20/2014. (XII. 23.) IM rendelet

egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az 1. § tekintetében a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

a 2. § tekintetében a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 225. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Országos Bírósági Hivatal elnöke véleményének kikérésével, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben,

a 3. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. § tekintetében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 395. § (4) bekezdés a) pontjában és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Országos Bírósági Hivatal elnöke véleményének kikérésével,

a 8. § tekintetében a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény 40. § a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,

a 9. § tekintetében az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. § tekintetében az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (5) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. § tekintetében a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 128. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. § tekintetében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 395. § (4) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben,

a 13. § tekintetében a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. § (1) és (2) bekezdés és a 14. § (9) bekezdés a)-c) pont tekintetében a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 97. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. § (3)-(8) bekezdés, a 14. § (9) bekezdés d)-e) pont és a 18. § tekintetében a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 97. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. § tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 85. § (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 16. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. § és a 20. § tekintetében a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 97. § c) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 19. § (1) és (2) bekezdés és a 19. § (6) bekezdés tekintetében a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény 32. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 19. § (3) bekezdés és a 19. § (7) bekezdés a) pont tekintetében a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény 32. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 19. § (4) és (5) bekezdés és a 19. § (7) bekezdés b)-j) pont tekintetében a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény 32. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosítása

1. § A közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet a következő 30/I. §-sal egészül ki:

"30/I. § (1) Az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény 13. § (3) bekezdése szerinti újfogyasztói kölcsönszerződés közokiratba foglalásával kapcsolatosan az ügyérték alapján, illetve a tevékenységre fordított idő alapján történő díjszámítás nem alkalmazható, e kölcsönszerződés közokiratba foglalásáért a közjegyzőt

a) 15 000 Ft munkadíj és

b) 5000 Ft költségtérítés (költségátalány és készkiadás)

illeti meg. E munkadíj és költségtérítés magában foglalja az okirat készítésével egyidejűleg az okiratról készített, az ingatlan-nyilvántartási eljáráshoz szükséges két darab, és felenként további egy darab kiadmány elkészítésének és hitelesítésének díját és költségtérítését.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkadíj és költségtérítés megállapításakor a 6. §, a 7. § és a 13. § szabályai nem alkalmazhatóak."

2. A bírák és a bírósági titkárok pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 1/1999. (I. 18.) IM-EüM együttes rendelet módosítása

2. § (1) A bírák és a bírósági titkárok pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 1/1999. (I. 18.) IM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A rendelet hatálya kiterjed:)

"b) a bírósági titkárrá történő kinevezését kérelmezőre, kivéve, ha a kinevezést a bírói szolgálati jogviszony megszűnését követő 3 hónapon belül kéri, és a bírói szolgálati jogviszonya a felmentési okként meghatározott életkor betöltése miatt szűnt meg,

c) arra a bíróra, akinek a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: új Bjt.) 86. § (2) bekezdése alapján egészségi vizsgálatát kezdeményezték (a továbbiakban együtt: vizsgált személy)."

(2) Az R1. 3/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Nem alkalmas, akiről a vizsgálatot végző bármelyik szakértő - az általa végzett részvizsgálat tekintetében -azt állapítja meg, hogy a bírói munka végzését kizáró vagy számottevően befolyásoló betegségben szenved, vagy személyiségének intelligencia- és karakterjellemzői alapján várhatóan nem képes a bírói munka ellátására, vagy a vizsgált kompetenciák bármelyike tekintetében 0 pontot vagy összesen 30 alatti pontszámot ér el."

(3) Az R1. a következő 15. §-sal egészül ki:

"15. § (1) E rendeletnek az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 20/2014. (XII. 23.) IM rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezései nem érintik a Módr2. hatálybalépését megelőzően a vizsgálatról készített részletes értékelést is tartalmazó szakmai vélemény és az alkalmasságra vonatkozó megállapítás érvényességét és felhasználhatóságát.

(2) Az 1. § a) pontjában meghatározott esetben e rendeletnek a Módr2.-vel megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépését követően kiírt bírói álláspályázatok betöltésénél kell alkalmazni.

(3) Az 1. § b) pontjában meghatározott esetben e rendeletnek a Módr2.-vel megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépését követően kezdeményezett vizsgálatokra kell alkalmazni.

(4) Az 1. § c) pontjában meghatározott esetben e rendeletnek a Módr2.-vel megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépését követően kezdeményezett vizsgálatokra kell alkalmazni."

(4) Az R1.

a) 3. § (1) bekezdésében és a 8. § (1) bekezdésében az "a Bjt." szövegrész helyébe az "az új Bjt." szöveg,

b) 12. §-ában az "Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX." szövegrész helyébe az "A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV." szöveg

lép.

3. A bírósági végrehajtási eljárásban felszámítandó általános költségátalány megfizetésének szabályairól szóló 8/2001. (IV. 27.) IM rendelet módosítása

3. § A bírósági végrehajtási eljárásban felszámítandó általános költségátalány megfizetésének szabályairól szóló 8/2001. (IV. 27.) IM rendelet 1. §-ában a "Magyar Bírósági Végrehajtói Kamarát (a továbbiakban: kamara)" szövegrész helyébe a "Magyar Bírósági Végrehajtói Kamarát (a továbbiakban: kamara) és az Igazságügyi Hivatalt" szöveg lép.

4. A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara egyes feladatairól szóló 14/2001. (X. 20.) IM rendelet módosítása

4. § Hatályát veszti a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara egyes feladatairól szóló 14/2001. (X. 20.) IM rendelet

a) 7/D-7/K. §-a,

b) 11. §-a és

c) 1. melléklete.

5. A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet módosítása

5. § A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet 8. § (2) bekezdésében a "tevékenységének ellenőrzése" szövegrész helyébe a "késedelmes, illetve elmulasztott ügyintézése tárgyában benyújtott panaszok kivizsgálása" szöveg lép.

6. A bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet módosítása

6. § (1) A bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet (a továbbiakban: R2.) 40/B. §-t követő alcíme helyébe a következő alcím lép:

"A végrehajtó ellenőrzése

41. § A végrehajtó köteles biztosítani, hogy a felügyelő szerv megbizonyosodhasson a végrehajtó bélyegzőjének, szárazbélyegzőjének és elektronikus aláírás-létrehozó eszközének biztonságos őrzéséről, azok jogszerű használatáról, továbbá jogszerű használatának védelméről."

(2) Az R2. 46/G. §

a) (1) bekezdésében az "a kamara" szövegrész helyébe az "az Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban: IH)" szöveg, az "A kamara" szövegrész helyébe az "Az IH" szöveg,

b) (2) bekezdésében az "a kamarához" szövegrész helyébe az "az IH-hoz" szöveg, az "a kamarát" szövegrész helyébe az "az IH-t" szöveg,

c) (3) bekezdésében az "A kamara" szövegrész helyébe a "Az IH" szöveg lép.

7. A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet módosítása

7. § (1) A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet (a továbbiakban: Büsz.) 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az iroda a jogosultságot az ügyiratok alapján állapítja meg. A felvilágosítást kérő személy azonosságát személyazonosító igazolvánnyal - ügyész, ügyvéd, jogtanácsos esetében ügyészi, ügyvédi, jogtanácsosi igazolvánnyal (a foglalkoztatást igazoló okirattal) - kell igazolni. Az ügyvédi irodával (ügyvéddel) munkaviszonyban álló dolgozó - ide nem értve az alkalmazott ügyvédet - kizárólag az e § (5) bekezdésében felsorolt felvilágosítás kérésére és a már megrendelt másolatok átvételére jogosult, e jogosultságát pedig csak akkor gyakorolhatja, ha az ügyvédi iroda (ügyvéd) képviseleti jogosultsága az ügy irataiból kitűnik és a dolgozó a munkaviszonyát igazolja. Az ügyvédjelölt (jogi előadó) az ügyvédre vonatkozó szabályok szerint jogosult felvilágosítás kérésére."

(2) A Büsz. "A felvilágosítás" alcímet követően a következő alcímmel egészül ki:

"A Bírósági Elektronikus Tájékoztatási és Figyelmeztetési Rendszer

12/A. § (1) A Bírósági Elektronikus Tájékoztatási és Figyelmeztetési Rendszer (a továbbiakban: BETFR) használatához a fél vagy képviselője (ezen alcímben a továbbiakban együtt: kérelmező) regisztrációja szükséges. Büntető ügyben kérelmező az ügyész, a terhelt és a védő lehet.

(2) Több képviselő vagy védő esetén az elsőként regisztráló képviselő, védő lehet kérelmező.

(3) A kérelmező a BETFR rendszerbe az ügyfélkapun keresztül regisztrálhat, a regisztráció során meg kell adnia

a) a nevét,

b) a születési helyét és idejét, és

c) az anyja születési nevét.

(4) A kérelmezőnek a regisztráció során megadott adatait a regisztrációval érintett ügyben papír alapon is be kell nyújtania a regisztrációval érintett ügyben eljáró bírósághoz, mely adatokat a bíróság a lajstromprogramban rögzíti.

(5) Ha a kérelmező neve megváltozik, az a BETFR felületén azt követően módosítható, hogy azt az ügyfélkapu regisztrációs szerv részére már bejelentette.

12/B. § (1) A kérelmező a BETFR-en keresztül - a BETFR erre szolgáló felületén - figyelmeztetést, illetve betekintési jogosultságot kérhet. A fél olyan ügyben kérhet figyelmeztetést, illetve betekintési jogosultságot, melyre az OBH által kiadott ügyfél-tájékoztató alapján jogosult. Az OBH az ügyfél-tájékoztatót a bíróságok központi internetes oldalán közzéteszi. Az adott ügyben már regisztrált kérelmező a BETFR-t további ellenőrzés nélkül használhatja.

(2) A kérelmező egy regisztrációval egy ügyben veheti igénybe a BETFR-t.

(3) A kérelmezőnek a regisztrációval érintett ügyben benyújtott kérelmében elegendő a 12/A. § (4) bekezdésében megjelölt adatok korábban történt megadásának tényére utalnia, ha az ügy elbírálására illetékes bíróságon egy másik ügyhöz kapcsolódóan BETFR regisztrációval már rendelkezik.

(4) Ha a kérelem szabályszerű, a kérelmező erről értesítést kap. Az értesítést követően a kérelmező jogosult a kért tájékoztatásra, illetve betekinthet az ügy 12/C. § (1) bekezdésében meghatározott, BETFR által biztosított lajstromadataiba.

(5) Ha a kérelmezőt a megadott adatok alapján nem lehet azonosítani, az elutasításról rövid üzenetet kap az ügyfélkapuján keresztül. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell az arra való utalást, hogy csak az ügyben érintett jogosult a BETFR használatára.

12/C. § (1) A BETFR-ben biztosított betekintési jogosultság esetén a kérelmező a felületen meghatározott lajstromadatokat tekintheti meg.

(2) A figyelmeztetés kérése esetén a kérelmező egyes eljárási cselekményekről e-mailben, illetve SMS-ben kap értesítést. Ha a kérelmező figyelmeztetést kért, a BETFR felületén is megadhatja azt az elérhetőségét, ahova a figyelmeztetés megküldését kéri, a kérelmező ezt az adatot módosíthatja.

12/D. § (1) A jogosultság megszűnése esetén ezt a tényt a bíróság lajstromirodája rögzíti. Ezt követően a BETFR a betekintést már nem engedélyezi, illetve a kérelmező értesítést nem kap.

(2) A kérelmező a belépési felületen is jelezheti, ha a jogosultsága megszűnt, illetve ha további értesítést nem kér.

12/E. § A BETFR az egyes betekintések és a figyelmeztetések adatait az eljárás jogerős befejezésétől számított három évig őrzi.

12/F. § A BETFR használatához az ügyfelek képviselői által megadott természetes személyes azonosító adatokat tartalmazó iratokat az iroda kigyűjtve, az egyéb iratoktól elkülönítetten, a 41. § megfelelő alkalmazásával, zártan kezeli."

(3) A Büsz. a következő 90. §-sal egészül ki: "90. § 2015. január 1. napjától 2015. január 15. napjáig a BETFR használatához szükséges regisztrációra van mód."

(4) A Büsz.

a) 33. § (1) bekezdés b) pontjában az "OBH elnökének" szövegrész helyébe az "Országos Bírói Tanács (a továbbiakban: OBT)" szöveg,

b) 33/A. § (2) bekezdésében az "OBH elnökének" szövegrész helyébe az "OBT" szöveg

lép.

8. A közvetítők igazolványáról szóló 2/2003. (III. 13.) IM rendelet módosítása

8. § (1) A közvetítők igazolványáról szóló 2/2003. (III. 13.) IM rendelet (a továbbiakban: Kir.) 3. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(A miniszter)

"f) intézkedik a hatályát vesztett igazolványok kormányzati honlapon történő közzétételéről."

(2) A Kir. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az igazolvány A/7 méretű, fólia között lévő papírkártya. Előoldalán világoskék alapon fekete betűkkel az "Igazságügyi Minisztérium" "KÖZVETÍTŐI IGAZOLVÁNY" felirat, az igazolvány sorszáma, Magyarország címere, a közvetítő családi- és utóneve, anyja neve, továbbá "Az igazolvány visszavonásig hatályos" felirat van feltüntetve."

(3) A Kir. 3. § (2) bekezdésében "a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban" szövegrész helyébe "az Igazságügyi Minisztériumban" szöveg lép.

9. Az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról szóló 10/2006. (III. 7.) IM rendelet módosítása

9. § (1) Az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról szóló 10/2006. (III. 7.) IM rendelet (a továbbiakban: Szjov.) 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szakértőnek a tanfolyamra és a vizsgára történő jelentkezését az igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatósághoz (a továbbiakban: névjegyzéket vezető hatóság) írásban postai úton, telefaxon, személyesen átadott irat útján, vagy külön törvényben szabályozott elektronikus úton kell benyújtania. Az 5. § (1) bekezdése szerinti mentesülést igazoló okiratok telefaxon nem nyújthatók be. A szakértő a névjegyzékbe való felvételéről szóló határozat kézhezvételétől számított három hónapon belül köteles a jogi oktatáson részt venni."

(2) A Szjov. 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az előadót a tanfolyamon teljesített óraszám alapján a miniszter és az előadó között esetenként vagy keretszerződés alapján létrejött, az oktatási feladatok ellátására vonatkozó írásbeli megállapodás alapján illeti meg díjazás, amely a 23. § (1) és (3) bekezdésében megjelölt díjnak a minisztert megillető költségek levonása után fennmaradó összegéből kerül kifizetésre, amelynek díja nem lehet kevesebb, mint bruttó 20 000 forint."

(3) A Szjov. a következő 31. §-sal egészül ki:

"31. § (1) Az e rendelet 6. §-ában foglalt rendelkezéseket a névjegyzékben szereplő szakértők rendszeres továbbképzésére kell alkalmazni.

(2) A 2013. év során első képzésen vagy rendszeres továbbképzésen részt vett szakértőnek az e rendelet 6. §-ában foglalt továbbképzési kötelezettségét 2015. december 31. napjáig kell teljesítenie."

(4) A Szjov. 1. számú mellékletének A) rész 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. Az igazságügyi szakértői működésről szóló jogszabályok és a szakértőkre vonatkozó etikai normák."

(5) A Szjov. 1. számú mellékletének B) rész 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. Az igazságügyi szakértői működésről szóló jogszabályok és a szakértőkre vonatkozó etikai normák."

(6) A Szjov.

a) 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet,

b) 3. számú melléklete helyébe a 2. melléklet

lép.

(7) A Szjov.

a) 4. § (2) bekezdésében az "5" szövegrész helyébe a "három" szöveg, a "2" szövegrész helyébe az "egy" szöveg,

b) 6. §-ában a "négy" szövegrész helyébe a "két" szöveg, a "négyévente" szövegrész helyébe a "kétévente" szöveg,

c) 23. § (1) bekezdésében a "11 500 Ft" szövegrész helyébe a "15 000 forint" szöveg,

d) 23. § (2) bekezdésében a "14 600 Ft" szövegrész helyébe a "15 000 forint" szöveg,

e) 23. § (3) bekezdésében a "8000 Ft" szövegrész helyébe a "10 000 forint" szöveg,

f) 24. § (1) bekezdésében az "a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium" szövegrész helyébe az "az Igazságügyi Minisztérium" szöveg,

g) 25. § (1) bekezdésében a "4500 Ft" szövegrész helyébe a "6000 forint" szöveg,

h) 26. § (1) bekezdésében a "3000 Ft" szövegrész helyébe az "5000 forint" szöveg,

i) 26. § (2) bekezdésében a "2000 Ft" szövegrész helyébe a "3000 forint" szöveg

lép.

10. Az igazságügyi szakértői igazolványról szóló 19/2006. (IV. 24.) IM rendelet módosítása

10. § Az igazságügyi szakértői igazolványról szóló 19/2006. (IV. 24.) IM rendelet mellékletében a "KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM" szövegrész helyébe az "IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM" szöveg lép.

11. A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosítása

11. § A cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet 1. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

12. Az elővezetés végrehajtásával, valamint a terhelt elfogatóparancs alapján történő elfogásával és előállításával felmerült költség mértékéről, valamint megtérítésének részletes szabályairól szóló 35/2008. (XII. 31.) IRM-PM együttes rendelet módosítása

12. § (1) Az elővezetés végrehajtásával, valamint a terhelt elfogatóparancs alapján történő elfogásával és előállításával felmerült költség mértékéről, valamint megtérítésének részletes szabályairól szóló 35/2008. (XII. 31.) IRM-PM együttes rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) Az elővezetés költségének megtérítésére (a továbbiakban: költségtérítés) az elővezetést elrendelő határozatban vagy - hatósági ügyben - végzésben (a továbbiakban együtt: elrendelő határozat) megjelölt személyt kell kötelezni.

(2) A költségtérítés összegének megállapítása, valamint megtérítése során a büntetőeljárásban, a szabálysértési eljárásban, valamint a büntetés-végrehajtás során elrendelt elővezetés, a terhelt, illetve az elítélt vagy a kényszergyógykezelt elfogása és megtalálása esetén meghatározott bíróság, ügyész, illetve nyomozó hatóság vagy végrehajtásért felelős szerv elé állítása, továbbá az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott kérelmére történő előállítás során felmerült költség megtérítésének részletes szabályairól szóló 71/2014. (XII. 19.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 2-7. §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a BM rendelet 2. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések az e rendelet hatálya alá tartozó eljárásokban is alkalmazandóak."

(2) Hatályát veszti az R3. 3-5. §-a.

13. A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet módosítása

13. § Hatályát veszti a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet 6/A. alcíme és 24. § (1a) bekezdése.

14. A civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól szóló 11/2012. (II. 29.) KIM rendelet módosítása

14. § (1) A civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól szóló 11/2012. (II. 29.) KIM rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. melléklet 5.3.5. pontja a következő szöveggel lép hatályba:

"5.3.5. a képviseleti megbízás időtartama 5.3.5.1. a képviseleti jog megszűnésének időpontja"

(2) Az R4. 1. melléklete a következő 5.3.6. ponttal kiegészülve lép hatályba:

"5.3.6. anyja születési neve"

(3) Az R4. 42. melléklet 8.7. pontja a következő szöveggel lép hatályba:

"8.7. a vagyonfelhasználás módja

8.7.1. az alapítvány céljához kapcsolódó támogatás iránti kérelemre

8.7.2. pályázat eljárás útján

8.7.3. egyéb, az ügyvezető szerv által elfogadott vagyon-felhasználási szabályzat szerint"

(4) Az R4. 43. melléklet II. 1.3. pontja a következő szöveggel lép hatályba:

"1.3. a tisztséget elfogadó személy nyilatkozata, hogy a törvényben előírt feltételeknek megfelel

1.3.1. egyesület esetén

1.3.1.1. megfelel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. §-ában meghatározott követelményeknek, az ott meghatározott kizáró és összeférhetetlenségi körülmények vele szemben nem állnak fenn

1.3.1.2. a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 61.§ (2) bekezdés i) pontja szerint nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt

1.3.2. alapítvány esetén az 1.3.1.1. és az 1.3.1.2. pontban foglaltak mellett

1.3.2.1. megfelel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:397. § (3) bekezdésében foglaltaknak, mert nem az alapítvány kedvezményezettje vagy annak hozzátartozója

1.3.2.2. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:397. § (4) bekezdése szerinti személyi körbe tartozik

1.3.2.2.1. igen

1.3.2.2.2. nem"

(5) Az R4. 43. melléklet V. 1.5. pontja a következő szöveggel lép hatályba:

"1.5. a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyvet hitelesítő két tag megválasztása

1.5.1. jegyzőkönyvvezető neve

1.5.2. hitelesítő tagok neve"

(6) Az R4. 43. melléklet V. 1.6. pontja a következő szöveggel lép hatályba:

"1.6. egyesület esetén

1.6.1. a levezető elnök, a szavazatszámláló bizottság megválasztása

1.6.1.1. levezető elnök neve

1.6.1.2. szavazatszámláló bizottság tagjainak neve"

(7) Az R4.

a) 41. melléklet 15.1. pontjában az "egyszer össze" szövegrész helyett az "egyszer - írásban igazolható módon - össze" szöveggel,

b) 43. melléklet I. 1.5-1.8. pontjában az "egyesület" szövegrész helyett a "szervezet" szöveggel

lép hatályba.

(8) Nem lép hatályba az R4. 41. mellékletének 15.1. pontjában az " , az összehívás módja" szövegrész.

(9) Nem lép hatályba az R4.

a) 1. § (1) bekezdés 11., 23. és 35. pontja,

b) 8. § (2) bekezdés f) pontja,

c) 11., 23. és 35. melléklete,

d) 41. melléklet

da) 4. pontja,

db) 14.4.1. pontja,

dc) 15.1.1. pontja,

e) 42. melléklet 6. pontja,

f) 43. melléklet V. 1.6.2. pontja.

15. A felszámolási eljárásban közzétételre kerülő bírósági végzések kivonatának tartalmi elemeiről szóló 13/2012. (III. 1.) KIM rendelet módosítása

15. § (1) A felszámolási eljárásban közzétételre kerülő bírósági végzések kivonatának tartalmi elemeiről szóló 13/2012. (III. 1.) KIM rendelet (a továbbiakban: R5.) 2. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Cstv. 45/A. § (3) bekezdésében meghatározott közzétételnek tartalmaznia kell:]

"f) utalást arra, hogy a felszámolási eljárás megszüntetésének napja a jogerős végzés Cégközlöny honlapján történő közzétételének napja;"

(2) Az R5. 3. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Cstv. 63/B. § (5) bekezdésében meghatározott közzétételnek tartalmaznia kell:]

"f) utalást arra, hogy a felszámolási eljárás befejezésének napja a jogerős végzés Cégközlöny honlapján történő közzétételének napja;"

16. Az önálló bírósági végrehajtó eljárásában alkalmazandó elektronikus kézbesítési rendszer működtetésének részletes szabályairól szóló 40/2012. (VIII. 30.) KIM rendelet módosítása

16. § (1) Az önálló bírósági végrehajtó eljárásában alkalmazandó elektronikus kézbesítési rendszer működtetésének részletes szabályairól szóló 40/2012. (VIII. 30.) KIM rendelet (a továbbiakban: Elektronikus kézbesítési rendelet) 17. § (3) bekezdésében, 20. § (5) bekezdésében, 22. § (3) bekezdésében a "valamit" szövegrész helyébe a "valamint" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az Elektronikus kézbesítési rendelet

a) 19. § (2) bekezdés b) pontja,

b) 20. § (2) bekezdés c) pontja,

c) 21. § (2) bekezdés b) és c) pontja,

d) 22. § (2) bekezdés c) pontja.

17. A civil szervezetek nyilvántartásával összefüggésben a bírósági eljárásokban érvényesülő ügyviteli és iratkezelési szabályokról szóló 58/2012. (XII. 28.) KIM rendelet módosítása

17. § (1) A civil szervezetek nyilvántartásával összefüggésben a bírósági eljárásokban érvényesülő ügyviteli és iratkezelési szabályokról szóló 58/2012. (XII. 28.) KIM rendelet (a továbbiakban: R6.) a következő 12/A. és 12/B. alcímmel egészül ki:

"12/A. A beszámolók iratkezelése

20/A. § (1) Az OBH a beérkezett beszámolókat tíz évig, olyan módon őrzi, hogy azok utólag visszakereshetőek legyenek.

(2) Az OBH a beszámolókat az őrzési idő leteltét követően selejtezi.

12/B. A civil szervezetek végelszámolásával, csődeljárásával és a felszámolási eljárásával kapcsolatos egyes iratkezelési szabályok

20/B. § (1) A bíróság - az OBH közreműködésével - az országos névjegyzék útján úgy tesz eleget az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének, hogy a bíróságok központi internetes oldalán közzéteszi a végelszámolás megindítását elrendelő végzést és a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben meghatározott határozatokat, hirdetményeket, egyéb iratokat (a továbbiakban együtt e §-ban: irat).

(2) Az OBH az iratok fogadására informatikai felületet alakít ki, s kizárólag az ezen keresztül érkezett iratokat fogadja.

(3) A bíróság az iratokat az OBH által az iratok fogadására kialakított informatikai felületre küldi meg.

(4) A bíróság feladata, hogy a honlapon történő megtekintéssel, a közzétételt követő egy munkanapon belül meggyőződjön az irat változtatás nélküli közzétételéről. Ha az irat közzétételére nem változtatás nélkül került sor, erről az OBH-t haladéktalanul, rövid úton értesíti, egyúttal - szükség esetén - az iratot ismételten megküldi az OBH részére.

(5) Az OBH és a bíróság az iratokat elektronikus úton őrzi.

(6) Az e §-ban meghatározott feladatok teljesítése az OBH elnöke által kijelölt szervezeti egység vagy személy, és a bírósági iroda (a továbbiakban: iroda) feladata.

(7) Az irat kezelője az e §-ban írt teendők elvégzésére irodai utasítást ad. Az iroda az egyes teendők elvégzése előtt az iratot az irat intézőjének irodai utasítás adása céljából bemutatja, ha az ügy csak irodai utasításra intézhető tovább.

(8) Az (1)-(7) bekezdés rendelkezései szerint kell eljárni abban az esetben is, ha jogszabály alapján a civil szervezetet nyilvántartó bíróságnak a bíróságok központi internetes oldalán hirdetményt kell közzétennie."

(2) Az R6. 21. alcíme a következő 34/A. §-sal egészül ki:

"34/A. § (1) A bíróság a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig az informatikai rendszerben szereplő adatok alapján a 2/A. melléklet szerinti tartalommal készít statisztikai jelentést a civil szervezetek nyilvántartási ügyeiről.

(2) Az OBH a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig összesíti a bíróságok statisztikai jelentéseit."

(3) Az R6. a következő 23/A. alcímmel egészül ki:

"23/A. Az ügyész elektronikus eljárása

36/A. § (1) Az ügyész elektronikus eljárási kötelezettségének a Legfőbb Ügyészség által működtetett elektronikus irat- és dokumentumkezelő rendszeren keresztül, közvetlenül tesz eleget.

(2) Az ügyész a bírósággal történő elektronikus kommunikáció során az erre a célra rendszeresített űrlapot vesz igénybe.

(3) Az elektronikus irattovábbítási kötelezettségét az ügyész a Legfőbb Ügyészség által igénybe vett elektronikus kézbesítési rendszeren keresztül teljesíti.

(4) A bírósági iratot az ügyészhez a kézbesítési rendszer befogadás-visszaigazolásában megjelölt időpontban kell megérkezettnek tekinteni.

(5) Az ügyész hivatali elektronikus aláírása a Legfőbb Ügyészség által rendszeresített minősített elektronikus aláírás. Az ügyész a hatáskörébe tartozó ügyben elkészített, a kiadmányozási jogkörébe tartozó elektronikus okiratot hivatali elektronikus aláírással látja el."

(4) Az R6. 36/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az ügyész a bírósággal történő elektronikus kommunikáció során az erre a célra kialakított informatikai alkalmazások igénybevételével jár el."

(5) Az R6. 38. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) E rendelet 8. § (3) és (4) bekezdése, 11. § (4) bekezdése, 13. §-a, 17. §-a, 18. §-a, 20. §-a, 22. §-a, 25. §-a, 30. §-a, 32. § (2) bekezdése, 34. §-a és 49. §-a 2016. január 1. napján lép hatályba."

(6) Az R6. a következő 41/A. §-sal egészül ki:

"41/A. § Az OBH és a Legfőbb Ügyészség a 36/A. § (2) bekezdés szerinti elektronikus kommunikáció célját szolgáló informatikai alkalmazások kialakításáról kellő időben egyeztet."

(7) Az R6. a következő 49. §-sal egészül ki:

"49. § Hatályát veszti e rendelet 34/A. §-a és 2/A. melléklete."

(8) Az R6. a 4. melléklet szerinti 2/A. melléklettel egészül ki.

(9) Az R6.

a) 38. § (1) bekezdésében a "(2)-(4)" szövegrész helyébe a "(2)-(5)" szöveg,

b) 38. § (3) bekezdésében

ba) az "1-37. §-a" szövegrész helyébe az "1-7. §-a, 8. § (1) és (2) bekezdése, 9. §-a, 10. §-a, 11. § (1)-(3) bekezdése, 12. §-a, 14-16. §-a, 19. §-a, 21. §-a, 23. §-a, 24. §-a, 26-29. §-a, 31. §-a, 32. § (1) bekezdése, 33. §-a, 34/A-37. §-a" szöveg,

bb) a "39-41. §-a" szövegrész helyébe a "40. §-a, a 41. §-a" szöveg

lép.

(10) Az R6.

a) 11. § (2) bekezdésében az "érkezteti" szövegrész helyett a "lajstromozza" szöveggel, az "érkeztetésére" szövegrész a "lajstromozására" szöveggel,

b) 28. § (3) bekezdésében a "képét kell elhelyezni" szövegrész helyett a "képe elhelyezhető" szöveggel,

c) 31. §-ában a "2014. július 1." szövegrész helyett a "2015. január 1." szöveggel

lép hatályba.

(11) Hatályát veszti az R6. 3. melléklet II. pont 06. alpontja.

(12) Nem lép hatályba az R6. 39. §-a.

18. Az egyes cégjogi és civil eljárásjogi rendeleteknek az új Ptk. hatálybalépésével összefüggő módosításáról és egyéb igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról szóló 12/2014. (II. 28.) KIM rendelet módosítása

18. § Az egyes cégjogi és civil eljárásjogi rendeleteknek az új Ptk. hatálybalépésével összefüggő módosításáról és egyéb igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról szóló 12/2014. (II. 28.) KIM rendelet 6. § (24) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(24) Az R. 41. melléklet 13.1. és 13.2. pontja a következő szöveggel lép hatályba:

13.1. az ügyvezetés megnevezése elnökség

13.2. az elnökség tagjai az alapítók döntése szerinti időszakra választhatóak

13.2.1. 1 évre

13.2.2. 2 évre

13.2.3. 3 évre

13.2.4. 4 évre

13.2.5. 5 évre"

19. A hitelbiztosítéki nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról szóló 18/2014. (III. 13.) KIM rendelet módosítása

19. § (1) A hitelbiztosítéki nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról szóló 18/2014. (III. 13.) KIM rendelet (a továbbiakban: Hbnyr.) 25. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A hitelbiztosítéki rendszert úgy kell kialakítani, hogy vagyontárgy körülírással vagy nem az (1) bekezdés szerinti módon, egyedileg történő megjelölése esetén a vagyontárgy legalább tízezer karakterben megadható legyen az erre szolgáló mezőben (a továbbiakban: a vagyontárgy megjelölésére szolgáló mező)."

(2) A Hbnyr. 25. §-a az alábbi (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Egy vagy több vagyontárgy a (3) bekezdés szerinti módon egy vagy több, a vagyontárgy megjelölésére szolgáló mezőben is megjelölhető."

(3) A Hbnyr. a következő 35/A. §-sal egészül ki:

"35/A. § A hitelbiztosítéki nyilvántartásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy ranghely-szerződés esetén a hitelbiztosítéki bejegyzés módosítására irányuló hitelbiztosítéki nyilatkozat rögzíthető legyen. A nyilatkozat tartalmazza legalább a ranghely-szerződés megkötésének tényét és a szerződésben félként részt vevő zálogjogosultak érintett hitelbiztosítéki nyilatkozatainak bejegyzési sorszámát."

(4) A Hbnyr. 40. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A hitelbiztosítéki bejegyzésre irányuló hitelbiztosítéki nyilatkozat tételéért fizetendő költségtérítés fejében a hitelbiztosítéki bejegyzés tekintetében egy törlésre irányuló nyilatkozat további költségtérítés megfizetése nélkül tehető. Ha a hitelbiztosítéki nyilatkozatban egyedileg, illetve körülírással több vagyontárgy van megjelölve a 25. § (1) bekezdése, illetve a 25. § (3a) bekezdése szerinti módon, e nyilatkozat vonatkozásában kizárólag valamely vagyontárgy vagy vagyontárgyak törlésére irányuló további egy-egy hitelbiztosítéki nyilatkozat költségtérítés megfizetése nélkül tehető, feltéve hogy e nyilatkozatot a hitelbiztosítéki rendszer e célra rendszeresített felületén keresztül rögzítik."

(5) A Hbnyr. 40. §-a az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A költségtérítés megfizetése szempontjából törlésre irányuló hitelbiztosítéki nyilatkozat alatt az olyan hitelbiztosítéki nyilatkozatot kell érteni, amely

a) a bejegyzéssel érintett hitelbiztosítéki nyilatkozatban meghatározott valamennyi vagyontárgy,

b) - ha a bejegyzéssel érintett hitelbiztosítéki nyilatkozatban több vagyontárgy van megjelölve a 25. § (1) bekezdése szerinti módon - valamely vagyontárgy,

c) - ha a bejegyzéssel érintett hitelbiztosítéki nyilatkozatban több vagyontárgy van megjelölve a 25. § (3) bekezdése szerinti módon - a vagyontárgy megjelölésére szolgáló mezőben megjelölt valamennyi vagyontárgy,

d) - ha a bejegyzéssel érintett hitelbiztosítéki nyilatkozatban több vagyontárgy van megjelölve több, a vagyontárgy megjelölésére szolgáló mezőben [25. § (3a) bekezdés] - a valamely, a vagyontárgy megjelölésére szolgáló mezőben megjelölt valamennyi vagyontárgy

törlésére irányul."

(6) A Hbnyr. 57. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(2) E rendelet 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

25. § (1) A hitelbiztosítéki rendszert úgy kell kialakítani, hogy egy hitelbiztosítéki nyilatkozatban egy vagy több vagyontárgy a hitelbiztosítéki rendszer e célra rendszeresített felületén egyedileg az alábbiak szerint legyen megadható:

a) gépjármű esetében az egyes gépjárművek alvázszámának feltüntetésével, vagy

b) az a) ponton kívüli egyéb vagyontárgy esetében

ba) gyártási évének,

bb) gyártója nevének (elnevezésének),

bc) gyártási számának,

bd) gyártó által adott egyedi azonosítójának,

be) gyártó által adott elnevezésének

rögzítésével.

(2) A hitelbiztosítéki rendszert úgy kell kialakítani, hogy alkalmas legyen az (1) bekezdés b) pontja szerint egyedileg meghatározott vagyontárgy lekérdezésére is. A hitelbiztosítéki rendszert úgy kell kialakítani, hogy ha a lekérdezés során megadott adatok közül legalább három adat egyezik bármely (1) bekezdés b) pontja szerint egyedileg megjelölt vagyontárgy adataival, a hitelbiztosítéki rendszer a lekérdezés eredményeként azt megjelenítse.

(3) Abban az esetben, ha már nyilvántartásba vett hitelbiztosítéki nyilatkozatban a vagyontárgy, vagy a vagyontárgyak köre körülírással vagy nem az (1) bekezdés szerinti módon, egyedileg került megjelölésre, ugyanezen vagyontárgy vagy vagyontárgyakra vonatkozó további hitelbiztosítéki nyilatkozat e nyilatkozatban a rendszer által létrehozott azonosítóra hivatkozással is megtehető.

(4) A hitelbiztosítéki rendszert úgy kell kialakítani, hogy vagyontárgy körülírással vagy nem az (1) bekezdés szerinti módon, egyedileg történő megjelölése esetén a vagyontárgy legalább tízezer karakterben megadható legyen az erre szolgáló mezőben (a továbbiakban: a vagyontárgy megjelölésére szolgáló mező).

(5) Egy vagy több vagyontárgy a (4) bekezdés szerinti módon egy vagy több, a vagyontárgy megjelölésére szolgáló mezőben is megjelölhető.

(6) A hitelbiztosítéki rendszert úgy kell kialakítani, hogy több jogosult vagy kötelezett közös nyilatkozatát vagy több jogosulttal vagy kötelezettel szembeni nyilatkozatot egy bejegyzésben rögzítse, ha a jogosultak vagy a kötelezettek annak a jogviszonynak az egyetemleges jogosultjai vagy egyetemleges kötelezettjei, amelyre tekintettel a hitelbiztosítéki nyilatkozatot tették."

(7) A Hbnyr.

a) 36. §-ában a "33-35. §-ban" szövegrész helyébe a "33-35/A. §-ban" szöveg,

b) 40. § (3) bekezdésében a "25. § (3a) bekezdése" szövegrész helyébe a "25. § (5) bekezdése" szöveg,

c) 40. § (6) bekezdésében a "25. § (1) bekezdés b) pontjában" szövegrész helyébe a "25. § (1) bekezdés b) pontjában, a 25. § (2) vagy (3a) bekezdésében" szöveg,

d) 40. § (7) bekezdésében a "25. § (1) bekezdés b) pontjában" szövegrész helyébe a "25. § (1) bekezdés b) pontjában, a 25. § (2) vagy (3a) bekezdésében" szöveg,

e) 40. § (8) bekezdésében a "25. § (1) bekezdés b) pontjában" szövegrész helyébe a "25. § (1) bekezdés b) pontjában, a 25. § (2) vagy (3a) bekezdésében" szöveg,

f) 40. § (6) bekezdésében a "25. § (2) vagy (3a) bekezdésében" szövegrész helyébe a "25. § (3) vagy (5) bekezdésében" szöveg,

g) 40. § (7) bekezdésében a "25. § (2) vagy (3a) bekezdésében" szövegrész helyébe a "25. § (3) vagy (5) bekezdésében" szöveg,

h) 40. § (8) bekezdésében a "25. § (2) vagy (3a) bekezdésében" szövegrész helyébe a "25. § (3) vagy (5) bekezdésében" szöveg,

i) 40. § (9) bekezdés c) pontjában a "25. § (3) bekezdése" szövegrész helyébe a "25. § (4) bekezdése" szöveg,

j) 40. § (9) bekezdés d) pontjában a "[25. § (3a) bekezdés]" szövegrész helyébe a "[25. § (5) bekezdés]" szöveg,

lép.

20. Hatályon kívül helyező rendelkezések

20. § (1) Hatályát veszti a társadalmi szervezetek nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 6/1989. (VI. 8.) IM rendelet.

(2) Hatályát veszti az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 12/1990. (VI. 13.) IM rendelet.

21. Záró rendelkezések

21. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(8) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 7. §, a 8. §, a 10. §, a 11. §, a 15. §, a 17. § (1) bekezdése, a 19. § (1)-(5) bekezdése, a 19. § (7) bekezdés a) pontja, c)-e) pontja, a 20. §, a 3. melléklet és a 4. melléklet 2015. január 1. napján lép hatályba.

(3) A 12. § 2015. január 2. napján lép hatályba.

(4) A 16. § (2) bekezdése 2015. január 10. napján lép hatályba.

(5) Az 1. § 2015. február 1. napján lép hatályba.

(6) A 4-6. §, a 17. § (4) bekezdése 2015. március 1. napján lép hatályba.

(7) A 19. § (6) bekezdése és a 19. § (7) bekezdés b) és f)-j) pontja 2015. március 15. napján lép hatályba.

(8) A 9. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet 2015. április 1. napján lép hatályba.

Dr. Trócsányi László s. k.,

igazságügyi miniszter

1. melléklet a 20/2014. (XII. 23.) IM rendelethez

"2. számú melléklet a 10/2006. (III. 7.) IM rendelethez

Igazságügyi Szakértői Vizsgabizottság
TANÚSÍTVÁNY
Az Igazságügyi Szakértői Vizsgabizottság tanúsítja, hogy
..................................................................
aki ...................................................................., ............. év........................ hó ......... napján született, az igazságügyi szakértői
tevékenység folytatásához szükséges jogi vizsgát letette.
.......................................... , .............év ...................................hó...........nap
...........................................
a vizsgabizottság elnöke
...........................................
a vizsgabizottság tagja
...........................................
a vizsgabizottság tagja
P. H."

"

2. melléklet a 20/2014. (XII. 23.) IM rendelethez

"3. számú melléklet a 10/2006. (III. 7.) IM rendelethez

Igazságügyi Szakértői Vizsgabizottság
TANÚSÍTVÁNY
Az Igazságügyi Szakértői Vizsgabizottság tanúsítja, hogy
.....................................................................................
aki ...................................................................., .............év ........................hó .........napján született, az igazságügyi szakértői
tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatáson.......................................-ig terjedő időszakban részt vett.
......................................... , .............év ...................................hó ...........nap
....................................................................
az Igazságügyi Szakértői Vizsgabizottság tagja
P. H."

"

3. melléklet a 20/2014. (XII. 23.) IM rendelethez

A cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet 1. számú mellékletének "Nyilatkozat a NAV számára" nyomtatvány helyébe a következő rendelkezés lép:

1 Az áfa megállapításának módja. Ha áfa-fizetési kötelezettsége van, e rovatban kell jelölnie választását. Ezesetben legalább egy választást jelölnie kell! A szöveg utáni számot, vagy betűjelet kérjük a kódkockába beírni.

2 Áfa-mentesség. Ha áfa-fizetési kötelezettsége és adólevonási jogosultsága nincs, ebben a rovatban kell jelölni adómentességi jogcímét.

3 Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, ha az Art. 22. § (13) bekezdése alapján az áfa-fizetési kötelezettségét értékhatár-túllépése miatt majd az Európai Közösség más tagállamában kell teljesítenie, azt az állami adó- és vámhatósághoz közvetlenül kell bejelentenie.

4 Kérjük, hogy az adatlap kódkockájába szíveskedjék beírni azt a kódértéket, amely a közösségi adószám kérésének okául szolgáló törvényszakasz mellett szerepel.

5 Az Áfa-törvény XIII/A. fejezete szerinti pénzforgalmi elszámolást választó adóalany az adóalanyként való nyilvántartásba vétel napjától alkalmazhatja a pénzforgalmi elszámolást.

6 Legalább egy kisadózó nevét, adóazonosító jelét és címét, valamint társadalombiztosítási azonosító jelét közölni szükséges.

7 Kérjük a program által felajánlott országkódok kiválasztását.

8 Amennyiben további kisadózói adatokat kíván közölni, a folytatást jelölje "X"-szel

4. melléklet a 20/2014. (XII. 23.) IM rendelethez

"2/A. melléklet az 58/2012. (XII. 28.) KIM rendelethez

Statisztikai jelentés adattartalma

1. Kérelmek típusa és száma:

1.1. új szervezet bejegyzése iránti kérelem

1.1.1. szervezet típusra bontva

2. Havi ügyforgalmi statisztika

2.1. nyilvántartásba vételi kérelmek száma

2.1.1. érkezett

2.1.2. befejezett

2.1.3. folyamatban maradt"

Tartalomjegyzék