275/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet

az Országgyűlési Őrséggel összefüggésben egyes kormányrendeletek, valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (1) bekezdés a)-c) pontjában,

az 5. és 6. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés g) pontjában,

a 7. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d), m) és r) pontjában, valamint a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 69. §-sal egészül ki:

"69. § Ha e rendelet a fegyveres szervet irányító miniszter részére határoz meg hatáskört, azt a hatáskört az Országgyűlési Őrség esetében az Országgyűlés elnöke gyakorolja."

2. § Az R. 2/A. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Az R. 2/B. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. § Az R.

a) 3. § (1) bekezdésében az "országos parancsnok" szövegrész helyébe az "országos parancsnok, az Országgyűlési Őrség parancsnoka" szöveg,

b) 37/A. § (1) bekezdésében a "hivatásos katasztrófavédelmi szervnél" szövegrész helyébe a "hivatásos katasztrófavédelmi szervnél vagy az Országgyűlési Őrségnél" szöveg,

c) 38. § (1) bekezdésében a "rendőrség" szövegrész helyébe a "rendőrség, az Országgyűlési Őrség" szöveg,

d) 67. § (1) bekezdésében a "valamint a Nemzeti Védelmi Szolgálat főigazgatója és helyettesei" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Védelmi Szolgálat főigazgatója és helyettesei, valamint az Országgyűlési Őrség parancsnoka és helyettese" szöveg,

e) 67. § (11a) bekezdésében a "valamint a Nemzeti Védelmi Szolgálat főigazgatója" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Védelmi Szolgálat főigazgatója, valamint az Országgyűlési Őrség parancsnoka" szöveg,

f) 67. § (13) bekezdésében a "valamint a Nemzeti Adó-és Vámhivatal elnöke és elnökhelyettese" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke és elnökhelyettese, valamint az Országgyűlési Őrség parancsnoka és helyettese" szöveg

lép.

5. § Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 33. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"33. Építménymagasság ("H"): az építmény valamennyi, a telek beépítettsége meghatározásánál figyelembe veendő építmény kontúrvonalára állított függőleges felületre vetített homlokzati vetületi-felület összegének (F) valamennyi, e vetületi-felület vízszintesen mért hosszának összegével (L) való osztásából (F/L) eredő érték. Az építménymagasság megállapítása során:

a) az egyes homlokzati vetületi-felületeket az adott felületi síknak és a legfelső teljes építményszint záró szerkezetének felső síkjának metszésvonala vagy érintővonala és a síknak a rendezett tereppel való metszésvonala közötti magassággal kell megállapítani, legfeljebb 6,0 m magasságú két oromfal kivételével, amelyek nem az építmény hosszoldalán állnak,

b) az egyes homlokzatfelületekhez hozzá kell számítani - a kémény, a tetőszerelvények, a 0,5 m2-t meg nem haladó felületű padlásvilágító ablak és az 1,0 m2-t meg nem haladó felületű reklámhordozók kivételével - mindazoknak az építményrészeknek (attikafal, torony, kupola, tető, tetőrész vagy egyéb építményrész) a felületét, amelyek az a) pont szerinti metszésvonalra vagy érintővonalra az építmény irányában emelkedő 45° alatt vont sík fölé emelkednek, ezen építményrészeknek az illető homlokzat felületi síkjára ugyancsak 45° alatt vont - az előzővel párhuzamos - síkkal történő vetítéssel meghatározott magasságával,

c) a négy oldalról körülhatárolt légakna, légudvar, belső udvar homlokzatfelületeit, valamint a loggiák belső oldalfelületeit és azok vízszintesen mért hosszait figyelmen kívül kell hagyni,

d) az egy telken álló több épület magasságát külön-külön kell figyelembe venni.

Az épület egy homlokzatának magasságát a hozzá tartozó F/L érték alapján kell megállapítani."

6. § Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 33. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"33. Épületmagasság ("Ém"): az épület valamennyi, külső és belső, sík vagy kiterített íves homlokzati felülete összegének (F) valamennyi, e felületek vízszintesen mért hosszának összegével (L) való osztásából (F/L) eredő érték."

7. § Az egyes kormányrendeleteknek az Erzsébet-programmal, valamint a családtámogatási eljárások egyszerűsítésével összefüggő módosításáról szóló 236/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdésében a "szeptember 1-jén" szövegrész helyébe a "szeptember 30-án" szöveg lép.

8. § Nem lép hatályba az Országgyűlési Őrséggel és a rendőrséggel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 102/2012. (V. 18.) Korm. rendelet

a) 2. § (2) és (3) bekezdése,

b) 2. melléklete, valamint

c) 3. melléklete.

9. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-4. és 6. §, valamint az 1. és a 2. melléklet 2013. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 275/2012. (IX. 28.) Korm. rendelethez

Az R. Vezetői alapmunkaköröket meghatározó 2/A. számú melléklete a "Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok" alcímet követően a következő "Országgyűlési Őrség" alcímmel egészül ki:

"Országgyűlési Őrség

ABCDEF G
1.SzervVezetői szintMunkakör (beosztás)Rendfokozati
maximum
Képesítési követelmény
2.állami iskolai
végzettség
szakképesítés
3.Országgyűlési
Őrség
a Hszt. 245/H. § (2)
bekezdése szerinti
illetményre jogosult
parancsnoktábornokegyetem
vagy főiskola
szakirányú
felsőfokú
4.a Hszt. 245/H. § (2)
bekezdése szerinti
illetményre jogosult
parancsnok-helyettestábornokegyetem
vagy főiskola
szakirányú
felsőfokú
5.főosztályvezetői
illetményre jogosult
főosztályvezetőezredesegyetem
vagy főiskola
szakirányú
felsőfokú
6.főosztályvezető-hely
ettesi illetményre
jogosult
főosztályvezető-
helyettes
ezredesegyetem
vagy főiskola
szakirányú
felsőfokú
7.osztályvezetői
illetményre jogosult
osztályvezetőalezredesegyetem
vagy főiskola
szakirányú
felsőfokú

"

2. melléklet a 275/2012. (IX. 28.) Korm. rendelethez

Az R. 2/B. számú melléklete az "A rendszeresített alapbeosztások beosztási kategóriába sorolása" alcímet követően a következő alcímmel egészül ki:

"Az Országgyűlési Őrségnél rendszeresített alapbeosztások beosztási kategóriába sorolása

AB
1.Beosztási kategóriaOrszággyűlési Őrségnél rendszeresített beosztások
2.I. BESOROLÁSI OSZTÁLY
3.VI.osztályvezető-helyettes
4.alosztályvezető
5.kiemelt főreferens
6.V.kiemelt főelőadó
7.kiemelt biztonsági főtiszt
8.főmérnök
9.IV.biztonsági főtiszt
10.mérnök
11.rajparancsnok
12.II. BESOROLÁSI OSZTÁLY
13.IV.csoportvezető
14.szolgálatparancsnok
15.biztonsági gépkocsivezető
16.objektumőr
17.technikus
18.helyszínbiztosító
19.lakásbiztosító
20.beosztott tűzoltó

"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére