53/2011. (III. 31.) Korm. rendelet

a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - az állami feladatok hatékonyabb ellátása és a költségvetési kiadások csökkentése érdekében - a következőket rendeli el:

1. § A 272/2003. (XII. 24.) Korm. rendelettel létrehozott Központi Szolgáltatási Főigazgatóság elnevezése Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságra (a továbbiakban: Főigazgatóság) változik.

2. § (1) A Főigazgatóság a nemzeti fejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

(2) A Főigazgatóság alapító okiratát a miniszter adja ki, és gyakorolja az alapító szervet megillető jogokat. A Főigazgatóság tevékenységét a miniszter irányítja, e jogkörében jóváhagyja a Főigazgatóság szervezeti és működési szabályzatát.

(3) A Főigazgatóság élén főigazgató áll. A főigazgatói beosztást pályázat útján kell betölteni. A főigazgatót a miniszter nevezi ki és gyakorolja a főigazgató feletti munkáltatói jogokat. A Főigazgatóság vezetőjének és alkalmazottainak jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

3. § (1) A Főigazgatóság:

a) biztosítja a Miniszterelnökség,a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló2010. évi XLII. törvény 1. §-ában felsorolt minisztériumok - kivéve a Honvédelmi Minisztériumot, továbbá a Külügyminisztérium irányítása alá tartozó külképviseleteket - működéséhez szükséges munkakörnyezetet, ennek keretében gondoskodik az említett szervezetek elhelyezését szolgáló ingatlanok és az intézményi működéshez szükséges gépjárművek üzemeltetéséről, továbbá a szervezetek munkavégzéshez szükséges tárgyi eszközökkel történő ellátásáról - ide nem értve az informatikai-telekommunikációs eszközöket -, illetve az intézményi működéshez szükséges kiszolgáló tevékenységek megszervezéséről,

b) a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel (a továbbiakban: MNV Zrt.) kötött vagyonkezelési szerződések keretei között - ingatlanok vonatkozásában az MNV Zrt.-t terhelő elhelyezési kötelezettséggel összhangban - ellátja az a) pontban meghatározott feladatokhoz kapcsolódó vagyonelemekkel összefüggő vagyongazdálkodási feladatokat,

c) végzi a külön jogszabályban meghatározott központosított közbeszerzési feladatokat,

d) ellátja a külön jogszabályban foglalt elektronikus közbeszerzéssel kapcsolatos végrehajtási feladatokat,

e) külön jogszabályban meghatározottak szerint vagy erre vonatkozó megállapodás alapján a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárásokat bonyolít le az a) pontban megjelölt szervezetek, a Miniszterelnökség fejezethez, valamint a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, az azok vagyonkezelésébe tartozó, többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságok, továbbá a Kormány közalapítványai mint ajánlatkérők részére,

f) végzi a központosított közbeszerzés normatíva rendszerének meghatározásával, módosításával összefüggő előkészítő feladatokat,

g) végzi az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok feltételeiről szóló 192/2010. (VI. 10.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat,

h) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály, kormányhatározat, az alapító okirat vagy az irányító szerv vezetője a hatáskörébe utal.

(2) A Főigazgatóság az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szolgáltatásokat e rendelet mellékletében meghatározott körben és terjedelemben biztosítja.

(3)[1] A Főigazgatóság a (2) bekezdés szerinti ellátási szolgáltatások nyújtásának módjára és szintjére, valamint a szolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozóan az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szervekkel megállapodást köt. A megállapodás tartalmazza a Főigazgatóság által nyújtott szolgáltatások részletezését és feltételeit, így különösen a megállapodás megkötésének időpontjában ellátandó intézményi létszámot, az adott intézmény elhelyezésére szolgáló ingatlanokat, az adott intézmény használatában és a Főigazgatóság üzemeltetésében lévő gépkocsikat, az adott intézmény ellátására a Főigazgatóság költségvetésben rendelkezésre álló költségvetési forrást. A megállapodásban rögzített szolgáltatásokat meghaladó igények akkor teljesíthetők, ha azok költségvetési fedezetét az ellátott intézmény a Főigazgatóság részére biztosítja.

(4)[2] A Főigazgatóság a (2) bekezdés szerinti szolgáltatások nyújtására - szabad kapacitásrendelkezésre állása esetén az (1) bekezdés a) pontjában nem szereplőközponti költségvetési szervekkel, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi. CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősülő más szervezetekkel, továbbá az Országgyűlés felügyelete alá tartozó más szervekkel megállapodást köthet. A megállapodásokban - összhangban a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet 3. § (1) bekezdésében foglaltakkal - rendelkezni kell a Főigazgatóságnál a nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő közvetlen és közvetett kiadások ellentételezéséről.

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1-3. §-a, 4. § (3) és (5)-(12) bekezdése 2011. május 1-jén lép hatályba.

(3) Ahol e rendelet hatálybalépése előtt alkotott kormányrendelet, miniszterelnöki rendelet, miniszteri rendelet vagy kormányhatározat Központi Szolgáltatási Főigazgatóságot említ, azon - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságot kell érteni.

(4) A Központi Szolgáltatási Főigazgatóságról szóló 272/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet a következő 6. §-sal egészül ki:

"6. § A Főigazgatóság a feladatai ellátása során az üdültetési, elhelyezési, vendéglátási, üzemeltetési, gyermek- és ifjúsági, valamint egészségmegőrző-rehabilitációs feladatok tekintetében a HUMAN-JÖVŐ 2000 Egészségmegőrző és Oktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltatásait, illetve működését veszi igénybe."

(5) Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 9/A. §-sal egészül ki:

"9/A. § A miniszter a Közgyűjteményi Ellátó Szervezet útján - amely e tevékenységéhez a HUMAN-JÖVŐ 2000 Egészségmegőrző és Oktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltatásait veszi igénybe - működteti a központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerét, gondoskodik az integrált üdültetési rendszerhez tartozó - az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter egyetértésével kijelölt - üdülőingatlanok üzemeltetéséről."

(6) Az R. 92. § (1) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:

[A miniszter az informatikáért, a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért és az űrkutatásért való felelőssége körében:]

"n) a Kopint-Datorg Zrt. útján központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatásokat nyújt, gondoskodik az igénybevevők informatikai és telekommunikációs eszközökkel történő ellátásáról és az ilyen eszközök működtetéséről."

(7) Az R. 93. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"93. § A Kopint-Datorg Zrt. a 92. § (1) bekezdés n) pontja szerinti feladatát a nemzeti fejlesztési miniszterrel kötött közszolgáltatási szerződés alapján látja el, amelyben a felek rögzítik az elvárt szolgáltatások körét és a szolgáltatások elvárt szintjét (SLA). A Kopint-Datorg Zrt. szolgáltatási díját a ténylegesen felmerült és a teljes költség felosztás módszerével meghatározott önköltség, valamint az adott szolgáltatással közvetlenül összefüggő felhalmozási költség alapján a szolgáltatási szint alapú közszolgáltatási szerződés határozza meg."

(8) Az R. 121. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Felhatalmazást kap a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter, hogy rendeletben szabályozza az integrált üdültetési rendszerhez tartozó üdülők igénybevételének rendjét és hasznosításának szabályait, meghatározza az alkalmazandó üdülési díjak megállapításának a szabályait."

(9)[3] A Központi Szolgáltatási Főigazgatóságról szóló 272/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 2. § a) pont aa) alpontjában és b) pontjában meghatározott szerveknek 2011. május 1. napja előtt nyújtott informatikai és telekommunikációs szolgáltatások, az ezzel összefüggésben kötött, 2011. május 1-jén hatályban lévő polgári jogi szerződések, továbbá az átvett feladatokat a munkakörük szerint ellátó foglalkoztatottak továbbfoglalkoztatása tekintetében a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság jogutódja.

(10)[4] A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által a (9) bekezdés szerinti szolgáltatások nyújtásához használt állami tulajdonú eszközöket az MNV Zrt. - a Főigazgatóság vagyonkezelői jogának megszüntetését követően - a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. használatába adja.

(11) A Központi Szolgáltatási Főigazgatóságról szóló 272/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 2. § h)-j) pontjában meghatározott feladatokkal összefüggésben kötött, 2011. május 1-jén hatályban lévő polgári jogi szerződések tekintetében, továbbá e feladatokat a munkakörük szerint ellátó foglalkoztatottak továbbfoglalkoztatása tekintetében a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság jogutódja a Közgyűjteményi Ellátó Szervezet.

(12) Hatályát veszti

a) a Központi Szolgáltatási Főigazgatóságról szóló 272/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet,

b) a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság által nyújtott ellátási szolgáltatások köréről, terjedelméről, valamint az igénybevétel rendjéről szóló 7/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Melléklet az 53/2011. (III. 31.) Korm. rendelethez

A Főigazgatóság által nyújtott szolgáltatások köre és terjedelme

I. IRODA INGATLANOK MŰSZAKI ÜZEMELTETÉSE

1. Iroda- és tárgyalóterület, dohányzóhely biztosítása

2. Közműszolgáltatások

3. Fűtésbiztosítás

4. Épületüzemeltetés, karbantartás

4.1. Beruházás előkészítés, közbeszerzési eljárás lefolytatása, kivitelező ellenőrzése

4.2. Külső kivitelezővel történő speciális szaktudást igénylő, nagy eszköz-, anyag- vagy létszámigényű munkák

4.3. Saját munkatársakkal történő kis eszköz-, anyag- vagy létszámigényű és komfortérzetet növelő munkák

5. Higiénés szolgáltatások

5.1. Takarítás

5.2. Higiénés tisztálkodó szerek biztosítása

5.3. Szelektív hulladékgyűjtés

5.4. Szemétszállítás

5.5. Rovarirtás

6. Biztonságtechnikai szolgáltatások

6.1. Épület élőerős őrzése (a védett épületek kivételével)

6.2. Tűzoltó rendszerek karbantartása

6.3. Tűzjelző rendszerek karbantartása

6.4. Riasztórendszerek karbantartása

7. Gépészeti szolgáltatások

7.1. Felvonók karbantartása

7.2. Klímaberendezések karbantartása

8. Irodatechnikai szolgáltatások

8.1. Fax biztosítása, berendezés karbantartása

8.2. Fénymásoló biztosítása, berendezés karbantartása

8.3. TV műsor-szolgáltatás biztosítása és a belső hálózat karbantartása

8.4. Iratmegsemmisítés

9. Rendezvények technikai biztosítása

9.1. Hangosítás biztosítás

9.2. Hangfelvétel készítés

10. Parkolóhely biztosítás

11. Információs táblák, névtáblák biztosítása

12. TMK karbantartó és hibaelhárító tevékenység

12.1. Épület építészeti, épületgépészeti karbantartása, hibaelhárítás

12.2. Híradás- és irodatechnikai eszközök karbantartása

12.3. Konyhatechnikai eszközök karbantartása

13. Épületekkel kapcsolatos, üzemeltetőt terhelő tűz- és munkavédelmi feladatok ellátása

II. MŰSZAKI ÉS IRODAI ELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

1. Költöztetés

2. Irodaszer ellátás

3. Nyomtatványellátás

3.1. Nyomdai termékek biztosítása (levélpapír, névjegy, boríték stb.)

3.2. Újság, folyóirat biztosítása

3.3. Szakkönyv, szakkiadvány biztosítása könyvtáron keresztül

4. Iroda berendezés biztosítása

4.1. Irodabútor biztosítása

4.2. Egyéni bútorozási igények teljesítése

4.3. Bútor felújítás

4.4. Szobadíszítés (függöny, kép, szobanövény stb.)

5. Műszaki eszközök biztosítása

5.1. Irodatechnikai eszközök

5.2. Híradástechnikai eszközök

5.3. Konyhatechnikai eszközök

5.4. Egyéb, speciális, munkakörfüggő eszközök

6. Anyagbeszerzés

6.1. Normál üzemeltetéshez szükséges anyagok és eszközök beszerzése

6.2. Anyagszállítás

6.3. Rendezvényekhez felszerelés szállítása

6.4. Igényelt anyagok és eszközök felhasználóhoz történő kiszállítása

7. Sokszorosítás

7.1. Fénymásolás, sokszorosítás

7.2. Tűzés, spirálozás, laminálás, egyéb kötészeti feladatok

8. Jóléti, szociális szolgáltatások

8.1. Kávé-, üdítőital automata biztosítása

8.2. Kondicionálóterem, szauna stb. üzemeltetése

9. Tisztítószerek

9.1. Konyhai feladatokhoz

9.2. TMK feladatokhoz

10. Konyhafelszerelés biztosítása

10.1. Porcelán- és üvegáru

10.2. Konyhai textíliák

10.3. Egyéb konyhai felszerelések

11. Speciális, egyedi igények teljesítése

III. GÉPJÁRMŰVEKKEL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSOK

1. Gépkocsi használat biztosítása

2. Diszpécser szolgálat

2.1. Gépkocsi átvétele és átadása munkaidőben

3. Garázsmesteri szolgálat

3.1. Menetlevél kiadás, visszavétel

3.2. Gépkocsi átvétele és átadása munkaidőben

3.3. 24 órás szolgálat

4. Ügyfélszolgálat

4.1. Műszaki vizsgáztatás és környezetvédelmi vizsgálat elvégzése, időszakos karbantartás, garanciális és garancián túli javítás, karambolos javítás lebonyolítása

5. Gépkocsi előadó

5.1. Gépkocsivezetési jogosultságok nyilvántartása

5.2. Hivatali vezetői engedélyek kiadása, visszavétele

5.3. Gépkocsi műszaki vizsga érvényességének figyelése, ügyintézése

5.4. Káresemények dokumentálása

5.5. Biztosítási ügyintézés (teljes körű kárügyintézés)

6. Menetlevél feldolgozás

6.1. Menetlevelek adatainak feldolgozása

6.2. Adatszolgáltatás

6.3. Üzemanyag elszámolás

7. Gépkocsi ápolás

7.1. Gépkocsi mosás, takarítás, ápolás

8. Autómentés biztosítása

8.1. Üzemképtelen gépkocsi szállításának biztosítása

9. Csere gépkocsi biztosítása

9.1. Az állandó használatra kiadott gépkocsi helyett, annak javítása idejére csere gépkocsi biztosítása a rendelkezésre álló készlet erejéig

10. Műholdas gépjárművédelem

10.1. Műholdas nyomkövetésen alapuló, riasztóberendezéssel egybeépített gépjármű védelmi rendszer biztosítása

11. Téli gumiabroncs biztosítása

11.1. Keréktárcsára szerelt téli mintázatú gumiabroncs biztosítása

12. Autópályahasználati díjfizetése

13. Parkolási díjmegtérítése

13.1. A hivatali ügyekintézésekor felmerülő parkolási költségekmegtérítése a parkolást igazoló parkolójegy leadása mellett

14. Behajtási engedélyek biztosítása

14.1. Kizárólag fizetés ellenében megközelíthető területekre szóló behajtási engedélyek biztosítása adott alkalomra

15. Gépkocsivezető biztosítása igény szerint

16. Külföldön használható üzemanyagkártya biztosítása

17. Taxi szolgáltatás

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2013.07.01.

[2] Megállapította a 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2013.07.01.

[3] Módosította a 169/2013. (V. 29.) Korm. rendelet 34. § a) pontja. Hatályos 2013.05.30.

[4] Módosította a 169/2013. (V. 29.) Korm. rendelet 34. § b) pontja. Hatályos 2013.05.30.

Tartalomjegyzék