24/2012. (IV. 18.) NEFMI rendelet

egyes egészségügyi és oktatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. § b) pontjában, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (1) bekezdés b), d), i) és n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (2) bekezdés a) és 67. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) és i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 10/1994. (V. 13.) MKM rendelet módosítása

1. § A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 10/1994. (V. 13.) MKM rendelet

a) 1. §-át megelőző címben az "Az önkormányzati" szövegrész helyébe az "A települési önkormányzat, megyei fenntartó által fenntartott" szöveg,

b) 1. §-ában a "helyi önkormányzatok által önkormányzati" szövegrész helyébe a "megyei fenntartó, települési önkormányzat által" szöveg,

c) 5. § (4) bekezdésében a "helyi önkormányzat" szövegrész helyébe a "megyei fenntartó, települési önkormányzat" szöveg,

d) 13. § (2) bekezdésében az "a helyi önkormányzat" szövegrész helyébe a "megyei fenntartó vagy települési önkormányzat" szöveg,

e) 13. § (5) bekezdésében a "helyi önkormányzat" szövegrész helyébe a "megyei fenntartó, települési önkormányzat, állami szerv" szöveg,

f) 13. § (6) bekezdésében a "helyi önkormányzati" szövegrész helyébe a "megyei, nem települési önkormányzati" szöveg,

g) 13. § (7) bekezdésében a "helyi önkormányzat" szövegrész helyébe a "megyei fenntartó vagy települési önkormányzat" szöveg,

h) 13. § (6) és (7) bekezdésében a "főjegyző" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg

lép.

2. A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosítása

2. § (1) A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (a továbbiakban: R1.) 54. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(13) A kötelező (minimális) eszköz-és felszerelési jegyzékben felsorolt helyiségekre előírt követelmények teljesülnek, ha az épület megfelel a létesítésére, kialakítására vonatkozó nemzeti szabványban rögzített, vagy a nemzeti szabvánnyal azonos, illetve azzal egyenértékű építési és műszaki előírásoknak azzal az eltéréssel, hogy az óvodai csoportszoba alapterülete nem lehet kevesebb, mint 2,0 m2/fő."

(2) Az R1. 8. számú melléklet 4.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4.5. Ha a megyei fenntartó, a települési önkormányzat által fenntartott iskola az általános felvételi eljárás keretében felvételi meghallgatást kíván szervezni, ennek időpontjáról értesíti a jegyzőt és a kormányhivatalt."

(3) Az R1. 8. számú melléklet 9.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"9.2. Abban az esetben, ha az általános felvételi eljárás keretében a középiskolába felvehető tanulói létszám kevesebb mint kilencven százalékát sikerült betölteni, a rendkívüli felvételi eljárást ki kell írni. A kiírást meg kell küldeni a fenntartónak, valamint a Hivatalnak, amely a megküldött és összesített adatokat közzéteszi az interneten."

(4) Az R1.

a) 35. §-át megelőző alcímben és 35. § (2) bekezdésében a "nem helyi önkormányzatok" szövegrész helyébe a "nem települési önkormányzat, nem megyei fenntartó" szöveg,

b) 35. § (3) bekezdésében a "nem helyi önkormányzat" szövegrész helyébe a "nem települési önkormányzat, nem állami szerv" szöveg,

c) 6. számú melléklet címében a "nem önkormányzati" szövegrész helyébe a "nem települési önkormányzat, nem megyei fenntartó által fenntartott" szöveg,

d) 8. számú melléklet 4.6. pontjában a "helyi önkormányzat" szövegrész helyébe a "megyei fenntartó, a települési önkormányzat" szöveg,

e) 8. számú melléklet 14.1. pontjában a "főjegyző" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

f) 8. számú melléklet 14.2. pontjában a "megyei, fővárosi önkormányzat főjegyzőjét" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalt, a főváros esetén a fővárosi önkormányzat főjegyzőjét" szöveg

lép.

3. A 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá tartozó, végbizonyítványnak minősülő képzések és bizonyítványok felsorolásáról szóló 35/2007. (XI. 13.) OKM rendelet módosítása

3. § A 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá tartozó, végbizonyítványnak minősülő képzések és bizonyítványok felsorolásáról szóló 35/2007. (XI. 13.) OKM rendelet (a továbbiakban: R2.) 6. §-a a következő f) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

"f) az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás 14. cikkével létrehozott EU-Svájc Vegyes Bizottság 2/2011 határozata a szakmai képesítések kölcsönös elismeréséről szóló III. melléklet kicseréléséről (2011. szeptember 30.), (2011/702/EU)."

4. § Az R2. Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. Az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet módosítása

5. § Az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. § b) pontja a következő bk) alponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusnak való megfelelést szolgálja:

az irányelv V. melléklet 5. pontja az alábbiak szerint:)

"bk) az 5.1.1-5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 5.5.2. és 5.6.2. alpontok tekintetében az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás 14. cikkével létrehozott EU-Svájc Vegyes Bizottság 2/2011 határozata a szakmai képesítések kölcsönös elismeréséről szóló III. melléklet kicseréléséről (2011. szeptember 30.), (2011/702/EU)."

6. § Az R3. 1-5. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. A pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet módosítása

7. § (1) A pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet (a továbbiakban: R4.) 8. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A nem helyi önkormányzat vagy nem állami szerv által fenntartott pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézményekre az e rendeletben foglaltakat a következő eltérésekkel kell alkalmazni:)

"a) a 4. számú melléklet határozza meg, hogy a nem helyi önkormányzat vagy nem állami szerv által fenntartott pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézményekben a korai fejlesztés és gondozás, továbbá a fejlesztő felkészítés megkezdéséhez szükséges engedély iránti kérelmet milyen adattartalommal és mellékletekkel kell benyújtani; ha a kérelmező a 4. számú melléklet II. 2-3. pontjában meghatározott mellékleteket nem nyújtja be, a fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) adatszolgáltatási kérelemmel fordul a fenti adatokról nyilvántartást vezető hatósághoz vagy bírósághoz,"

(2) Az R4. 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A szakértői és rehabilitációs bizottság az intézmények fenntartói által megküldött adatok alapján jegyzéket készít (a továbbiakban: intézményi jegyzék) azokról a közoktatási intézményekről, amelyek részt vesznek a gyermek, tanuló különleges gondozásában. A jegyzéket a vizsgálaton megjelent szülő részére megtekintésre át kell adni, valamint meg kell küldeni a szakértői és rehabilitációs bizottság székhelye szerint illetékes kormányhivatalnak."

(3) Az R4. 14. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szakértői és rehabilitációs bizottság a szakértői véleményében tesz javaslatot a gyermek, tanuló különleges gondozás keretében történő ellátására, az ellátás módjára, formájára és helyére, az ellátáshoz kapcsolódó pedagógiai szakszolgálatra, a szükséges szakemberre és annak feladataira. A szakértői véleménynek tartalmaznia kell)

"l) nem helyi önkormányzat vagy nem állami szerv által fenntartott pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény által elkészített szakvélemény esetén a közoktatási megállapodást kötő önkormányzat, kormányhivatal nevét és székhelyét, továbbá az intézmény működési területét, illetve az e rendeletre való utalást,"

(4) Az R4. 36. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A fenntartó minden év január 31-ig megküldi az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottságnak a közoktatásról szóló törvény 91. § (4) bekezdés e) pontja szerinti tájékoztatót, amelyben jelzi az intézmények felvételi körzetét is."

(5) Az R4.

a) 8. § (1) bekezdés b) pontjában a "fővárosi, megyei, megyei jogú városi önkormányzattal" szövegrész helyébe a "kormányhivatallal, a főváros, megyei jogú város kötelező feladata esetén az önkormányzattal" szöveg,

b) 8. § (2) bekezdésében a "főjegyző" szövegrész helyébe a "kormányhivatal, a fővárosi főjegyző" szöveg,

c) 4. számú melléklet címében a "nem helyi önkormányzatok" szövegrész helyébe a "nem helyi önkormányzat, nem állami szerv" szöveg,

d) 4. számú melléklet I. A kérelem adattartalma rész nyitó szövegrészében az "A(z) ................... Önkormányzat főjegyzője" szövegrész helyébe az "A(z)... Kormányhivatal" szöveg,

e) 4. számú melléklet II. A mellékletek rész nyitó szövegrészében a "jegyző, főjegyző" szövegrész helyébe a "kormányhivatal, a fővárosi főjegyző" szöveg

lép.

6. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) A 3-6. § a szakmai képesítések kölcsönös elismeréséről szóló III. melléklet kicseréléséről szóló, az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás 14. cikkével létrehozott EU-Svájc Vegyes Bizottság 2011. szeptember 30-i 2/2011 határozatának (2011/702/EU) való megfelelést szolgálja.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,

nemzeti erőforrás miniszter

1. melléklet a 24/2012. (IV. 18.) NEFMI rendelethez

1. Az R2. Melléklet I. pont 1. alpontja a "Szlovákiában:" címet követő szövegrészt követően a következő címmel és szövegrésszel egészül ki:

"Svájcban:

- Opticien diplomé, diplomierter Augenoptiker, ottico diplomato (felsőfokú szakképzést tanúsító szövetségi oklevéllel rendelkező látszerész)

A képzés időtartama legalább 17 év, amelyből legalább kilenc év általános iskolai képzés, négy év részben a munkahely, részben valamely szakmai intézmény által nyújtott szakképzés, azt követi négy év gyakorlat vagy kihelyezett munka, ebből két évet nappali tagozatos magánképzést követően lehet eltölteni, és végül felsőfokú vizsga. Ez feljogosítja a birtokosát kontaktlencse szemhez igazítására vagy szemészeti vizsgálatok önállóan vagy munkavállalóként történő végzésére.

- Audioprothésiste avec brevet fédéral, Hörgeráte-Akustiker mit eidg. Fachausweis, audioprotesista con attestato professionale federale (felsőfokú szakképzési szövetségi bizonyítvánnyal rendelkező hallókészülék-készítő)

A képzés időtartama legalább 15 év, amelyből legalább kilenc év általános iskolai képzés, legalább három év részben a munkahely, részben valamely szakmai intézmény által nyújtott szakképzés, azt követi három év gyakorlat vagy kihelyezett munka, beleértve a magánjellegű képzést is és végül szakvizsga. Ez feljogosítja a birtokosát a szakma önálló vagy munkavállalóként történő gyakorlására.

- Bottier-orthopédiste diplomé, diplomierter Orthopádie-Schuhmachermeister, calzolaio ortopedico diplomato (felsőfokú szakképzést tanúsító szövetségi oklevéllel rendelkező ortopédlábbeli-készítő)

A képzés időtartama legalább 17 év, amelyből legalább kilenc év általános iskolai képzés, négy év részben a munkahely, részben valamely szakmai intézmény által nyújtott szakképzés, azt követi négy év gyakorlat vagy kihelyezett munka, beleértve a magánjellegű képzést is, és végül felsőfokú vizsga. Ez feljogosítja a birtokosát a szakma önálló vagy munkavállalóként történő gyakorlására.

- Technicien dentiste, maitre, diplomierter Zahntechnikermeister, odontotecnico, maestro (felsőfokú szakképzést tanúsító szövetségi oklevéllel rendelkező fogtechnikus)

A képzés időtartama legalább 18 év, amelyből legalább kilenc év általános iskolai képzés, négy év részben a munkahely, részben valamely szakmai intézmény által nyújtott szakképzés, azt követi négy év gyakorlat vagy kihelyezett munka, beleértve a magánjellegű képzést is, és végül felsőfokú vizsga. Ez feljogosítja a birtokosát a szakma önálló vagy munkavállalóként történő gyakorlására.

- Orthopédiste diplomé, diplomierter Orthopádist, ortopedista diplomato (felsőfokú szakképzést tanúsító szövetségi oklevéllel rendelkező protéziskészítő)

A képzés időtartama legalább 18 év, amelyből legalább kilenc év általános iskolai képzés, négy év részben a munkahely, részben valamely szakmai intézmény által nyújtott szakképzés, azt követi négy év gyakorlat vagy kihelyezett munka, beleértve a magánjellegű képzést is, és végül felsőfokú vizsga. Ez feljogosítja a birtokosát a szakma önálló vagy munkavállalóként történő gyakorlására."

2. Az R2. Melléklet I. pont 4. alpontja a "Lengyelországban:" címet követő szövegrészt követően a következő címmel és szövegrésszel egészül ki:

"Svájcban:

- Guide de montagne avec brevet fédéral, Bergführer mit eifg. Fachausweis, guida alpina con attestato professionale federale (felsőfokú szakképzést tanúsító szövetségi bizonyítvánnyal rendelkező hegyi vezető)

A képzés időtartama legalább 13 év, amelyből legalább kilenc év általános iskolai képzés, négy év szakképzés képesített szakember felügyelete alatt, beleértve a magánjellegű képzést is, és végül szakvizsga. Ez feljogosítja a birtokosát a szakma önálló gyakorlására.

- Professeur de sports de neige avec brevet fédéral, Schneesportlehrer mit eidg. Fachausweis, Maestro di sport sulla neve con attestato professionale fédérale (felsőfokú szakképzést tanúsító szövetségi bizonyítvánnyal rendelkező télisport-oktató)

A képzés időtartama legalább 15 év, amelyből legalább kilenc év általános iskolai képzés, négy év részben a munkahely, részben valamely szakmai intézmény által nyújtott szakképzés vagy négyéves szakmai tapasztalat, azt követi egy kétéves képzés és gyakorlat és végül szakvizsga. Ez feljogosítja a birtokosát a szakma önálló gyakorlására."

2. melléklet a 24/2012. (IV. 18.) NEFMI rendelethez

1. Az R3. 1. számú melléklet C) pontjában foglalt táblázat "Arc-, állcsont- és szájsebészet (orvosi és fogorvosi alapképzés)" címszó alatti részében a Svájcra vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

"SvájcMund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
Chirurgie orale et maxillo-faciale
Chirurgia oro-maxillo-facciale"

2. Az R3. 1. számú melléklet C) pontjában foglalt táblázat "Bőr- és nemibeteg-gyógyászat" címszó alatti részében a Svájcra vonatkozó sorban a "Dermatologia e venereologia" szövegrész helyébe a "Dermatologia e venerologia" szöveg lép.

3. Az R3. 1. számú melléklet C) pontjában foglalt táblázat "Csecsemő- és gyermekgyógyászat" címszó alatti részében a Svájcra vonatkozó sorban a "Kinder- und Jugendmedezin" szövegrész helyébe a "Kinder- und Jugendmedizin" szöveg lép.

4. Az R3. 1. számú melléklet C) pontjában foglalt táblázat "Gasztroenterológia" címszó alatti részében a Svájcra vonatkozó sorban a "Gastro-entérologie" szövegrész helyébe a "Gastroentérologie" szöveg lép.

5. Az R3. 1. számú melléklet C) pontjában foglalt táblázat "Infektológia" címszó alatti részében a Svájcra vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

"SvájcInfektiologie
Infectiologie
Malattie infettive"

6. Az R3. 1. számú melléklet C) pontjában foglalt táblázat "Nefrológia" címszó alatti részében a Svájcra vonatkozó sorban a "Nefralogia" szövegrész helyébe a "Nefrologia" szöveg lép.

7. Az R3.1. számú melléklet C) pontjában foglalt táblázat "Nukleáris medicina" címszó alatti részében a Svájcra vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

"SvájcNuklearmedizin
Médecine nucléaire
Medicina nucleare"

8. Az R3. 1. számú melléklet C) pontjában foglalt táblázat "Plasztikai sebészet" címszó alatti részében a Svájcra vonatkozó sorban a "Plastische, rekonstruktive und ásthetische Chirurgie" szövegrész helyébe a "Plastische, Rekonstruktive und Ásthetische Chirurgie" szöveg lép.

9. Az R3. 1. számú melléklet D) pontjában foglalt táblázatban a Svájcra vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

"SvájcDiplom als praktischer Arzt/praktische Árztin
Diplome de médecin praticien
Diploma di medico generico"

10. Az R3. 1. számú melléklet E) pontjában foglalt táblázatban a Svájcra vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

"SvájcMédecin praticien
Praktischer Arzt
Medico generico"

11. Az R3. 1. számú melléklet F) pont n) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"n) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam illetékes hatósága által a tagállami állampolgár számára kiállított olyan igazolás, amely tanúsítja, hogy az orvos a D) pontban említett, háziorvosi képesítés megszerzését tanúsító okirat hiányában a következőkben felsorolt időpontig az orvosi szakmára alkalmazandó - az általános orvosi szakmai tevékenységek gyakorlásának megkezdésére jogosító - rendelkezések erejénél fogva jogosult a háziorvosi tevékenységnek az adott tagállam szociális biztonsági rendszere keretében történő gyakorlására és aki az említett időpontig a tagállam területén letelepedett, valamint akinek az orvosi, szakorvosi oklevele feltétel nélkül elismerhető.

na) 2007. január 1. Bulgária és Románia esetében,

nb) 2004. május 1. a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia esetében,

nc) 2002. június 1. Svájc esetében,

nd) 1994. december 31. Belgium, Dánia, Németország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Ausztria, Portugália, Finnország, Svédország és az Egyesült Királyság esetében.

A fenti igazolást ugyanolyan hatályúnak kell tekinteni, mint a külön jogszabályban meghatározott, a háziorvosi szakképzettség megszerzését tanúsító okiratot."

12. Az R3. 2. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázatban a Svájcra vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

"Svájc1. Diplomierte Pflegefachfrau, Diplomierter
Pflegefachmann
(Diplomás általános ápolónő, diplomás általános
ápoló)
Infirmiére diplomée et infirmier diplomé
(Diplomás általános ápolónő, diplomás általános
ápoló)
Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgánge
durchführen
Ecoles qui proposent des filiéres de formation
reconnues par l'État
Infermiera diplomata e infermiere diplomato
(Diplomás általános ápolónő, diplomás általános
ápoló)
Scuole che propongono dei cicli di formazione
riconosciuti dallo Stato
2. Bachelor of Science in nursing
(Ápoló - BSc fokozat)
Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgánge
durchführen
Ecoles qui proposent des filiéres de formation
reconnues par l' État
Scuole che propongono dei cicli di formazione
riconosciuti dallo Stato"

13. Az R3. 2. számú melléklet B) pontjában foglalt táblázatban a Svájcra vonatkozó sor helyébe a következő rendelkezés lép:

"SvájcPflegefachfrau, Pflegefachmann
InfirmiUre, infirmier
Infermiera, infermiere"

14. Az R3. 2. számú melléklet C) pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"a) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére a következő időpontok előtt kiállított általános ápolói oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek:

aa) 2011. szeptember 30. Svájc esetében BSc fokozatot tanúsító ápolói oklevél tekintetében,

ab) 2007. január 1. Bulgária esetében,

ac) 2004. május 1. a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Szlovénia, Szlovákia esetében,

ad) 2002. június 1. Svájc esetében, BSc fokozatot tanúsító ápolói oklevél kivételével,

ae) 1995. május 1. Liechtenstein esetében,

af) 1994. január 1. Izland, Norvégia, Ausztria, Finnország és Svédország esetében,

ag) 1986. január 1. Spanyolország és Portugália esetében,

ah) 1981. január 1. Görögország esetében,

ai) 1979. június 27. Belgium, Dánia, Németország, Franciaország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia és az Egyesült Királyság esetében,

amennyiben azt olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet."

15. Az R3. 3. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat Svájcra vonatkozó sorában a "médecindentiste" szövegrész helyébe a "médecin-dentiste" szöveg lép.

16. Az R3. 3. számú melléklet B) pontjában foglalt táblázat Fogszabályozástan alcím Svájcra vonatkozó sora helyébe a következő rendelkezés lép:

"SvájcDiplom für KieferorthopádieEidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische
Zahnarzte-Gesellschaft
Diplome fédéral d'orthodontiste
Département fédéral de l'intérieur et Société suisse
Diploma di ortodontistad'odonto-stomatologie
Dipartimento federale dell'interno e Societá Svizzera di
Odontologia e Stomatologia"

17. Az R3. 3. számú melléklet B) pontjában foglalt táblázat Szájsebészet alcím Svájcra vonatkozó sora helyébe a következő rendelkezés lép:

"SvájcDiplom für OralchirurgieEidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische
Zahnarzte-Gesellschaft
Diplome fédéral de chirurgie orale
Département fédéral de l'intérieur et Société suisse
Diploma di chirurgia oraled'odonto-stomatologie
Dipartimento federale dell'interno e Societá Svizzera di
Odontologia e Stomatologia"

18. Az R3. 3. számú melléklet C) pontjában foglalt táblázat Svájcra vonatkozó sora helyébe a következő rendelkezés lép:

"SvájcZahnarzt,
Médecin-dentiste,
Medico-dentista"

19. Az R3. 3. számú melléklet D) pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"c) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére a következő időpontok előtt kiállított szájsebészet/szakfogorvosi oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek:

ca) 2008. december 17. Románia és Szlovákia esetében,

cb) 2008. június 4. Portugália esetében,

cc) 2007. július 19. a Cseh Köztársaság esetében,

cd) 2007. január 1. Bulgária esetében,

ce) 2005. május 21. Olaszország esetében,

cf) 2004. május 1. Ciprus, Litvánia, Málta, Lengyelország és Szlovénia esetében,

cg) 2004. április 30. Svájc esetében,

ch) 1995. május 1. Liechtenstein esetében,

ci) 1994. január 1. Izland, Norvégia, Finnország és Svédország esetében,

cj) 1981. január 1. Görögország esetében,

ck) 1980. január 28. Dánia, Németország, Írország, Hollandia és az Egyesült Királyság esetében,

ha az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet."

20. Az R3. 4. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat Svájcra vonatkozó sora helyébe a következő rendelkezés lép:

"SvájcDiplomierte HebammeSchulen, die staatlich anerkannte Bildungsgange durchführen
(Diplomás szülésznő)
Ecoles qui proposent des filiéres de formation reconnues par l' État
Sage-femme diplomée
(Diplomás szülésznő)Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato"
Levatrice diplomata
(Diplomás szülésznő)

21. Az R3. 5. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat Svájcra vonatkozó sorában a "Diplome de pharmacien"szövegrész helyébe a "Diplome fédéral de pharmacien" szöveg lép.

Tartalomjegyzék