2012. évi CXLIV. törvény

a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról

1. § A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) preambuluma helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az Országgyűlés az állam szerencsejáték monopóliumának gyakorlásával kapcsolatos feladatok meghatározása, a szerencsejátékok szervezése iránt jelentkező igények kielégítése, az engedély nélküli, illetve a jó erkölcsbe ütköző szerencsejátékok megelőzése, a szerencsejáték szervező tevékenység ellenőrzése, a pénznyerő automaták kizárólag játékkaszinókban történő üzemeltethetőségének lehetősége, valamint a szerencsejátékokból származó jövedelmek egy részének közcélra fordítása érdekében a következő törvényt alkotja:"

2. § Az Szjtv. 1. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(2) E törvény alkalmazásában szerencsejátéknak minősül a fogadás is. E törvényt kell alkalmazni - a törvényben külön szabályozott esetekben - a játékautomatára és az ajándéksorsolásra is."

3. § Az Szjtv. 13. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az eltiltás pénznyerő automaták és kártyaterem üzemeltetése esetén meghatározott játékkaszinóban, illetve kártyateremben folytatott szerencsejáték-szervezői tevékenységre vonatkozóan is alkalmazható."

4. § Az Szjtv. 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az állami adóhatóság a játékkaszinó és a kártyaterem működtetőjével szemben a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben foglalt rendelkezések megsértése esetén az e §-ban meghatározott intézkedést alkalmazhat."

5. § Az Szjtv. 26. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) Pénznyerő automata kizárólag játékkaszinóban üzemeltethető. Egy játékkaszinó-egységben kizárólag egy gazdasági társaság üzemeltethet pénznyerő automatákat. (4) A pénznyerő automatának

a) 100 000 játékonként az összes tét legalább 80%-át, vagy

b) a normális eloszlás sűrűségfüggvényének megfelelően, az összes tét legalább 85%-át legalább 95%-os valószínűséggel nyereményként ki kell adnia."

6. § Az Szjtv. 29/B. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Ifjúsági, gyermek, oktatási vagy nevelési intézmény, ifjúsági klub, egyházi vagy egészségügyi intézmény, továbbá kártyaterem engedélyezése iránti kérelem benyújtásakor már engedélyezett játékkaszinó 200 méteres körzetében kártyaterem nem működhet. A kártyatermet 18 éven aluliak nem látogathatják."

7. § Az Szjtv. 38. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)

"e) a pénznyerő automaták, a játékautomaták, a kártyatermek és a játékkaszinók üzemeltetésével,"

(kapcsolatos részletes szabályokat jogszabályban határozza meg.)

8. § Az Szjtv. a következő 40/A. §-sal egészül ki:

"40/A. § (1) Az e törvény alapján a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló 2012. évi CXLIV. törvény (a továbbiakban: Módtv.) hatálybalépését megelőzően kiállított játékterem-engedélyek, valamint a pénznyerőautomata üzemeltetésére jogosító engedélyek a Módtv. hatálybalépését követő napon hatályukat vesztik. Az engedélyeket a szerencsejáték szervező a Módtv. hatálybalépését követő 15 napon belül köteles leadni az állami adóhatóságnak. E törvénynek a Módtv.-nyel megállapított rendelkezéseit - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a Módtv. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A Módtv. hatálybalépését megelőző időszakra vonatkozó, e törvény szerinti adófizetési, bevallási és adatszolgáltatási kötelezettséget e törvény a Módtv. hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései szerint kell teljesíteni. E törvény a Módtv.-nyel hatályon kívül helyezett rendelkezéseibe ütköző jogsértésekkel kapcsolatos hatósági eljárás lefolytatására, valamint az esetleges jogkövetkezmények megállapítására e törvény a Módtv. hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

9. § Az Szjtv.

a) 1. § (5b) bekezdésében az "A nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerő rendszer üzemeltetője, és a távszerencsejáték" szöveg helyébe az "A távszerencsejáték" szöveg,

b) 1. § (8) bekezdésében a "személyi jövedelemadó összegét, valamint pénznyerő automatából származó nyeremény esetén a pénznyerő automata gyártási számát és a mérésügyi szerv által adott azonosító számát." szövegrész helyébe a "személyi jövedelemadó összegét." szöveg,

c) 2. § (1) bekezdésében az "1. § (3) bekezdésének b), d), e) és f) pontjaiban" szövegrész helyébe az "1. § (3) bekezdés d) pontjában" szöveg,

d) 12. § (3) bekezdés b) pontjában az "a 26. § (2), (4), (7), (12), (13), (20) bekezdéseibe" szövegrész helyébe az "a 26. § (4) bekezdésébe" szöveg,

e) III. fejezet 2. cím "Pénznyerő- és játékautomaták játékadója" alcímének címében a "Pénznyerő- és játékautomaták" szövegrész helyébe a "Játékautomaták játékadója" szöveg,

f) 37. § 21. pontjában az "irányuló eljárás, valamint a központi szerver üzemeltetés hatósági felügyeletének ellátása során ellenőrzési és bírság kiszabása iránti eljárás." szövegrész helyébe az "irányuló eljárás." szöveg,

g) 38. § (2) bekezdésében a "jogszabályban" szövegrészek helyébe a "rendeletben" szöveg,

h) 41. §-ában az "(1b) bekezdése," szövegrész helyébe az "(1b) bekezdése, 26. § (3) és (4) bekezdése," szöveg

lép.

10. § Hatályát veszti az Szjtv.

a) 1. § (3) bekezdés b), e), f) pontja,

b) 1. § (7) bekezdésében a "- kivéve a helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automaták és a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerő rendszerek központi szerverét, valamint az azon futó játékszoftverek -" szövegrész,

c) 9. § (2) bekezdésében a "játékterem," szövegrész,

d) 11. § (1a) bekezdése,

e) 11. § (3) bekezdésében a "pénznyerő automata üzemeltetése, helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automata üzemeltetése, nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerő rendszer üzemeltetése, központi szerver üzemeltetése," szövegrész,

f) 12. § (3) bekezdés c) pontjában az "a 26. § (15) bekezdésébe," szövegrész,

g) 13. § (2) bekezdésében az "Az eltiltás pénznyerő automaták és kártyaterem üzemeltetése esetén meghatározott játékteremben, illetve kártyateremben folytatott szerencsejáték-szervezői tevékenységre vonatkozóan is alkalmazható." szövegrész,

h) Általános rendelkezések 3. címe és a címhez tartozó 13/A-13/E. §,

i) 14. § c), g) és h) pontja,

j) 26. § (1a)-(2) bekezdése,

k) 26. § (5)-(10) bekezdése

l) 26. §(12)-(17) bekezdése,

m) 26. § (20)-(25) bekezdése,

n) 26/B. §-a,

o) 27. § (9) bekezdésében az "Az állami adóhatóság által elektronikus kaszinóként engedélyezett, I. kategóriába sorolt játéktermet üzemeltető szervező jogosult a kereskedelmi kommunikációjában az "elektronikus kaszinó" elnevezést, "e-kaszinó" rövidítést és jelzős alakját, valamint idegen nyelvű megfelelőjét szerepeltetni." szövegrész,

p) 33. §-a,

q) 37. § 2.2. pontjában az "- ideértve a jackpot nyereményt is -" szövegrész,

r) 37. § 20. pontja,

s) 38. § (2) bekezdés f) pontja,

t) 38. § (4) bekezdése,

u) 40. § (3) bekezdése és

v) 40. § (6) bekezdése.

11. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. § E törvény tervezetének a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8-10. cikkében előírt egyeztetése megtörtént.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke