31/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelet

az állam tulajdonában lévő és az egészségügyért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltatók tekintetében fenntartói joggal rendelkező államigazgatási szerv kijelöléséről

A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §[1] Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 3. § g) pont ga) alpontja szerinti egészségügyi intézmények közül az állam tulajdonában lévő és az egészségügyért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltatók tekintetében, továbbá az Eütv. 3. § g) pont gc) alpontja szerinti intézmény tekintetében a fenntartói jog gyakorlására - az Eütv. 155. § (4) bekezdése szerinti fenntartói jogkörök kivételével - az Állami Egészségügyi Ellátó Központot jelölöm ki.

1/A. §[2] Az 1. § nem alkalmazható azon kórházakra, melyek tekintetében az egészségügyért felelős miniszter a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 97. § (2) vagy (3) bekezdése alapján egészségügyi felsőoktatási intézményre ruházta át az irányítási hatásköröket.

1/B. §[3] Az 1. § nem alkalmazható az Országos Sportegészségügyi Intézet tekintetében.

2. § Ez a rendelet 2012. május 1-jén lép hatályba.

3. §[4]

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,

nemzeti erőforrás miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 135. §-a. Hatályos 2015.04.29.

[2] Beiktatta a 44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 56. §-a. Hatályos 2017.01.05.

[3] Beiktatta a 38/2017. (XII. 29.) EMMI rendelet 8. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.