2012. évi CCXVIII. törvény

a földgáz biztonsági készletezéssel összefüggésben egyes törvények módosításáról[1]

1. § (1) A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fbkt.) 2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény

alkalmazásában)

"a) biztonsági földgáztároló: a földgáz tárolására alkalmas földalatti természetes földtani szerkezet vagy mesterségesen kialakított földalatti üreg, továbbá ezeknek a földgázkészlet szempontjából elkülönített része, amely az e törvény szerinti biztonsági földgázkészlet tárolására is szolgál;"

(2) Az Fbkt. 2. § l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

"l) biztonsági földgáztároló engedélyes: az a gazdasági társaság, amely a 4. § (1) bekezdésben meghatározott tárolót üzemelteti és az e törvény szerinti biztonsági földgáz készlet tárolására a Hivataltól engedélyt kapott;"

(3) Az Fbkt. 2. §-a a következő m) ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)

"m) földgáz biztonsági készlet: elsősorban a lakossági fogyasztók földgázellátási biztonságának megőrzése érdekében az energiapolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által meghatározott földgáz mennyiség."

(4) Az Fbkt. 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A földgáz biztonsági készletet a miniszter által - a 4. § (7) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - rendeletben meghatározott olyan biztonsági földgáztárolóban kell elhelyezni, amelynek kitárolási kapacitása legalább napi 20 millió m3 és amely ezt a napi kitárolási mennyiséget 600 millió m3 földgáz biztonsági készlet tárolása esetén legalább a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 2004/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. október 20-i 994/2010/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelet (a továbbiakban: 994/2010 EU rendelet) 8. cikk (1) bekezdés c) pontjában meghatározott időtartamon belül biztosítani képes.

(2) A földgáz biztonsági készlet mértékét, valamint erre tekintettel a készletértékesítési vagy készletbeszerzési kötelezettség mértékét és feltételeit, a földgáz biztonsági készlet mértékéhez tartozó kötelező minimum betárolási és kitárolási kapacitásokat, továbbá az értékesítés módját, a visszapótlásra kötelezettet, a visszapótláshoz tartozó határkeresztező kapacitásokat, a visszapótlás feltételeit és rendjét a miniszter rendeletben határozza meg."

(5) Az Fbkt. 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A készletezési kötelezettség kizárólag a Magyar Állam közvetlen vagy közvetett többségi tulajdonában álló biztonsági földgáztárolóban tárolt és a biztonsági földgáztároló engedélyessel kötött szerződés alapján tároltatott földgázzal teljesíthető."

(6) Az Fbkt. 4. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) földgáztárolásra és engedélyezésre vonatkozó rendelkezéseit e törvény szerinti eltéréssel kell alkalmazni a földgáz biztonsági készletre a földgáz biztonsági tárolás és a biztonsági földgáz tárolói engedély tekintetében. A biztonsági földgáz tárolóban elhelyezett a földgáz biztonsági készletet meghaladó földgáz készletre a Get. földgáz tárolásra és engedélyezésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

(10) A földgáz biztonsági készlethez szabad hozzáféréssel kizárólag csak a jogszabályban meghatározottak és csak a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén és idején rendelkeznek."

(7) Az Fbkt. 8. §-a a következő (8)-(10) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Visszaigényelhető a 8. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tagi hozzájárulásnak az a része, amelyet az egyetemes szolgáltató a lakossági fogyasztó részére történő földgáz értékesítés után a Szövetség részére megfizetett.

(9) A (8) bekezdés szerinti visszaigénylésre a földgáz egyetemes szolgáltató a tagi hozzájárulás befizetésétől számított 90 napon belül jogosult. A Szövetség a visszautalást az igénylésnek és az értékesítés könyvelésen alapuló igazolásának a Szövetséghez történő beérkezésétől számított 15 napon belül teljesíti.

(10) A tagi hozzájárulás visszaigénylésének jogosságát a tag az erre vonatkozó okiratok, nyilvántartások benyújtásával hitelt érdemlően köteles a Szövetség és a Hivatal részére igazolni. Az ellenőrzésre és a visszaigénylésre vonatkozó részletszabályokat az Alapszabályban kell meghatározni."

(8) Az Fbkt. 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A biztonsági földgáztároló engedélyes köteles a földgáz biztonsági készletezési célra rendelkezésre álló szabad kapacitásra a Szövetséggel szerződést kötni."

(9) Az Fbkt. a következő 12/A. §-sal egészül ki:

"12/A. § E törvénynek a földgáz biztonsági készletezéssel összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXVIII. törvénnyel (a továbbiakban: Mód. tv.) megállapított 4. § (7) bekezdését 2013. július 1-jétől kell alkalmazni."

(10) Az Fbkt. 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a földgáz biztonsági készlet mértékét és a földgáz biztonsági készlet elhelyezésére szolgáló biztonsági földgáztárolót, a földgáz biztonsági készlet mértékéhez tartozó kötelező minimum betárolási és kitárolási, valamint a visszapótláshoz tartozó határkeresztező kapacitásokat."

2. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 26. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az engedélyesnek a földgáztárolói tevékenység gyakorlásához rendelkeznie kell az általa üzemeltetett földgáztárolók többségi tulajdonával, vagy a földgáztárolókra vonatkozó vagyonkezelői joggal. A többségi tulajdon meghatározásánál a földgáztároló engedélyes által üzemeltetett teljes eszközvagyon könyvszerinti értékét kell figyelembe venni."

3. § A Get. a következő 124/A. §-sal egészül ki:

"124/A. § (1) A Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg

a) az e törvény szerinti földgáztároló, valamint az Fbkt. szerinti biztonsági földgáztároló (a továbbiakban együttesen: földgáztároló),

b) az a) pontban meghatározott földgáztárolóval egységet alkotó ingatlan, az a) pontban meghatározott földgáztároló használatához szükséges ingatlan és az a) pontban meghatározott földgáztárolóhoz a földfelszínen kapcsolódó létesítmény vagy felépítmény (a továbbiakban: ingatlan)

c) az e törvény szerinti földgáztároló engedélyesben, valamint az Fbkt. szerinti biztonsági földgáztároló engedélyesben lévő közvetlen tulajdoni részesedés (a továbbiakban: tulajdoni részesedés)

bármilyen módon való elidegenítése vagy átruházása esetén.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott elővásárlási jog megelőzi a más jogszabályokon alapuló vagy szerződésben biztosított elővásárlási jogot.

(3) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti elővásárlási jog attól függetlenül fennáll, hogy a földgáztárolót, a földgáztárolóval egységet alkotó ingatlant, a földgáztároló használatához szükséges ingatlant és a földgáztárolóhoz kapcsolódó létesítményt vagy felépítményt együttesen vagy önállóan idegenítik el vagy ruházzák át.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott földgáztárolóra, ingatlanra vagy tulajdoni részesedésre vonatkozó vételi ajánlatot a földgáztároló, ingatlan vagy tulajdoni részesedés tulajdonosának kell a vételi ajánlat kézhezvételét követő 3 napon belül közölnie az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszterrel. A vételi ajánlatot a Magyar Állam nevében az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter jogosult elfogadni a vételi ajánlat vele történt közlésétől számított 120 naptári napon belül. A vételi ajánlatban szereplő fizetési határidők az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter elfogadó nyilatkozatának a földgáztároló, ingatlan vagy tulajdoni részesedés tulajdonosa által történt igazolt kézhezvételétől számítandók.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott földgáztároló, ingatlan vagy tulajdoni részesedés kizárólag adásvétel vagy csere jogcímén ruházható át vagy idegeníthető el. Az apportálásra az adásvételre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott földgáztároló vagy ingatlan cseréjére kizárólag akkor kerülhet sor, ha a földgáztárolót, vagy ingatlant megszerző személy maga is földgáztároló engedélyes. Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott tulajdoni részesedés cseréjére kizárólag akkor kerülhet sor, ha a tulajdoni részesedést megszerző személy maga is földgáztároló engedélyesben közvetlen tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

(6) Az (1) bekezdésben meghatározott földgáztárolót, ingatlant vagy tulajdoni részesedést semmilyen formában nem lehet biztosítékul adni, fedezetként lekötni, megterhelni, különösen arra zálogjogot, vételi jogot alapítani, vagy a földgáztárolóhoz, ingatlanhoz, felépítményhez vagy tulajdoni részesedéshez kapcsolódó jogosultságokat más számára - akár időlegesen sem - átengedni, illetve ezen jogosultságok fennállását vagy gyakorlását bármely módon korlátozó megállapodást kötni.

(7) Az e §-ban foglaltakkal ellentétes vagy az e §-ban foglaltak megkerülésére irányuló szerződés, megállapodás vagy egyoldalú jognyilatkozat semmis."

4. § (1) A Get. a következő 124/B. §-sal egészül ki:

"124/B. § (1) Biztonsági földgáztároló kizárólag a Magyar Állam közvetlen vagy közvetett többségi tulajdonában állhat.

(2) Ha a biztonsági földgáztároló idegen ingatlanon fekszik, a Magyar Államot átjárási, vezetékfektetési és berendezés elhelyezési szolgalmi jog, valamint korlátozás nélküli használati jog illeti meg az idegen ingatlanon azzal, hogy az abból származó jogok gyakorlása - a földgáztároló működtetéséhez indokolt mértékben - a biztonsági földgáztárolói engedélyest is megilleti. A biztonsági földgáztárolói engedélyes viselni köteles a joggyakorlás következtében felmerülő terheket."

(2) A Get. a következő 145/A. §-sal egészül ki:

"145/A. § E törvény 124/B. §-ának rendelkezéseit a földgáz biztonsági készletezéssel összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXVIII. törvény hatálybalépését követően létrehozott vagy a 124/A. § szerint megvásárolt biztonsági földgáztárolókra kell alkalmazni."

5. § A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 4. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:

[4. § (1)Az állam kizárólagos tulajdonába tartozik]

"l) a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény szerinti biztonsági földgáztároló."

6. § Az Nvtv. 12. § (1) bekezdésének k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[12. § (1) Az állam kizárólagos gazdasági tevékenységei a következők:]

"k) a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény szerinti biztonsági földgáztároló létrehozása és annak működtetése."

7. § (1) Az Nvtv. 12. § (1) bekezdése az alábbi m) ponttal egészül ki:

[12. § (1) Az állam kizárólagos gazdasági tevékenységei a következők:]

"m) az a)-l) pontban nem szereplő, az állam kizárólagos tulajdonába tartozó dolog létrehozása és működtetése."

(2) Az Nvtv. 12. § (3) bekezdésében a "h)-j)" szövegrész helyébe a "h)-k)" szöveg lép.

8. § Az Nvtv. a következő 18/A. §-sal egészül ki:

"18/A. § A 4. § (1) bekezdés l) pontja és 12. § (1) bekezdés k) pontja szerinti rendelkezést a földgáz biztonsági készletezéssel összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXVIII. törvény hatálybalépését követően létrehozott vagy a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvénynek a földgáz biztonsági készletezéssel összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXVIII. törvénnyel megállapított 124/A. §-a szerint megvásárolt biztonsági földgáztárolókra kell alkalmazni."

9. § Az Nvtv. 19. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(19. § E törvény)

"a) I. Fejezete, 4. §-a, 6-8. §-a, 10-11. §-a, 12. § (1) és (3)-(14) bekezdése, 13. §-a, 17. § (2) bekezdése, 18. §-a, 18/A. §, valamint 1. és 2. melléklete az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján,"

(sarkalatosnak minősül.)

10. § A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 1993. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"1. § A törvény célja, hogy az ország folyamatos és biztonságos energiaellátása érdekében szabályozza a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezésének versenysemleges rendszerét, továbbá a tagi hozzájárulás mértékének megalapozott számításához szükséges belföldi fogyasztás ellenőrzésével, valamint a szabad forgalomba bocsátott, behozott és felhasznált kőolaj termékek megjelölésével és ellenőrzésével hozzájáruljon a szabályozott és tiszta piaci viszonyok kialakulásához."

11. § A Kt. 11. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"11. § (1) A Szövetség feladata a 3. § (2) bekezdésben és a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvényben (a továbbiakban: Fbkt.) meghatározott mértékű biztonsági készletképzés feltételeinek megteremtése és fenntartásának biztosítása, valamint az ehhez szükséges tárolók létesítése, működtetése és fejlesztése.

(2) A Szövetség feladata, hogy a 3. § (2) bekezdés szerinti biztonsági készlet, illetve a tagi hozzájárulás mértékének megalapozott számítása érdekében olyan ellenőrző és jelölő rendszert működtessen, amely folyamatosan lehetővé teszi a szabad forgalomba bocsátott, behozott és felhasznált kőolajtermékek megfigyelését. E feladatának teljesítése során folyamatosan együttműködik az adó- és vámhatósággal, s az ellenőrzés során szerzett minden adatot az adó- és vámhatóság részére is átad.

(3) A Szövetség nem alanya a társasági adónak."

12. § A Kt. 14. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"14. § A Szövetség az e törvényben és az Fbkt.-ben előírt tevékenységen kívül, csak az azzal összefüggő - az alapszabályban meghatározott - tevékenységek gyakorlására jogosult. A bevételeket a készletezési, a jelölési és az ellenőrzési költségek fedezésére, az ezt meghaladó bevételeit különösen kőolaj-, illetve gáztároló létesítésére, fejlesztésére, a tároló parkokban való tulajdonszerzésre és a készletfinanszírozó hitelek törlesztésére, valamint a Szövetség működésére fordíthatja."

13. § (1) A Kt. 22. § (1) bekezdése az alábbi j) ponttal egészül ki:

[22. § (1) Az igazgató tanács]

"j) javaslatot tesz az igazgató és az igazgatóhelyettes személyére."

(2) A Kt. 22. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az igazgató tanács csak olyan személyt javasolhat igazgatónak vagy igazgatóhelyettesnek, akit a miniszter, az államháztartásért felelős miniszter és a Magyar Energia Hivatal Elnökének képviselői közül legalább három támogat."

14. § (1) A Kt. 27. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(1) Az igazgató tanács javaslata alapján a közgyűlés választja meg a Szövetség igazgatóját és igazgatóhelyettesét. A Szövetség munkaszervezetének (igazgatóságának) ügyvezetője az igazgató, akit akadályoztatása esetén az igazgatóhelyettes teljes jogkörrel helyettesít. Az igazgatót és az igazgatóhelyettest a közgyűlés határozatlan időre választja meg."

(2) A Kt. 27. § (2) bekezdésében a "visszahívhatja" szövegrész helyébe a "felmentheti" szöveg lép.

15. § A Kt. 28. §-a az alábbi f) ponttal egészül ki:

(28. § Az igazgató)

"f) szerződést köt a 11. § (2) bekezdésében meghatározott feladat ellátására."

16. § A Kt. az alábbi 28/A. §-sal egészül ki:

"28/A. § Az igazgató csak olyan szervezettel köthet szerződést a 11. § (2) bekezdésében meghatározott feladat ellátására, amely szervezetet a miniszter, az államháztartásért felelős miniszter és a Magyar Energia Hivatal Elnökének képviselői közül legalább három támogat."

17. § (1) A Kt. 30. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(1) A Szövetség feladatai ellátásához és működéséhez szükséges eszközöket- az éves költségvetés alapján - a tagok pénzbeli hozzájárulás formájában bocsátják a Szövetség rendelkezésére."

(2) A Kt. 30. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(3) A Szövetség az éves költségvetés alapján határozza meg a termékcsoportonkénti egységnyi hozzájárulás mértékét, figyelembe véve a (4) bekezdésben meghatározottak szerint számított, és a 11. § (2) bekezdésben előírt feladat költségeinek finanszírozását biztosító termékcsoportonkénti egységnyi tagi hozzájárulás mértékét."

(3) A Kt. 30. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A Szövetség a 11. § (2) bekezdésben meghatározott feladat ellátását biztosító bevételhez szükséges tagi hozzájárulás termékcsoportonkénti egységnyi mértéke, a költségvetés közgyűlés általi elfogadása évének az első hat havi termékcsoportonkénti nagykereskedelmi napi átlagárának legalább 1%-a."

18. § A Kt. 37. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(1) A tag a kőolajtermék forgalmazási tevékenységével összefüggésben, illetve a saját felhasználásra történő behozatali tevékenysége után a Szövetség részére tagi hozzájárulást fizet, amelynek termékcsoportonkénti egységnyi mértékét a 30. § (3) és (4) bekezdéseiben előírtak szerint kell meghatározni."

19. § A Kt. Záró rendelkezések fejezete az alábbi 47/A. §-sal egészül ki:

"47/A. § A 11. § (2) bekezdésében meghatározott feladat ellátásához szükséges ellenőrző és jelölő rendszert a Szövetségnek 2013. július 1. napjáig kell kialakítania."

20. § A Kt. Záró rendelkezések fejezete az alábbi 47/B. §-sal egészül ki:

"47/B. § A földgáz biztonsági készletezéssel összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXVIII. törvény hatálybalépésekor (a továbbiakban: Mód. Tv.) a Szövetség igazgatójának és igazgatóhelyettesének megbízatása - a Mód. Tv hatálybalépésének napján - határozatlan idejű megbízatásra módosul."

21. § E törvény 5-9. §-ai az Alaptörvény 38. cikk (1)-(2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősülnek.

22. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (2), (4), (6), (8) és (10) bekezdése 2013. március 1-jén lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2012. december 17-i ülésnapján fogadta el.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére