36/2013. (XII. 23.) KIM rendelet

az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére történő megküldésének rendjéről szóló 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet módosításáról

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére történő megküldésének rendjéről szóló 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A jegyző a képviselő-testület által megalkotott, a polgármester és a jegyző által aláírt és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon kihirdetett önkormányzati rendeletet a kihirdetést követően a (3) bekezdésben meghatározott módon és időben küldi meg az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnak (a továbbiakban: kormányhivatal)."

2. § Az R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § A jegyző a helyi önkormányzat képviselő-testülete, a képviselő-testület bizottsága, társulása, valamint a részönkormányzat testülete ülésének jegyzőkönyvét az ülést követő 15 napon belül a Nemzeti Jogszabálytár szolgáltatója által e célra kialakított informatikai rendszeren keresztül megküldi a kormányhivatalnak."

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2014. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 5. § 2014. március 1-jén lép hatályba.

4. § Az informatikai rendszerbe feltöltött iratokat 2014. február 28-ig egy eredeti példányban papír alapon is meg kell küldeni a címzettnek.

5. § Hatályát veszti a 4. §.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,

közigazgatási és igazságügyi miniszter