224/2012. (VIII. 15.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról a Magyary Program Egyszerűsítési Programjának végrehajtása céljából

A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(1) A 2012/2013. tanévtől a hallgató által felvehető hitelek legmagasabb összegei hitelcélok szerint:

a) szabad felhasználású hitelcél esetében tanulmányi hónaponként 50 000 forint,

b) kötött felhasználású hitelcél esetében tanulmányi félévenként a felsőoktatási intézmény részére igazoltan fizetendő képzési költségnek megfelelő összeg."

2. § Az R. 9. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

"9. § A Diákhitel szervezet a hallgatónak a hitelszerződés keretében megadott hozzájárulása és a Fot. rendelkezései alapján az e rendeletben meghatározott módon kezeli a felsőoktatási intézmény és a felsőoktatási információs rendszer nyilvántartásában szereplő, a Fot. 3. melléklet I/B. A hallgatók adatai cím 1. rész b) pont ba), bb), bc), - a társadalombiztosítási azonosító jel kivételével - bk) és bl) alpontja, valamint d) és f) pontja szerinti személyes és képzési adatait, valamint a tartózkodásra jogosító okirat érvényességi idejét, a hallgatói hitel folyósításával, jogszerű igénybevételével, törlesztésével és a kamattámogatással kapcsolatban, valamint a törvényben és a 18. § (2) és (4) bekezdésében, a 19. § (7) bekezdésében és a 29. § (4) bekezdésében meghatározott szervezeteknek továbbítja."

3. § Az R. 10. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(1) A hitelfelvevő köteles a 9. §-ban, továbbá a (3) bekezdésben meghatározott kézbesítési meghatalmazott adataiban bekövetkezett minden változást, annak bekövetkezésétől számított 14 napon belül a Diákhitel szervezet részére bejelenteni. A hitelfelvevő értesítési címének, telefonszámának, e-mail címének, kézbesítési meghatalmazottja adatainak vagy fizetési számlájának változását a Diákhitel szervezet erre rendszeresített elektronikus felületén is bejelentheti."

4. § Az R. 12. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(2) Amennyiben a hitelfelvevő a hallgatói hitel összegét, igénybevételének gyakoriságát módosítani kívánja, módosítási kérelmét a Diákhitel szervezet üzletszabályzatában meghatározott módon és határidőben kell eljuttatnia a Diákhitel szervezet részére. A hallgatói hitel összege és az igénybevétel gyakorisága a Diákhitel szervezet erre rendszeresített elektronikus felületén keresztül is módosítható."

5. § (1) Az R. 13. § (5) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(5) A hallgatói hitel folyósításának jogszerűsége és jogszerű igénybevétele érdekében a Diákhitel szervezet a 9. § alapján a felsőoktatási információs rendszerből a hallgatói hitelszerződés alapján a hallgatói hitel folyósítását kérelmező hallgatóról személyazonosító és tanulmányi adatokat szerezhet be. A felsőoktatási információs rendszer a Diákhitel szervezet megkeresésére adatot szolgáltat, a hallgató hallgatói jogviszonya fennállásának, szünetelésének, megszűnésének, tanulmányok folytatása céljából képzési időszakra történő bejelentkezésének tényéről, valamint a hallgató által folytatott képzés finanszírozásának típusáról és a hallgató által fizetendő önköltség összegéről."

(2) Az R. 13. § (7) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(7) A hitelfelvevő a hallgatói hitel folyósításának szüneteltetését és újraindítását a Diákhitel szervezettől bármikor írásban vagy a Diákhitel szervezet erre rendszeresített elektronikus felületén kérheti. Ez esetben a hallgatói hitel folyósítása a hitelfelvevő által megjelölt időponttól, vagy a kérelem beérkezésének időpontjára eső tanulmányi hónaptól szünetel, amennyiben a kérelemben megjelölt időpont, vagy a kérelem beérkezése az adott havi folyósítási határnapot legalább öt munkanappal megelőzi. Amennyiben a kérelem beérkezése az adott havi folyósítási határnapot legalább öt munkanappal nem előzi meg, a hallgatói hitel folyósítása a soron következő tanulmányi hónaptól szünetel. A hallgatói hitel folyósítása a hitelfelvevő által a kérelmében megjelölt időpontig, vagy időpont megjelölés nélküli kérelem esetén a folyósítás újraindítására vonatkozó kérelem Diákhitel szervezethez történő beérkezéséig szünetel."

6. § (1) Az R. 14. § (5) bekezdés b) pontja a következő szöveggel lép hatályba:

[Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik a hitelfelvevő tárgyévi havi törlesztő részlete a (2)-(4) bekezdések megfelelő alkalmazásával számított éves jövedelemnek az alábbiak szerint meghatározott százalékának 1/12-ed része:]

"b) kötött felhasználású hitel igénybevétele esetén a teljes hiteltartozás - a hallgatói jogviszony megszűnése napján, illetve ha a törlesztési kötelezettség ismételt hallgatói jogviszony miatt ezt követően szünetelt, annak ismételt megszűnése napján, vagy legkésőbb a 35. életév betöltés napján fennálló - összegétől függő legalább 4%-os, legfeljebb a 6. § (4) bekezdés szerinti felülvizsgálat alapján megállapított %-os mértéke."

(2) Az R. 14. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) A Diákhitel szervezet a kötött felhasználású hitel esetén az egyes teljes hiteltartozáshoz tartozó törlesztési hányadokat köteles évente, a 6. § (4) bekezdése szerinti aktuáriusi vizsgálatot követően - a tanulmányi év megkezdése előtt legalább 7 nappal - két országos napilapban, honlapján, valamint hirdetményként a felsőoktatási intézményben közzétenni."

(3) Az R. 14. § (9) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(9) A (2) bekezdés szerinti törlesztéssel érintett, de a 19. § (5) bekezdés a) pontja alá nem tartozó hitelfelvevő kérelmezheti a Diákhitel szervezetnél a (4) és (5) bekezdés és a 33. § szerint megállapított törlesztő részlete összegének mérséklését. A törlesztő részlet összegének mérséklése a Diákhitel szervezet erre rendszeresített elektronikus felületén is kezdeményezhető. A törlesztő részlet mérséklésének lehetőségéről a fizetési késedelem esetén küldött értesítőben a Diákhitel szervezet tájékoztatja a hitelfelvevőt."

7. § (1) Az R. 16. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(2) A hitelfelvevő - a Diákhitel szervezet által e célra rendszeresített nyomtatványon - kérelmet nyújthat be a Diákhitel szervezethez törlesztési kötelezettség szüneteltetése iránt:

a) a terhességi-gyermekágyi segélyre, a gyermekgondozási díjra és a gyermekgondozási segélyre (a továbbiakban: gyes) való jogosultság, valamint

b) a rehabilitációs ellátásra, rokkantsági ellátásra, rokkantsági járadékra, rehabilitációs járadékra való jogosultság időszakának (3) és (4) bekezdés szerint meghatározott részére."

(2) Az R. 16. § (8) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(8) A rehabilitációs ellátásban, rokkantsági ellátásban, rokkantsági járadékban, rehabilitációs járadékban részesülő hitelfelvevő a törlesztési kötelezettség szüneteltetésének alapjául szolgáló jogcímét a kérelméhez csatolt említett ellátást megállapító, jogerős határozattal, emellett a legutolsó ellátás folyósítási csekkszelvénnyel vagy fizetési számlakivonattal igazolhatja. Abban az esetben, ha a törlesztési kötelezettség szüneteltetésének alapjául szolgáló jogcímét a hitelfelvevő nem igazolja, kérelmét el kell utasítani."

8. § (1) Az R. 18. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(1) A szabad felhasználású hitelt igénybe vevő hitelfelvevő - a szerződés időtartama alatt - a fizetendő kamattartozás teljes összegének megfelelő célzott kamattámogatásban részesül a 16. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott időszakra, ha célzott kamattámogatás iránti kérelmét - a Diákhitel szervezet által az e célra rendszeresített nyomtatványon - gyes ellátásra való jogosultság kivételével az ellátásokat folyósító szerv igazolásával ellátva benyújtja a Diákhitel szervezethez. Ha a célzott kamattámogatás jogcíme a gyes, a célzott kamattámogatás és a törlesztési kötelezettség szüneteltetése a Diákhitel szervezet erre rendszeresített elektronikus felületén is igényelhető. A gyes ellátásra való jogosultságot a Diákhitel szervezet a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kincstár) egységes szociális nyilvántartásában közvetlen lekérdezéssel ellenőrzi. A célzott kamattámogatásra való jogosultság igazolására szolgáló dokumentum a törlesztési kötelezettség szüneteltetésére való jogosultság igazolására is szolgál."

(2) Az R. 18. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(3) Az (1) bekezdésben meghatározott igénylés alapján a Diákhitel szervezet dönt a célzott kamattámogatásról, kérelemnek helyt adó döntésében megjelölve az igényjogosultság kezdő és várható utolsó napját. A Diákhitel szervezet döntését írásban közli a hitelfelvevővel."

9. § Az R. 19. § (8) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(8) A Diákhitel szervezet a hitelszerződés megszűnését követően záró elszámolást készít. Amennyiben a Diákhitel szervezet a hitelfelvevő egyenlegén túlfizetést számol el, a záró elszámolásban a túlfizetés összegéről a hitelfelvevőt értesíti, és a túlfizetés összegét a hitelfelvevő által megadott számlaszámra utalja."

10. § Az R. 25. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A Diákhitel szervezet feladatait a Diákhitel Központ Zrt. látja el."

11. § Az R. 29. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

"29. § (1) A kötött felhasználású hitelt igénybe vevő hallgatónak hitelszerződése fennállásának időszaka alatt az állam általános kamattámogatást biztosít a központi költségvetés terhére. Az általános kamattámogatás mértéke a hitelfelvevő által fizetendő a 6. § (7) bekezdésében meghatározott kamatot meghaladó összeg.

(2) Az általános kamattámogatás összegét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 14. § (4) bekezdés d) pontja szerinti költségvetési fejezetben kell elszámolni.

(3) Az általános kamattámogatás összegét az állam nevében a kincstár folyósítja a Diákhitel szervezet utólagos elszámolása alapján.

(4) A Diákhitel szervezet az elszámolást havonta a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig elektronikus levélben megküldi a kincstár részére. A levélnek tartalmaznia kell a kötött felhasználású hitelek után igényelt adott havi összes kamattámogatást. Az ezt alátámasztó elszámolásnak elektronikusan szerkeszthető táblázatos formátumban tartalmaznia kell:

a) az egyes hitelfelvevők természetes személyazonosító adatait, lakcímadatának irányítószámát, adóazonosító jelét,

b) az egyes hitelfelvevők részére az adott félévben folyósított kötött felhasználású hitel összegét és az adott hónap utolsó napján fennálló aktuális tőketartozásának összegét,

c) az egyes hitelfelvevők részére az adott hónapban igényelt kamattámogatás összegét,

d) annak a felsőoktatási intézménynek a megjelölését, amelyben az egyes hitelfelvevők hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.

(5) A kincstár a Diákhitel szervezet által igényelt támogatási összeg kifizetését a tárgyhónapot követő hónap 25. napjáig teljesíti.

(6) A Diákhitel szervezet negyedévente, a negyedév 10. napjáig elektronikus úton személyes adatokat nem tartalmazó adatszolgáltatást teljesít az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére a tárgyévre és a következő három naptári évre várható kamattámogatás összegéről, a kötött felhasználású hitelekre vonatkozó szerződések számáról, a támogatott hitelállományról és az addig lehívott támogatások összegéről."

12. § Az R. 33. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

"33. § (1) A hallgatói hitel tárgyévi havi törlesztő részletének mértéke a 31. § (1) bekezdése szerinti államilag támogatott képzésben részt vevő hitelfelvevő esetében a 14. § (2)-(4) bekezdések megfelelő alkalmazásával számított éves jövedelem hat - a költségtérítéses képzésre tekintettel a hallgatói hitelrendszerről és a Diákhitel Központról szóló 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében meghatározott 50 000 forintos hitelösszeget akár egy alkalommal is igénybe vett hitelfelvevő esetében nyolc - százalékának 1/12-ed része.

(2) A 28. § (1) bekezdés alapján folyósítható hallgatói hitelt akár egy alkalommal is igénybe vevő hitelfelvevő tárgyévi havi törlesztő részlete a 14. § (2)-(4) bekezdések megfelelő alkalmazásával számított éves jövedelem nyolc - a költségtérítéses képzésre tekintettel meghatározott legnagyobb hitelösszeget akár egy alkalommal is igénybevett hitelfelvevők esetében kilenc - százalékának 1/12-ed része."

13. § Az R.

a) 2. § 21. pontja az "időszaka" szövegrész helyett "képzési időszak",

b) 13. § (4) bekezdés g) pontja az "időpontja" szövegrész helyett a "záró időpontja",

c) 14. § (11) bekezdése a "32. §" szövegrész helyett a "33. §",

d) 16. § (7) bekezdése a "szünetelésének" szövegrész helyett a "szüneteltetésének",

e) 18. § (4) bekezdése a "Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)" szövegrész helyett a "kincstár",

f) 18. § (5) és (8) bekezdése a "Kincstár" szövegrészek helyett a "kincstár",

g) 19. § (4) bekezdése a "tartozás" szövegrész helyett a "teljes tartozás"

szöveggel lép hatályba.

14. § Nem lép hatályba az R.

a) 11. § (1) bekezdésében a "csak" és az "egyik" szövegrész,

b) 13. § (4) bekezdés h) pontja,

c) 14. § (8) bekezdésében az "átutalással" szövegrész, valamint

d) 34. §-a.

15. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 6. § (2) bekezdése és a 10. § 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

miniszterelnök-helyettes