2012. évi CLXXXII. törvény

a nemzetiségi jogokkal összefüggő egyes törvények módosításáról

1. § A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 159. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A nemzetiségi jogokkal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXXII. törvény hatálybalépését megelőzően az e törvény értelmében a helyi önkormányzat ideiglenes kezelésébe került helyi nemzetiségi önkormányzati vagyont a helyi önkormányzat e törvény rendelkezései szerint átadja az érintett nemzetiség országos önkormányzatának."

2. § A Nek. tv. 164. §-a a következő (2)-(7) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az országos nemzetiségi önkormányzat 2012. augusztus 31. napját megelőzően kelt megkeresésére a települési önkormányzati intézményfenntartó - az oktatásért felelős miniszter hozzájárulása mellett - köteles átadni az országos nemzetiségi önkormányzat részére annak a nemzetiségi feladatokat ellátó közoktatási intézménynek a fenntartói jogát, amelynek működési feltételeit a helyi önkormányzat a költségvetési helyzete miatt nem képes tovább biztosítani. Az országos nemzetiségi önkormányzat kezdeményezésére az oktatásért felelős miniszter a közoktatási intézmény fenntartói jogának tanév közbeni, azonnali átadásához is hozzájárulhat, amennyiben az érintett nevelési-oktatási intézmény az adott nemzetiséggel kapcsolatos közoktatási feladatok szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bír és az átadás nem halasztható. A nemzetiségi jogokkal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXXII. törvény hatálybalépéséig megállapodással le nem zárt eljárás esetén az oktatási intézmény fenntartói jogának átadásáról szóló megállapodást a kormányhivatal a nemzetiségi jogokkal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXXII. törvény hatálybalépését követő 3 napon belül létrehozza.

(3) A fenntartói jog (2) bekezdés szerinti átadás-átvétele során a kormányhivatal - az államháztartás működési rendjére vonatkozó szabályok szerint, valamint e törvény 140-141. §-a rendelkezéseire figyelemmel - a tényleges birtokba adásról jegyzőkönyvet vesz fel. Az eljárás során érvényesnek kell tekinteni a 2012. augusztus 31. napját megelőzően kelt megkereséshez csatolt, az érintett intézmény iskolaszékének, ennek hiányában szülői szervezetének (közösségének) és diákönkormányzatának, továbbá az adott nemzetiség érintett települési és területi nemzetiségi önkormányzatának a véleményét. Az átadásra egyebekben e törvény 24-32. §-ában, valamint a köznevelési törvényben foglaltakat alkalmazni kell.

(4) Az országos nemzetiségi önkormányzat a (2)-(3) bekezdés szerint átvett nemzetiségi nevelési-oktatási intézménye után 2013. évben állami költségvetési támogatásra 2013. január 1-jétől válik jogosulttá, ha az átvett nevelési-oktatási intézmény működési engedélyének jogerőre emelkedését követő 15 napon belül megküldi a Magyar Államkincstár fenntartó székhelye szerint illetékes megyei igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) számára

a) az új nevelési-oktatási intézmény adószámát, valamennyi bankszámláját, képviselőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldányát, a nyilvántartásba vételéről szóló határozatot, a jogerős működési engedélyt, és valamennyi fizetési számlájára vonatkozó felhatalmazó levelét beszedési megbízás benyújtására,

b) a nevelési-oktatási intézményt átadó települési önkormányzat által összeállított és megküldött költségvetési támogatásonkénti létszámadatokat tartalmazó kimutatást,

c) a Magyar Államkincstár honlapján közzétett 2012. októberi igénylő adatlapot.

(5) Az országos nemzetiségi önkormányzat a 2013. január-április hónapokra a (4) bekezdés szerinti adatok alapján előlegként kapja meg a költségvetési támogatást. Az Igazgatóság a megállapított előleget, annak utalványozását követő öt munkanapon belül folyósítja.

(6) Az előleg megállapításakor nem kell a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit alkalmazni.

(7) A (4)-(6) bekezdésben nem szabályozott kérdésekben a humán szolgáltatást ellátó egyházi intézményekre vonatkozó finanszírozási szabályokat kell alkalmazni."

3. § A Nek. tv. a következő 166. §-sal egészül ki:

"166. § A 106. § (1) és (3) bekezdésében az "és a (10) bekezdésben foglalt kivétellel más nemzetiségi önkormányzat elnöke" szövegrészt és a 106. § (10) bekezdését első alkalommal a hatálybalépését követő általános nemzetiségi önkormányzati választások időpontjától kell alkalmazni."

4. § A Nek. tv.

a) 139. § (1)-(2) bekezdésében az "a fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe az "az országos nemzetiségi önkormányzat" szöveg, (5) bekezdésében az "a fővárosi és megyei kormányhivatal és a hivatalvezető számadási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testületnek" szövegrész helyébe az "az ideiglenes kezelő számadással tartozik a képviselő-testületnek, közgyűlésnek" szöveg,

b) 157. § (5) bekezdésében a "105. § (4) és (5)" szövegrész helyébe a "105. § (2)-(5)" szöveg, (7) bekezdésében a "105. § (1)-(3)" szövegrész helyébe a "105. § (1)" szöveg

lép.

5. § Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 29. § (4) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(4) A szószóló kérdést intézhet a Kormányhoz és a Kormány tagjához, az alapvető jogok biztosához, az Állami Számvevőszék elnökéhez és a legfőbb ügyészhez a feladatkörükbe tartozó, a nemzetiséget érintő ügyben."

6. § Az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló 2008. évi XXVII. törvény 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az országgyűlési bizottság tagja és tisztségviselője kivételével az Országgyűlés által megválasztott személy, az országgyűlési képviselő, valamint a nemzetiségi szószóló (a továbbiakban együtt: közjogi tisztségviselő) a megválasztását követően az Országgyűlés előtt a melléklet szerinti szöveggel esküt vagy fogadalmat (a továbbiakban együtt: eskü) tesz."

7. § (1) E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A Nek. tv. 164. § (2)-(7) bekezdése 2013. szeptember 1-jén hatályát veszti.

8. § E törvény 1-4. §-a az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése, 5. §-a az Alaptörvény 2. cikk (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Lezsák Sándor s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére