32/2012. (III. 7.) Korm. rendelet

a budapesti Tüskecsarnok beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a budapesti Tüskecsarnok beruházási program keretében a Budapest XI. kerület belterület 4082/23 helyrajzi számú területen, illetve ezen területből telekalakítás folytán kialakított területen megvalósuló beruházással összefüggő 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)[1]

1/A. §[2] Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott beruházás hivatalos közbeszerzési tanácsadója, beruházáslebonyolítója és építési műszaki ellenőre kizárólagos joggal a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

1/B. §[3]

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. §[4] E rendeletnek a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a budapesti Tüskecsarnok beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 32/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról szóló 61/2013. (II. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1/B. §-át a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

4. §[5] (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr2. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

5. §[6] (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított rendelkezéseit a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr3. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 32/2012. (III. 7.) Korm. rendelethez[7]

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatáshoz hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

ABCD
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás azonosítójaA beruházás megvalósításával
kapcsolatos engedélyezési
eljárások
Eljáró hatóság
2.Tüskecsarnok
beruházási
program
Budapest XI. kerület 4082/23
helyrajzi számú terület, illetve
ezen területből telekalakítás
folytán kialakított terület
általános építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3.környezetvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal
4.útügyi hatósági engedélyezési
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
5.műszaki biztonsági hatóság
hatáskörébe tartozó sajátos
építményfajtákra vonatkozó építésügyi
hatósági engedélyezési eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
6.vízjogi hatósági eljárásokilletékes megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
7.hírközlési hatósági eljárásokNemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság Hivatala
8.földvédelmi, telekalakítási, földmérési,
ingatlan-nyilvántartási hatósági
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
9.talajvédelmi hatósági eljárásokPest Megyei
Kormányhivatal
10.beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések létesítési és
használatbavételi engedélyezési
eljárások
illetékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
11.tűzvédelmi használati előírások és a
tűzoltóságok beavatkozásával
kapcsolatos követelmények alóli
eltérési engedélyezési eljárások
illetékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
12.jogszabályban rögzített tűzvédelmi
hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos
eljárások
illetékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
13tűzvédelmi létesítési előírások alóli
eltérési engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

2. melléklet a 32/2012. (III. 7.) Korm. rendelethez[8]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 47. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] Beiktatta a 70/2012. (IV. 11.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2012.04.12.

[3] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 47. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[4] Beiktatta a 61/2013. (II. 28.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2013.03.01.

[5] Beiktatta a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 81. § -a. Hatályos 2014.09.13.

[6] Beiktatta a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.09.09.

[7] Megállapította a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 22. §-a (ld. 22. melléklet). Hatályos 2020.03.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 47. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

Tartalomjegyzék