Tippek

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

Bővebben

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

18/2012. (VIII. 29.) EMMI rendelet

az "art" mozihálózat digitális fejlesztésének 2012. évi támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. melléklet 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter, valamint 84. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter véleményének kikérésével -,

a 11-13. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont df) és dg) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. § Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. melléklet 14. pontjában meghatározott nem visszatérítendő költségvetési támogatás (a továbbiakban: támogatás) nyújtására pályázati úton, igénybevételére utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás formájában, egy összegben az e rendeletben meghatározott módon kerülhet sor.

2. § (1) Pályázatot az a települési önkormányzat (a továbbiakban: pályázó) nyújthat be, amely

a) a fejleszteni kívánt mozi vagy az azt tulajdonló, vagyonkezelő, üzemeltető gazdasági társaság többségi tulajdonosa, vagy a mozit üzemeltető költségvetési szerv, közalapítvány alapítója (fenntartó), vagy

b) vállalja, hogy a nem önkormányzati vagy részben önkormányzati tulajdonban lévő mozi működtetéséhez, üzemeltetéséhez a pályázat megvalósulását követő három évben folyamatosan, az éves működési, üzemeltetési költségek legalább 10%-át biztosítja.

(2) A pályázó arra a fejleszteni kívánt mozira tekintettel részesülhet támogatásban, amely a következő feltételeknek megfelel:

a) a fejleszteni kívánt moziterem az "art" mozik minősítésének feltételeiről szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: "art" mozi rendelet) előírt feltételek teljesítése alapján a mozgóképszakmai hatóságtól "art" terem minősítést kapott, vagy ennek hiányában a moziüzemeltető vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötésének időpontjáig e minősítést megszerzi,

b) legfeljebb öt moziteremből áll, és

c) nem rendelkezik érvényes virtuális kópia díj megállapodással.

(3) Nem nyújtható támogatás olyan pályázó részére, amely

a) adósságrendezési eljárás alatt áll,

b) nem tett eleget a mindenkori zárszámadás keretében történő elszámolási kötelezettségének, vagy

c) lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással rendelkezik.

3. § (1) Támogatás csak olyan fejlesztéshez adható, amely esetén a fejlesztés bekerülési összegének legalább 25%-át a pályázó saját forrásként biztosítja.

(2) A támogatás nem haladhatja meg pályázatonként a 12,5 millió forintot.

4. § (1) Támogatás igényelhető a fejleszteni kívánt moziterem meglévő vetítőterme műszaki feltételeinek javításához, az alábbi fejlesztések együttes vagy önálló megvalósítására:

a) legalább 2048x1080 felbontású, JPEG 2000 tömörítési formátumú, DCI kompatibilis projektor beszerzése, valamint

b) a beszerzett eszköz üzembe helyezése, ide nem értve a gépház átalakításának költségeit.

(2) Nem nyújtható támogatás a moziterem 3D vetítő berendezéssel való felszerelésére, de a támogatás elnyerésénél nem kizáró ok, ha az (1) bekezdés a) pontja szerinti berendezés 3D vetítésre is alkalmas, vagy arra alkalmassá tehető.

(3) A támogatással fejleszteni kívánt mozitermet a fejlesztés igazolt befejezésétől számított két éven keresztül - figyelemmel a 9. § (5) bekezdésére - az "art" mozi rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelően "art" moziteremként kell működtetni.

5. § (1) A pályázatnak tartalmaznia kell

a) az 1. melléklet szerint kitöltött pályázati adatlapot;

b) az igényelt támogatási összeg 2. melléklet szerinti tételenkénti bontását;

c) a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy

ca) a mozi tulajdonjogának vagy üzemeltetési jogának átadása esetén úgy köt szerződést az új tulajdonossal vagy üzemeltetővel, hogy az e rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott feltételek a 4. § (3) bekezdésében megjelölt határidő leteltéig az új tulajdonost vagy üzemeltetőt is kötelezzék, és

cb) ha a pályázó pályázati jogosultsága nem tulajdonjogon, hanem a mozi támogatásán alapul, a pályázó nyilatkozik arról, hogy a mozi részére a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás biztosítását vállalja;

d) ha a pályázó nem tulajdonosa a mozinak vagy a mozi üzemeltetőjének, a tulajdonos c) pont ca) alpontja szerinti nyilatkozatát;

e) a pályázó szöveges indokolását a tervezett fejlesztés céljáról, annak esetleges hosszabb távú mozifejlesztési tervvel való összefüggéséről, valamint arról, hogy mindez miként illeszkedik a pályázó kulturális területre vonatkozó fejlesztési terveihez;

f) a fejlesztés műszaki hátterének bemutatása céljából a műszaki leírást;

g) a 7. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti feltételt igazoló dokumentumot, amennyiben e feltételek fennállnak, valamint

h) a fejlesztési céllal érintett vállalkozás cégszerűen aláírt nyilatkozatát a pályázat benyújtását megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról.

(2) A pályázathoz csatolni kell a pályázó hitelesített, írásbeli nyilatkozatát arról, hogy nem áll adósságrendezési eljárás alatt, és hogy rendelkezik-e lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással.

(3) Egy pályázó több moziteremre vonatkozó pályázatait külön-külön kell benyújtani az (1) bekezdésben foglalt dokumentumokkal együtt. A (2) bekezdésben szereplő nyilatkozatokat elegendő egy pályázathoz csatolni.

6. § (1) A pályázatot a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által üzemeltetett elektronikus rendszerben rögzített és onnan kinyomtatott adatlapok egy eredeti és egy hitelesített másolati példányával 2012. október 1-jéig lehet postai úton benyújtani a Kincstár pályázó székhelye szerint területileg illetékes szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság).

(2) A benyújtási határidő az informatikai rendszerben az (1) bekezdés szerinti határnapon éjfélig rögzített igénylésnek legkésőbb másnap történő postára adását jelenti. A határidő elmulasztása jogvesztő. A kizárólag postai úton benyújtott adatlap érvénytelen.

(3) Az Igazgatóság a formailag megfelelő pályázatok eredeti példányát legkésőbb 2012. október 24-éig továbbítja a kultúráért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter).

7. § (1) A bírálatra alkalmas, tartalmilag és formailag megfelelő pályázatok közül döntése során a miniszter előnyben részesíti azt a

a) mozit, amely már rendelkezik a berendezés megfelelő működtetéséhez szükséges egyéb feltételekkel, így különösen megfelelő hangrendszerrel;

b) mozi-üzemeltetőt, aki többéves "art" mozi, vagy e-cinema üzemeltetési gyakorlattal rendelkezik, illetve

c) pályázót, aki a 3. § (1) bekezdésében meghatározottnál nagyobb mértékű önrész biztosítását vállalja.

(2) A miniszter a döntése során külön hangsúlyt fektet arra is, hogy a támogatásra javasolt pályázók egyenletes országos területi eloszlást nyújtsanak.

(3) A támogatásról a miniszter 2012. november 5-éig dönt, és a döntést legkésőbb 2012. november 10-éig az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi.

(4) A támogatási szerződést a miniszter és a kedvezményezett legkésőbb 2012. december 5-éig kötik meg.

8. § (1) A miniszter a támogatási szerződések egy-egy eredeti példányát, valamint a kedvezményezettek nevét és a részükre jóváhagyott támogatási összegek jegyzékét legkésőbb 2012. december 10-éig utalványozás céljából megküldi a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek.

(2) A támogatást a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a kincstár legkésőbb 2012. december 13-áig egy összegben folyósítja a kedvezményezett fizetési számlájára.

9. § (1) A kedvezményezett gondoskodik arról, hogy a támogatás az e rendeletben előírt célra kerüljön felhasználásra, valamint arról, hogy a pályázatban megjelölt mozi üzemeltetője a támogatáshoz - a 3. § (1) bekezdése szerinti saját forrással együtt - a támogatási összegnek a kedvezményezett költségvetési elszámolási számlájára történő megérkezésétől számított 10 napon belül hozzáférhessen.

(2) A támogatás 2012. december 31-én kötelezettségvállalással terhelt maradványát 2013. június 30-áig lehet felhasználni.

(3) A kedvezményezett a kapott támogatás felhasználásáról 2012. december 31-i fordulónappal, a támogatás 2012. december 31-én kötelezettségvállalással terhelt maradványával 2013. december 31-i fordulónappal számol el.

(4) A kedvezményezett a támogatás felhasználásáról készített szakmai beszámolót a felhasználás évében a költségvetési támogatásokkal kapcsolatban adott elszámolás benyújtásával egyidejűleg küldi meg a miniszternek.

(5) A miniszter a szakmai megvalósulást folyamatosan ellenőrizheti, továbbá vizsgálhatja, hogy a támogatás a 4. §-ban meghatározott és a kedvezményezett által vállalt feladat megvalósítására került-e felhasználásra. A miniszter különösen indokolt esetben, kérelemre legfeljebb két negyedévre halasztást engedélyezhet a 4. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettség teljesítésére, azzal, hogy ez esetben a 4. § (3) bekezdésében meghatározott időtartamú kötelezettséget a halasztás időtartamával meghosszabbított időszak alatt kell teljesíteni.

10. § (1) Az e rendelet alapján nyújtott támogatás, illetve a pályázó által a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerint vállalt finanszírozás a mozik részére nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, amelyet kizárólag a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet szabályai alapján lehet nyújtani.

(2) Az e rendelet szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás nem nyújtható nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

11. § A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (8) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Azoknál a gyermekeknél, akiknél bármelyik kötelezően előírt védőoltás elmaradt, az elmaradt védőoltást a legrövidebb időn belül pótolni kell. Azok az orvosok, akik bölcsődébe, óvodába, nevelőszülőkhöz, gyermekotthonba, illetőleg egyéb gyermekközösségbe, továbbá alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézménybe kerülő gyermekek vizsgálatát végzik, kötelesek az életkor szerint esedékessé vált oltások megtörténtét ellenőrizni. A hiányzó oltásokat az oltás végzésére jogosultaknak pótolniuk kell. Az oltási kötelezettség)

"e) elmaradt BCG oltás esetén az 1. életév"

(betöltéséig áll fenn.)

12. § Az R. 26. §

a) (4) bekezdésében az "az 5. számú" szövegrész helyébe az "a 6. számú" szöveg,

b) (6) bekezdésében a "6. számú" szövegrész helyébe a "7. számú" szöveg

lép.

13. § Hatályát veszti az R. 5. § (6) bekezdése.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2013. december 16-án hatályát veszti.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 18/2012. (VIII. 29.) EMMI rendelethez

Pályázati adatlap
1.A pályázó adatai
1.1. Az önkormányzat megnevezése:
1.2. Székhelye:
1.3. Levelezési címe (ha eltér a székhelyétől):
1.4. Telefonszáma:
1.5. Faxszáma:
1.6. E-mail címe:
1.7. KSH azonosítója:
2.A megvalósítással kapcsolatos adatok
2.1. A pályázati cél megnevezése és rövid ismertetése (A részletes megvalósítási terv a melléklet részét képezi.):
2.2. A beruházás megvalósítás helye:
2.3. A megvalósító intézmény megnevezése:
2.4. A megvalósító intézmény címe:
2.5. A mozi üzemeltetőjének, vagy annak hiányában a pályázó adószáma: □□□□□□□□-□-□□
3.Az igényelt támogatással kapcsolatos adatok
3.1. A megvalósítás teljes költségigénye
3.1.1. általános forgalmi adó nélkül:........................................................... ezer Ft
3.1.2. általános forgalmi adóval együtt:........................................................... ezer Ft
3.2. Megvalósításhoz meg lévő saját forrás összege:........................................................... ezer Ft
3.3. Más forrásból rendelkezésre álló összeg:........................................................... ezer Ft
3.4. Igényelt támogatási összeg (nem több mint a 3.1., 3.2. és 3.3. pontok
különbözete, de legfeljebb 12,5 millió Ft):........................................................... ezer Ft
3.5. A pályázat keretében igényelt támogatás összegének részletezése:
3.5.1. Személyi juttatások:........................................................... ezer Ft
3.5.2. Munkaadókat terhelő járulékok:........................................................... ezer Ft
3.5.3. Dologi kiadások:........................................................... ezer Ft
3.5.4. Működési kiadások összesen:........................................................... ezer Ft
3.5.5. Felújítás:........................................................... ezer Ft
3.5.6. Beruházás:........................................................... ezer Ft
3.5.7. Felhalmozási kiadások összesen:........................................................... ezer Ft
4.A fejlesztési céllal érintett vállalkozás által korábban kapott csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó
adatok
Támogatás éve:Támogatás összege:
2010.:................................. ezer Ft
2011.:................................. ezer Ft
2012.:................................. ezer Ft
5.A pályázati cél megvalósításának adatai
kezdés tervezett időpontja: 20.... év..................................... hó........... nap
befejezés tervezett időpontja: 20.... év................................. hó........... nap
6.A pályázati kapcsolattartóra vonatkozó adatok
6.1. Név:
6.2. (Munkahelyi) cím:
6.3. Beosztás:
6.4. Telefonszám:
6.5. Faxszám:
6.6. E-mail cím:
7. Pályázatért felelős személyre vonatkozó adatok
7.1. Név:
7.2. Beosztás:
8. A támogatási szerződés aláírójára vagy aláíróira vonatkozó adatok
8.1. Név:
8.2. Beosztás:
9. Mellékletek
9.1. Mellékletek száma: db
9.2. A mellékelt dokumentumok jegyzéke:
................................ , 2012. év...................... hó........... nap
P. H.……………………………..
a pályázó képviselője

2. melléklet a 18/2012. (VIII. 29.) EMMI rendelethez

Az igényelt támogatási összeg tételes bontása

1. Személyi juttatások, ezen belül

1.1. megbízási díjak,

1.2. szakértői díjak, műszaki ellenőr díja,

1.3. egyéb megbízásos jogviszonyban végzett tevékenység díja,

1.4. napidíj,

1.5. egyéb.

2. Személyi juttatás járuléka

3. Dologi kiadások, ezen belül

3.1. anyagok és készletvásárlás,

3.2. szolgáltatás,

3.3. egyéb.

4. Felhalmozási jellegű kiadások

Tartalomjegyzék