Ellátottak pénzbeli juttatásai78,0
5Egyéb működési célú kiadások90,0
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások66,7
15Nemzetközi Oktatási Központ536,3
1Működési költségvetés414,5
1Személyi juttatások309,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó90,5
3Dologi kiadások537,7
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások5,0
2Felújítások8,0
17Vízügyi Igazgatóságok13 499,0
1Működési költségvetés2 929,9
1Személyi juttatások8 495,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 316,8
3Dologi kiadások4 813,0
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások803,5
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Ágazati célfeladatok
2Energia-racionalizálás100,3100,3
27Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok
megvalósításához kapcsolódó kiadások
610,0410,0200,0
31Területrendezési feladatok50,050,0
46Építésügyi feladatok495,0495,0
47Az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás
Működtetése
150,0150,0
50Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás260,0260,0

millió forintban

[97]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
elöir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIV. FEJEZET2013. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
51Vízügyi feladatok támogatása1 495,11 495,1
2Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása
1Alapítványok támogatása
1Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása180,0180,0
2Társadalmi önszerveződések támogatása
3Országos Polgárőr Szövetség700,0700,0
5Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása120,0120,0
11Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása144,5144,5
9Szolidaritási programok
1Európai Menekültügyi Alap489,3341,3148,0
2Integrációs Alap769,6539,1230,5
3Visszatérési Alap487,5342,5145,0
4Külső Határok Alap3 998,42 811,31 187,1
5Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek354,2279,674,6
6Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék45,045,0
10Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása2 000,02 000,0
11Duna Művész Együttesek támogatása250,0250,0
15Nyomon követő rendszer bevezetése, üzemeltetése1 122,91 122,9
16Új büntetés-végrehajtási objektum működtetése1 102,01 102,0
XIV. fejezet összesen:422 304,217 486,1404 818,1
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
1Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása6 810,5
1Működési költségvetés700,9
1Személyi juttatások5 095,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 362,9
3Dologi kiadások937,4
5Egyéb működési célú kiadások72,3
2Felhalmozási költségvetés38,3
1Beruházások42,9
3Egyéb felhalmozási kiadások38,3
2Nemzeti Innovációs Hivatal1 274,0
1Működési költségvetés10,0
1Személyi juttatások658,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó177,9
3Dologi kiadások442,5
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások5,0
3Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal332,9
1Működési költségvetés1 590,3
1Személyi juttatások1 047,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó264,3
3Dologi kiadások501,2
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások80,0
2Felújítások30,0
4Nemzeti Munkaügyi Hivatal3 746,6

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
elöir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XV. FEJEZET2013. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1Működési költségvetés919,7
1Személyi juttatások1 798,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó484,6
3Dologi kiadások2 007,7
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások373,1
2Felújítások2,8
8Magyar Államkincstár16 935,2
1Működési költségvetés6 182,8
1Személyi juttatások12 518,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó3 537,6
3Dologi kiadások5 621,7
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások1 035,0
2Felújítások383,7
3Egyéb felhalmozási kiadások21,8
9Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal1 167,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások630,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó170,1
3Dologi kiadások265,0
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások102,2
14Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság861,2
1Működési költségvetés18,8
1Személyi juttatások548,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó148,0
3Dologi kiadások163,9
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások10,0
2Felújítások10,0
16Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság379,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások280,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó78,9
3Dologi kiadások20,0
17Nemzeti Külgazdasági Hivatal2 123,5
1Működési költségvetés157,2
1Személyi juttatások976,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó263,3
3Dologi kiadások898,3
5Egyéb működési célú kiadások82,9
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások40,0
3Egyéb felhalmozási kiadások20,0
25Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Ágazati célelőirányzatok
5Kárrendezési célelőirányzat

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
elöir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XV. FEJEZET2013. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1Függő kár kifizetés410,0410,0
2Járadék kifizetés3 550,03 550,0
3Tőkésítésre kifizetés40,040,0
51Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat712,0712,0
4Területfejlesztési és építésügyi feladatok
3Állami Támogatású Bérlakás Program21,021,0
6Kutatási és technológia feladatok
4Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének734,2734,2
támogatása
14Társadalmi szervezetek címzett támogatása
1Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása
1Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő
békéltető testületek támogatása
360,0360,0
2Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása81,081,0
5Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok63,063,0
30Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
1Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi13,713,7
törvény alapján
2Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő2 163,22 163,2
feladatok
3Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási18,118,1
ágazati feladatok
9Nemzetgazdasági programok412,0412,0
10Szervezetátalakítási alap4 678,04 678,0
11ClusterCOOP program támogatása50,050,0
12Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése350,0350,0
37Kereskedőház3 150,03 150,0
38Keleti kapcsolatok bővítése3 063,23 063,2
39Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása204,0204,0
43Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása350,6350,6
44Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése400,0400,0
46Magán és egyéb jogi személyek kártérítése500,0500,0
47Kötött segélyhitelezés585,2585,2
XV. fejezet összesen:65 158,19 618,055 540,1
XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
1Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása129 763,8
1Működési költségvetés2 304,8
1Személyi juttatások70 369,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó18 386,5
3Dologi kiadások34 020,1
5Egyéb működési célú kiadások35,1
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások8 562,7
2Felújítások560,0
3Egyéb felhalmozási kiadások134,4
2Bűnügyi Főigazgatóság7 725,8
1Működési költségvetés20,0
1Személyi juttatások5 058,5

millió forintban

[98]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
elöir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XVI. FEJEZET2013. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 294,8
3Dologi kiadások1 392,5
3Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet1 997,0
1Működési költségvetés250,9
1Személyi juttatások1 264,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó322,2
3Dologi kiadások661,1
XVI. fejezet összesen:142 062,32 575,7139 486,6
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása6 823,8
1Működési költségvetés338,7
1Személyi juttatások3 650,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó963,1
3Dologi kiadások2 548,5
2Felhalmozási költségvetés11,0
3Egyéb felhalmozási kiadások11,0
3Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet835,9
1Működési költségvetés713,3
1Személyi juttatások324,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó82,9
3Dologi kiadások1 142,3
4Országos Atomenergia Hivatal17,2
1Működési költségvetés2 573,3
1Személyi juttatások680,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó185,1
3Dologi kiadások1 691,0
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások34,1
5Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
1Működési költségvetés2 277,5
1Személyi juttatások766,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó200,3
3Dologi kiadások1 075,1
5Egyéb működési célú kiadások235,7
6
7Nemzeti Közlekedési Hatóság
1Működési költségvetés28 944,8

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
elöir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XVII. FEJEZET2013. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1Személyi juttatások2 973,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó744,5
3Dologi kiadások24 099,5
5Egyéb működési célú kiadások0,2
2Felhalmozási költségvetés25,5
1Beruházások1 042,2
2Felújítások100,0
3Egyéb felhalmozási kiadások10,0
8Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ184,2
1Működési költségvetés58 635,1
1Személyi juttatások931,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó253,9
3Dologi kiadások52 849,6
5Egyéb működési célú kiadások4 274,0
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások86,0
3Egyéb felhalmozási kiadások424,2
10Közlekedésbiztonsági Szervezet470,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások257,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó71,4
3Dologi kiadások133,8
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások7,2
11Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség445,2
1Működési költségvetés10,0
1Személyi juttatások322,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó81,5
3Dologi kiadások41,6
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások10,0
12Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság7 983,7
1Működési költségvetés1 706,2
1Személyi juttatások1 866,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó547,2
3Dologi kiadások6 672,4
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások448,5
2Felújítások150,0
3Egyéb felhalmozási kiadások5,0
14Magyar Földtani és Geofizikai Intézet622,3
1Működési költségvetés313,6
1Személyi juttatások553,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó144,0
3Dologi kiadások238,3
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
31Kiemelt célú beruházások támogatása
2Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások310,0310,0

millió forintban

[99]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
elöir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XVII. FEJEZET2013. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
3Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés1 572,01 572,0
6Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása5 814,05 814,0
32Közlekedési ágazati programok
1A közösségi közlekedés összehangolása466,5466,5
3UD rendszer működtetése és kapcsolódó feladatok3 900,03 900,0
5TEN-T projektek2 008,6195,91 812,7
6Belvízi hajózási alapprogram0,10,1
8Győri útfejlesztési beruházáshoz kapcsolódó kompenzációs50,050,0
intézkedések
11Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok1 861,61 500,0361,6
12Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok175,0175,0
33Hazai fejlesztési programok
1Beruházás ösztönzési célelőirányzat13 470,813 470,8
2Turisztikai célelőirányzat12 498,612 498,6
3Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat2 036,02 036,0
4Területfejlesztési célelőirányzat1 525,71 525,7
5Agrármarketing célelőirányzat3 144,73 144,7
34Infokommunikációs ágazati programok és kormányzati informatikai
rendszerek
1Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció20 007,620 007,6
2Digitális megújulás és kapcsolódó feladatok95,695,6
35Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok
1Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás370,0370,0
2Energetikai célú feladatok50,050,0
3Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat1 018,91 018,9
4Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer5 200,05 200,0
36PPP-programok
1Autópálya rendelkezésre állási díj103 200,0103 200,0
2Oktatási, kulturális és sport PPP-programok21 102,021 102,0
37Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása
3ÉMI Nonprofit Kft. támogatása255,0255,0
4Puskás Tivadar Közalapítvány támogatása262,0262,0
38Egyéb feladatok
1Nemzetközi tagdíjak312,3312,3
2Magán és egyéb jogi személyek kártérítése117,0117,0
3Kormányzati szakpolitikai feladatok1 540,01 540,0
4"Friends of Hungary" Alapítvány működtetése612,4612,4
41
1 - 20. cím összesen:315 907,997 419,9218 488,0
21Vállalkozások folyó támogatása
1Egyedi támogatások, ellentételezések
2Bányabezárás1 000,0
3A helyközi személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése190 492,2
4A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése70 000,0
22Elektronikus útdíj75 000,0
24K-600 hírrendszer működtetésére55,0
25Peres ügyek800,0
XVII. fejezet összesen:578 255,1172 419,9218 488,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
elöir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XVIII. FEJEZET2013. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
1Külügyminisztérium központi igazgatása6 040,0
1Működési költségvetés209,3
1Személyi juttatások3 649,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó968,6
3Dologi kiadások1 475,8
5Egyéb működési célú kiadások55,3
2Felhalmozási költségvetés56,0
1Beruházások100,0
3Egyéb felhalmozási kiadások56,0
2Külképviseletek igazgatása35 313,6
1Működési költségvetés6 376,6
1Személyi juttatások20 854,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó5 629,4
3Dologi kiadások14 2 06,3
2Felhalmozási költségvetés112,6
1Beruházások1 000,5
3Egyéb felhalmozási kiadások112,6
3Magyar Külügyi Intézet154,2
1Működési költségvetés2,0
1Személyi juttatások73,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó21,2
3Dologi kiadások51,6
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások10,0
5Fejezeti kezelésű előirányzatok
6Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
1Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások7 166,77 166,7
2Európai uniós befizetések6 073,36 073,3
14Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatása
1Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása105,3105,3
2Egyéb civil szervezetek támogatása25,025,0
5Népirtás Megelőzési Központ támogatása10,010,0
6Külföldi magyar emlékek megőrzése5,05,0
8Kisebbségpolitikai célok támogatása6,06,0
17EU utazási költségtérítések391,9391,50,4
18Közép-európai elnökségi feladatok110,0110,0
22Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés
1Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés150,0150,0
2Humanitárius segélyezés10,010,0
XVIII. fejezet összesen:62 317,57 148,055 169,5
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK
1Nemzeti Fejlesztési Ügynökség1 581,2
1Működési költségvetés7 645,2
1Személyi juttatások6 009,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 422,0

millió forintban

[100]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
elöir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIX. FEJEZET2013. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
3Dologi kiadások1 482,8
5Egyéb működési célú kiadások12,0
2Felhalmozási költségvetés1,0
1Beruházások271,2
2Felújítások23,7
3Egyéb felhalmozási kiadások6,5
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
4Nemzeti Stratégiai Referenciakeret
1Gazdaságfejlesztés Operatív Program137 984,7125 222,312 762,4
2Közlekedés Operatív Program320 591,3258 820,161 771,2
3Társadalmi Megújulás Operatív Program227 795,8217 663,510 132,3
8Társadalmi Megújulás Operatív Program - Nemzeti16 279,616 279,6
Foglalkoztatási Alap
14Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program124 765,0122 689,12 075,9
19Környezet és Energia Operatív Program264 573,7243 462,921 110,8
20Államreform Operatív Program7 454,76 712,6742,1
21Elektronikus Közigazgatás Operatív Program19 388,316 480,12 908,2
22Végrehajtás Operatív Program14 388,911 501,62 887,3
23Nyugat-dunántúli Operatív Program17 255,717 202,253,5
24Közép-dunántúli Operatív Program20 447,320 447,3
25Dél-dunántúli Operatív Program23 314,922 885,7429,2
26Dél-alföldi Operatív Program27 206,526 466,5740,0
27Észak-alföldi Operatív Program46 826,544 071,32 755,2
28Észak-magyarországi Operatív Program39 913,037 482,32 430,7
29Közép-magyarországi Operatív Program46 264,644 895,21 369,4
5Területi Együttműködés
1Európai Területi Együttműködés
1ETE HU-SK7 167,46 092,31 075,1
2ETE HU-RO10 632,89 037,91 594,9
3ETE HU-SER2 615,32 094,4520,9
4ETE HU-CRO2 966,32 392,6573,7
5ETE SEES7 381,46 740,7640,7
6ETE AU-HU548,2401,5146,7
7ETE SLO-HU417,0291,2125,8
8ETE CES453,9345,6108,3
9INTERREG IVC251,3173,477,9
10ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program3 531,63 001,9529,7
2INTERACT 2007-201312,012,0
6Egyéb uniós előirányzatok
3Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek13 594,211 529,22 065,0
6EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-4 278,53 663,2615,3
2014
7Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
1EU támogatások felhasználásához szükséges technikai374,5374,5
segítségnyújtás
2Közreműködői intézményrendszer támogatása1 250,01 250,0
8Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása9 910,29 910,2
11Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása3 548,33 548,3
12A hatvani Grassalkovich-kastély felújítása100,0100,0
13EU Önerő Alap20 000,020 000,0

millió forintban

[101]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
elöir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIX. FEJEZET2013. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
8Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék4 146,44 146,4
XIX. fejezet összesen:1 456 857,21 285 692,4171 164,8
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
1Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása9 905,9
1Működési költségvetés8,0
1Személyi juttatások5 598,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 489,6
3Dologi kiadások2 805,2
5Egyéb működési célú kiadások3,5
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások16,1
2Felújítások1,5
2Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
1Állami szociális intézetek1 849,3
1Működési költségvetés277,1
1Személyi juttatások1 263,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó339,2
3Dologi kiadások469,3
4Ellátottak pénzbeli juttatásai5,7
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások48,9
2Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei3 520,4
1Működési költségvetés183,5
1Személyi juttatások2 220,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó597,5
3Dologi kiadások747,5
4Ellátottak pénzbeli juttatásai78,4
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások59,8
3Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és
irányítás intézményei
66 248,2
1Működési költségvetés23 673,1
1Személyi juttatások54 764,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó14 622,3
3Dologi kiadások19 172,7
4Ellátottak pénzbeli juttatásai1 021,3
5Egyéb működési célú kiadások340,4
4Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal2 499,0
1Működési költségvetés166,0
1Személyi juttatások1 432,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó374,3
3Dologi kiadások782,4
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások73,3
2Felújítások2,3
5Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet979,7
1Működési költségvetés111,4

millió forintban

[102]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
elöir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. FEJEZET2013. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1Személyi juttatások611,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó163,5
3Dologi kiadások312,4
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások3,4
2Felújítások0,4
4Egyéb kulturális intézmények3 098,3
1Működési költségvetés1 930,6
1Személyi juttatások2 183,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó611,2
3Dologi kiadások2 069,4
5Egyéb működési célú kiadások133,0
2Felhalmozási költségvetés47,7
1Beruházások60,1
2Felújítások18,0
3Egyéb felhalmozási kiadások1,2
5Egyetemek, főiskolák123 978,8
1Működési költségvetés250 171,9
1Személyi juttatások168 485,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó47 849,4
3Dologi kiadások119 358,7
4Ellátottak pénzbeli juttatásai28 423,4
5Egyéb működési célú kiadások3 198,7
2Felhalmozási költségvetés33 139,6
1Beruházások31 425,6
2Felújítások8 323,1
3Egyéb felhalmozási kiadások226,1
6Egyéb oktatási intézmények3 423,3
1Működési költségvetés1 846,0
1Személyi juttatások1 821,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó497,3
3Dologi kiadások2 943,0
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások8,0
7Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal5 204,5
1Működési költségvetés252,0
1Személyi juttatások4 342,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó971,6
3Dologi kiadások118,8
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások23,6
8Betegjogi, dokumentációs és készletgazdálkodási feladatokat901,8
ellátó intézmények
1Működési költségvetés122,3
1Személyi juttatások445,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó114,9
3Dologi kiadások274,3
2Felhalmozási költségvetés212,7

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
elöir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. FEJEZET2013. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1Beruházások82,8
2Felújítások38,1
3Egyéb felhalmozási kiadások281,0
9Türr István Képző és Kutató Intézet945,4
1Működési költségvetés3 483,8
1Személyi juttatások1 575,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó424,0
3Dologi kiadások2 311,2
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások116,7
2Felújítások2,0
10Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
1Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési4 244,5
Intézet
1Működési költségvetés8 304,9
1Személyi juttatások4 466,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 097,6
3Dologi kiadások1 845,8
5Egyéb működési célú kiadások2 700,9
2Felhalmozási költségvetés10,0
1Beruházások2 038,6
2Felújítások400,0
3Egyéb felhalmozási kiadások10,0
2Gyógyító-megelőző ellátás intézetei586,2
1Működési költségvetés359 395,6
1Személyi juttatások137 739,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó37 477,9
3Dologi kiadások180 588,2
4Ellátottak pénzbeli juttatásai4,7
5Egyéb működési célú kiadások1 857,8
2Felhalmozási költségvetés6 345,9
1Beruházások7 536,6
2Felújítások767,3
3Egyéb felhalmozási kiadások355,7
11Közgyűjtemények11 714,5
1Működési költségvetés5 099,0
1Személyi juttatások8 364,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 308,1
3Dologi kiadások5 925,7
5Egyéb működési célú kiadások51,1
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások127,0
2Felújítások37,4
12Művészeti intézmények8 776,3
1Működési költségvetés2 537,0
1Személyi juttatások5 748,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 537,5
3Dologi kiadások1 946,4

millió forintban

[103]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
elöir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. FEJEZET2013. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
5Egyéb működési célú kiadások2,2
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások2 028,4
2Felújítások50,0
13Sportintézmények
1Nemzeti Sport Intézet197,0
1Működési költségvetés6,0
1Személyi juttatások108,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó28,0
3Dologi kiadások32,0
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások35,0
2Nemzeti Sportközpontok7 380,6
1Működési költségvetés2 300,0
1Személyi juttatások1 175,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó334,3
3Dologi kiadások3 351,4
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások4 819,0
14Országos Mentőszolgálat383,0
1Működési költségvetés26 826,4
1Személyi juttatások15 911,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó4 472,2
3Dologi kiadások6 710,8
5Egyéb működési célú kiadások114,5
16Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb
népegészségügyi intézetek
11 306,7
1Működési költségvetés2 605,8
1Személyi juttatások3 841,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 009,2
3Dologi kiadások8 697,5
5Egyéb működési célú kiadások285,8
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások73,6
2Felújítások5,3
17Országos Vérellátó Szolgálat1 700,4
1Működési költségvetés10 753,3
1Személyi juttatások3 858,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó972,4
3Dologi kiadások7 072,4
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások530,0
2Felújítások20,0
18Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei430 433,2
1Működési költségvetés34 991,4
1Személyi juttatások322 257,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó86 920,6
3Dologi kiadások56 240,0

millió forintban

[104]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
elöir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. FEJEZET2013. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
5Egyéb működési célú kiadások6,5
19Emberi Erőforrás Támogatáskezelő888,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások533,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó141,0
3Dologi kiadások214,7
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
4Kulturális beruházások
2Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom)1 043,01 043,0
2Normatív finanszírozás
2Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása9 251,39 251,3
3Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás138 017,8138 017,8
3Felsőoktatási feladatok támogatása
1Felsőoktatás speciális feladatai404,1404,1
2Lakitelek Népfőiskola támogatása300,0300,0
3Kiválósági támogatások10 000,010 000,0
4Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap11 000,011 000,0
4Közoktatási feladatok támogatása
4Közoktatás speciális feladatainak támogatása101,1101,1
5Nemzeti Tehetség Program1 010,71 010,7
6Közoktatási Információs Rendszer (KIR) fejlesztése50,050,0
7Kisiskolák támogatása80,080,0
8Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása1 000,01 000,0
11Kislétszámú hit- és erkölcstanoktatás kiegészítő támogatása100,0100,0
5Egyéb feladatok támogatása
18Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása
1Határon túli oktatási feladatok támogatása668,2668,2
2Határon túli kulturális feladatok támogatása52,052,0
19Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok120,8120,8
támogatása
8Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai
1Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok115,6115,6
2Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok272,7272,7
5Kétoldalú munkatervi feladatok
2Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok4,54,5
10Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok
2Kulturális szakdiplomáciai feladatok8,08,0
9EU tagsággal kapcsolatos feladatok
6EU tagságból eredő együttműködések
2EU tagságból eredő kulturális együttműködések10,010,0
11Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
1Filmszakmai támogatások200,0200,0
3Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása210,0210,0
16A Zeneakadémia felújításával kapcsolatos feladatok300,0300,0
17Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti200,0200,0
orgonáinak restaurálása
18Zeneakadémia működésének kiegészítő támogatása800,0800,0
12Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
7Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
támogatása

millió forintban

[105]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. FEJEZET2013. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti88,088,0
értékmentő programja
2Közművelődési szakmai feladatok132,0132,0
3Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok4,04,0
4Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása100,0100,0
5Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása30,430,4
13Művészeti tevékenységek
4Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása525,0525,0
5Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok1 574,71 574,7
(működési és művészeti pályázatok)
7A Nemzet Színésze cím támogatása144,7144,7
9Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak90,090,0
10Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése1 423,01 423,0
14A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok310,0310,0
15Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok
1Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai
feladatok
1Gyermek és ifjúsági célú üdültetés316,1316,1
3Ifjúságpolitikai feladatok támogatása
4Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása130,0130,0
16Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása
1Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai162,0162,0
feladatok támogatása
6Családpolitikai Programok92,092,0
7Családpolitikai célú pályázatok83,083,0
17Egyes szociális pénzbeli támogatások
1Gyermekvédelmi Lakás Alap1 705,01 705,0
5Súlyos fogyatékkal élők kiegészítő támogatása1 000,01 000,0
6Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása900,0900,0
7GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott561,0561,0
támogatása
18Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladatok135,0135,0
ellátása
19Szociális célú humánszolgáltatások
1Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása65 012,165 012,1
4Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, jelzőrendszeres5 953,85 953,8
házi segítségnyújtás, utcai szociális munka és krízisközpont
finanszírozása
20Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális
programok
3Család, esélyteremtési és önkéntes házak támogatása167,1167,1
6Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok121,7121,7
támogatása
8Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció479,5479,5
támogatása
12Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása450,9450,9
13Autista otthonok támogatása95,095,0
22Egészségügyi ágazati előirányzatok
2Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok122,6122,6
3Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások1 221,21 221,2
13Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása700,0700,0
21Megszűnő, egészségügyi és hozzá kapcsolódó feladatokat ellátó gazdasági társaságoktól átszállt adósság rendezése9 500,09 500,0
23Sporttevékenység támogatása

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. FEJEZET2013. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
4Versenysport támogatása642,4642,4
5Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének
kialakításával, továbbá az MLSZ utánpótlás-neveléssel
összefüggő feladatainak támogatása
1 710,01 710,0
6Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport
stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására
1Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása2 344,92 344,9
2Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése2 354,52 354,5
4Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai183,5183,5
7Utánpótlás-nevelési feladatok1 925,81 925,8
8Fogyatékosok sportjának támogatása230,0230,0
7Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése140,2140,2
9Válogatott kerettagok emelt szintű sportegészségügyi
vizsgálatainak támogatása
131,4131,4
23Szabadidősport támogatása372,0372,0
24Diák- és hallgatói sport támogatása501,7501,7
25Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások15,015,0
28Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése
és projektjei
37,237,2
24Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
10Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével
összefüggő feladatainak támogatása
864,0864,0
11Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása
2Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése,568,1568,1
fenntartása
3XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF)
kapcsolódó fejlesztések
1 579,01 579,0
12Magyar Sport Háza támogatása302,5302,5
13Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció
támogatása
1Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció - a
Nagyerdei Stadion Rekontsrukciós Kft. működésének
187,2187,2
támogatása
2Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciója9 000,09 000,0
25Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások
1Nem állami intézmények felújítása, beruházása1 384,01 384,0
26Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk
fenntartott intézmények támogatása
1Oktatási alapítványok, közalapítványok
2Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért184,3184,3
14Autizmus Alapítvány35,035,0
19Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása200,0200,0
2Kulturális alapítványok, közalapítványok
10Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása890,0890,0
28Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
1Gazdasági társaságok által ellátott oktatási feladatok támogatása829,9829,9
2Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása6 837,76 837,7
3Gazdasági társaságok által ellátott szociális feladatok támogatása210,9210,9
30Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása
22Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek
2Oktatási társadalmi civil és non-profit szervezetek, testületek,
egyesületek, bizottságok támogatása
13,613,6
23Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. FEJEZET2013. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek,
egyesületek támogatása
115,0115,0
3Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI)450,0450,0
támogatása
4Magyar Írószövetség támogatása30,030,0
24Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek
1Magyar Vöröskereszt támogatása100,1100,1
2Magyar Rákellenes Liga támogatása30,030,0
3Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek51,351,3
működési támogatása
4Magyar ILCO Szövetség támogatása30,030,0
5Magyar Gyermekonkológiai Hálózat20,020,0
6Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona20,020,0
25Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek
5Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei és szolidaritási
programok támogatása
208,5208,5
6Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos
Érdekvédelmi Szövetsége
130,0130,0
7Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége165,0165,0
8Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége160,0160,0
9Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége165,0165,0
10Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és
Érdekvédelmi Szövetsége
19,019,0
11Autisták Országos Szövetsége50,050,0
12Siketvakok Országos Egyesülete20,020,0
13Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és
Alapítványok Országos Szövetsége
30,030,0
21Karítatív tevékenységet végző szervezetek támogatása618,7618,7
23Dévény Anna Alapítvány40,040,0
26Sport társadalmi, civil és non-profit szervezetek
2Magyar Olimpiai Bizottság450,0450,0
31A fertődi Esterházy-kastély működtetésével kapcsolatos kiadások350,0350,0
35Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez300,0300,0
39Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása4 613,04 613,0
46Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő720,0720,0
bértámogatás
47Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának35 000,435 000,4
támogatása
503Kulturális szakmai feladatok támogatása
Emlékpont Központ támogatása
25,025,0
51Miniszteri tartalék és egyéb felügyeleti feladatok támogatása923,7923,7
54Nemzeti Együttműködési Alap3 380,03 380,0
551Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyűjtemények,
közművelődési intézmények, kulturális programok)
1Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények750,0750,0
támogatása
2Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása
1Hittanoktatás támogatása3 100,03 100,0
3Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és10 580,010 580,0
kiegészítése
4Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék17 950,017 950,0
5Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások

millió forintban

[106]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
elöir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. FEJEZET2013. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő1 600,01 600,0
egyházi személyek jövedelempótléka
7Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások1 350,01 350,0
8A Piarista Rend Magyar Tartománya fejlesztéseinek támogatása1 200,01 200,0
9Egyházi közösségi célú programok és beruházások650,0650,0
támogatása
10Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciója és fejlesztése1 500,01 500,0
56Nemzetiségi támogatások514,9514,9
57Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása
1Bolgár Országos Önkormányzat és Média43,743,7
2Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média44,944,9
3Országos Horvát Önkormányzat és Média144,5144,5
4Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média214,1214,1
5Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média89,689,6
6Országos Roma Önkormányzat és Média267,2267,2
7Országos Lengyel Önkormányzat és Média47,047,0
8Országos Örmény Önkormányzat és Média42,542,5
9Országos Szlovák Önkormányzat és Média128,0128,0
10Országos Szlovén Önkormányzat és Média64,064,0
11Szerb Országos Önkormányzat és Média78,778,7
12Országos Ruszin Önkormányzat és Média36,136,1
13Ukrán Országos Önkormányzat és Média36,236,2
58Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott
intézmények támogatása
1Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények30,830,8
támogatása
2Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által12,512,5
fenntartott intézmények támogatása
3Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények57,557,5
támogatása
4Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által125,6125,6
fenntartott intézmények támogatása
5Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által19,719,7
fenntartott intézmények támogatása
6Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények78,678,6
támogatása
7Országos Lengyel Önkormányzat által fenntartott intézmények24,624,6
támogatása
8Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények7,07,0
támogatása
9Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények115,8115,8
támogatása
10Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények43,443,4
támogatása
11Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények54,754,7
támogatása
12Országos Ruszin Önkormányzat által fenntartott intézmények7,87,8
támogatása
13Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények8,08,0
támogatása
59Társadalmi felzárkózást segítő programok
4Roma kultúra támogatása60,060,0
5Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő510,0510,0
programok, szakkollégiumok

millió forintban

[107]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
elöir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. FEJEZET2013. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
6Felzárkózás-politika koordinációja96,096,0
7Roma ösztöndíj programok2 067,12 067,1
1 - 20. cím összesen:1 869 256,4775 101,01 094 155,4
21Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap
1Családi támogatások
1Családi pótlék349 015,0
2Anyasági támogatás5 528,0
3Gyermekgondozási segély64 750,0
4Gyermeknevelési támogatás14 123,0
5Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése2 459,7
6Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások7 073,0
7Életkezdési támogatás7 878,3
8Gyermektartásdíjak megelőlegezése1 702,0
2Korhatár alatti ellátások
1Szolgálati járandóság86 630,9
2Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék196 763,8
3Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások
1Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és kereset-
kiegészítése
9 194,3
2Mezőgazdasági járadék3 399,4
3Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka30 721,2
4Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések15 707,5
5Házastársi pótlék4 071,4
6Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás)70,0
7Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése550,0
4Különféle jogcímen adott térítések
1Közgyógyellátás18 500,0
2Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás5 400,0
4Folyósított ellátások utáni térítés1 650,0
5Gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi segélyben
részesülők kompenzációja
4 400,0
21. cím összesen:829 587,5
22Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása1 520,0
XX. fejezet összesen:2 700 363,9775 101,01 094 155,4
XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
1Gazdasági Versenyhivatal igazgatása2 292,1
1Működési költségvetés49,6
1Személyi juttatások876,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó228,5
3Dologi kiadások585,7
5Egyéb működési célú kiadások371,1
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások280,1
XXX. fejezet összesen:2 341,749,62 292,1

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
elöir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXXI. FEJEZET2013. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
1Központi Statisztikai Hivatal8 724,0
1Működési költségvetés614,9
1Személyi juttatások5 752,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 475,2
3Dologi kiadások1 968,0
5Egyéb működési célú kiadások22,0
2Felhalmozási költségvetés35,5
1Beruházások101,9
2Felújítások20,0
3Egyéb felhalmozási kiadások35,2
4KSH Könyvtár178,5
1Működési költségvetés6,0
1Személyi juttatások123,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó32,3
3Dologi kiadások28,7
5KSH Népességtudományi Kutató Intézet90,8
1Működési költségvetés17,4
1Személyi juttatások74,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó20,2
3Dologi kiadások13,3
XXXI. fejezet összesen:9 667,1673,88 993,3
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
1MTA Titkársága
1MTA Igazgatása1 069,9
1Működési költségvetés3,1
1Személyi juttatások795,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó203,8
3Dologi kiadások74,0
2Felhalmozási költségvetés15,0
3Egyéb felhalmozási kiadások15,0
2MTA Doktori tiszteletdíjak és Bolyai ösztöndíjak4 713,8
1Működési költségvetés21,1
1Személyi juttatások3 935,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó765,0
3Dologi kiadások34,9
3Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak2 380,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 895,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó483,5
3Dologi kiadások1,6
4MTA Köztestületi feladatok203,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások107,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó16,4
3Dologi kiadások76,9

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
elöir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXXIII. FEJEZET2013. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
5Egyéb működési célú kiadások3,0
5MTA Területi akadémiai bizottságok titkársága145,4
1Működési költségvetés84,7
1Személyi juttatások108,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó29,3
3Dologi kiadások91,9
5Egyéb működési célú kiadások0,6
6Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia12,1
1Működési költségvetés1,5
1Személyi juttatások9,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2,4
3Dologi kiadások2,1
8Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak337,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások121,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó19,5
3Dologi kiadások197,2
2MTA Könyvtára
1MTA Könyvtára565,3
1Működési költségvetés154,1
1Személyi juttatások416,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó107,1
3Dologi kiadások194,3
2Felhalmozási költségvetés76,6
1Beruházások78,6
3Kutatóközpontok, kutatóintézetek
1MTA Kutatóintézetek14 315,7
1Működési költségvetés14 214,0
1Személyi juttatások14 990,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó4 034,6
3Dologi kiadások6 411,8
5Egyéb működési célú kiadások117,0
2Felhalmozási költségvetés509,2
1Beruházások3 378,2
2Felújítások97,3
3Egyéb felhalmozási kiadások10,0
2Lendület Program3 089,93 089,9
3Infrastruktúra fejlesztés1 742,01 742,0
4Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása476,9476,9
5Fiatal kutatók pályázatos támogatása898,3898,3
4MTA Támogatott Kutatóhelyek
1MTA Támogatott Kutatóhelyek2 291,6
1Működési költségvetés15,0
1Személyi juttatások1 740,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó439,1
3Dologi kiadások122,0
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások5,2

millió forintban

[108]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
elöir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXXIII. FEJEZET2013. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Új akadémiai kutatócsoportok létrehozása az egyetemeken400,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások160,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó40,0
3Dologi kiadások200,0
5MTA Létesítménygazdálkodási Központ725,3
1Működési költségvetés586,0
1Személyi juttatások331,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó89,3
3Dologi kiadások827,3
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások63,3
6MTA Jóléti intézmények203,1
1Működési költségvetés301,7
1Személyi juttatások221,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó64,2
3Dologi kiadások217,9
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások1,0
7OTKA Iroda363,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások197,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó48,3
3Dologi kiadások105,0
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások13,0
8Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos
társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány)
80,980,9
2Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek46,646,6
támogatása
3Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatása10,010,0
4Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok7 686,07 686,0
5Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása198,5198,5
13Szakmai feladatok teljesítése447,9447,9
15Központi kezelésű felújítások723,8723,8
XXXIII. fejezet összesen:59 111,215 982,043 129,2
XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA
1MMA Titkársága
1MMA Titkárság Igazgatása1 201,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások291,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó75,7
3Dologi kiadások634,2
2Felhalmozási költségvetés
1Beruházások200,0
2MMA köztestületi feladatok767,4

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
elöir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXXIV. FEJEZET2013. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások467,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó126,1
3Dologi kiadások174,1
4Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Országos művészeti társaságok, szövetségek és társult szervezetek100,0100,0
támogatása
2Magyar Művészetek Háza Programok153,0153,0
3Konferenciák, nemzetközi tagdíjak10,010,0
5Művészeti könyv- és folyóirat támogatás50,050,0
6Kutatási tevékenység támogatása50,050,0
7Pályázati alapok110,0110,0
8Vigadó Galéria kiállításai13,013,0
XXXIV. fejezet összesen:2 455,02 455,0
XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
1Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
1Devizahitelek kamatelszámolásai
1Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől
felvett hitelek kamatelszámolásai
2EBB hitelek kamatelszámolásai31 030,4
3KfW hitelek kamatelszámolásai235,4
4ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai7 117,5
6MÁV-tól és a GySEV-től 2002-ben átvállalt hitelek1 040,6
kamatelszámolásai
7ÁAK Rt-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai516,6
8EBRD hitelek kamatelszámolásai4,6
9IMF hitelek kamatelszámolásai23 480,7
10EB hitelek kamata31 103,3
11Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt devizahitelek kamata654,9
(külföldi bank felé)
12Önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizahitelek1 391,0|
kamatkiadásai
2Belföldi devizahitelek kamata
1Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt devizahitelek kamata2 876,9
(belföldi bank felé)
2Devizakötvények kamatelszámolásai
1Külföld felé
11999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai274 908,0
2Amerikai kötvények kamata0,4
5Devizaszámla kamatelszámolásai1 023,2
6Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizakötvények2 726,9
kamatkiadásai
5IMF hitelből származó betét kamata1 076,6
212A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
Forinthitelek kamatelszámolásai
Egyéb hitelek kamatelszámolásai
18EBB forint hitelek kamatelszámolásai29 412,6
19ET Fejlesztési Bank Hiteleinek kamatelszámolásai3 904,0
20MÁV-tól 2011-ben átvállalt forint hitelek kamata1 535,1

millió forintban

[109]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ír.
csop.
név
XLI. FEJEZET2013. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
21Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt forint hitelek6 192,7
kamatkiadásai
21Államkötvények kamatelszámolása
Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai
1Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények659 389,662 251,4
kamatelszámolásai
2Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása
1Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai727,5
2Konszolidációval kapcsolatos államkötvények17 440,1
kamatelszámolásai
4Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos
államkötvények kamatelszámolásai
8 986,0
7Alárendelt kölcsöntőkekötvény kamatelszámolása1 052,1
3Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt forintkötvények1 410,0
kamatkiadásai
31
2
Kincstárjegyek kamatelszámolásai
Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása
Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása
96 519,0
31 782,2
4Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai27 841,5
31Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai
Jutalékok és egyéb költségek
1Deviza elszámolások
1Piaci kibocsátások, hitelfelvételek, átvállalások elszámolásai4 344,6
2Forint elszámolások8 316,9
2Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások1 500,0
3Adósságkezelés költségei980,0
XLI. fejezet összesen:1 249 527,593 244,8
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI
ÉS KIADÁSAI
1Vállalkozások költségvetési befizetései
1Társasági adó320 800,0
3Hitelintézeti járadék37 400,0
4Pénzügyi szervezetek különadója144 000,0
5Cégautóadó39 000,0
6Egyszerűsített vállalkozói adó108 100,0
7Bányajáradék95 000,0
8Játékadó47 000,0
9Ökoadó
1Energíaadó17 500,0
2Környezetterhelési díj8 500,0
10Egyéb befizetések33 500,0
11Energiaellátók jövedelemadója80 000,0
12Rehabilitációs hozzájárulás65 000,0
13Egyes ágazatokat terhelő különadó5 000,0
14Kisadózók tételes adója74 300,0
15Kisvállalati adó130 200,0
16Közműadó60 000,0
2Fogyasztáshoz kapcsolt adók
1Általános forgalmi adó2 953 200,0

millió forintban

[110]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
elöir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLII. FEJEZET2013. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Jövedéki adó947 100,0
3Regisztrációs adó14 000,0
4Távközlési adó44 000,0
5Pénzügyi tranzakciós illeték301 100,0
6Biztosítási adó27 500,0
3Lakosság költségvetési befizetései
1Személyi jövedelemadó1 501 600,0
2Egyéb lakossági adók180,0
4Lakossági illetékek111 000,0
5Gépjárműadó44 100,0
6Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes
jövedelmeinek különadója
900,0
4Egyéb költségvetési bevételek
1Vegyes bevételek
8Egyéb vegyes bevételek4 226,0
9Kezesség-visszatérülés2 206,0
2Központosított bevételek
1Bírságbevételek31 826,6
2Termékdíjak60 000,1
3Egyéb központosított bevételek19 154,7
5Költségvetési befizetések
1Központi költségvetési szervek56 620,5
2Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetések
1
2
Központi költségvetési szervek
Helyi önkormányzati költségvetési szervek
18 700,0
11 500,0
3Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos
önkormányzati befizetések
100,0
4Kutatási és Technológiai Innovációs Alap befizetése10 000,0
7Egyéb uniós bevételek
2Vámbeszedési költség megtérítése9 445,0
3Cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése184,2
4Uniós támogatások utólagos megtérülése
4Kohéziós Alap14 012,2
5Strukturális Alapok2 727,0
8Tőke követelések visszatérülése
1Kormányhitelek visszatérülése342,6
2Alárendelt kölcsöntőke kötvény visszatérülése7 900,0
28Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása146,0
29Lakástámogatások
1Egyéb lakástámogatások201 500,0
30Vállalkozások folyó támogatása
2Egyéb vállalati támogatások
1Termelési támogatás
2Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb
kártérítési kötelezettségeinek átvállalása
225,0
7Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás5,0
3Normatív támogatások
3Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése7 000,0
31Szociálpolitikai menetdíj támogatás93 000,0

millió forintban

[111]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLII. FEJEZET2013. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
32Egyéb költségvetési kiadások
1Vegyes kiadások
4Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások2 500,0
5Szanálással kapcsolatos kiadások1,0
6Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése35 800,0
7Védelmi felkészítés előirányzatai
1Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai207,0
2Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési
feltételeinek biztosítása
835,0
11Egyéb vegyes kiadások3 900,0
121% SZJA közcélú felhasználása7 800,0
19Mehib és Eximbank behajtási jutaléka0,5
21Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések1,0
22Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés1 620,0
33Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése
3Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési200,0
kötelezettség
4MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési4 360,0
kötelezettség
5Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési19 000,0
kötelezettség
7Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből
eredő fizetési kötelezettség
2 200,0
10A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő400,0
fizetési kötelezettség
13Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség200,0
14A "fészekrakó" programhoz vállalt kezességből eredő fizetési2 000,0
kötelezettség
15MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből
eredő fizetési kötelezettség
1 853,0
16Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési19,4I
kötelezettség
34Kormányzati rendkívüli kiadások
2Pénzbeli kárpótlás
1Pénzbeli kárpótlás2 173,4
2Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás1 722,3
3Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei81,6
35Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz
1Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása
5Adórendszer átalakításával összefüggő pénzeszköz-átadás57 186,8
6Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás40 651,8
Ny.Alapnak
2Egészségbiztosítási Alap támogatása
4Járulék címen átadott pénzeszköz376 317,0
5Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átadott349 000,0
pénzeszköz
8Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás162 485,8I
E.Alapnak
9Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás80 831,7
36Nemzetközi elszámolások kiadásai
1Nemzetközi tagdíj ak
1IBRD alaptőkeemelés725,2
2IBRD alaptőke értékállóságának biztosítása1 100,5

millió forintban

[112]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
elöir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLII. FEJEZET2013. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
3CEB tagdíj5,2
4Bruegel tagdíj31,3
5EIB tőkeemelés10 2 42,6
2Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység
1IDA alaptőke-hozzájárulás1 200,3
2IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása45,0
3Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz37,4
4EU Szomszédsági Beruházási Eszköz99,7
3Egyéb kiadások40,0
37Hozzájárulás az EU költségvetéséhez
1ÁFA alapú hozzájárulás34 040,6
2GNI alapú hozzájárulás226 307,6
3Brit korrekció14 735,1
4Hollandia és Svédország számára teljesítendő bruttó GNI csökkentés1 902,6
38A települési önkormányzatok adósságkonszolidációjához kapcsolódó állami támogatás30 000,0
41Követeléskezelés költségei1,7
42Alapok támogatása
1Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása
1Költségvetési támogatás10 000,0
2Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás NFA-nak91 542,7
3A kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum rendezéssel összefüggő támogatás NFA10 000,0
2Bethlen Gábor Alap támogatása11 572,8
3Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása13 492,4
4Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap12,3
támogatása
5Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjának támogatásáról135 499,6
XLII. fejezet összesen:2 047 857, 97 458 924,9
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
1Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek
1Értékesítési bevételek
1Ingatlan értékesítésből származó bevételek2 000,0
2Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek70,0
3Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek10 400,0
2Hasznosítási bevételek
1Bérleti díjak
3Egyéb bérleti díj800,0
2Vagyonkezelői díj2 570,0
3Osztalékbevételek39 590,0
4Koncessziós díjak
1Szerencsejáték koncessziós díj1 059,6
2Infrastruktúra koncessziókból származó díj45 204,8
3Egyéb bevételek500,0
2Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
1Felhalmozási jellegű kiadások
1Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás
1A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott
ingatlanvásárlások és ingatlan beruházások
33 000,0
2Az MNV Zrt.tulajdonosi jogygyakorlatával kapcsolatos kifizetések10 000,0
2Egyéb eszközök vásárlása50,0

millió forintban

[113]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLIII. FEJEZET2013. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
4Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások
1Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos10 000,0
kifizetések
2Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések750,0
3Az MVM Zrt. tőkeemelése71 000,0
5Volt szovjet ingatlanok környezeti kármentesítése500,0
7Európai Uniós pályázatokhoz önrész biztosítása1 170,0
8Elektronikus útdíjrendszer kiépítése42 000,0
22Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások
Ingatlanok fenntartásával járó kiadások
1Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás2 900,0
2Ingatlanok őrzése1 250,0
3A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartása,1 000,0
karbantartása
3Egyéb vagyonkezelési kiadások1 650,0
4Állami tulajdonú társaságok támogatása
1Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos2 160,0
kifizetések
2A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. támogatása5 100,0
3Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos3 550,0
kifizetések
3Az államot korábbi értékesítésekhez kapcsolódóan terhelő kiadások
1Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések30,0
2Kezesi felelősségből eredő kifizetések200,0
3Konszernfelelősség alapján történő kifizetések30,0
5Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi
feladatok finanszírozása
10 000,0
6Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások1 600,0
7Egyéb szerződéses kötelezettségek500,0
8Egyéb jogszabályból eredő kiadások
1Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása1 900,0
4A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
1Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja
1Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos restitúciós perek750,0
kiadásai
2Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások1 310,0
3Az MFB Zrt. tevékenységével kapcsolatos kifizetések300,0
2Eljárási költségek, perköltségek90,0
3A tulajdonosi joggyakorló szervezetek működésének támogatása
1Az MNV Zrt. működésének támogatása7 100,0
2Az MFB Zrt. működésének támogatása500,0
4Átcserélhető kötvény kamatfizetése10 300,0
5Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése2 000,0
6A MÁV-csoport dolgozóinak pénzügyi ösztönzése2 000,0
7A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb1 000,0
kiadások
5Fejezeti tartalék4 700,0
8ÁFA elszámolás1 000,0
XLIII. fejezet összesen:229 940,0102 194,4

millió forintban

[114]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
elöir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLIV. FEJEZET2013. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
1A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek
1Értékesítési bevételek
1Ingatlan értékesítéséből származó bevételek
1Termőföld értékesítésből származó bevételek1 500,0
3Egyéb ingatlanok értékesítéséből származó bevételek10,0
2Hasznosítási bevételek
1Haszonbérleti díj11 800,0
3Egyéb bevételek500,0
21A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások
Felhalmozási jellegű kiadások
1Ingatlan vásárlás
1Termőföld vásárlás4 000,0
2Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások
1Életjáradék termőföldért11 000,0
2Ingatlanok fenntartásával járó kiadások
1Hasznosítási kötelezettség kiadásai100,0
3Egyéb vagyonkezelési kiadások300,0
3A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
1Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja300,0
2Eljárási költségek, díjak25,0
3Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés1 000,0
4Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése500,0
5Bírósági döntésből eredő kiadások475,0
4Fejezeti tartalék1 000,0
XLIV. fejezet összesen:18 700,013 810,0
LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP
1Aktív támogatások
1Foglalkoztatási és képzési támogatások27 000,0
7Járulékkedvezmény megtérítés6 000,0
2Szakképzési és felnőttképzési támogatások27 500,0
4Passzív kiadások
1Álláskeresési ellátások59 000,0
4Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás361,9
5Bérgarancia kifizetések6 000,0
6Működtetési célú kifizetések300,0
8Start-munkaprogram153 779,8
13Egyenlegtartási és kockázatkezelési keret2 919,3
14EU-s elő- és társfinanszírozás
1TÁMOP 1.1 Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások35 000,0
2TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások11 000,0
3Foglalkoztathatóság és Alkalmazkodóképesség EU-s társfinanszírozása16 279,6
16A kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emelés ágazati támogatása10 000,0
25TÁMOP intézkedések bevételei39 000,0
26Egyéb bevétel
1Területi egyéb bevétel850,0

millió forintban

[115]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
elöir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
LXIII. FEJEZET2013. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Központi egyéb bevétel1 000,0
3Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel800,0
31Szakképzési hozzájárulás54 814,6
33Bérgarancia támogatás törlesztése1 000,0
35Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti
Foglalkoztatási Alapot megillető hányada
120 133,3
36Költségvetési támogatás20 000,0
39Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás91 542,7
1 - 39. cím összesen:355 140,6329 140,6
50A Nemzeti Foglalkoztatási Alap függő, átfutó és hitellel
kapcsolatos tételei
2Betétállomány változása26 000,0
LXIII. fejezet összesen:355 140,6355 140,6
LXIV. Szövetkezeti hitelintézetek integrációs alapja
1Költségvetési támogatás135 499,6
2Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete rendelkezésére bocsátott vagyoni hozzájárulás135 000,0
3Működési kiadások499,6
LXIV. fejezet összesen:135 499,6135 499,6
LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP
2Költségvetési támogatás
3Eseti támogatás11 572,8
4Alapból nyújtott támogatások
1Oktatás-nevelési támogatás4 820,0
2Határtalanul! program támogatása465,3
3Magyarság Háza program támogatása216,0
5Nemzeti jelentőségű intézmények támogatása3 826,3
6Egyéb támogatások1 435,2
5Alapkezelő működési költségei810,0
LXV. fejezet összesen:11 572,811 572,8
LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP
1Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása,
fejlesztése
1Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) beruházása3 704,9
2Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT)
beruházási munkái és biztonságnövelő programja
417,0
2Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása1 823,6
3Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása2 274,7
41Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése
Paksi Atomerőmű és KKÁT leszerelésének előkészítése
492,3
5RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT5 134,0
üzemeltetési kiadásai
6Társadalmi ellenőrzési és információs társulások támogatása1 140,8
7Alapkezelőnek működési célra214,2
8Nukleáris létesítmények befizetései
1Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése19 329,4
9Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése6,5
10Költségvetési támogatás13 492,4
11Egyéb bevételek1,1
1 - 11. cím összesen:15 201,532 829,4

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
LXVI. FEJEZET2013. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
50A Központi Nukleáris Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos
tételei
1Betétállomány változása17 627,9
LXVI. fejezet összesen:32 829,432 829,4
LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
1Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének,
terjesztésének támogatása
3 955,8
2Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon
való részvétel támogatása
2 363,81
3Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel
támogatása
1 706,81
4Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések
támogatása
425,01
5Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása7,0
6Épített örökség, építőművészet támogatása259,6
7Kultúrateremtő-, közvetítő, valamint egyéni és közösségi
tevékenységek támogatása
1 071,4
8Szakmai díjazáshoz való hozzájárulás0,8
9Nemzetközi tagdíjak2,8
10Működési kiadások907,0
22Egyéb bevételek250,0
24Játékadó NKA-t megillető része11 000,0
26Kulturális adó50,0
27Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó
befizetések
400,0
1 - 27. cím összesen:10 700,011 700,0
50NKA függő és átfutó tételei
1Betétállomány változása1 000,0
LXVII. fejezet összesen:11 700,011 700,0
LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS
BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP
1Rendszeres befizetés4,9
3Költségvetési támogatás12,3
6Működési kiadások17,2
LXVIII. fejezet összesen:17,217,2
LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS
ALAP
1Hazai innováció támogatása37 664,5
2A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció
támogatása
5 984,2
3Befizetés a központi költségvetésbe10 000,0
7Alapkezelőnek átadott pénzeszköz1 851,3
19Innovációs járulék53 000,0
20Egyéb bevételek250,0
22Visszterhes támogatások2 850,0
24Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) programban való
részvétel támogatása
600,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
elöir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
LXIX. FEJEZET2013. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
LXIX. fejezet összesen:56 100,056 100,0
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
1Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
1Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és
munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék
1 847 018,3
2Biztosítotti nyugdíjjárulék
1Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék856 705,9
3Egyéb járulékok és hozzájárulások
2Megállapodás alapján fizetők járulékai1 405,0
5Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher4 928,1
10Nemzeti Foglalkoztatási Alap általi megtérítések15 590,0
11Korkedvezmény-biztosítási járulék1 450,0
5Késedelmi pótlék, bírság11 000,0
6Költségvetési hozzájárulások
5Adórendszer átalakításával összefüggő pénzeszköz átvétel57 186,8
6Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás Ny.
Alapnak
40 651,8
7Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek
3Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek9 500,0
2Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai
1Nyugellátások
1Öregségi nyugdíj2 310 160,0
3Hozzátartozói nyugellátás
1Árvaellátás45 950,0
2Özvegyi nyugellátás340 220,0
4Egyösszegű méltányossági kifizetések
2Egyszeri segély500,0
6Szolgálatfüggő nyugellátás133 684,9
4Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai
4Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások
2Postaköltség4 700,0
3Egyéb kiadások1 250,0
3Vagyongazdálkodás
1Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás