2011. évi CLXXXVIII. törvény

Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről[1]

Az Országgyűlés Magyarország 2012. évi költségvetéséről a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE

1. §[2] Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2012. évi

a) bevételi főösszegét 14 437 120,2 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 15 108 980,9 millió forintban,

c) hiányát 671 860,7 millió forintban

állapítja meg.

2. § (1) Az 1. §-ban meghatározott kiadási és bevételi főösszegeknek, valamint a saját bevétellel nem fedezett kiadásokhoz nyújtott költségvetési támogatási előirányzatoknak fejezetek, címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A központi alrendszer mérlegét az Országgyűlés a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

1. A központi alrendszer előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadásai és bevételei

3. § Az 1. mellékletben meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok közül a 9. mellékletben meghatározott esetekben a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.

II. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER EGYES ELŐIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL, ILLETŐLEG FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

2. A központi alrendszer egyes tartalék-előirányzatai

4. § (1) Céltartalék szolgál a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 24. cím, 2. Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja, gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációja alcímen a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak részére a 2012. évben - jogszabály alapján - járó többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációjának kifizetésére.

(2) Céltartalék szolgál a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 24. cím, 3. Különféle kifizetések alcímen

a) a központi államigazgatási szerveknél, továbbá azok területi és helyi szerveinél a diplomás pályakezdő fiatalok munkatapasztalat szerzése támogatására,

b) a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvény szerinti munkáltatói kifizetésekre,

c) az Országgyűlési Biztosok Hivatala szervezeti átalakítása következtében jelentkező többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetésére,

d) az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 21. § (1) bekezdésében meghatározott számvevői illetményalap változása miatti személyi juttatás és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó növekményének kifizetésére.

e) a központi költségvetési szerveknél a feladatok változásával, a szervezetek, szervezetrendszerek korszerűsítésével, a feladatellátás ésszerűsítésével megvalósuló, kiadás- és költségvetési támogatás-megtakarítást eredményező létszámcsökkentések személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetéseire.

(3)[3] Céltartalék szolgál a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 24. cím, 4. Munkáltatók adórendszer átalakítása miatti támogatása alcímen a vállalkozási és nem profitorientált szféra foglalkoztatottjai esetén az esetleges nominális bércsökkenést ellensúlyozó kompenzáció kifizetésére.

(4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 24. cím, 3. Különféle kifizetések alcím előirányzatából átcsoportosítson a Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezet, 4. Központosított előirányzatok cím, - 5. mellékletben szereplő 7. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímre -, amennyiben a helyi önkormányzati létszámleépítések miatt e jogcímen rendelkezésre álló előirányzat már felhasználásra került.

(5) A többlettámogatás igénylési feltételeit, az igény bejelentésének, megállapításának, a többlettámogatás folyósításának, elszámolásának, a felhasználás ellenőrzésének szabályait az (1), (3) bekezdése és a (2) bekezdés a) pontja tekintetében a Kormány rendeletben állapítja meg.

(6) A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatott magánszemély és e körben foglalkoztatott házas,- vagy élettársa, továbbá a gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi segélyben részesülők a 2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésének megállapításához a saját és házas-, vagy élettársa munkáltatója részére is nyilatkozik - a kompenzáció összegének megállapítása érdekében - a családi kedvezményre való jogosultságáról, az annak igénylése során figyelembe vehető kedvezményezett eltartottak számáról, adóazonosító jeléről, illetményéről és a jogviszonya keletkezésének időpontjáról. A nyilatkozatra vonatkozó további rendelkezéseket a Kormány rendeletben állapítja meg.

3. Az állam vagyonával kapcsolatos rendelkezések

5. § (1)[4] A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) hitelfelvételre és kezességvállalásra nem jogosult. Az MNV Zrt. - az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) törvényben meghatározott feladatkörét nem érintve - az államháztartásért felelős miniszter és az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter erre vonatkozó, 2012. évben kiadott engedélye alapján jogosult az állam képviseletében eljárni olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása során, amelynek kibocsátója az állam és amely az állam tulajdonában levő pénzügyi eszközhöz kapcsolódik.

(2) A 2012. évben Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet terhére történő, 1000,0 millió forint összeget elérő mértékű kötelezettségvállalásokat és - a központi alrendszer likviditási helyzetére figyelemmel -a kifizetések ütemezését az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a rábízott vagyon vagyonkezelési tervének keretében hagyja jóvá.

(3) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.)[5]

a) 28. § (4) bekezdésében meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó érték a 2012. évben 25,0 millió forint,

b) 33. § (2) bekezdésében meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó érték a 2012. évben 25,0 millió forint,

c) 35. § (2) bekezdés i) pontjában meghatározott egyedi bruttó forgalmi érték a 2012. évben 25,0 millió forint,

d)[6] 36. § (4) bekezdésében meghatározott ingyenesen átruházható vagyontárgyak 2012. évi összesített bruttó forgalmi értéke - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - 15 000,0 millió forint lehet.

(4)[7] A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében álló, az állam javára megszerzett ingatlanok, valamint a PPP-konstrukcióban létrehozott és az állam által megvásárolt sportlétesítmények (így különösen tornatermek, tanuszodák, sportcsarnokok) és oktatási létesítmények a Kormány határozata alapján megvalósuló ingyenes önkormányzati tulajdonba adását a (3) bekezdés d) pontja szerinti mértékbe nem kell beszámítani.

(5) A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által vagyonkezelt állami tulajdonú ingatlanok értékesítéséből és hasznosításából származó bevételeket Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 1. cím, 1. Értékesítési bevételek alcímen, és az 1. cím, 2. Hasznosítási bevételek alcímen belül önálló jogcím-csoporton kell elszámolni. Ezek a bevételek a 2012. évben a Kormány határozatában adott jóváhagyásával a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. jogszabályban meghatározott feladatellátásának finanszírozására használhatók fel. A Kormány határozatában legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült hasznosítási és értékesítési bevételek mértékéig engedélyezheti Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet Nemzeti Eszközkezelő Zrt. feladatait finanszírozó kiadási előirányzatainak megemelését.

(6) A MiG-29-es repülőgépek, a Mi típusú helikopterek, az L39 típusú repülőgépek és a T72 típusú harcjárművek értékesítéséből származó bevételt a honvédelemért felelős miniszter a 2012. évben a Magyar Honvédség technikai modernizációjára használhatja fel. A 2012. évben pénzforgalmilag teljesülő bevételt a Honvédelmi Minisztérium fejezet, 1. cím, 3. HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal alcím bevételeként kell elszámolni.

(7) A Honvédelmi Minisztérium által vagyonkezelt, értékesítésre kijelölt állami tulajdonú ingatlanok értékesítéséből származó- Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételekés kiadások fejezetben elszámolandó - bevételek a 2012. évben a Kormány határozatában adott jóváhagyásával a Magyar Honvédség technikai modernizációjára, technikai eszközeinek fenntartására és javítására használhatók fel. A Kormány határozatában legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült értékesítési bevételek mértékéig új kiadási előirányzatot hozhat létre a Honvédelmi Minisztérium fejezetben vagy engedélyezheti a fejezet meglévő kiadási előirányzatának megemelését.

(8)[8] A korábban egészségügyi célokra használt, értékesítésre kijelölt állami tulajdonú ingatlanok értékesítéséből és hasznosításából származó - Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben elszámolandó - bevételek a 2012. évben a Kormány határozatában adott jóváhagyásával egészségügyi célú beruházások finanszírozására használhatók fel. A Kormány határozatában legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült értékesítési bevételek mértékéig új kiadási előirányzatot hozhat létre az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben vagy engedélyezheti a fejezet meglévő kiadási előirányzatának megemelését.

(9) Az Állami vagyonnal kapcsolatos bevételekés kiadások fejezet 2. cím, 2. alcím, 4. jogcím-csoport, 2. A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. támogatása jogcím előirányzat tartalmazza a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/A. § (2) bekezdése szerinti kiadást, amely a hatoslottó szerencsejáték játékadója pénzforgalmilag teljesült összege mértékéig az adópolitikáért felelős miniszter engedélyével túlléphető.

(10)[9] A korábban belügyi célokra használt, értékesítésre kijelölt állami tulajdonú ingatlanok értékesítéséből és hasznosításából származó - Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben elszámolandó - bevételek a 2012. évben a Kormány határozatában adott jóváhagyásával a büntetés-végrehajtási szervezet fogvatartotti férőhelyeinek bővítését megvalósító beruházások finanszírozására használhatók fel. A Kormány határozatában - legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült értékesítési bevételek mértékéig - új kiadási előirányzatot hozhat létre a Belügyminisztérium fejezetben vagy engedélyezheti a fejezet meglévő kiadási előirányzatának megemelését.

(11)[10] A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

a) 11. § (6) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2012. évben 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték,

b) 11. § (16) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2012. évben a hasznosítással érintett rész tekintetében 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték,

c) 13. § (1) bekezdésben meghatározott értékhatárt a 2012. évben 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték

képezi.

6. § (1) Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 5. Fejezeti tartalék alcímén szereplő, 4200,0 millió forint összegű kiadási előirányzat az e fejezetben szereplő kiadási előirányzatok átcsoportosítás útján történő növelésére használható fel. A Fejezeti tartalék kiadási előirányzatának felhasználását egyedi, 500,0 millió forintot meg nem haladó összegig az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter együttesen hagyja jóvá, az ezt meghaladó összeg átcsoportosításáról a Kormányhatározatban dönt.

(2)[11] Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet bevételi előirányzatainak a tervezettet meghaladó pénzforgalmi teljesítése esetén - különösen indokolt esetben - a Kormány határozatban adhat jóváhagyást a fejezet határozatban megjelölt kiadási előirányzata - legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült többletbevétel mértékével történő - túllépésére.

(3) Az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételekés kiadások fejezet, 2. cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím és a 2. Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások alcím kiadási előirányzatain belül és a két alcím kiadási előirányzatai között átcsoportosíthat. Az átcsoportosítás mértéke az egyes kiadási előirányzatokat érintően nem haladhatja meg az 1000,0 millió forintot, és nem történhet olyan előirányzat terhére, amelynek teljesülése módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól.

7. § (1) A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 4. Fejezeti tartalék alcímén szereplő 800,0 millió forint összegű kiadási előirányzat az e fejezetben szereplő kiadási előirányzatok átcsoportosítás útján történő növelésére használható fel. A Fejezeti tartalék kiadási előirányzatának felhasználását egyedi 300,0 millió forintot meg nem haladó összegig az agrárpolitikáért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter együttesen hagyja jóvá, az ezt meghaladó összeg átcsoportosításáról a Kormány határozatban dönt.

(2) A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. cím, 1. Értékesítési bevételek alcím és 2. Hasznosítási bevételek alcím bevételi előirányzatainak tervezettet meghaladó pénzforgalmi teljesítése esetén a Kormány határozatában adott jóváhagyásával a fejezetnek a határozatban megjelölt kiadási előirányzata - legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült többletbevétel mértékéig - különösen indokolt esetben túlléphető.

8. § (1) Az állami tulajdonú gazdasági társaságoktól a 2012. évben elvont osztalék a központi költségvetés központosított bevétele, amelyet Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételekés kiadások fejezetben kell elszámolni.

(2)[12] Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény (a továbbiakban: Üht.) által létrehozott kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételt Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételekés kiadások fejezet, 1. cím, 1. Értékesítési bevételek alcímen, külön jogcím-csoportként kell elszámolni. 2012. évben a bevételből 5 millió eurónak megfelelő forint a fejlődő országok részére nyújtandó klímafinanszírozásra használható fel, amelynek kiadását a Külügyminisztérium fejezet 5. cím, 22. Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés alcím terhére kell teljesíteni, és az alcímen belül külön jogcímcsoporton kell elszámolni. E kiadás összegével a fejezet tervezett kiadása túlléphető. Az Üht. 8. § (3) bekezdés szerinti kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevétel 50%-át a (4) bekezdésben szereplő előirányzaton kell elszámolni.

(3) Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény (a továbbiakban: Éhvt.) alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából befolyó bevételt, valamint az Üht. alapján létrehozott légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet bevételeként kell elszámolni.

(4) Az Országgyűlés felhatalmazza az energiapolitikáért felelős minisztert, hogy az Éhvt. alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából befolyt bevételnek az Éhvt. 10. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott célok szerinti felhasználására nyitott előirányzatot az értékesítésből befolyt teljes bevétellel megnövelje.

(5) Az Országgyűlés felhatalmazza az energiapolitikáért felelős minisztert, hogy az Üht. alapján létrehozott légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételnek az Üht. 12/A. § (4) bekezdésében meghatározott célok szerinti felhasználásához a (4) bekezdés szerint létrehozott előirányzatot az értékesítésből befolyt teljes bevétellel megnövelje.

(6)[13] Az Üht. által létrehozott kibocsátási egységek értékesítéséből származó 2012. évi bevételnek a fejlődő országok részére nyújtandó klímafinanszírozásra - a (2) bekezdés szerint - felhasznált hányada feletti rész 50%-a energiahatékonysági programra használható fel, amelynek kiadását a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Ágazati célelőirányzatok alcím, 49. Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai jogcímcsoport terhére kell teljesíteni. E kiadás összegével a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet tervezett kiadása túlléphető.

9. § (1) A 2012. év során a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (a továbbiakban: NIF Zrt.), az Állami Autópálya Kezelő Zrt., a Magyar Turizmus Zrt., a Nemzeti Színház Zrt., a Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zrt., a Regionális Fejlesztési Holding Zrt., a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt., a Nemzeti Filharmónia Ingatlanfejlesztési Kft., a Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Kft. és a MÁV Start Zrt. 5000,0 millió forint összeghatárig az államháztartásért felelős miniszter és az állami vagyon felügyeletéért felelős vagy vagyonkezelési szerződés alapján történő tulajdonosi joggyakorlás esetén a vagyonkezelő miniszter együttes jóváhagyásával, 5000,0 millió forint összeghatár felett a Kormány határozatban adott jóváhagyásával jogosult

a) hitel, kölcsön felvételére,

b) kezesség és garancia vállalására,

c) értékpapír vásárlására,

d) váltó kibocsátására és elfogadására,

e) kötvény kibocsátására,

f) pénzügyi lízing vagy faktoring ügyletre irányuló, vagy ilyet magában foglaló szerződés kötésére.

(2) Az állam által kibocsátott értékpapírok adásvételére és az 54. § szerinti hitelnyújtásra az (1) bekezdésben foglalt korlátozás nem vonatkozik.

(3) Az (1) bekezdés szerinti korlátozás mindaddig vonatkozik az (1) bekezdésben meghatározott gazdasági társaságokra, amíg azok - közvetlen vagy közvetett - többségi állami tulajdonban vannak.

9/A. §[14] Az állam a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság számára 2012. évben nyújtandó tulajdonosi kölcsönt legfeljebb 150 000,0 millió forint összegben állampapírok átadásával is teljesítheti. A külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért felelős miniszter mint a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság tekintetében tulajdonosi jogok gyakorlására jogosult, a tulajdonosi kölcsönnyújtás keretében történő állampapír-átadást az ÁKK Zrt. útján teljesíti.

4. A központi költségvetési szervekkel és a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos rendelkezések

10. § (1) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 1316,8 millió forintot, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 607,2 millió forintot, a Nemzeti Közlekedési Hatóság 20 730,5 millió forintot, az Országos Atomenergia Hivatal 333,8 millió forintot, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 185,3 millió forintot köteles 2012. évben befizetni a bevételeiből - az államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott ütemezési terv szerint - a központi költségvetés részére, amelyek esedékessége az első három negyedév vonatkozásában a negyedévet követő hónap 20. napja, a negyedik negyedévben december 10-e.

(2) A Magyar Energia Hivatal 1575,0 millió forintot köteles befizetni a bevételeiből a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.

(3) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 460,0 millió forintot köteles befizetni a bevételeiből a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.

(4)[15] A fővárosi és megyei kormányhivatal ingatlanügyi szakigazgatási szerve 5837,4 millió forintot köteles befizetni a bevételeikből a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.

(5) A Földmérési és Távérzékelési Intézet 94,1 millió forintot köteles befizetni a bevételeiből a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.

(6) Ha az államháztartásért felelős miniszter, valamint a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter irányítása alá tartozó, az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek a befizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, a hiányzó összegre fejezeti tartalékot kell képezni és a befizetést legkésőbb 2012. december 20-áig teljesíteni kell.

11. § (1) A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 129. § (3) bekezdése szerint 2012. január 1-jétől az egy főre megállapított hallgatói normatíva 119 000 forint/év, a doktori képzésben részt vevők egy főre megállapított támogatási normatívája 1 116 000 forint/év, a köztársasági ösztöndíjban részesülők normatívája 340 000 forint/év, a kollégiumi-diákotthoni elhelyezés normatívája 116 500 forint/év,a lakhatási támogatás normatívája 60 000 forint/év, a tankönyv- és jegyzettámogatás, valamint a sport- és kulturális tevékenység normatívája 11 900 forint/év.

(2) A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar nappali tagozatos ösztöndíjas hallgatói pénzbeli juttatásának normatívája 308 000 forint/fő/év.

(3) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 79/E. §-a alapján az egyetemi tanári munkakör 1. fizetési fokozatának garantált illetménye 2012. január 1-jétől 437 300 forint.

(4) A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj havi összege 124 500 forint.

(5) Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdése szerinti támogatás összege 100 000 forint/év.

12. § (1) A központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézményeket az általuk ellátott közoktatási feladatokra a 3. melléklet 15. pontjában és 16. pont a)-e) alpontjában, az 5. melléklet 5. pontjában és 11. pont a)-d) alpontjában, továbbá a 8. melléklet I. rész 1-5. pontjában meghatározott, a települési önkormányzatok normatív hozzájárulásaival és támogatásaival azonos jogcímeken és feltételek mellett normatív hozzájárulás és támogatás illeti meg.

(2) A központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények gyakorló intézményei esetén a 3. melléklet 15. pontja, a 16. pont a)-d) alpontja és a 16. pont ea) alpontja szerinti jogcímek tekintetében a normatív hozzájárulások kétszerese jár.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott támogatás igénybevételének feltétele, hogy a gyakorló intézményekben a tanterv közismereti tantárgyainak és az ahhoz kapcsolódó tanórán kívüli iskolai tevékenységnek, valamint az óvodai nevelési, a készség- és képességfejlesztési, továbbá az egységes óvoda-bölcsőde intézményi keretei között bölcsődei ellátásban részesülők gondozás-fejlesztési és tanórán kívüli iskolai tevékenységeknek legalább 70%-ában a hallgatók gyakorlati felkészítése történjék, továbbá az intézményi tanítási, illetve az óvodai foglalkozási időkeret 25%-át gyakorló iskolai, óvodai feladatokra fordítsák. Ha a feladatok számosságának és az éves időkeretnek az előzőekben meghatározott százalékos mértékét nem éri el a feladatellátás, az igénybevétel jogosultságát ennek megfelelően arányosan kell megállapítani.

(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti központi költségvetési szerv a létszámjelentésben szereplő feladatmutatók alapján az intézményi költségvetésben meglévő és az (1) bekezdésben meghatározott normatíva alapján járó támogatás különbözetét az irányító szervtől igényelheti.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott központi költségvetési szerv a tényleges, a tanügyi okmányok alapján dokumentált feladatmutatók szerint jogosult a normatív hozzájárulás és támogatás igénybevételére.

(6) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott közoktatási célú normatív hozzájárulások és támogatás elszámolása a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény elszámoltatása szerint, annak részeként történik.

13. § (1) Az 1. mellékletben a Központosított bevételek címen szereplő előirányzatok beszedéséért - ha törvény másként nem rendelkezik - az adott fejezetet irányító szerv vezetője tartozik felelősséggel.

(2)[16] Az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 23-24. alcímhez tartozó jogcím-csoport és a 30. alcím 26. jogcím-csoport költségvetési támogatási előirányzatai tartalmazzák a sportról szóló 2004. évi I. törvény 56. § (2) bekezdése szerinti bevételeket.

5. Az elkülönített állami pénzalapok költségvetésével összefüggő rendelkezések

14. § (1) Az Országgyűlés az elkülönített állami pénzalapok (a továbbiakban: pénzalapok) költségvetését - bevételeit és kiadásait - alaponként, jogcímenként az 1. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Társadalmi Megújulás Operatív Program hazai társfinanszírozása céljára a Nemzeti Foglalkoztatási Alap összesen 6967,0 millió forintot ad át az Uniós fejlesztések fejezet részére.

(3) A Start-munka program megvalósításához a Nemzeti Foglalkoztatási Alapban 132 182,5 millió forint kiadási előirányzat áll rendelkezésre, amelynek részbeni forrása 50 000,0 millió forint költségvetési támogatás. Ez az előirányzat nyújt fedezetet a 2011. évben elkezdett közfoglalkoztatási programok kötelezettségvállalásainak 2012. évre áthúzódó kiadásai teljesítésére is.

(4) A Start-munka programok dologi és felhalmozási kiadásairól a Kormány egyedi döntéssel határoz.

(5) A Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezetben 2000,0 millió forint egyenlegtartási és kockázatkezelési keret kerül kialakításra, amely felhasználható a TÁMOP programok megvalósulásával összefüggésben az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján.

(6) A Nemzeti Foglalkoztatási Alap "Szakképzési és felnőttképzési támogatások" elnevezésű eredeti kiadási előirányzat terhére 2012. évben a szakképzési hozzájárulásból 100 millió forintot kell biztosítani a Bethlen Gábor Alap részére a határon túli magyarok szakképzésének, felsőoktatásának és felnőttképzésének a támogatására.

15. § (1)[17] A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 2012. évi forrásai terhére a (2) bekezdésben foglaltak, az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program és a Wigner Adatközpont finanszírozása, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 8. § (4a)-(7) bekezdései szerinti, valamint nemzetközi szerződésen, illetve nemzetközi kötelezettséget keletkeztető külön jogszabályon alapuló, így különösen Magyarország európai uniós tagságából következően vállalt feladatok kivételével új kötelezettség az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével vállalható.

(2) A megelőző években 2012. évi kifizetésre vállalt, de meghiúsult támogatások erejéig és tárgyévi kifizetéssel vállalható újkötelezettség.

6. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése

16. § (1) Az Országgyűlés a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) 2012. évi

a) bevételi főösszegét 2 749 626,0 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 2 749 626,0 millió forintban,

c) egyenlegét nulla forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegek részletezését, valamint a nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz nyújtott támogatást az 1. melléklet tartalmazza.

17. § (1) A Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 200,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 700,0 millió forint, egyszeri segélyre 500,0 millió forint használható fel.

(2) Az Országgyűlés felhatalmazza a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős minisztert, hogy az Ny. Alap kezelőjének javaslatára az (1) bekezdésben meghatározott méltányossági keretösszegek között átcsoportosítson.

18. § (1) A Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet tekintetében a fejezetet irányító szerv hatáskörében eljáró szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter tervezési, az e törvényben említettek kivételével az előirányzat-módosítási, valamint az előirányzat-felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségét és jogát az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) főigazgatója gyakorolja.

(2) Az ONYF havonta átutalást teljesít a Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 2. cím,

a) 5. Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére E. Alapnak átadott pénzeszköz alcím előirányzatból az Egészségbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: E. Alap) részére,

b)[18] 6. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alapnak átadott pénzeszköz alcím előirányzatból az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 21. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap cím részére az éves előirányzat havi időarányos mértékének megfelelően a tárgyhó 15. napjáig.

7. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetése

19. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap 2012. évi

a) bevételi főösszegét 1 700 067,9 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 1 735 412,1 millió forintban,

c) hiányát 35 344,2 millió forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegek részletezését, valamint az egészségbiztosítási költségvetési szervek saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz nyújtott támogatást az 1. melléklet tartalmazza.

20. § (1) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoport, a 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport és az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoport között átcsoportosítást hajtson végre.

(2) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoport 1-18. jogcímei, valamint a 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport 1-2. és 5. jogcímei előirányzatainak megemelésére.

21. § (1) Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoporton belül az 1-18. jogcímek között, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoporton belül a jogcímek között, valamint a 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport 1-2. és 6. jogcímei között az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével átcsoportosíthat.

(2) Az Egészségbiztosítási Alap fejezet tekintetében a fejezetet irányító szerv hatáskörében eljáró, egészségbiztosításért felelős miniszter tervezési, az e törvényben említettek kivételével az előirányzat-módosítási, valamint az előirányzat-felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségét és jogát az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) főigazgatója gyakorolja.

22. § (1) Az Országgyűlés felhatalmazza az egészségbiztosításért felelős minisztert, hogy az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 7. alcím, 7. jogcím-csoport, 2. Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek jogcím, valamint az 1. cím, 7. alcím, 7. jogcím-csoport, 1. Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések jogcím előirányzaton elszámolt bevételek mértékéig a gyógyszertámogatás céltartalékot a 2. cím, 3. alcím, 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport 1-2. és 5. jogcímeire átcsoportosítsa azzal a feltétellel, hogy a 2. és 5. jogcímek esetében az államháztartásért felelős miniszter egyetértése szükséges.

(2) Az Országgyűlés felhatalmazza az egészségbiztosításért felelős minisztert, hogy az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével az Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. cím, 3. alcím, 8. Természetbeni ellátások céltartaléka jogcím-csoport előirányzatból a 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás, 4. Gyógyszertámogatás és az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoportok jogcímeire átcsoportosítást hajtson végre a költségvetési folyamatok figyelembevételével.

(3) Az Országgyűlés felhatalmazza az egészségbiztosításért felelős minisztert, hogy az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével megemelje az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím,

a) 4. jogcím-csoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzatát a gyógyszertámogatással,

b) 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoport jogcímei előirányzatát a gyógyászati segédeszköz támogatással

kapcsolatos ellenőrzésekből eredő-az 1.cím, 7. alcím, 11. jogcím-csoport, 1. jogcím előirányzaton befolyt - bevételek összegével.

(4) Az Országgyűlés felhatalmazza az egészségbiztosításért felelős minisztert, hogy az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. jogcím-csoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzatát év közben megemelje az 1. cím, 7. alcím, 7. jogcím-csoport, 1. Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések jogcím, 2. Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek jogcím bevételi előirányzatán felül jelentkező többlet összegével.

23. § Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcímen belül az időarányoshoz viszonyított évközi előirányzat-túllépést az 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoport, a 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport, továbbá az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoport esetében az államháztartásért felelős miniszter engedélyezheti.

24. § (1) Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoport tartalmazza az E. Alapból finanszírozott térítésmentesen vagy részleges térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó egészségügyi szolgáltatók szerződésben foglalt feladataira tárgyévben folyósítandó összeget.

(2) Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoport jogcímeinek előirányzatai együttesen 6000,0 millió forintot tartalmaznak az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény és végrehajtási rendelete szerinti többletkapacitás-befogadások várható éves teljesítményének finanszírozására. A befogadásoktól eltérő, a jogcím-csoporton belüli jogcímek szerinti célra történő felhasználását a tényleges kiadások függvényében az egészségbiztosításért felelős miniszter engedélyezheti az államháztartásért felelős miniszter egyidejű tájékoztatása mellett.

(3) Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoport tartalmazza az OEP által a járóbeteg-szakellátás részére beszerzett gyógyászati segédeszközök kiadásait is.

(4) Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. jogcím-csoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzata tartalmazza az 1200,0 millió forint finanszírozási előlegre fordítható összeget.

(5) Az Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. cím, 3. alcím, 4. jogcím-csoport 6. Gyógyszertárak juttatása jogcím előirányzata a közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozás, valamint a közvetlen lakossági gyógyszerellátást végző intézeti gyógyszertár külön törvényben meghatározott juttatás kiadásaira szolgál.

25. § Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén táppénz, terhességi-gyermekágyi segély és gyermekgondozási díj megállapítására együttesen 170,0 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén gyógyító-megelőző ellátásra 183,1 millió forint és gyógyászati segédeszköz támogatásra 1300,0 millió forint használható fel.

8. Az Országgyűlés kizárólagos hatásköre

26. § (1) Az Országgyűlés magának tartja fenn a jogot

a) az Országgyűlés fejezet, 8. Pártok támogatása cím és,

b) az Országgyűlés fejezet, 9. Pártalapítványok támogatása cím előirányzatainak évközbeni megváltoztatására.

(2)[19] Az Országgyűlés magának tartja fenn a jogot

a) az I-VI., a VIII., a XXX., a XXXIII. és a XXXIV. fejezet kiadási és bevételi előirányzatai főösszegének,

b) a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 20. cím

ba) 5. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások alcím előirányzatai,

bb) 7. Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása alcím előirányzatai,

bc) 8. Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása alcím előirányzatai,

c) a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 26. Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása cím előirányzatai

csökkentésére,

kivéve az államháztartásról szóló törvényben meghatározott, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából hozott kormányzati intézkedéseket, a fejezetet irányító szervek vezetőinek a fejezetek között együttesen kezdeményezett előirányzat-átcsoportosítását, valamint a 27. § (23) bekezdése szerint kezdeményezett előirányzat-átcsoportosítást.

9. A Kormány, az államháztartásért felelős miniszter és a fejezetet irányító szervek vezetőinek különleges jogosítványai

27. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezeten belül új előirányzatot hozzon létre fejezeten belüli és más fejezettől történő átcsoportosítással, amelyről a Magyarország 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényben be kell számolnia.

(2) A 4. § (2) bekezdés szerinti előirányzat fejezetekre, címekre, alcímekre, jogcím-csoportokra, jogcímekre, előirányzat-csoportokra, kiemelt előirányzatokra - felmérés alapján - történő átcsoportosítására az államháztartásért felelős miniszter kap felhatalmazást.

(3) Az Országgyűlés felhatalmazza az agrárpolitikáért felelős minisztert, hogy az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, a 20. cím, 5. alcím, 10. Nemzeti agrár kárenyhítés jogcím-csoport, valamint a 20. cím, 7. Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások alcím között átcsoportosítást hajtson végre, figyelemmel a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről és a kárenyhítési hozzájárulásról törvényben foglaltakra is.

(4) Az Országgyűlés felhatalmazza a honvédelemért felelős minisztert, hogy az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével a védelmi tevékenység, a NATO felé vállalt haderő-fejlesztési célkitűzések, valamint az előre nem tervezett nemzetközi feladatok végrehajtása céljából a Honvédelmi Minisztérium fejezet címei, alcímei között - beleértve címen belül a kiemelt előirányzatokat is - indokolt esetben átcsoportosítást hajtson végre.

(5)[20] Az Országgyűlés felhatalmazza a fejlesztéspolitikáért felelős minisztert, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 36. alcím 2. Oktatási, kulturális és sport PPP programok jogcím-csoport terhére előirányzat-átcsoportosítást hajtson végre az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 5. Egyetemek, főiskolák cím javára, figyelembe véve a megvalósuláshoz kapcsolódó jogosultságot.

(6)[21] Az Országgyűlés felhatalmazza az oktatásért felelős minisztert, hogy - az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével - az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, a 20. cím, 2. alcím, 10. Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) jogcím-csoport, valamint a 20. cím, 2. alcím, 11. Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás) jogcím-csoport előirányzatokat egymás között-a szükséglet szerinti mértékben - átcsoportosítsa.

(7) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Start-munka program előirányzata és a Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezet, 7. cím, 2. Egyes szociális feladatok támogatása alcím között pénzeszközt adjon át, amennyiben ezt a közfoglalkoztatásban részt vevők létszámának, illetve a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők számának év közbeni alakulása indokolttá teszi.

(8)[22] Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy átcsoportosítást hajtson végre az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20. cím 46. Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás alcím és a 20. cím 47. Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő költségkompenzáció alcím előirányzatai között.

(9) Az Országgyűlés felhatalmazza a Köztársasági Elnöki Hivatal vezetőjét, hogy Köztársasági Elnökség fejezet, 2. cím 2. alcím 1. Állami kitüntetések jogcím-csoport terhére átcsoportosítást hajtson végre az 1. Köztársasági Elnöki Hivatal cím javára.

(10) A Miniszterelnökség fejezet, 4. Országvédelmi Alap cím és az Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 6. Kamat kockázati tartalék cím kiadási előirányzatait, valamint az 1. mellékletben szereplő Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék előirányzatokat 2012. év szeptember 30-át megelőzően nem lehet felhasználni.

(11) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy határozatban döntsön a (10) bekezdés szerinti kiadási előirányzatok felhasználásáról, ha az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról szóló, 1993. november 22-i 3605/93/EK tanácsi rendelet szerinti, 2012. szeptember 30-ig benyújtandó jelentésben szereplő, 2012. évre várható hiány (a továbbiakban: EDP-hiány) - a felhasználni kívánt tartalékösszeg figyelembe vételével - nem haladja meg a GDP 2,5%-át.

(12) A Kormány (11) bekezdés szerinti határozatát az államháztartásért felelős miniszter készíti elő, ennek során bemutatja a Kormány számára

a) a 2012. évi gazdasági és költségvetési folyamatok,

b) a 2012. évre várható EDP-hiány, és

c) a 2012. évre várható államadósság

alakulását, továbbá javaslatot tesz a (10) bekezdés szerinti kiadási előirányzatok felhasználásának céljára és ütemezésére.

(13) Az Országgyűlés felhatalmazza a Miniszterelnökség fejezetet, valamint a Külügyminisztérium fejezetet irányító szervek vezetőit, hogy a kormányfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátása érdekében fejezeti hatáskörben a szükséges előirányzat-átcsoportosításokról intézkedjenek.

(14) Az Országgyűlés felhatalmazza az Országos Bírósági Hivatal elnökét, hogy a Bíróságok fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím terhére átcsoportosítást hajtson végre az 1. Bíróságok cím javára.

(15)[23] Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet 24. Céltartalékok cím, 2. Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja, gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációja alcímről az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 21. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap cím, 4. Különféle jogcímen adott térítések alcímen belül létrehozandó, Gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációja jogcím-csoport javára átcsoportosítson.

(16) Felhatalmazást kapa Kormány, hogy a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap fejezet terhére a 2012. évben a Magyar Tudományos Akadémia fejezet, 2. MTA Könyvtára címen belül létrehozandó külön alcím részére az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program finanszírozására 1426,0 millió forintot csoportosítson át.

(17)[24] Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a 2011. december 31-én megyei önkormányzati fenntartásban volt intézményeket érintő támogatások 2012. évi üteme alapján a Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezet, 8. Címzett és céltámogatások cím és 9. Vis maior támogatás cím terhére átcsoportosítást hajtson végre a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 8. cím, 2. Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények alcím és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 10. cím, 2. Gyógyító-megelőző ellátás intézetei alcím javára.

(18)[25] Az Országgyűlés fejezetet irányító szerv vezetője, az Országgyűlés fejezet, 4. cím, 11. A Kossuth tér rekonstrukciója alcím terhére átcsoportosítást hajthat végre az Országgyűlés fejezet 1. Országgyűlés Hivatala cím, 1. Országgyűlés hivatali szervei alcím javára.

(19) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap fejezet terhére a 2012. évben a Közigazgatási és Igazságügyi fejezet, 1. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása cím részére a Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanács működésének finanszírozására 30 millió Ft-ot csoportosítson át.

(20) A Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezet, 11. Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék címről a Kormány a (11) bekezdés szerinti, a kiadási előirányzat felhasználását jóváhagyó döntése esetén

a) legfeljebb 2500,0 millió forint az 5. melléklet 9. Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása előirányzaton,

b) legfeljebb 5000,0 millió forint az 5. melléklet 13. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzaton,

c) legfeljebb 2000,0 millió forint az 5. melléklet 15. A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása előirányzaton,

d) legfeljebb 1500,0 millió forint az 5. melléklet 16. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása előirányzaton,

e) legfeljebb 500,0 millió forint az 5. melléklet 17. Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása előirányzaton, és

f) legfeljebb 500,0 millió forint az 5. melléklet 18. Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása előirányzaton

használható fel.

(21)[26] Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy átcsoportosítást hajtson végre a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 24. Céltartalékok cím, 4. Munkáltatók adórendszer átalakítása miatti támogatása alcímről a Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 42. Alapok támogatása cím, 1. Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása alcím kiadási előirányzatra.

(22)[27] A Kormány a 2012. április 30-án települési önkormányzati fenntartásban lévő fekvőbeteg-szakellátó intézményeket érintő céltámogatások 2012. évi üteme alapján a Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezet, 8. Címzett és céltámogatások címről az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 10. cím, 2. Gyógyító-megelőző ellátás intézetei alcímre átcsoportosíthat.

(23)[28] A Kormány a 26. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában meghatározott előirányzatok közül a X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet 20. cím, 5. alcím 3. Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése jogcímcsoport terhére a fel nem használt előirányzat erejéig átcsoportosíthat.

28. § (1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezet, 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzatán legfeljebb 25 000,0 millió forint, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatán legfeljebb 6750,0 millió forint előirányzat-módosítás engedélyezhető, ha A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 2. cím, 1. Általános forgalmi adó alcím előirányzata, 2. Jövedéki adó alcím előirányzata, 3. cím, 1. Személyi jövedelemadó alcím előirányzata, a Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 1. Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék alcím előirányzata, a 2. alcím, 1. Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék jogcím-csoport előirányzata, az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 1. Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és munkáltatói egészségbiztosítási járulék alcím előirányzata, a 2. Biztosítotti egészségbiztosítási járulék alcím előirányzata együttesen legalább 101%-ban teljesül.

(2) Az államháztartásért felelős miniszter negyedévente előirányzat-módosítást engedélyezhet az (1) bekezdés szerinti személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatok terhére, ha az általa meghatározott negyedéves bevételi tervei teljesülnek. Az év közben engedélyezett előirányzat-módosítás nem haladhatja meg a negyedéves bevételi terven felül teljesülő előirányzatok összegét.

(3) Ha az (1) bekezdésben meghatározott bevételek teljesítése 2012. november 28-áig eléri a 89%-os mértéket, az előirányzatokat 100%-os mértékben, az év közben negyedévente engedélyezett előirányzat-módosítások összegével csökkentve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) rendelkezésére kell bocsátani.

(4) Ha 2012. június 30-áig az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott bevételi tervek teljesülnek, a bevételi többlet legfeljebb 20%-ának mértékéig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezet, 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása cím, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport kiemelt előirányzatain előirányzat-módosítás engedélyezhető.

III. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK, KAPCSOLATOK

29. §[29] A kincstár az E. Alap részére az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 21. cím, 4. alcím, 1. Közgyógyellátás jogcím-csoport előirányzatából, A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 35. cím, 2. alcím, 5. Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átadott pénzeszköz jogcím-csoport előirányzatából és a 27. § (15) bekezdésben kapott felhatalmazás szerint létrehozásra kerülő előirányzatból a folyósító szerv által benyújtott és az államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott finanszírozási tervalapján finanszírozást teljesít.

30. § (1) Az Ny. Alap részére A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 35. cím, 1. alcím, 5. Adórendszer átalakításával összefüggő pénzeszköz-átadás jogcím-csoport szerinti támogatás átutalása

a) január-november hónapban havonta a tárgyhó 10. napjáig az éves előirányzat havi időarányos összegével,

b) december hónapban az a) pontban teljesített összegeket is figyelembe véve a tényleges éves bevételek és kiadások függvényében, legfeljebb az előirányzat mértékéig a tárgyhavi utolsó bevétel beérkezése és az utolsó ellátás kifizetése után történik.

(2) Amennyiben az Ny. Alap tárgyévi utolsó bevételének beérkezése és az utolsó ellátás kifizetése után az Ny. Alap pénzforgalmi egyenlege többletet mutat, akkor a Kincstár intézkedik a többlet összegének a központi költségvetés részére történő visszautalásáról, amely az (1) bekezdés szerinti támogatást csökkenti.

IV. FEJEZET

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS A KÖZPONTI ALRENDSZER KAPCSOLATAI

10. A helyi önkormányzatok, a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai

31. § (1) Az Országgyűlés a települési önkormányzatok, valamint a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások normatív hozzájárulásának jogcímeit és fajlagos összegeit a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az Országgyűlés felhasználási kötöttséggel járó normatív állami támogatást állapít meg a települési önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások részére a 8. mellékletben meghatározott feltételek szerint.

(3) Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A helyi önkormányzatokat és társulásaikat feladatmutató alapján megillető normatív hozzájárulások és támogatások előirányzata a Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezet, 5. cím, 1. alcím, 1. Önkormányzati fejezeti tartalék jogcím-csoport előirányzata terhére nő, illetve javára csökken az államháztartásról szóló jogszabályokban foglaltak szerinti igénylés, lemondás alapján, a 32. § (2) és (3) bekezdésében foglalt kivételekkel.

(5) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter

a) az államháztartásért felelős miniszter és a támogatás jellege szerint feladatkörrel rendelkező miniszter egyetértésével a Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezet 4. Központosított előirányzatok cím és 5. cím, 1. alcím, 1. Önkormányzati fejezeti tartalék jogcím-csoport előirányzatok között,

b) az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezet, 5. cím, 1. alcím, 1. Önkormányzati fejezeti tartalék jogcím-csoport előirányzata és az 5. cím, 1. alcím, 2. Megyei önkormányzati tartalék jogcím-csoport, az 5. cím, 2. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása alcím, az 5. cím 3. A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja alcím, - ha a 27. § (7) bekezdésében foglalt átcsoportosításra nincs lehetőség - a 7. cím, 2. Egyes szociális feladatok támogatása alcím, a 8. Címzett és céltámogatások cím és a 9. Vis maior támogatás cím előirányzatai között

átcsoportosíthat.

32. § (1) Az Országgyűlés - a 31. § (2) bekezdésében foglaltakon felül - további, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatást állapít meg

a) központosított előirányzatként az 5. mellékletben meghatározott, a helyi önkormányzatok, a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások által ellátandó feladatokra,

b) az előadó-művészeti szervezetet fenntartó, illetve támogató települési önkormányzatok részére a 7. mellékletben foglalt részletezés szerint,

c) a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatására, a 2012. évi új induló beruházások 200,0 millió forintos támogatási előirányzatára,

d) vis maior támogatásra,

e) a megyei önkormányzatok működésének támogatására a 12. mellékletben foglalt részletezés szerint.

(2) Ha a 12. §, illetve a 38. § szerinti normatív hozzájárulásokra és támogatásokra jogosult év közben feladatot ad át a feladat ellátására kötelezett települési önkormányzat részére, az így felszabaduló előirányzattal az érintett fejezet előirányzata csökken, a települési önkormányzatot megillető normatív hozzájárulás és támogatás előirányzata megemelkedik a 3. melléklet és a 8. melléklet igényjogosultsági szabályai alapján.

(3)[30] Ha a települési önkormányzat normatív hozzájárulásról és támogatásról való lemondása olyan - nem más települési önkormányzat részére történő - feladatellátással függ össze, amelyet központi költségvetési szerv vesz át, vagy amelyre a feladatot átvevő jogosult a 12. §, illetve a 38. § szerinti normatív hozzájárulás és támogatás igénybevételére, a feladatátadással év közben felszabaduló összeggel a települési önkormányzatot megillető normatív hozzájárulás és támogatás előirányzatát csökkenteni kell, és az annak további folyósításáról gondoskodó miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetének ilyen célú előirányzatát meg kell emelni. A feladatátadásból felszabaduló olyan összeg, amely nem illeti meg az átvevőt, a Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezet, 5. cím, 1. alcím, 1. Önkormányzati fejezeti tartalék jogcím-csoport előirányzatát növeli.

(4) A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok feladatarányos támogatása - az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatásokon felül, központosított előirányzatként - a nemzetiségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből, valamint fejezeti kezelésű előirányzatból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti rendben, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 26. Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása cím előirányzatából vehető igénybe azzal, hogy a támogatások igénylése során és a döntéshozatali eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényt nem kell alkalmazni.

(5) Amennyiben a szekszárdi Német Színháza Magyarországi Németek Országos Önkormányzata fenntartásába kerül át, úgy támogatási előirányzatának időarányos részével a Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezet, 6. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása cím előirányzata csökken, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet 20. cím, 8. alcím, 4. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása jogcímcsoport előirányzata pedig megnő.

(6)[31] A (2) és (3) bekezdések szerinti feladatátadás-átvételek esetén az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az átcsoportosításban érintett miniszterrel egyetértésben intézkednek az előirányzatok módosításáról.

33. § (1) Az államháztartásról szóló jogszabályokban foglaltak szerint meghatározott, az állami támogatás jogtalan igénybevételéhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség kiszámítása szempontjából feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív hozzájárulásnak és támogatásnak minősül a 3. melléklet 3., 6., 8. és 11-16. pontja, valamint a 8. melléklet I. rész 1-5. pontja, II. rész 2-3. pontja és III. része szerinti előirányzatok együttes összege.

(2) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül 2012. január 31-éig a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások számára elérhetővé teszi a helyi önkormányzatokat, valamint a települési és területi nemzetiségi önkormányzatokat és többcélú kistérségi társulásokat - az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése kivételével - megillető normatív hozzájárulások és támogatások, településre kimutatott helyben maradó személyi jövedelemadó, valamint települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése összegét.

11. A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek

34. § (1) A települési önkormányzatot az állandó lakóhely szerint az adózók által 2010. évre bevallott - a NAV által a települési önkormányzat közigazgatási területére kimutatott - személyi jövedelemadó 8%-a illeti meg.

(2) A gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 100%-a a települési önkormányzatot illeti meg.

(3) A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni - a települési önkormányzat által beszedett - személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.

12. Az illetékek és más bevételek szabályozása

35. § (1)[32] A NAV által 2012. január 1-jétől 2012. november 30-áig beszedett illetékbevételből a megyei jogú városi önkormányzatokat az illetékességi szabályok szerint a megyei jogú városok illetékességi területén képződő illetékbevétel 47%-a illeti meg, csökkentve az illetékbeszedéssel kapcsolatos kiadásokra visszatartott, 8,5%-ot kitevő költséggel.

(2)[33] A NAV által 2012. január 1-jétől 2012. november 30-áig beszedett illetékbevételből a Fővárosi Önkormányzatot az illetékességi szabályok szerint a Fővárosi Önkormányzat illetékességi területén képződő illetékbevétel 23%-a illeti meg, csökkentve az illetékbeszedéssel kapcsolatos kiadásokra visszatartott, 4%-ot kitevő költséggel.

(3) A NAV által 2012. január 1-jétől beszedett illetékbevétel az (1) és (2) bekezdésben meghatározott mértéken felül fennmaradó része a központi költségvetést illeti meg.

(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti illetékbevételt a kincstár a tárgyhónapot követő hónap 20-áig utalja át a Fővárosi Önkormányzat és a megyei jogú városok települési önkormányzatai pénzforgalmi számláira.

(5) Amennyiben az illetékbevételek felosztását és átutalását követően a NAV által végzett elszámolás alapján illeték-visszakövetelés keletkezik, akkor a NAV jelzése alapján a kincstár a tárgyhónapban átutalandó illetékbevételeket a visszakövetelés - (1) és (2) bekezdések alapján a Fővárosi Önkormányzatra és a megyei jogú városok települési önkormányzataira jutó - összegéig, annak kiegyenlítéséig csökkenti.

(6)[34] A megyei jogú városi önkormányzat és a Fővárosi Önkormányzat illetékbevételéhez kapcsolódó, utoljára 2012. december 20-áig utalandó illetékbevételben az (5) bekezdés szerint érvényesítésre nem került illeték-visszakövetelést, illetve a megyei önkormányzatok részére 2012. január 1-je előtt átutalt illetékbevételhez kapcsolódó illeték-visszakövetelést a NAV a tárgyhónapban kimutatott, a központi költségvetést megillető illetékbevétel terhére számolja el.

(7)[35] A 2012.november 30-át követően a NAV által beszedett vagy beazonosított illetékbevétel a központi költségvetést illeti meg.

36. § (1) A települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által a települési önkormányzat területén - a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével - kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a az illetékes települési önkormányzatot illeti meg.

(2) A települési önkormányzat pénzforgalmi számlájára vagy annak valamely alszámlájára érkezett szabálysértési pénz-és helyszíni bírságból származó bevétel 100%-a, valamint a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírságból származó bevétel 40%-a - függetlenül attól, hogy a bírságot mely szerv szabta ki jogerősen - a települési önkormányzatot illeti meg. A közterület-felügyelő által a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság teljes összege az illetékes települési önkormányzatot illeti meg. A szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, valamint e közigazgatási bírság végrehajtását kérő szerv költségminimum megelőlegezésére nem köteles.

13. A helyi önkormányzatok pénzellátásának kiegészítő szabályai

37. § (1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szerinti kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és gyermektartásdíjak megelőlegezése esetében a települési önkormányzat első alkalommal az őt megillető havi összeg legfeljebb kétszeresét igényelheti jogszabályban meghatározott éven belüli elszámolási kötelezettséggel. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) alapján nyújtott rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka, normatív alapú ápolási díj, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, adósságcsökkentési támogatás és lakásfenntartási támogatás esetében:

a) ha az önkormányzat a tárgyévet megelőző év decemberében igénylést nyújtott be, úgy a január hónapban járó előleg folyósítása - külön jogszabályban meghatározott módon - igénylés nélkül történik;

b) ha az önkormányzat a tárgyévet megelőző év decemberében nem nyújtott be igénylést, úgy első alkalommal az őt megillető havi összeg legfeljebb kétszeresét igényelheti jogszabályban meghatározott éven belüli elszámolási kötelezettséggel.

(2) A támogatási igények jogosságát elbíráló és ellenőrző szerv az 5. melléklet 7. pontja szerinti előirányzatból nyújtható támogatás iránti igények jogszerűségének elbírálása, ellenőrzése és folyósítása céljából a pályázatban megnevezett személy nevét, további természetes személyazonosító adatait, a foglalkoztatási jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó kifizetések összegét és az azonosítására szolgáló, munkaviszonnyal kapcsolatos kódját, valamint a foglalkoztatási jogviszonyának megszüntetésével kapcsolatosan a pályázatban megnevezett személy munkaviszonya megszűnésének jogcímét, szolgálati és közszolgálati idejét, besorolását és munkakörének megnevezését, foglalkoztatási jogviszonya kezdetének és megszűnésének időpontját, munkavégzés alóli felmentése kezdő és záró időpontját, felmentése indokául szolgáló okot és a munkaviszonnyal kapcsolatos azonosító kódját megismerheti, és a támogatási döntést követő ötödik év utolsó napjáig kezelheti. A kezelt személyes adatokat az adatkezelés céljának megszűnését követően, de legfeljebb a támogatási döntést követő ötödik év utolsó napjának elteltével oly módon kell fizikailag megsemmisíteni, hogy helyreállításuk ne legyen lehetséges.

(3) Az 5. melléklet 5. pontja, 7. pont a) alpontja és 11. pont a)-d) alpontja, a 7. melléklet, a 8. melléklet I. rész 1-5. pontja, II. rész 2. és 3. pontja és III. része, valamint a 12. melléklet alapján számított előirányzatok folyósítása az államháztartásról szóló jogszabályokban foglaltak szerint nettó finanszírozás keretében történik.

(4) A Kincstár az Esztergom Város Önkormányzata számára folyósítandó, a helyi önkormányzatokat megillető támogatások, hozzájárulások és a 34. § (1) bekezdése szerinti átengedett személyi jövedelemadó adott havi összegéből a nettó finanszírozás során havonta levonja A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 5. cím, 2. Esztergom Város Önkormányzata átadott intézményekkel kapcsolatos költségvetési befizetései alcímű előirányzat 1/12-ed részét.

(5)[36] A (4) bekezdésben megjelölt előirányzatot megillető, a nettó finanszírozás keretében le nem vonható összeg biztosítására Esztergom Város Önkormányzata 2012. április 15. napjáig 350,0 millió forint, 2012. szeptember 30. napjáig 400,0 millió forint, 2012. december 20. napjáig pedig a (4) bekezdés szerinti előirányzatból fennmaradó összegű befizetést köteles teljesíteni. A decemberi befizetési kötelezettségről a Kincstár az általa készített éves elszámolás alapján tájékoztatja az önkormányzatot. Amennyiben az önkormányzat e kötelezettségét nem teljesíti, a Kincstár haladéktalanul beszedési megbízást nyújt be az önkormányzat fizetési számlájával szemben. A 2012. április 15. napjáig teljesítendő összeg csökken a 2012. január-március hónapokban levonással teljesült összeggel.

(6)[37] Ha az (5) bekezdés alapján benyújtott beszedési megbízás hatvan napon belül nem teljesül, a befizetési kötelezettség adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.

(6a)[38] A (6) bekezdés szerinti behajtási eljárást az adóhatóság az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben, részletekben indítja meg úgy, hogy az önkormányzat központi költségvetéssel szemben fennálló fizetési kötelezettsége legkésőbb 2013. szeptember 20-áig megszűnjön.

(7) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényt nem kell alkalmazni a 4. melléklet szerinti jövedelemkülönbség mérséklési támogatásra és beszámításra, valamint az 5., 6. és 7. melléklet szerinti támogatások igénylésére és döntéshozatali eljárására.

V. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEK KAPCSOLATA

14. Az egyházak és társadalmi önszerveződések közcélú és egyéb tevékenységének támogatása

38. § (1) Az Országgyűlés a külön törvényben meghatározott szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, közoktatási, felsőoktatási, kulturális közfeladatot (a továbbiakban: humánszolgáltatások) ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi személy, társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, civil szervezet, országos nemzetiségi önkormányzat, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem állami intézmény fenntartója) részére normatív és egyéb hozzájárulást állapít meg a következők szerint:

a) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartóját normatív hozzájárulás illeti meg - figyelemmel a b) pontban foglaltakra - a 3. melléklet 15. és 16. pontjában, az 5. melléklet 5. pontjában és 11. pont a)-d) alpontjában, továbbá a 8. melléklet I. rész 1-5. pontjában meghatározott, a települési önkormányzatok normatív hozzájárulásaival és támogatásaival azonos jogcímeken és jogosultsági feltételek mellett a következő eltérésekkel:

A 3. melléklet 16. pont f) alpontjában megállapított normatív hozzájárulás szempontjából bejáró az a tanuló, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az intézmény székhelyén, tagintézmény esetén telephelyén kívüli településen van. A 16. pont g) alpont szerinti hozzájárulás akkor igényelhető a községi gyermekek, tanulók után, ha az óvodai és/vagy általános iskolai feladat ellátását legalább két település tekintetében a fenntartó a területileg érintett többcélú kistérségi társulással/társulásokkal kötött írásos együttműködési megállapodás alapján vállalja. A hozzájárulás az együttműködési megállapodásban foglalt azon gyermekek, tanulók után igényelhető, akiknek neveléséről, oktatásáról a nem állami intézmény fenntartója gondoskodik. Az igénylésnél a 3. melléklet 16. pont f)-g) alpontjában foglalt további feltételeket értelemszerűen a helyi önkormányzatokkal azonosan kell figyelembe venni.

b) A közoktatási feladatot ellátó intézményt fenntartó gazdasági társaságot - ide nem értve a nonprofit gazdasági társaságot -, valamint az egyéni vállalkozót az a) pont szerinti normatíva 30%-ának megfelelő hozzájárulás és támogatás illeti meg.

c) A nem állami felsőoktatási intézményt az általa ellátott közoktatási feladatra a 12. § (1) bekezdése szerint hozzájárulás és támogatás illeti meg.

d) A nem állami felsőoktatási intézmény gyakorló intézménye esetén a 12. § (2) bekezdése szerinti normatív hozzájárulás és támogatás jár. Ez a hozzájárulás és támogatás jár az egyházi jogi személy által fenntartott intézmény esetén is, ha egyházi felsőoktatási intézménnyel - a fenntartói jogok közös gyakorlására - kötött megállapodás keretében közreműködik a gyakorló intézményi feladatok ellátásában.

e) Nem jár normatív hozzájárulás és támogatás a szakközépiskolai és a szakiskolai tanulók gyakorlati képzésében részt vevőnek, ha költségei megtérítésére a szakképzési hozzájárulásról szóló törvény szerinti hozzájárulási kötelezettségének teljesítése során igényt tart. A térségi integrált szakképző központ keretében működő központi képzőhely humánszolgáltató fenntartója a szakképzési évfolyamokon tanulók után a 3. melléklet 16. pont ab) alpontja szerinti normatív hozzájárulást igénybe veheti akkor, ha a központi képzőhely nem rendelkezik OM azonosítóval.

f) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény nem állami fenntartóját normatív hozzájárulás és támogatás illeti meg - figyelemmel a g) pontban foglaltakra -a települési önkormányzatok a 3. melléklet 11. pont b)-h) alpontjában, 12-14. pontjában és a 8. melléklet II. rész 2. pontjában meghatározott támogatásaival azonos jogcímeken, összegben és feltételek mellett.

g) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt fenntartó gazdasági társaságot - ide nem értve a nonprofit gazdasági társaságot - és az e bekezdésben meghatározott egyéni vállalkozót az f) pont szerinti normatíva 30%-ának megfelelő hozzájárulás illeti meg.

h) A nem állami intézmény fenntartójának az e bekezdés alapján megállapított normatív hozzájárulás és támogatás teljes összegét a folyósítást követő 15 napon belül át kell adnia annak az intézménynek, amelyre tekintettel a támogatás megállapítására sor került.

(2) A közoktatási közfeladatot ellátó egyház a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: az egyházak támogatásáról szóló törvény) 6. §-ában meghatározottak szerint kiegészítő támogatásra jogosult. A támogatási összeg - függetlenül az igénybe vett közoktatási szolgáltatás számától - 230 000 forint/év, minden valós - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 1. mellékletében meghatározottak szerint számított - gyermek-, illetve tanulólétszám után, amely a fenntartó egyházat illeti meg óvodai ellátottak, iskolai közismereti oktatásban, szakképzési elméleti oktatásban, gyógypedagógiai oktatásban -, a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 3. melléklet 15. pont a)-d) alpontja alapján 2012. augusztus 31-éig, a 3. melléklet 15. pont a)-d) alpontjában 2012. szeptember 1-jétől figyelembe vehető - törtévi (8 és 4 havi), illetve átlaglétszáma, valamint a 16. pont bb) alpontja szerinti korai fejlesztésben és a 16. pont bc) alpontja szerinti fejlesztő felkészítésben részt vevő gyermekeknek, tanulóknak a 3. melléklet Kiegészítő szabályok 10. pont h) pontja szerint számított létszáma alapján. E kiegészítő támogatásra az egyháza felsőoktatási intézménye gyakorló intézményében oktatottjai után nem jogosult.

(3) A közoktatási feladatot ellátó intézményt a nemzetiségek jogairól szóló törvény rendelkezései alapján fenntartó országos nemzetiségi önkormányzata normatív hozzájáruláson és támogatáson túl nemzetiségi fenntartói kiegészítő támogatásra jogosult. A támogatási összeg - függetlenül az igénybe vett közoktatási szolgáltatás számától - 230 000 forint/év, minden valós - a Közokt. tv. 1. mellékletében meghatározottak szerint számított - ellátott gyermek-, illetve oktatott tanulólétszám után, az így figyelembe vehető óvodai ellátottak, iskolai közismereti oktatásban, szakképzési elméleti oktatásban, gyógypedagógiai oktatásban -, a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 3. mellékletének 15. pont a)-d) alpontja alapján 2012. augusztus 31-éig, a 3. melléklet 15. pont a)-d) alpontjában 2012. szeptember 1-jétől figyelembe vehető - törtévi (8 és 4 havi) illetve átlaglétszáma, valamint a 16. pont bb) alpontja szerinti korai fejlesztésben és 16. pont bc) alpontja szerinti fejlesztő felkészítésben részt vevő gyermekeknek, tanulóknak a 3. melléklet Kiegészítő szabályok 10. pont h) alpontja szerint számított létszáma alapján.

(4)[39] A Szoctv. 4. § (1) bekezdés m) pont mb) alpontjában és a Gyvt. 5. § s) pont sb) alpontjában meghatározott szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény fenntartó egyházi jogi személy a normatív hozzájáruláson túl az egyházak támogatásáról szóló törvény feltételei szerint kiegészítő támogatásra jogosult. Ennek mértéke a 3. melléklet 11. pont b)-h) alpontjában és 12-14. pontjában meghatározott normatíva 94,5%-a a 2012. január 1. és július 31. közötti időszakra, 80%-a a 2012. augusztus 1. és december 31. közötti időszakra.

(5)[40] Az (1) bekezdés a)-d) és f)-g) pontjában meghatározott normatív hozzájárulás és támogatás, valamint a (2)-(4) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás elszámolása - a Kormány által meghatározott eljárási szabályok szerint - az Emberi Erőforrások Minisztériuma humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás tárgyévet követő év előirányzatai terhére, illetve javára történik.

(6) Az e paragrafusban meghatározott közoktatási célú normatív hozzájárulás és támogatás kizárólag az olyan intézményben ellátott, oktatott után vehető igénybe, amely intézmény működési engedélyében az igényjogosultságot megalapozó tevékenységeket egységes szerkezetbe foglalják, valamint feladatellátási helyenként a legmagasabb gyermek- és tanulólétszám az oktatás munkarendje (nappali, esti, levelező) szerint szerepel. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után akkor vehető igénybe a normatív hozzájárulás és támogatás, ha az intézmény működési engedélye meghatározza a Közokt. tv. 121. § (1) bekezdés 29. pontja szerint a fogyatékosság típusát is.

(7) A (2) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás azon gyermekek, tanulók után igényelhető, akik olyan nevelési-oktatási intézményben veszik igénybe a közszolgáltatást, amelyik szerepel a székhely szerint illetékes megyei, fővárosi önkormányzat feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervében.

(8) A (7) bekezdés szerinti támogatások folyósításának előfeltétele a nevelési-oktatási intézmény költségvetésének a Közokt. tv. 118. § (4) bekezdésében meghatározottak szerinti nyilvánosságra hozatala.

(9) A nem állami intézmény fenntartója a (2)-(4) bekezdés szerinti kiegészítő támogatást köteles elkülönítetten nyilvántartani és a támogatás teljes összegét a humánszolgáltatást ellátó intézménye(i), illetve azok humánszolgáltatása(i) támogatására fordítani.

(10) A nem állami intézmény fenntartója egyetemlegesen felelős az általa fenntartott intézmény köztartozásaiért. Az esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozásokösszege a fenntartónak járó normatív támogatásból a kincstár által visszatartásra és az adóhatóságnak átutalásra kerül. A visszatartott támogatás adóhatóságnak történő átutalásával a köztartozás megfizetettnek minősül.

(11) A Közokt. tv. 81. § (8)-(10) bekezdései és 82. §-a alapján a 2012. évben és az azt megelőző években megkötött közoktatási megállapodásokból eredő éves költségvetési támogatási kötelezettség összege 2012. évben nem haladhatja meg - a (2) bekezdésben meghatározott egyházi kiegészítő támogatás összegének változásából adódó különbözettől eltekintve - a 2011. évi összegét. Meglévő közoktatási megállapodás módosítására, valamint új közoktatási megállapodás megkötésére legfeljebb a (2) bekezdés szerinti egyházi kiegészítő támogatás összegével megegyező gyermekenkénti, tanulónkénti éves összeggel és legfeljebb 5 éves időtartammal kerülhet sor.

(12) Az önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat az önkormányzati tűzoltóság fenntartásához és működéséhez az átvállalt feladattal arányos állami támogatást a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 41. § (5) bekezdése és 34. § (3) bekezdése alapján a Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 10. Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása alcím előirányzatából a következő feltételek és normatívák szerint veheti igénybe:

a) a támogatást jogszabályban meghatározott eljárási szabályok mellett az az önkormányzat veheti igénybe, amelynek területén a Ttv. 34. § (1) bekezdése alapján önkormányzati tűzoltóság működik,

b) valamennyi önkormányzati tűzoltóság a készenléti szolgálat működéséhez azonos összegű, 22,0 millió forint alaptámogatásra jogosult,

c) a b) pont szerint felosztott támogatás után megmaradó előirányzatból minden önkormányzati tűzoltóság az általa ellátott vonulási terület veszélyeztetettsége mértékét kifejező, jogszabályban rögzített pontszámok arányában részesül.

39. § A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján kijelölt előirányzat-felhasználási célja a 2012. évi személyi jövedelemadó-rendelkezéseknél a Nemzeti Tehetség Program. Felhasználása a 2013. évi költségvetési törvényben kerül megtervezésre.

40. § (1) Az Országgyűlés fejezet 8. Pártok támogatása címben meghatározott pártoka pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Párttörvény) alapján részesülnek támogatásban.

(2) Az Országgyűlés fejezet 9. Pártalapítványok támogatása cím terhére a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványok a Párttörvény rendelkezései szerint részesülnek támogatásban.

VI. FEJEZET

ÁLLAMI KEZESSÉG- ÉS GARANCIAVÁLLALÁS, VISZONTGARANCIA-VÁLLALÁS ÉS KEZESI HELYTÁLLÁS

41. § (1) A Kormány a 2012. évben együttesen 100 000,0 millió forint összegű új egyedi állami kezesség és állami garancia vállalására adhat felhatalmazást.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott keretösszeg - a járulékos hitelköltségek és az árfolyamváltozás miatt bekövetkező emelkedést kivéve - kizárólag az Országgyűlés jóváhagyásával léphető túl.

(3) A Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Banktól (Világbank), az Európai Beruházási Banktól (EIB), az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banktól (EBRD), a német Újjáépítési és Hitelbanktól (KfW),az Északi Beruházási Banktól (NIB), valamint az Európa Tanács Fejlesztési Bankjától (CEB) felveendő hitelekhez vállalható egyedi állami kezességekés állami garanciák nem terhelik az (1) bekezdés szerinti keretösszeget.

42. §[41] A 2012. évben vállalt kiállítási garanciák és kiállítási viszontgaranciák együttes, a vállalás időpontjában forintra átszámított állománya az év egyetlen napján sem haladhatja meg a 320 000,0 millió forintot.

43. § (1)[42] A Magyar Fejlesztési BankZrt. (a továbbiakban: MFB Zrt.) állami kezesség mellett forrásszerzés céljából felvett hiteleinek, kölcsöneinek, valamint kötvénykibocsátásainak együttes állománya a 2012. évfolyamán legfeljebb 1 750 000,0 millió forint lehet.

(2) A Kormány határozata alapján az MFB Zrt. által nyújtott hitelfinanszírozásból származó, valamint harmadik fél javára vállalt készfizető kezességből és bankgaranciából származó kötelezettségek együttes állománya a 2012. évfolyamán legfeljebb 600 000,0 millió forint lehet.

(3) Az MFB Zrt. által forrásszerzés céljából felvett-euróban meghatározott-éven túli lejáratú hitelekhez és kölcsönökhöz, valamint kibocsátott kötvényekhez kapcsolódóan a Kormány határozata alapján vállalható árfolyam fedezeti megállapodás által fedezett források forintban számított együttes állománya a 2012. év folyamán legfeljebb 1 600 000,0 millió forint lehet.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott kereteket a tényleges állományokaz év egyetlen napján sem haladhatják meg.

(5)[43] A (2) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó állami kezesség után az állam javára felszámítandó kezességvállalási díj mértékét a Kormány határozatban állapítja meg.

44. §[44] (1) A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Etv.) 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felső határ 1 200 000,0 millió forint.

(2) Az Etv. 7 § (1) bekezdés b) pontja szerinti felső határ 80 000,0 millió forint.

(3) Az Etv. 7. § (1) bekezdés c) pontja szerinti felső határ 500 000,0 millió forint.

45. § (1) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető kezesség mögött - jogszabályban meghatározott feltételek mellett - a (2)-(8) bekezdés szerint az állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

(2) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mértéke a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettség 85%-a.

(3) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az (1) bekezdés szerinti viszontgaranciával a kis- és középvállalkozások, valamint a Munkavállalói Résztulajdonosi Program megvalósítására-a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló törvény alapján - létrejövő szervezetek legfeljebb 25 év lejáratú hitel-, kölcsönszerződésből, bankgarancia-szerződésből és termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerződésből, továbbá faktoringszerződésből eredő kötelezettségéért vállalhat készfizető kezességet azzal, hogy a készfizető kezességvállalás legfeljebb egyéves futamidejű faktoringügyletekhez kapcsolódhat.

(4) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia kiterjed a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-nek a tőkepiacról szóló törvény alapján működő kockázati tőkealapnak gazdasági társaságban fennálló kockázati tőkebefektetése értékesítéséből származó követelés 50%-áért vállalt készfizető kezességére is. A készfizető kezességgel biztosított követelés mértéke nem haladhatja meg a tulajdonszerzésre fordított összeg 50%-át.

(5) A készfizető kezesi szerződés jogosultja lehet

a) pénzügyi intézmény,

b) kockázati tőkealap,

c) a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön nyújtása esetén,

d) a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok mikrohitelezési tevékenység esetén.

(6) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által az (1) bekezdés szerinti állami viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség állománya 2012. december 31-én nem haladhatja meg az 550 000,0 millió forintot.

(7) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által az (1) bekezdés szerinti állami viszontgaranciával vállalt készfizető kezesség érvényesítése esetén - törvény eltérő rendelkezésének hiányában - a társaság köteles minden szükséges jogcselekményt megtenni a vállalkozással szemben fennálló, reá átszálló követelés behajtására. A központi költségvetést illeti meg a társaság által behajtott - a behajtási költségekkel csökkentett - összegnek az érvényesített állami viszontgarancia mértékével megegyező százalékban kifejezett arányos része.

(8) Ha a készfizető kezességvállalás biztosítékaként a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. biztosítást köt, a biztosító intézet térítése behajtási bevételnek minősül, és arra a (7) bekezdés szabályai az irányadók.

(9) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az (1) bekezdés szerinti ügyletek bevételeit, valamint az ezen ügyletekhez kapcsolódó költségeket és ráfordításokat elkülönítetten köteles nyilvántartani, és az éves beszámoló kiegészítő mellékletében bemutatni.

46. § (1) Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (e paragrafusban a továbbiakban: Alapítvány) által vállalt készfizető kezesség mögött - jogszabályban meghatározott feltételek mellett - a (2)-(7) bekezdés szerint az állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

(2) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mértéke az Alapítvány által vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből az Alapítványt terhelő fizetési kötelezettség 85%-a.

(3) Az (1) bekezdésben vállalt állami viszontgarancia a mezőgazdasági tőkepótló hitelekre és az 1999. január 1-je után vállalt készfizető kezességek érvényesítésére vonatkozik.

(4) Az Alapítvány a természetes személyek, a gazdasági társaságok, a közhasznú társaságok, a szövetkezetek, a magánvállalkozások legfeljebb 25 év lejáratú hitel-, kölcsönszerződésből, bankgarancia-szerződésből, valamint termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerződésből, továbbá faktoringszerződésből eredő kötelezettségéért vállalhat készfizető kezességet azzal, hogy a készfizető kezességvállalás legfeljebb egyéves futamidejű faktoringügyletekhez kapcsolódhat.

(5) A készfizető kezesi szerződés jogosultja lehet

a) pénzügyi intézmény,

b) a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön nyújtása esetén,

c) a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítvány mikrohitelezési tevékenység esetén.

(6) Az Alapítvány által az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség állománya 2012. december 31-én nem haladhatja meg a 120 000,0 millió forintot.

(7) Az Alapítvány által az (1) bekezdés szerinti állami viszontgaranciával vállalt készfizető kezesség érvényesítése esetén - törvény eltérő rendelkezésének hiányában - az Alapítvány köteles minden szükséges jogcselekményt megtenni a reá átszálló követelés behajtására. A központi költségvetést illeti meg az Alapítvány által behajtott - a behajtási költségekkel csökkentett - összegnek az érvényesített állami viszontgarancia mértékével megegyező százalékban kifejezett arányos része.

47. § (1) Az állam készfizető kezesként felel a Diákhitel Központ Zrt. azon fizetési kötelezettségeiért, amelyek a belföldről és külföldről, a diákhitelezési rendszer finanszírozása érdekében felvett hiteleiből, kölcsöneiből és kötvénykibocsátásaiból erednek.

(2) A Diákhitel Központ Zrt. az (1) bekezdés szerinti kötelezettségei biztosítékaként az állami készfizető kezességvállaláson túl a hitelező további biztosíték előírására nem köteles.

(3) Az állami kezességvállalásért a Diákhitel Központ Zrt.-nek kezességvállalási díjat nem kell fizetnie.

(4) A Diákhitel Központ Zrt. éves finanszírozási tervét az államháztartásért felelős miniszter hagyja jóvá.

48. § (1) Ha az államnak szerződéssel, illetve jogszabállyal vállalt kezesség- vagy viszontgarancia érvényesítéséből - a 49. § szerinti viszontgarancia kivételével - olyan fizetési kötelezettsége keletkezik, amely nem szerepel az 1. mellékletében, azt A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 33. Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése cím terhére kell teljesíteni.

(2)[45] Az ÁKK Zrt.-nek az állami kezesség, garancia melletti forrásbevonással kapcsolatos feladatokban történő közreműködésért fizetendő díjat A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32. cím, 1. Vegyes kiadások alcím terhére kell teljesíteni.

(3) A (2) bekezdésekben meghatározott kiadások összegével a fejezet tervezett kiadása túlléphető.

49. § (1) A Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. (e paragrafusban a továbbiakban: MVZrt.) által - jogszabályban meghatározott feltételek mellett - vállalt készfizető kezesség, illetve garancia érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettségek 100%-a mögött a (2)-(6) bekezdésben foglaltak szerint az állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

(2) Az MV Zrt. az (1) bekezdés szerinti viszontgaranciával a mikro-, kis- és középvállalkozások legfeljebb 25 év lejáratú hitelszerződésein alapuló kötelezettségek legfeljebb 85%-áig vállalhat készfizető kezességet, illetve garanciát.

(3) Az MV Zrt. által a Gazdaságfejlesztés Operatív Program Pénzügyi eszközök prioritási tengelyében, illetve a Közép-magyarországi Operatív Program A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése prioritási tengelyében a Garanciaeszközökre vállalt készfizető kezesség, illetve garancia állománya 2012. december 31-én nem haladhatja meg a 300 000,0 millió forintot.

(4) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia érvényesítéséből eredő fizetési kötelezettséget az Uniós fejlesztések fejezet, 2. cím, 4. alcím, 1. Gazdaságfejlesztés Operatív Program jogcím-csoport, a 2. cím, 4. alcím, 29. Közép-magyarországi Operatív Program jogcím-csoport terhére kell teljesíteni.

(5) Ha a (4) bekezdésben meghatározott előirányzat a viszontgarancia érvényesítéséből eredő fizetési kötelezettség teljesítéséhez nem elegendő, a további kifizetések forrásának biztosítása során is fenn kell tartani az Európai Unió költségvetéséből származó támogatás és az ahhoz kapcsolódó hazai társfinanszírozás eredeti előirányzatnak megfelelő arányát.

(6) Az (1)-(3) bekezdés szerinti kezesség, illetve garancia érvényesítéséből származó, az MV Zrt. által behajtott követelés összege a Gazdaságfejlesztés Operatív Program, illetve a Közép-magyarországi Operatív Program forrását növeli.

VII. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS VEGYES RENDELKEZÉSEK

50. § (1) Nem terjed ki a tervezési, az előirányzat-módosítási és -felhasználási, a beszámolási, az információszolgáltatási és az ellenőrzési kötelezettsége és joga

a) az Országgyűlés fejezeten belül az Országgyűlés Hivatala gazdasági főigazgatójának - mint a fejezetet irányító szerv vezetőjének - az Országgyűlés fejezet, 5. Közbeszerzési Hatóság cím, a 8-9., 10. címben megjelölt támogatások, valamint a 20. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete cím, 21. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság cím,

b)[46] a Miniszterelnökség fejezeten belül a Miniszterelnökséget vezető államtitkárnak a Miniszterelnökség fejezet,

5. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal cím

előirányzataira.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt jogokat és kötelezettségeket

a) az Országgyűlés fejezet,

aa) 5. Közbeszerzési Hatóság cím felett a Közbeszerzési Hatóság elnöke,

ab) a 20. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete cím felett a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke,

ac) a 21. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság cím felett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke,

b)[47] a Miniszterelnökség fejezet, 5. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal cím esetében a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnöke

gyakorolja.

(3) A kormányhivatalok tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott jogokat és kötelezettségeket a kormányhivatal vezetője gyakorolja.

(4) A Bíróságok fejezetnél a fejezetet irányító szerv vezetője az Országos Bírósági Hivatal elnöke.

(5) A Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezet esetében a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, a költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet esetében az államháztartásért felelős miniszter, Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet esetében az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter, a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet esetében az agrárpolitikáért felelős miniszter gyakorolja az (1) bekezdésben meghatározott jogokat és kötelezettségeket.

(6) Az Uniós fejlesztések fejezet tekintetében a fejezetet irányító szerv vezetőjének az (1) bekezdésben megjelölt jogait és kötelezettségeit a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke, szabályozási jogait és kötelezettségeit a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter gyakorolja.

(7) A Nemzeti Adó-és Vámhivatal fejezet tekintetében a fejezetet irányító szervvezetőjének az (1) bekezdésben megjelölt jogait és kötelezettségeit a NAV elnöke, szabályozási jogait és kötelezettségeit az adópolitikáért felelős miniszter gyakorolja.

(8)[48] Az Országgyűlés fejezet 8-9. és 10. címben, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet 24-25. címeiben, a Miniszterelnökség fejezet 3. címében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 21. címeiben megjelölt támogatások folyósításáról az államháztartásért felelős miniszter gondoskodik.

51. § (1) A teljes, 41 161,1 millió forint összegű kötelezettségvállalási keret-előirányzat és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összege 50%-os mértékéig vállalható 2012. évben az Európai Gazdasági Térség (EGT) Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. évi programokra, projektekre vonatkozó tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(2) A teljes, 29 677,5 millió forint összegű kötelezettségvállalási keret-előirányzat és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegének kötelezettségvállalással nem terhelt része mértékéig vállalható 2012. évben a Svájci-Magyar Együttműködési Program által támogatott programokra, projektekre vonatkozó tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(3) Az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya által elfogadott Nemzeti Stratégiai Referenciakeret forrásaiból finanszírozott programok, projektek esetén a 10. mellékletben a 2007-2013. évekre meghatározott és még kötelezettségvállalással nem terhelt európai uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzat és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(4) Az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya által elfogadott Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) forrásaiból finanszírozott programok, projektek esetén a 10. mellékletben a 2007-2013. évekre meghatározott és még kötelezettségvállalással nem terhelt európai uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzat és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség. A kötelezettségvállalást az (5) bekezdésben foglaltakra tekintettel kell megtenni.

(5) Az ÚMVP keretében feltételhez nem kötött kötelezettség akkor vállalható, ha az abból eredő kifizetés legkésőbb 2015. évben teljesülhet. A Tanács 1698/2005/EK rendeletének hatálya alá tartozó, a 2015. évet követően kiadással járó többéves kötelezettség csak akkor vállalható, ha a 2015. évet követő kiadások az Európai Unió költségvetéséből finanszírozott részének fedezetéül szolgáló forrás az Európai Unió 2013. év utáni pénzügyi keretterveiben, illetve az éves költségvetéseiben rendelkezésre áll.

(6) Az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya által elfogadott Halászati Operatív Program forrásaiból finanszírozott programok, projektek esetén a 10. mellékletben a 2007-2013. évekre meghatározott és még kötelezettségvállalással nem terhelt európai uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzat és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(7) Az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások maradéktalan felhasználása érdekében az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével az (1)-(4), és (6) bekezdésekben meghatározott mértéken túl is vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(8) Az Uniós fejlesztések fejezet, 2. cím, 4. alcím, 1. Gazdaságfejlesztés Operatív Program jogcím-csoporton, valamint az Uniós fejlesztések fejezet, 2. cím, 4. alcím, 29. Közép-magyarországi Operatív Program jogcím-csoporton belül a JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök végrehajtása során megtérült visszatérítendő támogatásokból származó bevételek a Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a Közép-magyarországi Operatív Program forrását növelik, amelyre tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség vállalható a pénzügyi eszközökre vonatkozó közösségi szabályok szerint, kizárólag a Gazdaságfejlesztés Operatív Program 4. pénzügyi eszközök prioritás, valamint a Közép-magyarországi Operatív Program 1.3. intézkedés keretében.

52. § (1) A Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 7. Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások alcím terhére vagy javára kell elszámolni

a) az Európai Bizottság az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap (a továbbiakban: EMGA) éves elszámolásáról szóló hivatalos döntését követően haladéktalanul - az intervenciós felvásárlásra fordított, de értékesítésből még be nem folyt összegek kivételével - a Kincstári Egységes Számlához (a továbbiakban: KESZ) kapcsolódó megelőlegezési számlákról felvett hitel azon részét, amelyet 2012. december 31-éig az Európai Unió vagy az ügyfél nem térít meg a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) útján, azaz köztartozásként nem került behajtásra,

b) az agrártámogatások árfolyam-különbözetét,

c) a nemzeti költségvetést terhelő intervenciós felvásárláshoz kapcsolódó kiadásokat,

d) az Európai Unió által el nem ismert és vissza nem térített kiadások összegét,

e) az intervenciós felvásárlással kapcsolatos azon kamatterhet, amelyet az Európai Unió az MVH által szabálytalanul teljesített kifizetésből eredően - az Európai Bizottság hivatalos döntése alapján - 2012. december 31-ig nem térít meg.

(2) Az MVH köteles az intervenciós finanszírozás EMGA-ból folyósított kamattérítését - annak beérkezése után haladéktalanul - a központi költségvetés Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételekés kiadásokfejezet, 2. A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai címen belül önálló alcímen elszámolni.

53. § Az Országgyűlés felhatalmazza a fejezetet irányító szerv vezetőjét, hogy ha az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus által nyújtott források központi költségvetés által korábban megelőlegezett része 2012. évben nem kerül felhasználásra az EGT Finanszírozási Mechanizmus, illetve a Norvég Finanszírozási Mechanizmus által finanszírozott projektekre, azt - az európai uniós támogatások időleges rendelkezésre nem állása vagy pótlólagos finanszírozási igény miatt - fejezeten belül átcsoportosítsa.

54. § (1) A NIF Zrt. részére, az európai uniós és ahhoz kapcsolódó központi költségvetési forrás felhasználásával, érvényes támogatási szerződés alapján fizetendő támogatások általános forgalmi adó finanszírozására szolgáló részének teljesítéséhez a kincstár a KESZ-ről kamatmentes hitelt nyújt.

(2) Az európai uniós és ahhoz kapcsolódó központi költségvetési forrásból megítélt támogatások kizárólag abban az esetben biztosíthatóak az (1) bekezdésben leírtak szerint, ha a kifizetés időpontjában a NIF Zrt.-vel kötött támogatási szerződésben meghatározott célokra felhasználható uniós és hazai forrás nem áll rendelkezésre.

(3) A KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számlákról tervezett hiteligénybevételről a NIF Zrt.-nek az államháztartásért felelős miniszter és a kincstár részére 2012. év vonatkozásában 2012. január 15-éig havi bontású finanszírozási tervet kell készítenie, melyet a rendelkezésre álló információkalapján minden negyedévet követő hónap 15-éig aktualizálni kell. Az államháztartásért felelős miniszter jogosult a finanszírozási terv és a hiteligénybevétel ütemezését módosítani.

(4) A KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számlákról felvett hitelt a NIF Zrt. a támogatási szerződés alapján számára kiutalt, európai uniós és központi költségvetésből származó bevételeiből soron kívül törleszteni köteles.

55. § (1) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 24. § (2) bekezdése szerinti járulékfizetési felső határ egy naptári napra jutó összege 2012. évben 21 700 forint.

(2) A 2012 januárjában a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. § (1) bekezdése alapján esedékes nyugdíjemelés meghatározásánál 4,2%-os fogyasztói árnövekedést kell figyelembe venni.

(3) A szociális hozzájárulási adó 2012-ben megfizetett összegének 88,89 százaléka az Ny. Alapot, 7,41 százaléka az E. Alapot, 3,70 százaléka a Nemzeti Foglalkoztatási Alapot illeti meg. A szociális hozzájárulási adó megfizetett összegéből az Ny. Alapot, az E. Alapot és a Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető részt a NAV megállapítja és a jogosult számlájára naponta átutalja.

56. § (1) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. § (1) bekezdésében foglalt illetményalap 2012. évben 38 650 forint.

(2) A kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 18. § (1) bekezdésében foglalt illetményalap 2012. évben 38 650 forint.

(3) A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria kerete 2012. évben nem haladhatja meg a bruttó 200 000 forintot.

57. § (1) AKjt.

a) 66. § (1) bekezdése szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, valamint a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó - az első fizetési fokozat garantált illetményére épülő - legkisebb szorzószámokat a 2012. évre a 11. melléklet tartalmazza,

b) 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja a 2012. évben 20 000 forint.

(2) A Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 85. § (2) bekezdés aa) pontja szerinti kereset-kiegészítés 2012. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a. Fel nem használt előirányzata kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható. Ez a rendelkezés nem vonatkozik Közokt. tv. 118. § (11)-(14) bekezdésében szabályozott esetekre, továbbá az állami felsőoktatási intézményekre, valamint a központi költségvetési szervként működő kutatóközpontokra, kutatóintézetekre, a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó kutatást kiegészítő akadémiai központi költségvetési szervekre.

58. § (1) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti bírói illetményalap 2012. évben 391 600 forint.

(2) A legfőbb ügyész, az ügyészekés más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény 59. § (3) bekezdése szerinti ügyészi illetményalap 2012. évben 391 600 forint.

(3) A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 1. § (3) bekezdése szerinti jogi segítői óradíj 2012. évben 3000 forint.

(4) Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 131. § (2) bekezdése szerinti kirendelt ügyvédi óradíj 2012. évben 3000 forint.

59. § (1) A Gyvt. 66/F. § (2) bekezdése szerinti nevelőszülői díj legalacsonyabb összege-gyermekenként, fiatal felnőttenként - a 2012. évben 15 000 forint/hó.

(2) A Gyvt. 66/L. § (1) bekezdése szerinti hivatásos nevelőszülői díj legalacsonyabb összege a 2012. évben 135 000 forint/hó.

(3)[49] A Gyvt. 20/A. § (2) bekezdése szerinti támogatás esetenkénti összege 2012. évben gyermekenként 5800 forint.

(4) A Gyvt. 20/B. § (5) bekezdése szerinti pótlék esetenkénti összege 2012. évben gyermekenként 8400 forint.

(5) A Szoctv. 38. § (3) bekezdésében meghatározott, a lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége 2012. évben 450 forint.

(6) A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 4. § (2) bekezdés a) pontja szerinti első utalási összeg 42 500 forint, b) pontja szerinti második és harmadik utalási összeg 44 600-44 600 forint, ha a gyermek 2012. évben született.

(7) A Szoctv. 43/A. § (4) bekezdésében meghatározott szakértői díjösszege 2012. évben esetenként 20 000 forint.

(8) A Szoctv. 44. § (1) bekezdése szerinti ápolási díjhavi alapösszege 2012. évben 29 500 forint.

(9) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 41/A. § (5) bekezdésében meghatározott rehabilitációs hozzájárulás mértéke 2012. évben 964 500 forint/fő/év.

60. § A Közokt. tv. 118. § (13) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 2012. évben 5250 forint/fő/hónap.

61. § (1) A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló 1992. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 7. § (1) bekezdése, a Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 1997. évi X. törvény 2. § (4) bekezdése, valamint a termőföld állam által életjáradékfizetése ellenében történő megszerzésének ötödik üteméről szóló 259/2009. (XI. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TéR.) alapján az életjáradék összege 2012. március 1-jétől az előző évben megvalósult átlagos nyugdíjemelés százalékos mértékével emelkedik.

(2) Az Éltv. és a TéR. alapján a 2012. március 1-je után az életjáradék összegét az Éltv. és a TéR. mellékletében meghatározott összeg (1) bekezdés szerinti növekménye figyelembevételével kell megállapítani.

62. § (1) A Szoctv. 50/A. § (8) bekezdése szerinti egyéni gyógyszerkeret havi összege 2012. évben 12 000 forint.

(2) A Szoctv. 50/A. § (9) bekezdése szerinti eseti keret éves összege 2012. évben 6000 forint.

63. § A Paksi Atomerőmű Zrt. 2012. évi befizetési kötelezettsége a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba 19 329,4 millió forint, amelyet havonta egyenlő részletekben köteles átutalni az Alap számlájára.

64. § (1) Az Éhvt. 13. §-a szerinti felügyeleti díjmértéke a projekt jogszabály alapján jóváhagyott Tervdokumentumában létrehozni tervezett minden egyes kibocsátáscsökkentési egység után 38 forint.

(2) Az Üht. 19. §-a szerinti felügyeleti díjmértéke az üzemeltető részére kiosztott minden egyes kibocsátási egység után évi 5 forint.

(3) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 147. § (1) bekezdése szerinti szénipari szerkezetátalakítási támogatás mértéke 0,19 forint/kWh.

(4) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 147. § (1) bekezdése szerinti külön jogszabályban meghatározott személyi kör részére a villamos energiaiparban fennálló vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben külön jogszabálynak megfelelően biztosított kedvezményes árú villamosenergiaellátás támogatása 0,07 forint/kWh.

65. § A Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 5. alcím, 7. Fejlesztési típusú támogatások jogcím-csoport terhére kell teljesíteni a korábbi évekről áthúzódó agrárberuházások kötelezettségvállalásait, a 20. cím, 5. alcím, 8. Folyó kiadások és jövedelem-támogatások jogcím-csoport előirányzatról pedig a folyó költségként elszámolható, megszűnő agrár-és vidékfejlesztési támogatások korábbi években vállalt és 2012. évet terhelő áthúzódó kötelezettségvállalásait. Ugyancsak a 20. cím, 5. alcím, 8. Folyó kiadások és jövedelem-támogatások jogcím-csoport előirányzatról kell teljesíteni a kedvezőtlen adottságú térségekben gazdálkodók adósságrendezési programjának 2012. évet terhelő kiadásait is.

66. § (1) Az MFB Zrt. által saját kockázatára nyújtott azon hitelek állománya, amelyekhez a Kormány határozatában forrás- és eszközoldali kamattámogatást biztosít, a 2012. év folyamán legfeljebb 500 000,0 millió forint lehet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott keretet a tényleges állomány az év egyetlen napján sem haladhatja meg.

67. § A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 33. alcím, 1. Beruházás ösztönzési célelőirányzat jogcím-csoport tekintetében a tárgyéven túli fizetési kötelezettségvállalás állomány összege nem haladhatja meg a 97 500,0 millió forintot. A tárgyévi előirányzaton felül a Kormány egyedi döntése alapján vállalható kötelezettség.

68. § (1)[50]

(2) Az államháztartásról szóló törvény alkalmazása során a kisösszegű követelés értékhatára 100 000 forint.

69. § A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 13. § (5) bekezdésében meghatározott gyártási költségvetési értékhatár a 2012. évben magyar filmalkotás esetén 295,8 millió forint, magyar részvételű koprodukciós filmalkotás esetén 537,7 millió forint.

70. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a Kbt. szerinti közszolgáltatói szerződésekre [Kbt. 114. § (2) bekezdése] vonatkozó értékhatárt - 2012. január 1-jétől 2012. december 31-éig:

a) árubeszerzés esetében: 8,0 millió forint,

b) építési beruházás esetében: 15,0 millió forint,

c) építési koncesszió esetében: 100,0 millió forint,

d) szolgáltatás megrendelése esetében: 8,0 millió forint,

e) szolgáltatási koncesszió esetében: 25,0 millió forint.

(2) Az(1) bekezdéstől eltérően a Kbt. szerinti közszolgáltatói szerződésekre [Kbt. 114. § (2) bekezdése] vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 2012. január 1-jétől 2012. december 31-éig:

a) árubeszerzés esetében: 50,0 millió forint,

b) építési beruházás esetében: 100,0 millió forint,

c) szolgáltatás megrendelése esetében: 50,0 millió forint.

71. § (1) Az Országgyűlés 2012. január 1-jei hatállyal elengedi a Duna Televízió Nonprofit Zrt., a Magyar Rádió Nonprofit Zrt. és a Magyar Televízió Nonprofit Zrt. a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 78. §-a szerinti és az azt megelőző költségvetési törvények alapján a műsorterjesztési költségeikre és a közszolgálati feladatok ellátását szolgáló ingatlanok bérleti díjára folyósított összegből az arányosítás alapján levont általános forgalmi adónak megfelelő összegű, az állammal szemben fennálló támogatás-visszatérítési kötelezettségükből adódó valamennyi tartozását.

(2) Az Országgyűlés 2012. január 1-jei hatállyal elengedi a Magyar Televízió Nonprofit Zrt.-nek a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben 2011. január 1. napját megelőzően létrejött és fennálló valamennyi adó-, illeték- és járuléktartozását.

(3) Az Országgyűlés 2012. január 1-jei hatállyal elengedi a Magyar Televízió Nonprofit Zrt.-nek a 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásáról szóló 1069/2010. (III. 18.) Korm. határozat alapján fennálló visszatérítési kötelezettségéből adódó tartozását.

(4) Az Országgyűlés a közszolgálati médiaszolgáltatás egységes gyártóbázisául szolgáló, Budapest III. kerület, 18848/14 hrsz. alatt felvett, természetben a 1037 Budapest, Kunigunda útján található létesítmény tulajdonjogának megszerzése tárgyában megvalósuló jogügylettel összefüggésben a 2012. költségvetési évben a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a alapján felmerülő általános forgalmi adó fizetési kötelezettségét előzetesen elengedi.

(5)[51] Az Országgyűlés a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az állam tulajdonában és a Diákhitel Központ Zrt. vagyonkezelésében álló azon informatikai eszközök és szoftverek, amelyek jelenleg a Diákhitel Központ Zrt. jogszabályban meghatározott feladatainak ellátását szolgálják, ingyenesen kerüljenek a Diákhitel Központ Zrt. tulajdonába, közfeladat-ellátási célokra. A tulajdonváltozásra vonatkozó szerződést az állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. köti meg.

72. § (1) A Kbt. 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az árubeszerzésre vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár - kivéve a Kbt. XIV. fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződésekre [Kbt. 114. § (2) bekezdése] vonatkozó értékhatárt 2012. január 1-jétől 2012. december 31-éig:

a) a Kbt. 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, valamint ezen ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árukra akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében szerepel: 130 000 euró,

b) a Kbt. 6. § (1) bekezdése szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint a 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a védelem terén a beszerzendő áru a 2. mellékletben nem szerepel: 200 000 euró.

(2) A Kbt. 10. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, az építési beruházásra vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár - kivéve a Kbt. XIV. fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződésekre [Kbt. 114. § (2) bekezdése] vonatkozó értékhatárt - 2012. január 1-jétől 2012. december 31-éig: 5 000 000 euró.

(3) A Kbt. 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az építési koncesszióra vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár 2012. január 1-jétől 2012. december 31-éig: 5 000 000 euró.

(4) A Kbt. 10. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, a szolgáltatás megrendelésére vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár - kivéve a Kbt. XIV. fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződésekre [Kbt. 114. § (2) bekezdése] vonatkozó értékhatárt - 2012. január 1-jétől 2012. december 31-éig:

a) a Kbt. 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a szolgáltatás a Kbt. 3. mellékletében szerepel, kivéve a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatásokat: 130 000 euró,

b) a Kbt. 6. § (1) bekezdésében meghatározott egyéb ajánlatkérő esetében, ha a szolgáltatása Kbt. 3. mellékletében szerepel, kivéve a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat és az 5. csoportba tartozó 7524,7525, 7526 számú távközlési szolgáltatásokat: 200 000 euró,

c) a Kbt. 3. mellékletében a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatások és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatások, valamint a Kbt. 4. melléklete szerinti szolgáltatások esetében: 200 000 euró.

(5) A Kbt. 10. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, a tervpályázati eljárás lefolytatására vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár - kivéve a Kbt. XIV. fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződésekre [Kbt. 114. § (2) bekezdése] vonatkozó értékhatárt - 2012. január 1-jétől 2012. december 31-éig:

a) a (4) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott értékhatárok, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül sor,

b) a (4) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott értékhatárok minden olyan tervpályázati eljárás esetében, amelynek pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege eléri vagy meghaladja ezeket az értékhatárokat.

73. § (1) A 72. §-tól eltérően a Kbt. XIV. fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződések [Kbt. 114. § (2) bekezdése] esetén irányadó, a Kbt. 10. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott uniós közbeszerzési értékhatár 2012. január 1-jétől 2012. december 31-éig:

a) árubeszerzésre, valamint a szolgáltatás megrendelésére 400 000 euró,

b) építési beruházásra 5 000 000 euró.

(2) a Kbt. XIV. fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződések [Kbt. 114. § (2) bekezdése] esetén irányadó, a Kbt. 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a tervpályázati eljárás lefolytatására vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár 2012. január 1-jétől 2012. december 31-éig:

a) 400 000 euró, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül sor,

b) 400 000 euró, ha a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege eléri vagy meghaladja ezt az értékhatárt.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben, valamint a 72. §-ban foglalt uniós értékhatárok forintban meghatározott összegeként az Európai Unió Hivatalos Lapjában így közzétett - az Európai Bizottság által kétévente felülvizsgált - összeget kell figyelembe venni.

74. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter az állam nevében kötelezettséget vállaljon a Nemzetközi Fejlesztési Társulás (IDA) 2011. évi 227. számú 16. alapfeltöltéséről szóló határozatában szereplő 13,48 millió SDR-nek megfelelő összeg nemzeti valutában történő kifizetésére. Az államháztartásért felelős miniszternek a fizetési kötelezettséget a 2012-2020. évek közötti időszakban kell teljesíteni.

75. § (1)[52] A Kossuth tér rekonstrukciójának megvalósítására az Országgyűlés fejezetet irányító szerv vezetője kötelezettséget vállalhat a beruházás 2014. évben történő befejezésével.

(2) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a budapesti Kossuth Lajos tér teljes rekonstrukciója megvalósítása érdekében szükséges forrásokat folyamatosan, a megvalósítás ütemében biztosítsa.

(3) Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény 2. § (1) bekezdésének végrehajtásához a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény 101. § (11) bekezdésének d) pontja alapján nyújtott költségvetési támogatás maradványából a 2012. évben 3533 millió forintot a Hadigondozottak Közalapítványa a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvényben meghatározott célra használhat fel.

76. § (1) A megyei önkormányzat a Magyar Államkincstár által vezetett letéti számlára 2012. január 15-éig köteles befizetni a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján a megyei önkormányzat állam tulajdonába kerülő pénzeszközeit.

(2) A központi költségvetés az (1) bekezdés szerinti letéti számlára való utalással teljesíti az államháztartásról szóló jogszabályokban meghatározott, a költségvetési támogatások elszámolásából és felülvizsgálatából származó, a megyei önkormányzatot a 2012. évben megillető pótlólagos hozzájárulást és támogatást.

(3) Az (1) bekezdés szerinti számlán rendelkezésre álló összeg

a) a megyei önkormányzatok és az átadás-átvételt megelőzően megyei fenntartású intézmények 2011. december 31-én fennállt lejárt tartozásainak és egyéb kötelezettségeinek teljesítésére, valamint

b) a megyei önkormányzatoknak az államháztartásról szóló törvény alapján a 2011. december 31-éig járó költségvetési támogatások elszámolásából és felülvizsgálatából eredő 2012. évi befizetési, visszafizetési és esetleges kamatfizetési kötelezettségei teljesítésére

használható fel.

(4)[53]

(5)[54] A letéti számla 2012. december 27-ei egyenlege a költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet bevételét képezi.

(6)[55] A letéti számlán rendelkezésre állt összeg felhasználásáról a 2012. évi központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényben részletesen be kell számolni.

(7) Az államháztartásról szóló törvény alapján a megyei önkormányzatoknak a 2011. december 31-éig járó költségvetési támogatások elszámolásából és felülvizsgálatából eredő befizetési, visszafizetési és esetleges kamatfizetési kötelezettségei 2012. január 1-jétől az államháztartásról szóló jogszabályokban előírt beszedési megbízás útján nem érvényesíthetőek. A Kincstár a már benyújtott beszedési megbízásokat köteles visszavonni.

(8)[56] Az államháztartásért felelős miniszter

a) az (1) bekezdés szerinti letéti számla terhére - a (3) bekezdésben meghatározottakon kívüli célokra történő felhasználás érdekében - befizetési kötelezettséget írhat elő A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezetbe, és

b) az a) pont szerint befizetett összeg terhére

ba) az önkormányzatokért felelős miniszter egyetértésével a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezetben, illetve

bb) a feladatkörrel rendelkező miniszter egyetértésével a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló törvény alapján az állam által 2012. január 1-jén átvett, 2011. december 31-éig a megyei önkormányzatok fenntartásában állt intézményekkel, illetve a 2011. december 31-éig a megyei önkormányzatok részvételével működő társulások által fenntartott intézményekkel összefüggő egyes kiadások fedezetére az adott feladattal érintett és a további folyósításról gondoskodó miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében

kiadási előirányzatot és támogatási előirányzatot emelhet.

76/A. §[57] Az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter az egyes sport- és oktatási létesítmények PPP-konstrukciójának megszüntetése és a be nem fejezett létesítmények befejezése érdekében a Kormány határozatában megjelölt létesítmények tekintetében és módon kifizetéseket teljesíthet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 36. alcím, 3. PPP-konstrukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások jogcímcsoport előirányzat terhére.

76/B. §[58] Az Országgyűlés 2012. december 31-i hatállyal elengedi a fővárosi és megyei kormányhivatal ingatlanügyi szakigazgatási szerve 2011. december 31-én fennálló, a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 11. § (5) bekezdésében, a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 14. § (5) bekezdésében, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 11. § (4) bekezdésében előírt, a központi költségvetés javára történő befizetési kötelezettségből eredő együttesen 4 532 655 ezer forint tartozását.

76/C. §[59] (1) Az állam - a (2)-(7) bekezdésben és a (9) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, a (8) és (11) bekezdésben meghatározott eltérésekkel - egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást nyújt (a továbbiakban: törlesztési célú támogatás) az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó település települési önkormányzata és a többcélú kistérségi társulás (a továbbiakban együtt: támogatással érintett önkormányzat) 2012. december 12-én fennálló adósságállományának teljes visszafizetéséhez, valamint ezen adósságállomány 2012. december 28-áig számított járulékainak megfizetéséhez (a továbbiakban együtt: törlesztés). A törlesztéssel érintett adósság a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdés a)-c) pontjában foglaltaknak megfelelő - kölcsön - vagy hiteljogviszonyon hitelviszonyt megtestesítő értékpapíron, továbbá váltókibocsátáson alapuló - a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti pénzügyi intézmény felé fennálló tartozásokat foglalja magában.

(2) Nem nyújtható törlesztési célú támogatás

a) a törlesztési célú támogatással érintett adósságelemek 2012. december 12-ét követően keletkezett állománya és az ahhoz kapcsolódó járulékok törlesztésére,

b) az államháztartás központi alrendszeréből és a közvetlenül az Európai Uniótól vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozására, valamint az általános forgalmi adó vagy egyéb bevétel megelőlegezésére nevesítetten szolgáló adósságból eredő fizetési kötelezettség teljesítésére, valamint

c) a víziközmű-társulattól a támogatással érintett önkormányzat által átvett hitelből eredő fizetési kötelezettség teljesítésére.

(3) A törlesztési célú támogatással összefüggő eljárásban az állam képviseletében az államháztartásért felelős miniszter teljes jogkörrel jár el.

(4) A támogatással érintett önkormányzat az (1) bekezdés szerinti adósságelemek tőke- és járulék-összegéről 2012. december 17-éig a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül adatot szolgáltat. Az adatszolgáltatás mellékleteként a támogatással érintett önkormányzat csatolja

a) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 286. §-a szerinti hozzájárulásáról szóló döntését tartalmazó dokumentumot,

b) a hitelező vagy kölcsönnyújtó (a továbbiakban együtt: hitelező) által a törlesztendő összegről - jogviszonyonként bontásban, ezen belül megjelölve a tőke és a járulék összegét, valamint e tételek adott hitelezőre vonatkozó teljes összegét - kiállított igazolásokat,

c) az általa kezdeményezett törlesztés hitelező általi elfogadásáról szóló dokumentumot,

d) az arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy ha a támogatással érintett önkormányzat rendelkezik olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére vagy teljesítésének biztosításául szolgál, akkor e betét vagy számlakövetelés összegét - legfeljebb az ahhoz kapcsolódó adósságelem összegének mértékéig - 2012. december 28-án az állam által megjelölt számlára átutalja, és e) nyilatkozatát arról, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési eljárás alatt áll-e.

(5) A kincstár ellenőrzi a (4) bekezdés szerint csatolandó nyilatkozatok hiánytalan benyújtásának megtörténtét. Az adatokat a kincstár 2012. december 20-áig továbbítja településenkénti és hitelezőnkénti bontásban az államháztartásért felelős miniszternek. Az államháztartásért felelős miniszter a törlesztési célú támogatás folyósításáról akként gondoskodik, hogy a törlesztés végrehajtásához szükséges összeg 2012. december 28-án a hitelezők számláján rendelkezésre álljon.

(6) A támogatással érintett önkormányzat 2013. január 15-éig elszámol a kincstár felé a 2012. december 12-én ténylegesen fennálló adósságállománya és annak 2012. december 28-áig számított járuléka, valamint az ezek törlesztésére kapott törlesztési célú támogatás közötti különbséggel. Ha a felhasznált törlesztési célú támogatás összege meghaladja a törlesztés összegét, a támogatással érintett önkormányzat 2013. január 30-áig fizeti vissza az állam számára a különbözetet. A törlesztés összegétől elmaradó törlesztési célú támogatás esetén az államháztartásért felelős miniszter ezen időpontig gondoskodik a különbözet támogatással érintett önkormányzat részére történő folyósításáról.

(7) Ha a támogatással érintett önkormányzat a (6) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, a kincstár haladéktalanul beszedési megbízást nyújt be a támogatással érintett önkormányzat fizetési számlájára. Ha a benyújtott beszedési megbízás 60 napon belül nem teljesül, a kincstár a támogatással érintett önkormányzattal szemben adósságrendezési eljárás megindítását kezdeményezi. Az eljárásban a kincstár az állam képviseletében teljes jogkörrel jár el.

(8) Azon támogatással érintett önkormányzat esetében, amellyel szemben 2012. december 12-én a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvény alapján adósságrendezési eljárás van folyamatban, az állam a törlesztési célú támogatást az adósságrendezési eljárás lezárulta időpontjában fennálló és esedékessé váló kölcsön-vagy hitelviszonyt megtestesítő adósságból és váltókibocsátásból eredő fizetési kötelezettség teljesítéséhez nyújtja. Ebben az esetben az államháztartásért felelős miniszter az általa külön meghatározott adatszolgáltatás alapján, az adósságrendezési eljárás lezárultát követő 60 napon belül gondoskodik a törlesztési célú támogatás folyósításáról.

(9) Az (1) bekezdés szerinti lakosságszámot a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 2012. január 1-jei népességi adatai alapján kell megállapítani.

(10) A törlesztés teljesítésének elősegítése érdekében az államháztartásért felelős miniszter a törlesztési célú támogatásnak közvetlenül a hitelezők felé történő pénzügyi teljesítése, a törlesztési feltételek részleteinek meghatározása, a törlesztés technikai lebonyolítása és a törlesztés teljesítésére vonatkozó elszámolás elősegítése érdekében megállapodást köthet a támogatással érintett önkormányzattal és hitelezőivel.

(11) A Kormány az adósság keletkeztetés célja és az adósság felvételének egyéb körülményei alapján az (1) bekezdés szerinti törlesztési célú támogatás mértékét csökkentheti. A támogatás mértéke a csökkentést követően sem lehet kevesebb a támogatással érintett önkormányzat támogatással érintett 2012. december 12-én fennálló adósságállománya összegének 40%-ánál.

(12) Ha a támogatással érintett önkormányzatnak a törlesztési célú támogatás folyósításának időpontjában lejárt szállítói tartozása van, a törlesztési kötelezettségének a törlesztési célú támogatással érintett adóssága csökkenéséből eredő csökkenésének összegét - ha az így megtakarított összeg a jogszabályban meghatározott kötelező feladatoknak a jogszabályban meghatározott minimális színvonalú ellátásához nem szükséges - a lejárt szállítói tartozás megfizetésére fordítja, abból önként vállalt feladat kiadása nem teljesíthető. A támogatással érintett önkormányzat az e bekezdés szerinti megtakarítását más pénzeszközeitől elkülönítetten kezeli és annak felhasználását a 2013. költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendeletében hagyja jóvá.

76/D. §[60] (1) Az Országgyűlés elengedi a települési önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik, valamint a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartók (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: támogatottak) terhére a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. melléklet 14. pontja szerinti központosított támogatás vonatkozásában a késedelmes elszámolás miatt megállapított visszafizetési és kamatfizetési kötelezettséget.

(2) A kizárólag késedelmes elszámolás miatt fennálló visszafizetési és kamatfizetési kötelezettség elengedése külön hatósági döntést nem igényel.

(3) A kincstár a (2) bekezdéssel érintett támogatottak által megfizetett tőke- és kamattartozást, ha szakmai és pénzügyi elszámolásuk elfogadásra került - a támogatottak egyidejű tájékoztatása mellett - 2013. június 30-áig a támogatott részére visszautalja. A visszautalás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

(4) Ha a visszafizetési és kamatfizetési kötelezettség nem kizárólag az elszámolás késedelmes benyújtása miatt áll fent, a kincstár a finanszírozási különbözetről az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével határozatot hoz. A kincstár a határozatban megállapított visszafizetési kötelezettség és kamatfizetési kötelezettség összegét a támogatott által korábban megfizetett tőke- és kamatösszegből visszatartja.

(5) E § kizárólag az olyan támogatott esetében alkalmazható, aki az új informatikai eszközök, informatikai eszközök működtetéséhez szükséges új eszközök és akkreditált szoftverek beszerzéséhez nyújtott költségvetési támogatásával összefüggésben jogszabályban meghatározott szakmai és pénzügyi elszámolási kötelezettségének 2012. december 10-éig eleget tett.

VIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

77. § Ez a törvény 2012. január 1-jén lép hatályba, és 2015. december 31-én hatályát veszti.

78. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg:

a) a 4. § (1), (3) bekezdésben és a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott többlettámogatás igénylési feltételeit, az igénybejelentésének, megállapításának,a többlettámogatás folyósításának, elszámolásának és a felhasználás ellenőrzésének szabályait, valamint a (6) bekezdés szerinti nyilatkozatra vonatkozó további rendelkezéseket,

b) az egyedi támogatások, költségtérítések, valamint az egyéb vállalati támogatások mértékét és felhasználási szabályait,

c) a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 3. alcím, 5. Tanyafejlesztési Program jogcím-csoport, 3. alcím 13. Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei jogcím-csoport, valamint 5. alcím 8. Folyó kiadások és jövedelem-támogatások jogcím-csoport felhasználásának részletes szabályait,

d) a Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím, 30. alcím, 10. Szervezetátalakítási alap jogcím-csoport előirányzat-felhasználásának szabályait,

e) a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 33. alcím, 1. Beruházás ösztönzési célelőirányzat jogcím-csoport előirányzata felhasználásának részletes szabályait.

(2) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, hogy - az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével - a 27. § (1) bekezdése alapján létrehozott új előirányzat igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, ellenőrzésének és elszámolásának részletes szabályait az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével kiadott rendeletben állapítsa meg.

(3)[61] Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat, hogy rendeletében a 5. § (11) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott forgalmi értéktől kisebb értékhatárt határozzon meg.

(4) Felhatalmazást kapa helyi önkormányzatokért felelős miniszter, hogy a 76. § szerinti letéti számlán rendelkezésre álló összeg felhasználásának szabályait - az államháztartásért felelős miniszteregyetértésével-rendeletben állapítsa meg.

79. §[62] E törvénynek a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLXXXVII. törvénnyel megállapított 76/E. §-át a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLXXXVII. törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő és lezárt ügyekben is alkalmazni kell.

Dr. Schmitt Pál s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2011. évi CLXXXVIII. törvényhez

[63]
Cím számAl­cím számJog­cím-csop.
szám
Jog­cím számElő­ír. csop.
szám
Kie­melt előír.
szám
Cím névAl­cím névJog­cím-csop névJog­cím névElö-
ir. csop.
név
I. F E J E Z E T2012. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
I. ORSZÁGGYŰLÉS
1Országgyűlés Hivatala
1Országgyűlés hivatali szervei18 486,4
1Működési költségvetés460,0
1Személyi juttatások10 300,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 507,5
3Dologi kiadások3 947,4
5Egyéb működési célú kiadások46,2
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások354,4
2Felújítás1 790,6
2Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára694,1
1Működési költségvetés5,0
1Személyi juttatások402,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó102,6
3Dologi kiadások191,8
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások2,7
4Fejezeti kezelésű előirányzatok
3Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai73,073,0
4A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma
2Magyar Nemzeti Kisebbségek Európai Érdekképviseletéért48,048,0
Alapítvány támogatása
8Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai
1Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai73,073,0
3Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai73,073,0
9Országház épülete előtti felszín alatti parkoló építése0,00,0
10Látogatóközpont kialakítása0,00,0
11A Kossuth tér rekonstrukciója2 400,02 400,0
12Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék217,2217,2
1 - 4. cím összesen:22 529,7465,022 064,7
5Közbeszerzési Hatóság
1Közbeszerzési Hatóság408,1
1Működési költségvetés1 023,0
1Személyi juttatások589,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó159,1
3Dologi kiadások638,1
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások44,7
21Fejezeti kezelésű előirányzatok Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék12,612,6
5. cím összesen:1 443,71 023,0420,7
8Pártok támogatása
1Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
1FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség1 055,0
2Magyar Szocialista Párt521,3
[64]
Cím számAl­cím számJog­cím-csop. számJog­cím számElő-ir. csop. számKie­melt elöir. számCím névAl­cím névJog­cím-csop. névJog­cím névElö-
ir. csop.
név
I. F E J E Z E T2012. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
3Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt448,0
4Lehet más a politika249,2
5Kereszténydemokrata Néppárt232,6
2Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
4Magyar Demokrata Fórum42,8
9Pártalapítványok támogatása
1Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány611,7
2Táncsics Mihály Alapítvány259,8
3Gyarapodó Magyarországért Alapítvány211,3
4Ökopolisz Alapítvány80,4
5Barankovics István Alapítvány69,4
6Antall József Alapítvány28,3
8 - 9. cím összesen:3 809,8
10Közszolgálati hozzájárulás61 800,0
11Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék3 000,0
10 - 11. cím összesen:64 800,0
20Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
1Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
1Működési költségvetés9 792,6
1Személyi juttatások5 689,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 395,7
3Dologi kiadások2 181,8
5Egyéb működési célú kiadások301,3
2Felhalmozási költségvetés0,5
1Intézményi beruházási kiadások251,9
3Kölcsönök119,6146,6
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék307,4307,4
20. cím összesen:10 247,110 247,1
21Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság390,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások251,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó67,9
3Dologi kiadások60,8
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások10,0
21Fejezeti kezelésű előirányzatok Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék12,112,1
21. cím összesen:402,4402,4
I. fejezet összesen:103 232,711 735,122 887,8
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
1Köztársasági Elnöki Hivatal941,7
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog- Jog-
cím- cím
csop. név
név
Elő-
ir.
csop.
név
II. F E J E Z E T2012. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások419,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó113,2
3Dologi kiadások367,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások37,0
2Felújítás3,0
3Kölcsönök2,0
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Célelőirányzatok
1Állami kitüntetések292,1292,1
3Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék29,129,1
II. fejezet összesen:1 262,91 262,9
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
1Alkotmánybíróság1 690,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 048,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó290,6
3Dologi kiadások291,2
21Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
60,0
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék49,549,5
III. fejezet összesen:1 739,61 739,6
IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA
1Alapvető Jogok Biztosának Hivatala1 164,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások766,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó206,9
3Dologi kiadások188,6
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások3,1
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék36,036,0
IV. fejezet összesen:1 200,91 200,9
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
1Állami Számvevőszék7 003,9
1Működési költségvetés18,0
1Személyi juttatások4 670,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 247,3
3Dologi kiadások951,0
2Felhalmozási költségvetés2,0
1Intézményi beruházási kiadások133,0
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
V. F E J E Z E T2012. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Felújítás21,9
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék216,6216,6
V. fejezet összesen:7 240,520,07 220,5
VI. BÍRÓSÁGOK
1Bíróságok72 485,3
1Működési költségvetés2 258,0
1Személyi juttatások51 379,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó12 742,1
3Dologi kiadások9 866,5
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások704,8
2Felújítás50,0
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
1Pest megyei bíróság épület rekonstrukció1 000,01 000,0
2Bírósági eljárások gyorsításához kapcsolódó bírósági titkári
létszámbővítés
475,0475,0
3Bírósági eljárások gyorsításához kapcsolódó bírósági ügyintéző
létszámbővítés
527,8527,8
4Új kerületi bíróság kialakítása1 000,01 000,0
5Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék2 068,12 068,1
VI. fejezet összesen:79 814,22 258,077 556,2
VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE
1Ügyészségek35 751,0
1Működési költségvetés33,6
1Személyi juttatások24 412,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó6 404,8
3Dologi kiadások4 095,0
5Egyéb működési célú kiadások5,0
2Felhalmozási költségvetés7,9
1Intézményi beruházási kiadások834,9
2Felújítás30,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások10,0
3Kölcsönök46,046,0
3Fejezeti kezelésű előirányzatok
3EU tagságból eredő feladatok29,029,0
4Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata30,030,0
5Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék972,1972,1
VIII. fejezet összesen:36 869,687,536 782,1
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS HELYBEN MARADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA
1A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott
személyi jövedelemadó
113 117,4
2A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának
mérséklése
91 707,6
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
IX. F E J E Z E T2012. évi előirányzat
névnévKiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
3Normatív hozzájárulások
1Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és44 646,0
kulturális feladatai
2Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok5 400,0
3Körjegyzőség működése4 205,0
4Fővárosi önkormányzat igazgatási, sport- és kulturális feladatai955,5
5Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok814,2
6Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása144,8
7Építésügyi igazgatási feladatok2 871,6
8Üdülőhelyi feladatok9 437,0
9Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése167,5
10Pénzbeli szociális juttatások58 401,2
11Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai39 246,4
12Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi21 513,6
ellátások
13Közoktatási hozzájárulások290 203,4
4Központosított előirányzatok82 698,2
5A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
1Helyi önkormányzatokat megillető tartalékok
1Önkormányzati fejezeti tartalék1 777,7
2Megyei önkormányzati tartalék1 500,0
2Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok24 932,0
támogatása
3A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok100,0
adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes
kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja
6A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott11 885,4
előadó-művészeti szervezetek támogatása
7Normatív, kötött felhasználású támogatások
1Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz43 464,4
2Egyes szociális feladatok támogatása136 069,1
3A többcélú kistérségi társulások támogatása31 431,5
8Címzett és céltámogatások350,0
9Vis maior támogatás8 000,0
10A megyei önkormányzatok működésének támogatása4 891,3
11Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék12 000,0
IX. fejezet összesen:1 041 930,8
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI
MINISZTÉRIUM
1Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása8 709,0
1Működési költségvetés516,0
1Személyi juttatások5 888,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 509,7
3Dologi kiadások1 788,3
5Egyéb működési célú kiadások6,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások32,5
3Kölcsönök3,03,0
2Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
[65]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
X. F E J E Z E T2012. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1Működési költségvetés3 648,0
1Személyi juttatások1 411,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó351,0
3Dologi kiadások1 397,7
5Egyéb működési célú kiadások55,6
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások399,5
2Felújítás32,5
3Egyenlő Bánásmód Hatóság108,8
1Működési költségvetés3,0
1Személyi juttatások68,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó18,3
3Dologi kiadások25,1
5Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatal
20 605,9
1Működési költségvetés8 923,6
1Személyi juttatások2 1 84,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó577,0
3Dologi kiadások24 294,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások2 387,3
2Felújítás86,6
8Fővárosi, megyei kormányhivatalok és Megyei
intézményfenntartó szervek, átvett intézmények
1Fővárosi, megyei kormányhivatalok74 812,8
1Működési költségvetés33 830,2
1Személyi juttatások71 780,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó19 103,7
3Dologi kiadások17 028,0
5Egyéb működési célú kiadások2,5
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások494,6
2Felújítás221,3
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,9
3Kölcsönök11,0
2Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények100 049,0
1Működési költségvetés36 487,1
1Személyi juttatások78 133,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó20 893,9
3Dologi kiadások30 360,5
4Ellátottak pénzbeli juttatásai3 288,4
5Egyéb működési célú kiadások3 859,7
3Esztergom Város Önkormányzatától állami fenntartásba vett
intézmények
1 980,5
1Működési költségvetés72,0
1Személyi juttatások1 217,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó328,8
3Dologi kiadások499,6
5Egyéb működési célú kiadások6,5
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
iir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
X. F E J E Z E T2012. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
9Kutatóintézetek2 402,6
1Működési költségvetés1 534,5
1Személyi juttatások2 028,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó462,4
3Dologi kiadások1 231,6
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások215,0
12Balassi Intézet3 725,7
1Működési költségvetés790,5
1Személyi juttatások2 330,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó510,2
3Dologi kiadások1 365,8
4Ellátottak pénzbeli juttatásai220,0
5Egyéb működési célú kiadások31,4
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások58,0
13Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi
Szolgálata
356,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások214,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó50,2
3Dologi kiadások87,8
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások4,0
14Türr István Képző és Kutató Intézet1 013,3
1Működési költségvetés3 483,8
1Személyi juttatások1 575,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó424,0
3Dologi kiadások2 379,1
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások116,7
2Felújítás2,0
15Wekerle Sándor Alapkezelő1 098,9
1Működési költségvetés687,5
1Személyi juttatások442,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó102,1
3Dologi kiadások452,4
5Egyéb működési célú kiadások687,5
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások101,8
16Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezelő
Központ
914,8
1Működési költségvetés34,0
1Személyi juttatások166,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó50,7
3Dologi kiadások64,1
5Egyéb működési célú kiadások560,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások107,8
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
X. F E J E Z E T2012. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
17Nemzeti Közszolgálati Egyetem2 938,4
1Működési költségvetés1 831,2
1Személyi juttatások2 496,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó621,2
3Dologi kiadások1 450,7
4Ellátottak pénzbeli juttatásai146,6
5Egyéb működési célú kiadások10,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások45,0
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Célelőirányzatok
1KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok503,7503,7
támogatása
7Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események400,0400,0
támogatása
10Közép-kelet európai regionális együttműködés 2012100,0100,0
17A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított120,0120,0
kártalanítás
18Jogi segítségnyújtás115,0115,0
19Kárpát-medencei Magyar Jogsegély Szolgálat50,050,0
27Nemzetközi kötelezettségek teljesítése22,022,0
31Időközi és kisebbségi választások lebonyolítása90,090,0
3Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
4Európai Területi Társulások támogatása141,0141,0
7Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és823,5823,5
feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás
14Nemzeti Együttműködési Alap3 380,03 380,0
21Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásért210,0210,0
Közalapítvány támogatása
22Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény170,0170,0
Közalapítvány
23Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért150,0150,0
4Határon túli magyarok programjainak támogatása
3Nemzetpolitikai tevékenység támogatása1 466,41 466,4
5Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
1Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyűjtemények,
közművelődési intézmények, kulturális programok)
1Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények750,0750,0
támogatása
2Egyházi kulturális programok támogatása50,050,0
2Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása
1Hittanoktatás támogatása3 100,03 100,0
2Egyházi oktatási programok támogatása (Templom és Iskola)200,0200,0
3Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezés és kiegészítése10 580,010 580,0
4Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék16 950,016 950,0
5Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások
1Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő1 600,01 600,0
egyházi személyek jövedelempótléka
2Egyházi szórványprogramok támogatása200,0200,0
3Hátrányos helyzetű kistelepülések felzárkózása egyházi komplex200,0200,0
programjainak támogatása (Testi és lelki kenyér)
7Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások1 350,01 350,0
[66]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
X. F E J E Z E T2012. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
6Nemzetiségi támogatások617,1617,1
7Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása
1Bolgár Országos Önkormányzat és Média43,743,7
2Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média44,944,9
3Országos Horvát Önkormányzat és Média144,5144,5
4Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média214,1214,1
5Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média89,689,6
6Országos Cigány Önkormányzat és Média267,2267,2
7Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat és Média47,047,0
8Országos Örmény Önkormányzat és Média42,542,5
9Országos Szlovák Önkormányzat és Média128,0128,0
10Országos Szlovén Önkormányzat és Média64,064,0
11Szerb Országos Önkormányzat és Média78,778,7
12Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat és Média36,136,1
13Ukrán Országos Önkormányzat és Média36,236,2
8Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott
intézmények támogatása
1Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények28,628,6
támogatása
2Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által12,512,5
fenntartott intézmények támogatása
3Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények55,055,0
támogatása
4Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által73,273,2
fenntartott intézmények támogatása
5Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által19,719,7
fenntartott intézmények támogatása
6Országos Cigány Önkormányzat által fenntartott intézmények78,678,6
támogatása
7Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott18,618,6
intézmények támogatása
8Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények7,07,0
támogatása
9Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények115,8115,8
támogatása
10Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények21,921,9
támogatása
11Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények54,754,7
támogatása
12Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott7,87,8
intézmények támogatása
13Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények8,08,0
támogatása
9Társadalmi felzárkózást segítő programok
4Roma kultúra támogatása60,060,0
5Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő600,0600,0
programok, szakkollégiumok
6Felzárkózás-politika koordinációja300,0300,0
7Roma ösztöndíj programok2 223,12 223,1
25Fejezeti általános tartalék150,0150,0
1 - 20. cím összesen:358 970,791 844,4267 126,3
21Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
1Kormányzati Ellenőrzési Hivatal932,6
[67]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
X. F E J E Z E T2012. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1Működési költségvetés3,0
1Személyi juttatások592,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó151,7
3Dologi kiadások191,8
21. cím összesen:935,63,0932,6
24Céltartalékok
2Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja,
gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi segélyben
részesülők kompenzációja
64 000,0
3Különféle kifizetések5 000,0
4Munkáltatók adórendszer átalakítása miatti támogatása21 000,0
25Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése5 790,5
26Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása1 520,0
27Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék2 500,0
X. fejezet összesen:459 716,891 847,4268 059,9
XI. MINISZTERELNÖKSÉG
1Miniszterelnökség2 546,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 530,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó430,1
3Dologi kiadások563,1
5Egyéb működési célú kiadások7,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások15,0
3Kölcsönök12,012,0
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Kormányfői protokoll500,0500,0
3Fejezeti általános tartalék150,0150,0
5Konzultációk
1Konzultációk kiadásai700,0700,0
6Ifjúsági rendezvények támogatása100,0100,0
7Nemzeti Sírkert gondozása52,252,2
1 - 2. cím összesen:4 060,312,04 048,3
3Rendkívüli kormányzati intézkedések100 000,0
4Országvédelmi Alap170 000,0
XI. fejezet összesen:274 060,312,04 048,3
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása5 639,7
1Működési költségvetés125,0
1Személyi juttatások3 489,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó944,8
3Dologi kiadások1 231,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások104,2
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XII. F E J E Z E T2012. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
3Kölcsönök5,0
2Szakigazgatási intézmények
1Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal5 233,4
1Működési költségvetés5 023,5
1Személyi juttatások4 347,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 173,7
3Dologi kiadások4 736,2
2Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal127,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások66,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó17,8
3Dologi kiadások40,8
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások2,8
3Földmérési és Távérzékelési Intézet
1Működési költségvetés1 595,3
1Személyi juttatások856,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó231,2
3Dologi kiadások508,0
4Állami Ménesgazdaság233,6
1Működési költségvetés126,8
1Személyi juttatások98,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó26,6
3Dologi kiadások242,4
2Felhalmozási költségvetés7,2
5Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal9 595,8
1Működési költségvetés50,0
1Személyi juttatások3 715,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 003,2
3Dologi kiadások3 570,6
5Egyéb működési célú kiadások1 308,7
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások47,9
6Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei3 755,4
1Működési költségvetés1 374,7
1Személyi juttatások3 128,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó842,5
3Dologi kiadások1 246,8
2Felhalmozási költségvetés87,7
7Közművelődési intézmények435,8
1Működési költségvetés98,4
1Személyi juttatások348,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó94,8
3Dologi kiadások90,5
8Agrárkutató intézetek1 380,9
1Működési költségvetés1 171,5
1Személyi juttatások1 706,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó452,0
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XII. F E J E Z E T2012. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
3Dologi kiadások481,8
2Felhalmozási költségvetés87,7
9Agrármarketing-Centrum1 162,1
1Működési költségvetés11,0
1Személyi juttatások117,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó31,8
3Dologi kiadások1 023,7
10Génmegőrzési Intézmények526,0
1Működési költségvetés171,2
1Személyi juttatások353,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó95,5
3Dologi kiadások248,1
12Országos Meteorológiai Szolgálat564,0
1Működési költségvetés1 098,0
1Személyi juttatások795,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó214,6
3Dologi kiadások601,3
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások54,0
3Kölcsönök3,0
13Nemzeti Környezetügyi Intézet1 043,4
1Működési költségvetés272,5
1Személyi juttatások761,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó205,6
3Dologi kiadások340,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások9,0
14Nemzeti park igazgatóságok2 391,1
1Működési költségvetés3 725,5
1Személyi juttatások2 473,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó669,3
3Dologi kiadások2 456,6
2Felhalmozási költségvetés30,5
1Intézményi beruházási kiadások548,2
15Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek3 521,6
1Működési költségvetés2 807,4
1Személyi juttatások4 125,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 116,5
3Dologi kiadások886,1
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások200,7
17Nemzeti Földalapkezelő Szervezet1 128,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások712,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó192,2
3Dologi kiadások174,4
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások50,0
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XII. F E J E Z E T2012. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
18VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet124,2
1Működési költségvetés281,5
1Személyi juttatások126,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó37,5
3Dologi kiadások242,0
19Agrárgazdasági Kutató Intézet646,5
1Működési költségvetés95,0
1Személyi juttatások465,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó135,0
3Dologi kiadások141,5
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
5Regionális viziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a18,818,8
pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő
9Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése18,818,8
19Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása42,442,4
20Ivóvíz-minőség javító program84,884,8
2Környezetvédelmi célelőirányzatok
9Természetvédelmi kártalanítás94,294,2
10Természetvédelmi pályázatok támogatása23,523,5
11Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása15 180,015 180,0
13Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása1 200,01 200,0
14Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi138,0138,0
Program megvalósításában
21Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével80,080,0
kapcsolatos kiadások
3Agrár célelőirányzatok
2Agrárkutatás támogatása153,6153,6
3Magán és egyéb jogi személyek kártérítése11,211,2
4Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása20,720,7
5Tanyafejlesztési Program1 500,01 500,0
8Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési200,0200,0
programok megvalósításában
10Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása79,079,0
13Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei500,0500,0
16Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak58,558,5
támogatása
19Állami génmegőrzési feladatok támogatása176,7176,7
20Hegyközségek Nemzeti Tanácsa179,2179,2
22Bormarketing és minőség-ellenőrzés1 500,01 500,0
25Nemzetközi Szervezetek tagsági díjai258,6258,6
4Uniós programok kiegészítő támogatása
6Méhészeti Nemzeti Program560,0560,0
7Igyál tejet program1 200,01 200,0
8Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása1 833,01 833,0
9Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának1 680,01 680,0
támogatása
10Uniós Programok ÁFA fedezete910,3910,3
11Iskolagyümölcs program511,0511,0
12Nemzeti Diverzifikációs Program2 704,32 704,3
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XII. F E J E Z E T2012. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
5Nemzeti támogatások
3Állattenyésztési feladatok906,3906,3
6Nemzeti Erdőprogram
3Erdőfelújítás243,9243,9
4Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás237,8237,8
5Fenntartható erdőgazdálkodás támogatása53,353,3
7Fejlesztési típusú támogatások96,496,4
8Folyó kiadások és jövedelem-támogatások51 000,051 000,0
10Nemzeti agrár kárenyhítés4 000,02 000,02 000,0
11Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása30,030,0
6Állat- és növénykártalanítás1 000,01 000,0
7Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások1 300,01 300,0
11Vidékfejlesztési és halászati programok
2Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)
1I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat
versenyképességének javítása
105 337,476 463,128 874,3
2II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése78 005,761 599,316 406,4
3III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a
diverzifikáció ösztönzése
30 671,121 675,68 995,5
4IV. tengely: Leader programok7 377,65 512,21 865,4
5Technikai segítségnyújtás6 000,04 437,01 563,0
3Halászati Operatív Program
1Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra
termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely)
2 868,12 151,1717,0
2Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely)625,0468,7156,3
3Technikai segítségnyújtás (V. tengely)106,980,226,7
14Fejezeti általános tartalék130,4130,4
15Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék5 500,05 500,0
XII. fejezet összesen:382 164,5194 135,6188 028,9
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1Honvédelmi Minisztérium
1Honvédelmi Minisztérium igazgatása5 029,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 454,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó910,4
3Dologi kiadások657,1
5Egyéb működési célú kiadások7,1
2Egyéb HM szervezetek12 747,0
1Működési költségvetés50,0
1Személyi juttatások3 967,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó986,7
3Dologi kiadások7 387,1
5Egyéb működési célú kiadások300,6
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások135,4
2Felújítás20,0
3Kölcsönök100,0100,0
3HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal56 172,7
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIII. F E J E Z E T2012. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1Működési költségvetés730,0
1Személyi juttatások2 203,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó421,1
3Dologi kiadások53 958,2
5Egyéb működési célú kiadások6,8
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások125,3
2Felújítás187,7
2Magyar Honvédség
1Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei18 367,6
1Működési költségvetés115,0
1Személyi juttatások12 502,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 997,6
3Dologi kiadások2 939,2
5Egyéb működési célú kiadások40,3
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások3,0
3Kölcsönök200,0200,0
2MH ÖHP és alárendelt szervezetei92 643,8
1Működési költségvetés3 500,0
1Személyi juttatások54 766,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó12 399,5
3Dologi kiadások24 808,7
5Egyéb működési célú kiadások240,5
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások3 090,9
2Felújítás688,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások150,0
3Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat10 319,7
1Működési költségvetés20,0
1Személyi juttatások5 811,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 376,9
3Dologi kiadások3 088,8
5Egyéb működési célú kiadások14,8
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások48,0
6MH Honvédkórház4 609,5
1Működési költségvetés16 385,0
1Személyi juttatások12 312,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó3 040,4
3Dologi kiadások5 585,9
5Egyéb működési célú kiadások30,8
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások25,2
8Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
5Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok400,0200,0200,0
2Ágazati célelőirányzatok
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIII. F E J E Z E T2012. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1Válságkezelő és békeműveletek keretében felajánlott alegységek (NRF és Battle Group)100,0100,0
3Társadalmi szervek támogatása
6Társadalmi szervek pályázati támogatása27,027,0
19Társadalmi szervek támogatása141,0141,0
5Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása1 210,21 210,2
25Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához3 689,03 689,0
39Alapítványok, közalapítványok támogatása
2MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok
támogatása
53,753,7
40Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések
1Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez5 626,45 626,4
2Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi
alapjaihoz
500,8500,8
41Nemzetközi egyezményekben előírt kötelezettségek alapján
kötendő közoktatási megállapodás feladatai
21,021,0
3Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék1 000,01 000,0
XIII. fejezet összesen:233 758,821 300,0212 458,8
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
1Belügyminisztérium igazgatása3 845,8
1Működési költségvetés25,5
1Személyi juttatások2 444,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó569,2
3Dologi kiadások815,1
5Egyéb működési célú kiadások8,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások34,7
2Nemzeti Védelmi Szolgálat3 525,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 415,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó630,3
3Dologi kiadások448,8
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások30,9
4Terrorelhárítási Központ10 410,5
1Működési költségvetés123,0
1Személyi juttatások5 594,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 526,0
3Dologi kiadások1 900,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások1 113,4
2Felújítás400,0
5Büntetés-végrehajtás48 425,5
1Működési költségvetés2 607,6
1Személyi juttatások24 992,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó5 645,3
3Dologi kiadások19 924,2
4Ellátottak pénzbeli juttatásai2,7
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIV. F E J E Z E T2012. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
5Egyéb működési célú kiadások2,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások309,2
2Felújítás157,7
3Kölcsönök108,0108,0
6BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság408,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások242,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó60,0
3Dologi kiadások106,2
7Rendőrség222 660,4
1Működési költségvetés4 509,6
1Személyi juttatások155 742,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó39 879,0
3Dologi kiadások29 784,3
5Egyéb működési célú kiadások811,2
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások366,0
2Felújítás587,0
8Alkotmányvédelmi Hivatal6 990,1
1Működési költségvetés27,4
1Személyi juttatások4 789,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 304,6
3Dologi kiadások867,3
5Egyéb működési célú kiadások0,3
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások55,5
3Kölcsönök20,020,0
9Nemzetbiztonsági Szakszolgálat15 321,7
1Működési költségvetés147,6
1Személyi juttatások9 292,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 417,3
3Dologi kiadások2 232,8
5Egyéb működési célú kiadások0,4
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások1 505,0
5Lakástámogatás20,9
3Kölcsönök23,023,0
10Nemzeti Információs és Bűnügyi Elemző Központ196,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások86,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó25,4
3Dologi kiadások64,5
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások19,6
11Információs Hivatal7 670,7
1Működési költségvetés50,0
1Személyi juttatások3 736,7
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIV. F E J E Z E T2012. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó927,8
3Dologi kiadások2 825,6
2Felhalmozási költségvetés42,9
1Intézményi beruházási kiadások225,1
2Felújítás18,4
5Lakástámogatás30,0
3Kölcsönök21,921,9
12Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság47 450,2
1Működési költségvetés3 721,5
1Személyi juttatások34 470,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó9 123,6
3Dologi kiadások7 014,5
5Egyéb működési célú kiadások18,4
2Felhalmozási költségvetés3 800,0
1Intézményi beruházási kiadások3 738,2
2Felújítás606,7
13Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal5 725,7
1Működési költségvetés104,4
1Személyi juttatások2 663,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó726,8
3Dologi kiadások2 217,8
4Ellátottak pénzbeli juttatásai78,0
5Egyéb működési célú kiadások90,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások54,0
15Nemzetközi Oktatási Központ536,3
1Működési költségvetés414,5
1Személyi juttatások309,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó90,5
3Dologi kiadások537,7
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások5,0
2Felújítás8,0
17Vízügyi Igazgatóságok8 457,0
1Működési költségvetés2 921,8
1Személyi juttatások7 402,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 998,8
3Dologi kiadások1 863,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások114,2
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Ágazati célfeladatok
2Energia-racionalizálás84,984,9
5Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése100,0100,0
27Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok
megvalósításához kapcsolódó kiadások
160,0110,050,0
34Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok100,0100,0
35Ártéri lakóingatlanok kiváltása Ipolytarnóc településen50,050,0
46Építésügyi feladatok550,0550,0
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIV. F E J E Z E T2012. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
47Az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás
Működtetése
150,0150,0
48Vízkárelhárítási művek fejlesztési feladatai211,9211,9
49Vízkárelhárítási művek fenntartása800,0800,0
50Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás260,0260,0
51Vízügyi feladatok támogatása226,0226,0
2Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása
1Alapítványok támogatása
1Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása180,0180,0
2Társadalmi önszerveződések támogatása
3Országos Polgárőr Szövetség700,0700,0
5Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása220,0100,0120,0
11Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása150,0150,0
3Beruházás
5Hivatásos állomány lakáscélú beruházása128,0128,0
9Szolidaritási programok
1Európai Menekültügyi Alap451,8317,5134,3
2Integrációs Alap601,7419,5182,2
3Visszatérési Alap344,5246,997,6
4Külső Határok Alap2 931,02 094,2836,8
5Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek242,2238,73,5
6Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék40,040,0
10Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása2 000,02 000,0
11Duna Művész Együttesek támogatása250,0250,0
12Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék3 000,03 000,0
XIV. fejezet összesen:414 225,222 280,4391 944,8
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
1Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása6 814,4
1Működési költségvetés839,2
1Személyi juttatások5 109,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 366,0
3Dologi kiadások957,9
5Egyéb működési célú kiadások102,3
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások80,1
3Kölcsönök38,3
2Nemzeti Innovációs Hivatal1 207,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások606,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó163,8
3Dologi kiadások432,3
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások5,0
3Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal354,6
1Működési költségvetés3 090,3
1Személyi juttatások1 047,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó264,3
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XV. F E J E Z E T2012. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
3Dologi kiadások2 028,8
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások80,0
2Felújítás24,1
4Nemzeti Munkaügyi Hivatal3 776,9
1Működési költségvetés919,7
1Személyi juttatások1 774,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó478,3
3Dologi kiadások2 083,1
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások352,5
2Felújítás2,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások5,6
8Magyar Államkincstár16 349,2
1Működési költségvetés5 644,1
1Személyi juttatások12 792,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó3 596,7
3Dologi kiadások4 439,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások759,9
2Felújítás383,7
3Kölcsönök21,8
9Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal1 185,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások630,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó170,1
3Dologi kiadások265,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások120,0
14Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság921,8
1Működési költségvetés18,8
1Személyi juttatások531,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó146,7
3Dologi kiadások222,4
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások40,0
16Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság385,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások281,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó79,9
3Dologi kiadások23,8
17Nemzeti Külgazdasági Hivatal2 162,8
1Működési költségvetés98,0
1Személyi juttatások975,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó263,2
3Dologi kiadások941,7
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások60,0
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XV. F E J E Z E T2012. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
3Kölcsönök20,0
25Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Ágazati célelőirányzatok
5Kárrendezési célelőirányzat
1Függő kár kifizetés410,0410,0
2Járadék kifizetés3 550,03 550,0
3Tőkésítésre kifizetés40,040,0
12Általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás díja81,581,5
33ÁBPE Módszertani és Képzési Központ működtetése10,010,0
51Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat1 180,01 180,0
6Kutatási és technológia feladatok
4Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének
támogatása
662,6662,6
14Társadalmi szervezetek címzett támogatása
1Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása
1Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő
békéltető testületek támogatása
400,0400,0
2Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása90,090,0
5Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok70,070,0
30Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
1Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi
törvény alapján
15,215,2
2Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő
feladatok
2 163,22 163,2
3Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási
ágazati feladatok
20,120,1
9Nemzetgazdasági programok1 124,51 124,5
10Szervezetátalakítási alap2 000,02 000,0
11ClusterCOOP program támogatása23,023,0
35MKIK támogatása500,0500,0
36Ipartestületek Országos Szövetség45,045,0
43Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása389,6389,6
44Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése400,0400,0
46Magán és egyéb jogi személyek kártérítése520,0520,0
47Kötött segélyhitelezés585,2585,2
50Fejezeti általános tartalék150,0150,0
51Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék3 000,03 000,0
XV. fejezet összesen:61 197,910 610,150 587,8
XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
1Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása120 967,9
1Működési költségvetés2 279,8
1Személyi juttatások70 390,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó18 394,0
3Dologi kiadások27 725,5
5Egyéb működési célú kiadások35,1
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások6 007,8
2Felújítás560,0
5Lakástámogatás134,4
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XVI. F E J E Z E T2012. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Bűnügyi Főigazgatóság6 951,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 627,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 176,9
3Dologi kiadások1 147,5
3Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet1 753,2
1Működési költségvetés295,9
1Személyi juttatások1 152,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó291,9
3Dologi kiadások604,5
XVI. fejezet összesen:132 248,22 575,7129 672,5
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása7 066,2
1Működési költségvetés2 002,0
1Személyi juttatások3 623,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó941,4
3Dologi kiadások4 502,9
3Kölcsönök11,011,0
2Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium56,0
1Működési költségvetés84,0
1Személyi juttatások74,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó20,3
3Dologi kiadások45,4
3Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet835,9
1Működési költségvetés513,3
1Személyi juttatások324,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó82,9
3Dologi kiadások942,3
4Országos Atomenergia Hivatal17,2
1Működési költségvetés2 166,1
1Személyi juttatások680,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó180,6
3Dologi kiadások1 301,2
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások21,2
5Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
1Működési költségvetés2 478,0
1Személyi juttatások776,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó199,5
3Dologi kiadások1 201,0
5Egyéb működési célú kiadások302,1
2Felhalmozási költségvetés1,5
6Magyar Energia Hivatal
1Működési költségvetés3 400,0
1Személyi juttatások740,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó193,4
3Dologi kiadások2 403,2
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XVII. F E J E Z E T2012. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
5Egyéb működési célú kiadások15,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások45,0
2Felújítás2,4
3Kölcsönök2,41,5
7Nemzeti Közlekedési Hatóság
1Működési költségvetés27 420,0
1Személyi juttatások2 624,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó655,0
3Dologi kiadások23 095,4
4Ellátottak pénzbeli juttatásai0,2
2Felhalmozási költségvetés5,0
1Intézményi beruházási kiadások964,2
2Felújítás100,0
3Kölcsönök4,018,5
8Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
1Működési költségvetés93 012,5
1Személyi juttatások931,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó253,9
3Dologi kiadások75 498,0
5Egyéb működési célú kiadások2 430,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások332,5
2Felújítás11 562,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2 000,0
3Kölcsönök4,0
9MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok
1Működési költségvetés1 405,0
1Személyi juttatások700,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó189,0
3Dologi kiadások506,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások10,0
10Közlekedésbiztonsági Szervezet470,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások257,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó71,4
3Dologi kiadások133,8
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások7,2
11Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség445,2
1Működési költségvetés10,0
1Személyi juttatások322,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó81,5
3Dologi kiadások41,6
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások10,0
12Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság8 041,5
[68]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XVII. F E J E Z E T2012. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1Működési költségvetés2 206,2
1Személyi juttatások1 895,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó554,4
3Dologi kiadások6 694,8
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások948,5
2Felújítás150,0
3Kölcsönök5,0
14Állami Földtani és Geofizikai Kutató Intézetek
1Magyar Állami Földtani Intézet335,4
1Működési költségvetés225,6
1Személyi juttatások335,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó86,9
3Dologi kiadások138,5
2Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet286,9
1Működési költségvetés153,1
1Személyi juttatások260,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó63,3
3Dologi kiadások116,0
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
31Kormányzati beruházások
2Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások4 000,04 000,0
3Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés4 000,04 000,0
6Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása3 200,13 200,1
7Ferenciek tere és Kossuth Lajos utca rekonstrukciója1 500,01 500,0
32Közlekedési ágazati programok
1A közösségi közlekedés összehangolása516,5516,5
5TEN-T projektek2 169,9354,01 815,9
6Belvízi hajózási alapprogram0,10,1
7Ferihegyi út meghosszabbítása900,0900,0
8Győri útfejlesztési beruházáshoz kapcsolódó kompenzációs100,0100,0
intézkedések
33Hazai fejlesztési programok
1Beruházás ösztönzési célelőirányzat13 420,013 420,0
2Turisztikai célelőirányzat11 085,011 085,0
3Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat2 336,02 336,0
4Területfejlesztési célelőirányzat1 204,21 204,2
34Infokommunikációs ágazati programok és kormányzati informatikai
rendszerek
1Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció14 528,214 528,2
2Digitális megújulás és kapcsolódó feladatok61,461,4
35Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok
1Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás370,0370,0
2Energetikai célú feladatok50,050,0
3Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat1 955,91 955,9
36PPP programok
1Autópálya rendelkezésre állási díj99 308,099 308,0
2Oktatási, kulturális és sport PPP programok21 061,321 061,3
3PPP-konstrukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások15 000,015 000,0
37Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása
[69]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XVII. F E J E Z E T2012. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1ESZA Nonprofit Kft. támogatása157,6157,6
2Energia Központ Nonprofit Kft. támogatása180,0180,0
3ÉMI Nonprofit Kft. támogatása255,0255,0
4Puskás Tivadar Közalapítvány támogatása300,0300,0
38Egyéb feladatok
1Nemzetközi tagdíjak163,3163,3
3Kormányzati szakpolitikai feladatok1 540,01 540,0
39Fejezeti általános tartalék450,0450,0
40Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék4 000,04 000,0
41EU Önerő Alap50 000,050 000,0
1 - 20. cím összesen:406 480,3135 467,3271 013,0
21Vállalkozások folyó támogatása
1Egyedi támogatások, ellentételezések
2Bányabezárás1 000,0
3A helyközi személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése182 814,0
4A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése47 000,0
24K-600 hírrendszer működtetésére55,0
25Peres ügyek800,0
XVII. fejezet összesen:638 149,3135 467,3271 013,0
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
1Külügyminisztérium központi igazgatása6 162,6
1Működési költségvetés209,3
1Személyi juttatások3 733,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó991,6
3Dologi kiadások1 519,4
5Egyéb működési célú kiadások55,3
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások60,0
3Kölcsönök68,056,0
2Külképviseletek igazgatása31 857,1
1Működési költségvetés5 966,6
1Személyi juttatások19 258,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó5 199,0
3Dologi kiadások13 255,7
5Egyéb működési célú kiadások20,0
2Felhalmozási költségvetés410,0
1Intézményi beruházási kiadások500,3
3Kölcsönök112,6112,6
3Magyar Külügyi Intézet174,2
1Működési költségvetés2,0
1Személyi juttatások73,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó21,2
3Dologi kiadások51,6
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások30,0
5Fejezeti kezelésű előirányzatok
6Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XVIII. F E J E Z E T2012. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások7 207,57 207,5
2Európai uniós befizetések5 755,85 755,8
9Állami Protokoll
1Államfői Protokoll kiadásai251,2251,2
14Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatása
1Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása117,0117,0
2Egyéb civil szervezetek támogatása15,015,0
5Népirtás Megelőzési Központ támogatása10,010,0
6Külföldi magyar emlékek megőrzése5,05,0
7Finn-Magyar ifjúsági csereprogramok14,014,0
8Külügyi kisebbségpolitikai célok támogatása6,06,0
17EU utazási költségtérítések413,8413,60,2
22Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés
1Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés115,4115,4
2Humanitárius segélyezés10,010,0
XVIII. fejezet összesen:58 871,17 170,151 701,0
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK
1Nemzeti Fejlesztési Ügynökség1 614,2
1Működési költségvetés7 375,4
1Személyi juttatások5 830,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 374,3
3Dologi kiadások1 478,6
5Egyéb működési célú kiadások12,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások264,6
2Felújítás23,7
3Kölcsönök6,51,0
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
3Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek
1Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek1 130,01 130,0
2Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi
projektek
36 000,010 041,825 958,2
4Nemzeti Stratégiai Referenciakeret
1Gazdaságfejlesztés Operatív Program153 500,0131 000,022 500,0
2Közlekedés Operatív Program357 144,1303 124,354 019,8
3Társadalmi megújulás Operatív Program152 582,2141 932,210 650,0
8Társadalmi megújulás Operatív Program - Nemzeti
Foglalkoztatási Alap
6 967,06 967,0
14Társadalmi infrastruktúra Operatív Program131 015,8120 005,211 010,6
19Környezet és energia Operatív Program243 416,0227 550,715 865,3
20Államreform Operatív Program8 323,57 075,01 248,5
21Elektronikus közigazgatás Operatív Program26 762,422 748,44 014,0
22Végrehajtás Operatív Program17 120,013 366,23 753,8
23Nyugat-dunántúli Operatív Program24 782,224 577,5204,7
24Közép-dunántúli Operatív Program28 525,828 391,3134,5
25Dél-dunántúli Operatív Program36 614,336 446,3168,0
26Dél-alföldi Operatív Program42 230,241 124,11 106,1
[70]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIX. F E J E Z E T2012. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
27Észak-alföldi Operatív Program56 305,753 391,22 914,5
28Észak-magyarországi Operatív Program55 310,752 489,72 821,0
29Közép-magyarországi Operatív Program85 560,085 033,2526,8
5Területi Együttműködés
1Európai Területi Együttműködés
1ETE HU-SK11 205,08 423,22 781,8
2ETE HU-RO16 625,812 600,24 025,6
3ETE HU-SER3 851,92 659,41 192,5
4ETE HU-CRO4 400,63 478,9921,7
5ETE SEES12 397,811 720,3677,5
6ETE AU-HU738,5187,7550,8
7ETE SLO-HU533,462,8470,6
8ETE CES635,5107,4528,1
9INTERREG IVC318,95,4313,5
10ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program5 521,05 386,1134,9
2INTERACT 2007-201312,012,0
6Egyéb uniós előirányzatok
3Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek4 487,83 656,8831,0
4EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek1 113,11 113,1
6EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-
2014
4 109,43 517,7591,7
7Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
1EU támogatások felhasználásához szükséges technikai
segítségnyújtás
384,5384,5
2Közreműködői intézményrendszer támogatása1 250,01 250,0
8Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása13 832,23 858,59 973,7
11Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása4 000,04 000,0
12A hatvani Grassalkovich-kastély felújítása157,9157,9
8Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék4 684,14 684,1
XIX. fejezet összesen:1 562 539,91 369 418,0193 121,9
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
1Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása9 074,0
1Működési költségvetés54,8
1Személyi juttatások4 983,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 330,9
3Dologi kiadások2 793,6
5Egyéb működési célú kiadások3,5
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások16,1
2Felújítás1,5
2Állami szociális intézetek1 842,5
1Működési költségvetés281,0
1Személyi juttatások1 259,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó338,1
3Dologi kiadások471,4
4Ellátottak pénzbeli juttatásai5,7
2Felhalmozási költségvetés0,1
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. F E J E Z E T2012. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1Intézményi beruházási kiadások49,0
4Egyéb kulturális intézmények2 215,9
1Működési költségvetés1 862,8
1Személyi juttatások1 975,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó540,3
3Dologi kiadások1 529,1
5Egyéb működési célú kiadások17,5
2Felhalmozási költségvetés46,5
1Intézményi beruházási kiadások60,1
2Felújítás3,0
3Kölcsönök1,21,2
5Egyetemek, főiskolák157 535,9
1Működési költségvetés231 042,4
1Személyi juttatások164 930,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó47 904,3
3Dologi kiadások141 641,2
4Ellátottak pénzbeli juttatásai30 000,0
5Egyéb működési célú kiadások3 232,5
2Felhalmozási költségvetés37 006,7
1Intézményi beruházási kiadások28 603,0
2Felújítás9 114,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások159,1
3Kölcsönök87,987,9
6Egyéb oktatási intézmények3 189,2
1Működési költségvetés2 346,0
1Személyi juttatások1 729,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó472,5
3Dologi kiadások3 325,5
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások8,0
7Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal3 745,2
1Működési költségvetés220,0
1Személyi juttatások3 169,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó655,2
3Dologi kiadások117,9
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások22,4
9Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei3 403,5
1Működési költségvetés177,8
1Személyi juttatások2 209,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó594,7
3Dologi kiadások690,2
4Ellátottak pénzbeli juttatásai77,1
2Felhalmozási költségvetés3,0
1Intézményi beruházási kiadások12,4
10Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
1Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési
Intézet
1 771,1
1Működési költségvetés8 004,9
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. F E J E Z E T2012. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1Személyi juttatások4 226,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 037,6
3Dologi kiadások1 872,4
5Egyéb működési célú kiadások200,9
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások2 038,6
2Felújítás400,0
3Kölcsönök10,010,0
2Gyógyító-megelőző ellátás intézetei1 467,3
1Működési költségvetés277 717,7
1Személyi juttatások96 529,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó26 301,4
3Dologi kiadások147 212,0
4Ellátottak pénzbeli juttatásai3,7
5Egyéb működési célú kiadások7 362,1
2Felhalmozási költségvetés212,7
1Intézményi beruházási kiadások1 477,4
2Felújítás230,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások281,0
11Köz gyűjtemények8 202,9
1Működési költségvetés7 430,2
1Személyi juttatások6 316,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 764,0
3Dologi kiadások7 177,8
5Egyéb működési célú kiadások201,1
2Felhalmozási költségvetés0,5
1Intézményi beruházási kiadások135,0
2Felújítás39,0
12Művészeti intézmények6 100,0
1Működési költségvetés2 237,0
1Személyi juttatások3 639,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó968,1
3Dologi kiadások1 663,9
5Egyéb működési célú kiadások2,2
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások2 013,4
2Felújítás50,0
13Sportintézmények
1Nemzeti Sport Intézet200,0
1Működési költségvetés6,0
1Személyi juttatások108,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó28,0
3Dologi kiadások15,0
5Egyéb működési célú kiadások20,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások35,0
2Nemzeti Sportközpontok3 712,3
1Működési költségvetés1 963,0
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. F E J E Z E T2012. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1Személyi juttatások1 125,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó321,3
3Dologi kiadások3 073,1
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások1 155,0
14Országos Mentőszolgálat520,4
1Működési költségvetés26 587,4
1Személyi juttatások15 792,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó4 432,7
3Dologi kiadások6 693,6
5Egyéb működési célú kiadások51,8
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások137,4
15Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal3 264,9
1Működési költségvetés799,4
1Személyi juttatások2 220,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó594,4
3Dologi kiadások1 123,9
2Felhalmozási költségvetés10,0
1Intézményi beruházási kiadások133,6
2Felújítás2,3
16Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei11 467,0
1Működési költségvetés2 614,0
1Személyi juttatások3 860,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 014,4
3Dologi kiadások8 825,3
5Egyéb működési célú kiadások286,8
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások71,0
2Felújítás22,9
17Országos Vérellátó Szolgálat1 700,4
1Működési költségvetés10 753,3
1Személyi juttatások3 858,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó972,4
3Dologi kiadások7 072,4
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások530,0
2Felújítás20,0
19Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet1 036,2
1Működési költségvetés118,6
1Személyi juttatások609,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó162,9
3Dologi kiadások379,0
2Felhalmozási költségvetés5,5
1Intézményi beruházási kiadások5,9
2Felújítás3,4
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
[71]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. F E J E Z E T2012. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
4Kulturális beruházások
2Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom)1 270,01 270,0
2Normatív finanszírozás
1Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi
előirányzata
2 831,32 831,3
3Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás118 416,4118 416,4
8Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése2 370,02 370,0
10Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés)4 800,04 800,0
11Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás)1 850,01 850,0
3Felsőoktatási feladatok támogatása
33Felsőoktatási információs rendszerek működtetése EISZ-
koordináció
127,3127,3
47Lakitelek Népfőiskola támogatása330,0330,0
48Felsőoktatás speciális feladatai103,3103,3
49Felsőoktatási testületek76,976,9
4Közoktatási feladatok támogatása
29Közoktatás speciális feladatainak támogatása120,1120,1
30Közoktatás Fejlesztési Célelőirányzat5,05,0
34Nemzeti Tehetség Program1 311,41 311,4
38Közoktatási Információs Rendszer (KIR) fejlesztése50,050,0
40Kisiskolák támogatása100,0100,0
5Egyéb feladatok támogatása
18Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása
1Határon túli oktatási feladatok támogatása692,1692,1
2Határon túli kulturális feladatok támogatása50,050,0
19Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok
támogatása
126,7126,7
8Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai
1Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok105,6105,6
2Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok291,1291,1
5Kétoldalú munkatervi feladatok
2Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok4,54,5
10Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok
2Kulturális szakdiplomáciai feladatok8,08,0
9EU tagsággal kapcsolatos feladatok
6EU tagságból eredő együttműködések
2EU tagságból eredő kulturális együttműködések10,010,0
11Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
3Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása237,0237,0
15Finnugor Világkongresszus megszervezésének támogatása150,0150,0
16A Zeneakadémia felújításával kapcsolatos feladatok300,0300,0
12Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra
7Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra
támogatása
1Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti83,083,0
értékmentő programja
2Közművelődési szakmai feladatok130,0130,0
3Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok4,04,0
4Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása200,0200,0
5Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása50,050,0
[72]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. F E J E Z E T2012. évi előirányzat
számKiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
13Művészeti tevékenységek
4Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása250,0250,0
5Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok1 000,01 000,0
7A Nemzet Színésze cím támogatása144,7144,7
9Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak100,0100,0
10Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése1 423,01 423,0
14A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok300,0300,0
15Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok
1Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai
feladatok
1Gyermek és ifjúsági célú üdültetés351,2351,2
3Ifjúságpolitikai feladatok támogatása
4Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása150,0150,0
16Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása
1Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai
feladatok támogatása
180,0180,0
6Családpolitikai Programok120,0120,0
7Családpolitikai célú pályázatok133,0133,0
17Egyes szociális pénzbeli támogatások
1Gyermekvédelmi Lakás Alap1 745,01 745,0
5Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása1 000,01 000,0
6Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása1 000,01 000,0
7GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott
támogatása
561,0561,0
Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladatok
ellátása
150,0150,0
19Szociális célú humánszolgáltatások
1Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása48 222,048 222,0
3Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése20 890,620 890,6
4Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás, utcai szociális munka és krízisközpont
finanszírozása
5 863,85 863,8
20Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális
programok
3Család, esélyteremtési és önkéntes házak támogatása164,0164,0
6Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok
támogatása
167,6167,6
8Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció
támogatása
562,4562,4
12Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása500,9500,9
13Autista otthonok támogatása95,095,0
22Egészségügyi, szociális ágazati előirányzatok
2Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok167,1167,1
3Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások1 221,21 221,2
13Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása810,0710,0100,0
20Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének
támogatása
1 459,31 459,3
23Sporttevékenység támogatása
4Versenysport támogatása713,8713,8
5Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének1 900,01 900,0
kialakításával, továbbáaz MLSZ utánpótlás-neveléssel
összefüggő feladatainak támogatása
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. F E J E Z E T2012. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
6Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport
stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására
1Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása2 472,12 472,1
2Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése2 301,72 301,7
4Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai183,5183,5
7Utánpótlás-nevelési feladatok2 185,82 185,8
8Fogyatékosok sportjának támogatása230,0230,0
9Olimpiai és paralimpiai kiutazás költsége570,0570,0
7Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése53,753,7
9Válogatott kerettagok emelt szintű sportegészségügyi
vizsgálatainak támogatása
131,4131,4
23Szabadidősport támogatása413,3413,3
24Diák- és hallgatói sport támogatása335,2335,2
25Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások15,015,0
28Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése
és projektjei
37,237,2
29Kettesfogathajtó Világbajnokság75,075,0
24Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
10Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével
összefüggő feladatainak támogatása
960,0960,0
11Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása
2Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése109,3109,3
12Magyar Sport Háza támogatása302,5302,5
13Sportlétesítmények létesítésével, fenntartásával, üzemeltetésével
összefüggő feladatok
1Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció - a
Nagyerdei Stadion Rekontsrukciós Kft. működésének
támogatása
208,0208,0
2Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciója3 542,03 542,0
25Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások
1A szentgotthárdi barokk templom belső restaurációja23,023,0
2Batthyány-kastély falkutatási munkálatai40,040,0
26Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk
fenntartott intézmények támogatása
1Oktatási alapítványok, közalapítványok
2Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért200,0200,0
3Nemzetközi Pető András Közalapítvány131,5131,5
14Autizmus Alapítvány35,035,0
19Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása250,0250,0
2Kulturális alapítványok, közalapítványok
10Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása500,0500,0
28Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
1Gazdasági társaságok által ellátott oktatási feladatok támogatása787,5787,5
2Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása6 597,66 597,6
3Gazdasági társaságok által ellátott szociális feladatok támogatása232,3232,3
30Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása
22Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek
2Oktatási társadalmi civil és non-profit szervezetek, testületek,
egyesületek, bizottságok támogatása
85,585,5
23Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek
2Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek,
szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása
122,5122,5
[73]
Cím számAl­cím számJog­cím-csop. számJog­cím számElő­ír. csop. számKie­melt előir.
szám
Cím névAl­cím névJog­cím-csop. névJog­cím névElö-
ir. csop.
név
XX. F E J E Z E T2012. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
3Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása500,0500,0
4Magyar Írószövetség támogatása30,030,0
24Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek
1Magyar Vöröskereszt támogatása100,1100,1
2Magyar Rákellenes Liga támogatása30,030,0
3Egészségügyi társadalmi, civil és nonprofit szervezetek36,336,3
működési támogatása
4Magyar ILCO Szövetség támogatása30,030,0
5Magyar Gyermekonkológiai Hálózat20,020,0
6Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona20,020,0
25Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek
5Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei és szolidaritási programok támogatása238,5238,5
6Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége130,0130,0
7Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége165,0165,0
8Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége160,0160,0
9Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége165,0165,0
10Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége20,020,0
11Autisták Országos Szövetsége50,050,0
12Siketvakok Országos Egyesülete20,020,0
13Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége30,030,0
21Karítatív tevékenységet végző szervezetek támogatása678,7678,7
26Sport társadalmi, civil és non-profit szervezetek
2Magyar Olimpiai Bizottság500,0500,0
35Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez300,0300,0
39Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása4 813,04 813,0
46Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás11 718,611 718,6
47Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő24 500,024 500,0
költségkompenzáció
51Miniszteri tartalék és egyéb felügyeleti feladatok támogatása250,0250,0
1 - 20. cím összesen:1 127 234,2612 610,4514 623,8
21Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap
1Családi támogatások
1Családi pótlék355 015,0
2Anyasági támogatás5 528,0
3Gyermekgondozási segély66 050,0
4Gyermeknevelési támogatás14 223,0
5Apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának1 956,0
megtérítése
6Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások7 103,0
7Életkezdési támogatás4 704,0
8Gyermektartásdíjak megelőlegezése1 500,0
2Korhatár alatti ellátások
1Szolgálati járandóság85 280,0
2Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék218 381,9
3Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások
[74]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. F E J E Z E T2012. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és kereset-
kiegészítése
7 704,0
2Mezőgazdasági járadék3 756,0
3Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka31 217,0
4Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések20 328,0
5Házastársi pótlék4 481,0
6Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás)80,0
7Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése475,0
4Különféle jogcímen adott térítések
1Közgyógyellátás17 800,0
2Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás5 000,0
3Terhesség-megszakítás400,0
4Folyósított ellátások utáni térítés1 650,0
5Nyugdíjbiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz17 714,0
21. cím összesen:852 631,917 714,0
XX. fejezet összesen:1 979 866,1630 324,4514 623,8
XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
1Gazdasági Versenyhivatal igazgatása2 292,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások876,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó228,5
3Dologi kiadások536,1
5Egyéb működési célú kiadások371,1
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások280,1
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék70,970,9
XXX. fejezet összesen:2 363,02 363,0
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
1Központi Statisztikai Hivatal11 799,0
1Működési költségvetés311,9
1Személyi juttatások7 986,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 996,6
3Dologi kiadások1 983,8
5Egyéb működési célú kiadások22,0
2Felhalmozási költségvetés0,3
1Intézményi beruházási kiadások101,9
2Felújítás20,0
3Kölcsönök35,235,2
4KSH Könyvtár177,5
1Működési költségvetés6,0
1Személyi juttatások123,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó31,9
3Dologi kiadások27,1
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXXI. F E J E Z E T2012. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások0,5
2Felújítás0,5
5KSH Népességtudományi Kutató Intézet90,8
1Működési költségvetés14,3
1Személyi juttatások74,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó20,2
3Dologi kiadások10,2
XXXI. fejezet összesen:12 435,0367,712 067,3
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
1MTA Titkársága
1MTA Igazgatása1 073,9
1Működési költségvetés10,2
1Személyi juttatások795,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó203,8
3Dologi kiadások85,1
3Kölcsönök15,015,0
2MTA Doktori tiszteletdíjak és Bolyai ösztöndíjak4 713,8
1Működési költségvetés21,1
1Személyi juttatások3 935,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó765,0
3Dologi kiadások34,9
3Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak2 380,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 895,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó483,5
3Dologi kiadások1,6
4MTA Köztestületi feladatok577,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások234,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó51,3
3Dologi kiadások288,8
5Egyéb működési célú kiadások3,0
5MTA Területi akadémiai bizottságok titkársága153,3
1Működési költségvetés94,5
1Személyi juttatások111,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó29,3
3Dologi kiadások102,0
5Egyéb működési célú kiadások0,6
2Felhalmozási költségvetés0,5
1Intézményi beruházási kiadások5,0
6Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia12,1
1Működési költségvetés2,4
1Személyi juttatások9,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2,4
3Dologi kiadások3,0
8Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak337,4
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXXIII. F E J E Z E T2012. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások121,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó19,5
3Dologi kiadások196,7
2MTA Könyvtára656,8
1Működési költségvetés50,7
1Személyi juttatások339,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó86,3
3Dologi kiadások238,2
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások2,0
2Felújítás41,9
3Kutatóközpontok, kutatóintézetek
1MTA Kutatóintézetek13 377,0
1Működési költségvetés12 617,3
1Személyi juttatások14 207,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó3 826,7
3Dologi kiadások6 608,5
5Egyéb működési célú kiadások128,7
2Felhalmozási költségvetés461,9
1Intézményi beruházási kiadások1 115,6
2Felújítás569,2
3Kölcsönök10,610,6
2Lendület Program2 489,92 489,9
3Infrastruktúra fejlesztés2 000,02 000,0
4Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása476,9476,9
5Fiatal kutatók pályázatos támogatása898,3898,3
6Kutatóhálózat megújításához kapcsolódó támogatás1 458,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások515,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó142,4
3Dologi kiadások800,0
4MTA Támogatott Kutatóhelyek
1MTA Támogatott Kutatóhelyek1 696,6
1Működési költségvetés15,0
1Személyi juttatások1 320,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó329,1
3Dologi kiadások57,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások5,2
2Új akadémiai kutatócsoportok létrehozása az egyetemeken600,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások420,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó110,0
3Dologi kiadások70,0
5MTA Létesítménygazdálkodási Központ864,5
1Működési költségvetés405,2
1Személyi juttatások285,8
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXXIII. F E J E Z E T2012. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó77,1
3Dologi kiadások635,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások63,3
2Felújítás208,5
6MTA Jóléti intézmények233,0
1Működési költségvetés301,7
1Személyi juttatások234,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó67,7
3Dologi kiadások229,6
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások1,0
2Felújítás1,5
7OTKA Iroda363,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások197,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó48,3
3Dologi kiadások105,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások13,0
8Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos
társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány)
80,980,9
2Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek46,646,6
támogatása
3Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatása10,010,0
4Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok7 686,07 686,0
5Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása198,5198,5
6Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék1 091,51 091,5
XXXIII. fejezet összesen:57 483,114 006,143 477,0
XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA
1MMA Titkársága
1MMA Titkárság Igazgatása755,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások197,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó43,0
3Dologi kiadások305,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások210,0
2MMA köztestületi feladatok213,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások168,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó45,5
4Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Országos művészeti társaságok, szövetségek és társult szervezetek100,0100,0
támogatása
2Magyar Művészetek Háza Programok153,0153,0
3Konferenciák, nemzetközi tagdíjak10,010,0
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXXIV. F E J E Z E T2012. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
5Művészeti könyv- és folyóirat támogatás45,045,0
6Kutatási tevékenység támogatása60,060,0
7Pályázati alapok110,0110,0
8Vigadó Galéria kiállításai8,08,0
9Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék45,045,0
XXXIV. fejezet összesen:1 500,01 500,0
XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
1Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
1Devizahitelek kamatelszámolásai
1Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől
felvett hitelek kamatelszámolásai
2EBB hitelek kamatelszámolásai21 628,8
3KfW hitelek kamatelszámolásai286,8
4ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai3 592,2
6MÁV-tól és a GySEV-től 2002-ben átvállalt hitelek
kamatelszámolásai
978,0
7ÁAK Rt-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai573,2
8EBRD hitelek kamatelszámolásai8,4
9IMF hitelek kamatelszámolásai47 921,3
10EB hitelek kamata29 056,0
2Devizakötvények kamatelszámolásai
11999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai215 892,5
2Amerikai kötvények kamata1,5
4IMF hitelből származó betét kamata2 426,6
6Bankoknak nyújtott devizahitel kamata3 163,7
2A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
1Forinthitelek kamatelszámolásai
2Egyéb hitelek kamatelszámolásai
18EBB forint hitelek kamatelszámolásai28 275,8
19ET Fejlesztési Bank Hiteleinek kamatelszámolásai3 793,1
2Államkötvények kamatelszámolása
1Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai
1Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények579 818,238 322,1
kamatelszámolásai
2Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása
1Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai809,0
2Konszolidációval kapcsolatos államkötvények15 172,1
kamatelszámolásai
3Rubelkövetelések megvásárlását fedező államkötvények119,8
kamatelszámolásai
4Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos
államkötvények kamatelszámolásai
7 955,1
7Alárendelt kölcsöntőkekötvény kamatelszámolása948,4
3Kincstárjegyek kamatelszámolásai
1Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása92 463,0
2Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása16 639,0
4Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai14 470,2
3Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai
1Jutalékok és egyéb költségek
[75]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLI. F E J E Z E T2012. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1Deviza elszámolások
1Piaci kibocsátások, hitelfelvételek, átvállalások elszámolásai2 481,4
2Forint elszámolások8 798,3
2Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások1 500,0
3Adósságkezelés költségei899,0
6Kamat kockázati tartalék98 000,0
XLI. fejezet összesen:1 176 662,559 331,0
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI
ÉS KIADÁSAI
1Vállalkozások költségvetési befizetései
1Társasági adó356 200,0
3Hitelintézeti járadék8 100,0
4Pénzügyi szervezetek különadója187 000,0
5Cégautóadó46 000,0
6Egyszerűsített vállalkozói adó225 017,5
7Bányajáradék94 000,0
8Játékadó78 400,0
9Ökoadó
1Energiaadó17 900,0
2Környezetterhelési díj8 500,0
10Egyéb befizetések33 000,0
11Energiaellátók jövedelemadója14 000,0
12Rehabilitációs hozzájárulás65 000,0
13Egyes ágazatokat terhelő különadó155 000,0
2Fogyasztáshoz kapcsolt adók
1Általános forgalmi adó2 817 175,6
2Jövedéki adó913 850,0
3Regisztrációs adó14 000,0
3Lakosság költségvetési befizetései
1Személyi jövedelemadó1 574 300,0
2Egyéb lakossági adók150,0
4Lakossági illetékek102 500,0
6Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes
jövedelmeinek különadója
200,0
4Egyéb költségvetési bevételek
1Vegyes bevételek
8Egyéb vegyes bevételek16 956,0
9Kezesség-visszatérülés2 363,0
2Központosított bevételek
1Bírságbevételek33 438,6
2Termékdíjak60 000,1
3Egyéb központosított bevételek21 030,0
5Költségvetési befizetések
1Központi költségvetési szervek31 140,1
2Esztergom Város Önkormányzata átadott intézményekkel
kapcsolatos költségvetési befizetései
1 118,7
7Egyéb uniós bevételek
2Vámbeszedési költség megtérítése8 644,0
[76]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLII. FEJEZET2012. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
3Cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése173,6
4Uniós támogatások utólagos megtérülése
3Strukturális Alapok15 869,7
4Kohéziós Alap23 943,5
8Tőke követelések visszatérülése
1Kormányhitelek visszatérülése293,7
2Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek
belföldre kihelyezett hiteleinek tőke-visszatérülése
3OECF hitel tőke-visszatérülése337,7
29Lakástámogatások
1Egyéb lakástámogatások120 100,0
30Vállalkozások folyó támogatása
2Egyéb vállalati támogatások
1Termelési támogatás
2Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb
kártérítési kötelezettségeinek átvállalása
225,0
7Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás5,0
3Normatív támogatások
3Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése6 500,0
31Fogyasztói árkiegészítés93 000,0
32Egyéb költségvetési kiadások
1Vegyes kiadások
4Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások1 470,0
5Szanálással kapcsolatos kiadások1,0
6Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése500,0
7Védelmi felkészítés előirányzatai
1Honvédelmi-, katasztrófavédelmi- és gazdasági felkészülés
központi kiadásai
207,0
2Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési
feltételeinek biztosítása
835,0
11Egyéb vegyes kiadások4 056,9
121% SZJA közcélú felhasználása7 100,0
19Mehib és Eximbank behajtási jutaléka0,5
21Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések1,0
22Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés1 620,0
33Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése
3Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési480,0
kötelezettség
4MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési4 519,9
kötelezettség
5Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési21 535,8
kötelezettség
7Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből
eredő fizetési kötelezettség
2 080,0
10A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő2 915,0
fizetési kötelezettség
13Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség510,0
14A "fészekrakó" programhoz vállalt kezességből eredő fizetési4 290,0
kötelezettség
15MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből
eredő fizetési kötelezettség
3 869,6
16Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési13,0
kötelezettség
[77]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLII. F E J E Z E T2012. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
34Kormányzati rendkívüli kiadások
2Pénzbeli kárpótlás
1Pénzbeli kárpótlás2 402,3
2Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás1 727,2
3Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei87,2
35Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz
1Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása
5Adórendszer átalakításával összefüggő pénzeszköz-átadás101 511,0
2Egészségbiztosítási Alap támogatása
4Járulék címen átadott pénzeszköz390 403,0
5Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átadott183 578,3
pénzeszköz
36Nemzetközi elszámolások kiadásai
1Nemzetközi tagdíjak
1IBRD alaptőkeemelés619,4
2IBRD alaptőke értékállóságának biztosítása263,2
3CEB tagdíj4,6
4Bruegel tagdíj26,7
2Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység
1IDA alaptőke-hozzájárulás1 136,2
2IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása45,0
3Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz33,6
4EU Szomszédsági Beruházási Eszköz89,4
3Egyéb kiadások40,0
37Hozzájárulás az EU költségvetéséhez
1Áfa alapú hozzájárulás37 133,6
2GNI alapú hozzájárulás211 261,2
3Brit korrekció14 041,7
4Hollandia és Svédország számára teljesítendő bruttó GNI
csökkentés
1 900,1
38Támogatás az önkormányzati adósságok törlesztéséhez95 700,0
41Követeléskezelés költségei1,7
42Alapok támogatása
1Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása50 000,0
2Bethlen Gábor Alap támogatása11 572,8
3Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása10 933,0
4Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap
támogatása
15,3
XLII. fejezet összesen:1 390 361,26 925 601,8
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
1Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek
1Értékesítési bevételek
1Ingatlan értékesítésből származó bevételek1 800,0
2Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek90,0
2Hasznosítási bevételek
1Bérleti díjak
1Központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos
továbbszámlázott bérleti díj
250,0
3Egyéb bérleti díj628,0
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLIII. FEJEZET2012. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Vagyonkezelői díj3 000,0
3Osztalékbevételek19 500,0
4Koncessziós díjak
1Szerencsejáték koncessziós díj1 800,0
2Infrastruktúra koncessziókból származó díj9 555,8
3Egyéb bevételek450,0
2Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
1Felhalmozási jellegű kiadások
1Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás
1A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott3 000,0
ingatlanvásárlások
2Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai8 600,0
3Stadionfejlesztés1 000,0
2Egyéb eszközök vásárlása50,0
4Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások
1Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos
kifizetések
5 619,5
2Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos
kifizetések
5 850,0
5Volt szovjet ingatlanok környezeti kármentesítése600,0
6Pesti Vigadó épületének rekonstrukciója1 500,0
7Európai Uniós pályázatokhoz önrész biztosítása800,0
2Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások
2Ingatlanok fenntartásával járó kiadások
1Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás3 500,0
2Ingatlanok őrzése1 550,0
3Egyéb vagyonkezelési kiadások2 200,0
4Állami tulajdonú társaságok támogatása
1Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos
kifizetések
3 276,0
2A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt.támogatása5 500,0
3Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos
kifizetések
2 500,0
3Az államot korábbi értékesítésekhez kapcsolódóan terhelő kiadások
1Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések30,0
2Kezesi felelősségből eredő kifizetések225,0
3Konszernfelelősség alapján történő kifizetések35,0
5Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi18 000,0
feladatok finanszírozása
6Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások2 400,0
7Egyéb szerződéses kötelezettségek375,0
8Egyéb jogszabályból eredő kiadások
1Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása2 100,0
2Különféle jogszabályból eredő kiadások150,0
4A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
1Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja
1Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos restitúciós perek
kiadásai
1 120,0
2Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások1 040,0
3Az MFB Zrt. tevékenységével kapcsolatos kifizetések400,0
2Eljárási költségek, perköltségek90,0
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLIII. F E J E Z E T2012. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
3A tulajdonosi joggyakorló szervezetek működésének támogatása
1Az MNV Zrt. működésének támogatása7 600,0
2Az MFB Zrt. működésének támogatása1 000,0
4Átcserélhető kötvény kamatfizetése10 300,0
5Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése1 700,0
5Fejezeti tartalék4 200,0
8ÁFA elszámolás1 000,0
9Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék13 000,0
XLIII. fejezet összesen:110 310,537 073,8
XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
1A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek
1Értékesítési bevételek
1Ingatlan értékesítéséből származó bevételek
1Termőföld értékesítésből származó bevételek2 000,0
3Egyéb ingatlanok értékesítéséből származó bevételek50,0
2Hasznosítási bevételek
1Haszonbérleti díj10 550,0
3Egyéb bevételek750,0
2A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások
1Felhalmozási jellegű kiadások
1Ingatlan vásárlás
1Termőföld vásárlás500,0
2Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások
1Életjáradék termőföldért11 500,0
2Ingatlanok fenntartásával járó kiadások
1Hasznosítási kötelezettség kiadásai100,0
3Egyéb vagyonkezelési kiadások75,0
3A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
1Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja300,0
2Eljárási költségek, -díjak, perköltségek1 000,0
3Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés1 500,0
4Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése1 500,0
4Fejezeti tartalék800,0
XLIV. fejezet összesen:17 275,013 350,0
LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP
1Aktív támogatások
1Foglalkoztatási és képzési támogatások25 600,0
7Járulékkedvezmény megtérítés6 000,0
2Szakképzési és felnőttképzési támogatások23 482,8
4Passzív kiadások
1Álláskeresési ellátások57 000,0
4Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás1 700,0
5Bérgarancia kifizetések6 000,0
6Működtetési célú kifizetések300,0
8Startmunka-program132 182,5
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
LXIII. F E J E Z E T2012. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
13Egyenlegtartási és kockázatkezelési keret2 000,0
14EU-s elő- és társfinanszírozás
1TÁMOP 1.1 Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások37 900,0
2TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások8 500,0
3Foglalkoztathatóság és Alkalmazkodóképesség EU-s
társfinanszírozása
6 967,0
25TÁMOP intézkedések bevételei41 065,2
26Egyéb bevétel
1Területi egyéb bevétel830,0
2Központi egyéb bevétel1 000,0
3Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel1 000,0
31Szakképzési hozzájárulás52 700,0
33Bérgarancia támogatás törlesztése1 000,0
35Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék Nemzeti
Foglalkoztatási Alapot megillető hányada
119 900,0
36Költségvetési támogatás50 000,0
38Szociális hozzájárulási adó Nemzeti Foglalkoztatási Alapot
megillető hányada
73 630,0
1 - 38. cím összesen:307 632,3341 125,2
50A Nemzeti Foglalkoztatási Alap függő, átfutó és hitellel
kapcsolatos tételei
2Betétállomány változása33 492,9
LXIII. fejezet összesen:341 125,2341 125,2
LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP
2Költségvetési támogatás
3Eseti támogatás11 572,8
4Alapból nyújtott támogatás
2Egyéb támogatások10 862,8
5Alapkezelő működési költségei810,0
7Szakképzési hozzájárulás Bethlen Gábor Alapot megillető része100,0
LXV. fejezet összesen:11 672,811 672,8
LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP
1Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása,
fejlesztése
6 280,7
2Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása181,0
3Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása912,6
4Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése
1Paksi Atomerőmű és KKÁT leszerelésének előkészítése270,0
5RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT
üzemeltetési kiadásai
4 257,6
6Társadalmi ellenőrzési és információs társulások támogatása1 065,0
7Alapkezelőnek működési célra206,4
8Nukleáris létesítmények befizetései
1Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése19 329,4
9Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése6,5
10Költségvetési támogatás10 933,0
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
LXVI. F E J E Z E T2012. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
11Egyéb bevételek1,1
1 - 11. cím összesen:13 173,330 2 70,0
50A Központi Nukleáris Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos
tételei
1Betétállomány változása17 096,7
LXVI. fejezet összesen:30 270,030 270,0
LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
1Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének,
terjesztésének támogatása
2 089,2
2Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon
való részvétel támogatása
1 788,0
3Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel
támogatása
1 362,0
4Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések
támogatása
511,0
5Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása6,6
6Épített örökség, építőművészet támogatása246,1
7Kultúrateremtő-, közvetítő, valamint egyéni és közösségi
tevékenységek támogatása
851,0
8Szakmai díjazásához való hozzájárulás0,8
9Nemzetközi tagdíjak2,8
10Működési kiadások907,0
22Egyéb bevételek116,0
24Játékadó NKA-t megillető része10 000,0
26Kulturális adó50,0
1 - 26. cím összesen:7 764,510 166,0
50NKA függő és átfutó tételei
1Betétállomány változása2 401,5
LXVII. fejezet összesen:10 166,010 166,0
LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS
BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP
1Rendszeres befizetés5,0
3Költségvetési támogatás15,3
6Működési kiadások20,3
LXVIII. fejezet összesen:20,320,3
LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS
ALAP
1Hazai innováció támogatása38 585,5
2A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció
támogatása
4 490,0
7Alapkezelőnek átadott pénzeszköz1 054,5
19Innovációs járulék45 200,0
24Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) programban való
részvétel támogatása
1 070,0
LXIX. fejezet összesen:45 200,045 200,0
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
elöir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
LXXI. F E J E Z E T2012. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
1Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
1Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és
munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék
1 794 871,0
2Biztosítotti nyugdíjjárulék
1Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék790 100,0
3Egyéb járulékok és hozzájárulások
2Megállapodás alapján fizetők járulékai1 548,0
5Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher4 689,0
10Nemzeti Foglalkoztatási Alap általi megtérítések13 300,0
11Korkedvezmény-biztosítási j árulék17 714,0
13Magánnyugdíjpénztárak átutalásai500,0
5Késedelmi pótlék, bírság13 660,0
6Költségvetési hozzájárulások
5Adórendszer átalakításával összefüggő pénzeszköz átvétel101 511,0
73Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek
Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek
9 870,0
2Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai
1Nyugellátások
1Öregségi nyugdíj2 125 800,0
3Hozzátartozói nyugellátás
1Árvaellátás44 830,0
2Özvegyi nyugellátás323 130,0
4Egyösszegű méltányossági kifizetések
2Egyszeri segély500,0
6Szolgálatfüggő nyugellátás60 698,4
4Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai
4Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások
2Postaköltség6 200,0
3Egyéb kiadások950,0
5Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére E. Alapnak átadott
pénzeszköz
158 763,9
6Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alapnak átadott pénzeszköz17 714,0
3Vagyongazdálkodás
1Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás3,03,0
1 - 3. cím összesen:2 738 589,32 747 766,0
5Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek
1Központi hivatali szerv3 679,4
1Működési költségvetés1 800,0
1Személyi juttatások1 627,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó418,8
3Dologi kiadások3 226,8
5Egyéb működési célú kiadások25,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások181,1
2Igazgatási szervek5 497,3
1Működési költségvetés60,0
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
LXXI. F E J E Z E T2012. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1Személyi juttatások3 899,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 000,2
3Dologi kiadások657,8
5. cím összesen:11 036,71 860,09 176,7
LXXI. fejezet összesen:2 749 626,02 749 626,09 176,7
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
1Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
1Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és
munkáltatói egészségbiztosítási járulék
152 450,2
2Biztosítotti egészségbiztosítási járulék556 661,0
3Egyéb járulékok és hozzájárulások
1Egészségügyi szolgáltatási járulék26 6 74,0
2Megállapodás alapján fizetők járulékai260,0
4Munkáltatói táppénz hozzájárulás16 321,4
5Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher80,0
10Nemzeti Foglalkoztatási Alap általi megtérítések1 200,0
4Egészségügyi hozzájárulás99 349,0
5Késedelmi pótlék, bírság3 900,0
6Költségvetési hozzájárulások
1Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés400,0
2Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési
hozzájárulás
5 000,0
6Járulék címen átvett pénzeszköz390 403,0
7Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átvett pénzeszköz183 578,3
7Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek
1Terhességmegszakítás egyéni térítési díja610,0
2Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések4 700,0
3Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek1 500,0
7Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései
1Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói
befizetések
16 000,0
2Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és
forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással
kapcsolatos bevételek
36 000,0
8Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése
1EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások1 400,0
2Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások2,5
11Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése
1Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással
kapcsolatos ellenőrzésekből eredő visszafizetések
75,0
2Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése300,0
12Baleseti adó24 000,0
13Népegészségügyi termékadó20 000,0
8Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére Ny. Alaptól átvett
pénzeszköz
158 763,9
2Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
2Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai
1Terhességi-gyermekágyi segély37 607,0
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
LXXII. FEJEZET2012. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Táppénz
1Táppénz61 023,7
2Gyermekápolási táppénz4 114,6
3Baleseti táppénz7 869,0
3Betegséggel kapcsolatos segélyek
1Külföldi gyógykezelés1 380,0
4Egyszeri segély450,0
4Kártérítési járadék916,0
5Baleseti járadék8 372,0
6Gyermekgondozási díj91 450,0
7Rokkantsági, rehabilitációs ellátások342 342,2
3Természetbeni ellátások
1Gyógyító-megelőző ellátás
1Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás81 115,9
2Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek és ifjúságvédelem17 966,2
3Fogászati ellátás22 264,4
5Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás6 046,9
8Művesekezelés23 171,1