300/2012. (X. 26.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeletek központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal összefüggő módosításáról

A Kormány az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2-3. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kormányzati célú hírközlési szolgáltató kizárólagos jog alapján látja el az alábbi feladatokat:

a) a kormányzati célú hálózat tervezését, a kormányzati célú hálózat előkészítését, létesítését, bővítését, fejlesztését, valamint fenntartására, működtetésére és üzemeltetésére irányuló szolgáltatások ellátását (a továbbiakban együtt: működtetés);

b) a kormányzati célú hírközlési szolgáltatás igénybevételéhez szükséges szerződések megkötését;

c) a szükséges hatósági engedélyek megszerzését, a szükséges bejelentések megtételét;

d) a kormányzati célú hálózattal és a kormányzati célú hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos adatszolgáltatások teljesítését;

e) a kormányzati célú hálózat működtetésének, összekapcsolásának, megszüntetésének előkészítése során az elkülönült hírközlési tevékenység végzésére jogosult szervvel és szükség esetén a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal (a továbbiakban: hírközlési hatóság) történő egyeztetést;

f) a hálózatra vonatkozóan biztosítja a titkos információgyűjtés és a titkos adatszerzés alkalmazásának a külön jogszabály szerinti, valamint a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat által meghatározott feltételeit;

g) a kezelésében lévő, a kormányzati célú hálózatot alkotó eszközök kincstári vagyonként történő kezelésével kapcsolatos feladatok ellátását;

h) a miniszter hatáskörén kívüli körben a kormányzati célú hálózatot érintő veszélyhelyzeti és minősített időszaki felkészítését;

i) a kormányzati célú hírközlési szolgáltatásra vonatkozó igények kielégítésének összehangolását;

j) a nemzetközi kormányzati összeköttetések működésének koordinációját és üzemeltetését;

k) a minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól szóló kormányrendelet alapján a Nemzeti Biztonsági Felügyelet által meghatározott követelmények teljesítését, amennyiben a kormányzati célú hálózaton minősített adatot továbbítanak."

(2) Az R1. 6. §-a a következő (3) és (4) bekezdésekkel egészül ki:

"(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell abban az esetben is, ha a kormányzati célú hírközlési szolgáltatásnak helyt adó infrastruktúra létesítője, tulajdonosa nem állami vagy nem állami tulajdonú szervezet.

(4) Az e §-ban foglaltak nem érintik az elkülönült hírközlési tevékenység végzésére jogosult e rendeletben foglalt jogosultságait."

2. § Az R1. 11. §-a a következő 4. ponttal egészül ki:

(Ezen alcím vonatkozásában:)

"4. EDR működtetéséért felelős szervezet: a Kormány által jogszabályban kijelölt jogi személy vagy szervezet, mely - az EDR-közreműködő közreműködésével - kizárólagos jog alapján látja el az egységes digitális rádiótávközlő rendszer vonatkozásában a 6. §-ban foglalt feladatokat."

3. § Az R1. 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az 1. mellékletben meghatározott hálózatokat működtető központi költségvetési szervek kötelesek a kormányzati célú hírközlési szolgáltatónak, illetve a számára hálózatot biztosító - többségi állami tulajdonban álló, vagy többségi állami tulajdonban álló gazdálkodó szervezet 100%-os tulajdonában álló - nyilvános hírközlési szolgáltatónak a felsorolt hálózatok részét képező összes, a működtető saját kezelésében vagy tulajdonában álló vagyoni elemet és más erőforrást átadni, valamint kötelesek a kormányzati célú hírközlési szolgáltatóval a felsorolt hálózatok működtetéséhez szükséges, elektronikus hírközlési tevékenységet biztosító szerződéses jogviszony átruházása tárgyában megállapodni, és ennek érdekében a működtető központi költségvetési szervvel szerződést kötő harmadik félnél a szükséges módosításokat kezdeményezni."

4. § Az R1.

a) 11/A. § (3) bekezdésében a "(2) bekezdésben" szövegrész helyébe a "11. § 4. pontjában" szöveg,

b) 17. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a 18. § d) pontjában a "3. melléklet 27. és 29." szövegrész helyébe a "3. melléklet 28. és 30." szöveg

lép.

5. § Az R1. 11/A. § (2) bekezdése hatályát veszti.

2. A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 53/2011. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

6. § A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 53/2011. (III. 31.) Korm. rendelet

a) 4. § (9) bekezdésében a "Kopint-Datorg Zrt." szövegrész helyébe a "Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt." szöveg,

b) a 4. § (10) bekezdésében a "Kopint Datorg Zrt." szövegrész helyébe a "Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt." szöveg

lép.

3. A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

7. § A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § Ez a rendelet a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: központi szolgáltató) útján nyújtott központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások körét, az ezen szolgáltatások igénybe vételére kötelezett szervek körét, továbbá azoknak az informatikai rendszereknek a körét határozza meg, amelyek üzemeltetéséről vagy fejlesztéséről a központi szolgáltató gondoskodik."

8. § Az R2. a következő 2/A. §-sal egészül ki:

"2/A. § A miniszter az informatikai rendszer működtetéséért felelős szervezet felett felügyeleti, irányítási vagy tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter egyetértésével rendeletben határozza meg azoknak az e rendelet szerinti igénybevételre kötelezett szervezetek és igénybevételre nem kötelezett szervezetek működtetési felelősségébe tartozó informatikai rendszereknek a körét, amelyek üzemeltetéséről vagy fejlesztéséről a központi szolgáltató gondoskodik, vagy amelyeknek fejlesztésében közreműködik."

9. § Az R2. 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § A 2. mellékletben meghatározott költségvetési szervek, és a miniszternek a 12/A. § b) pontja alapján kiadott rendeletében meghatározott szervezetek számára a központi költségvetési forrásból finanszírozott, az ezen szervekés szervezetek működéséhez szükséges központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat kizárólag a központi szolgáltató nyújthatja, és e szervek és szervezetek kötelesek e szolgáltatásokat a központi szolgáltatótól igénybe venni.

4. § A központi szolgáltató feladatát a 2. melléklet 1., valamint 2.1. pontjában meghatározott költségvetési szervek esetében a miniszterrel kötött közszolgáltatási szerződés alapján látja el, amelyben a felek rögzítik az elvárt szolgáltatások körét és a szolgáltatások elvárt szintjét, valamint az általános informatikai biztonsági követelményeket (a továbbiakban: központi szolgáltatási megállapodás). A központi szolgáltatási megállapodásban foglalt szolgáltatások ellátásának fedezetét a miniszter biztosítja."

10. § Az R2. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § (1) A miniszter által a 4. § szerint biztosított finanszírozás kizárólag a központi szolgáltatási megállapodás alapján a 4. § szerint kötelezett szervezetek részére nyújtott szolgáltatásokat fedezi.

(2) A központi szolgáltatási megállapodás által le nem fedett egyedi igények ellátására a 4. § szerint kötelezett szerv egyedi szolgáltatási szint alapú megállapodást (a továbbiakban: egyedi szolgáltatási megállapodás) köt a központi szolgáltatóval.

(3) A (2) bekezdés szerinti egyedi szolgáltatási megállapodás költségvetési fedezetét a megállapodásban érintett 4. § szerint kötelezett szerv biztosítja.

(4) Az egyedi szolgáltatási megállapodás megkötéséig a központi szolgáltató a központi szolgáltatási megállapodás alapján végzi a szolgáltatást.

(5) Ha 4. § szerint kötelezett szervnél a (2) bekezdés szerinti egyedi igény legalább 18 hónapon keresztül fennáll, a 4. § szerint kötelezett szerv az egyedi szolgáltatási megállapodás megkötésével egyidejűleg a Munkacsoporton keresztül kezdeményezi a (2) bekezdés szerinti igénynek a következő költségvetési évtől a központi szolgáltatási megállapodásba való felvételét, és gondoskodik az ellátáshoz szükséges költségvetési fedezetnek a miniszterhez történő átcsoportosításának kezdeményezéséről."

11. § Az R2. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § (1) A miniszter a szervezet felett felügyeleti, irányítási vagy tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter egyetértésével rendeletben állapítja meg azon költségvetési szervekés 100%-os állami tulajdonban levő gazdasági társaságok körét, amelyek esetében a központi szolgáltató kötelező igénybevétele egyedi szolgáltatási megállapodás útján történik. Az egyedi szolgáltatási megállapodásban foglalt szolgáltatások ellátásának fedezetét az e bekezdés alapján kötelezett szerv biztosítja.

(2) A központi szolgáltató jogosult csökkentett szintű szolgáltatást nyújtani az (1) bekezdés szerinti egyedi szolgáltatási megállapodással kötelezett szerv részére, ha

a) a központi szolgáltató a szerv ellátását átmeneti jelleggel az (1) bekezdés szerinti egyedi szolgáltatási megállapodás megkötését megelőzően megkezdi, és a szolgáltatásnyújtás megkezdését követő 90 napon belül az (1) bekezdés szerinti egyedi szolgáltatási megállapodás megkötésére a szervnek felróható okból nem kerül sor, vagy

b) az (1) bekezdés szerinti egyedi szolgáltatási megállapodásban megállapított díjak fizetésével a szerv 90 napot meghaladó késedelembe esik.

(3) A központi szolgáltató által a (2) bekezdés szerint nyújtott csökkentett szintű szolgáltatás nem veszélyeztetheti a kötelezett szerv jogszabályban meghatározott közfeladatainak ellátását.

(4) A (3) bekezdésben foglaltak sérelme esetén a kötelezett szerv kezdeményezésére a miniszter - szükség esetén a minimális szolgáltatási szint meghatározásával - utasíthatja a központi szolgáltatót a (2) bekezdés szerinti csökkentett szintű szolgáltatásnak a (3) bekezdés szerinti nyújtására."

12. § Az R2. a következő 9/A. §-sal egészül ki:

"9/A. § (1) Az e rendelet szerinti központi szolgáltatási megállapodásban és egyedi szolgáltatási megállapodásokban, valamint a 2/A. § alapján kötött üzemeltetési vagy fejlesztési szerződésekben meghatározott szolgáltatási díjak nem haladhatják meg a központi szolgáltatónak a szolgáltatásnyújtással összefüggésben felmerült igazolható költségeit, valamint egy ésszerű nyereséghányadot.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak teljesüléséről a miniszter gondoskodik."

13. § Az R2. í2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § A miniszter egyedi kérelemre felmentést ad a központi szolgáltató kötelező igénybe vétele alól, ha:

a) a kiemelt biztonsági védelmet igénylő informatikai eszközök és alkalmazások beszerzése és üzemeltetése ezt szükségessé teszi, vagy

b) a központi szolgáltató igénybevétele a jogszabályban előírt feladatok határidőben történő teljesítését veszélyezteti, vagy

c) a központi szolgáltató igénybevétele a rendelkezésre álló erőforrások szűkössége miatt a kötelezett szerv feladatainak teljesítéséhez szükséges fejlesztések határidőben történő megvalósítását veszélyezteti, vagy

d) a kötelezett szerv jogszabályban meghatározott közfeladatának ellátásához szükséges speciális szolgáltatási szintek biztosítása az egyedi esetben más szolgáltató által hatékonyabban megvalósítható."

14. § Az R2. a következő 12/A. §-sal egészül ki:

"12/A. § Felhatalmazást kap a miniszter, hogy

a) a központi szolgáltató által a 2/A. § alapján üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerek körét - az informatikai rendszer működtetéséért felelős szervezet felett felügyeleti, irányítási vagy tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter egyetértésével -,

b) a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybe vételére a 7. § (1) bekezdése szerint egyedi szolgáltatási megállapodás útján kötelezett szervezetek körét - a szervezet felett felügyeleti, irányítási vagy tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter egyetértésével -

rendeletben állapítsa meg."

15. § Az R2. a következő 14/A. §-sal egészül ki:

"14/A. § A központi szolgáltató az egyes kormányrendeletek központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal összefüggő módosításáról szóló 300/2012. (X. 26.) Korm. rendelet által megállapított 4. § szerinti központi szolgáltatási megállapodás első alkalommal történő megkötését követően 90 napon belül köteles a központi szolgáltatási megállapodásban szereplő szolgáltatások nyújtását megkezdeni."

16. § Az R2. 1. melléklet 2.10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Alapvető informatikai és elektronikus hírközlő eszközök munkaidőben és a központi, illetve az egyedi szolgáltatási megállapodásban rögzített felhasználói kör munkaidőn túli használatának támogatása, üzemeltetése és karbantartása)

"2.10. Dobozos és egyedi fejlesztésű alkalmazásoknak a központi vagy egyedi szolgáltatási megállapodás szerint történő üzemeltetése."

17. § Az R2. 2. melléklete 1. pontjának c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(1. A Miniszterelnökség és a következő minisztériumok:)

"c) Emberi Erőforrások Minisztériuma,"

18. § Hatályát veszti az R2.

a) 8. §-a,

b) 2. melléklete címében az "és 100%-os állami tulajdonú gazdasági társaságok" szövegrész,

c) 2. melléklet 2.1. pont b) pontja,

d) 2. melléklet 2.2. pontja.

4. Záró rendelkezés

19. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 7-18. § 2012. november 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék