13/2012. (III. 1.) KIM rendelet

a felszámolási eljárásban közzétételre kerülő bírósági végzések kivonatának tartalmi elemeiről

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 85. § (5) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 28. § (1) bekezdésében meghatározott közzétételnek tartalmaznia kell a Cstv. 28. § (2) bekezdésében foglaltakat azzal, hogy aj) pont szerinti egyéb lényeges körülmény különösen

a) hogy az adós fizetésképtelenségét a bíróság a Cstv. 27. § (2) bekezdésének mely rendelkezése alapján állapította meg;

b)[1] a felszámoló kirendelésére vonatkozóan az elektronikus, véletlenszerű kiválasztásra történő utalás;

c) az arra vonatkozó tájékoztatás, hogy a felszámoló csak azt a Cstv. 46. § (7) bekezdésében meghatározott követelést veszi nyilvántartásba, amely után a hitelező a követelés tőkeösszegének 1%-át, de legalább 5000 forintot és legfeljebb 200 000 forintot a közzétételben megjelölt elkülönített számlára,a bírósági ügyszámra hivatkozással befizetett, és ezt a felszámolónak igazolta;

d) ha az adóst a Kormány rendeletben stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetnek nyilvánította, az erre vonatkozó adatok;

e)[2] az arra való utalás, hogy az eljárás - a fizetésképtelenségi eljárásokról szóló, 2000. május 29-ei 1346/2000/EK tanácsi rendelet szerinti - főeljárásként vagy területi eljárásként indult.

2. § A Cstv. 45/A. § (3) bekezdésében meghatározott közzétételnek tartalmaznia kell:

a) a bíróság nevét és az ügy számát;

b) az adós nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát (nyilvántartási számát), adószámát;

c) a felszámolás kezdő időpontját (a felszámolást elrendelő jogerős végzés közzétételének napját);

d) azt a tényt, hogy a felszámolási eljárást a Cstv. 45/A. §-a alapján megszüntette;

e) a felszámolási eljárás megszüntetéséről szóló végzés jogerőre emelkedésének napját;

f)[3] utalást arra, hogy a felszámolási eljárás megszüntetésének napja a jogerős végzés Cégközlöny honlapján történő közzétételének napja;

g) a felszámoló díját;

h) az egyéb lényeges körülményeket.

3. § A Cstv. 63/B. § (5) bekezdésében meghatározott közzétételnek tartalmaznia kell:

a) a bíróság nevét és az ügy számát;

b) az adós nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát (nyilvántartási számát), adószámát;

c) a felszámolás kezdő időpontját (a felszámolást elrendelő jogerős végzés közzétételének napját);

d) azt a tényt, hogy a gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárás, mint egyszerűsített felszámolás, befejeződött;

e) a felszámolás befejezéséről szóló végzés jogerőre emelkedésének napját;

f)[4] utalást arra, hogy a felszámolási eljárás befejezésének napja a jogerős végzés Cégközlöny honlapján történő közzétételének napja;

g) az egyéb lényeges körülményeket, így különösen, ha az adós gazdálkodó szervezet vezetője számára a bíróság a Cstv. 63/B. § (6) bekezdése alapján fizetési kötelezettséget állapított meg.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 24/2014. (III. 18.) KIM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.03.19.

[2] Megállapította a 24/2014. (III. 18.) KIM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.03.19.

[3] Megállapította a 20/2014. (XII. 23.) IM rendelet 15. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.01.01.

[4] Megállapította a 20/2014. (XII. 23.) IM rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.01.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére