334/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet

az Országos Bírósági Hivatal vagyonkezelésében lévő, a Budapest Környéki Törvényszék elhelyezéséül szolgáló ingatlan átalakításával és felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és d) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Budapest VII. kerület közigazgatási területén lévő 33505 helyrajzi számú, természetben a Budapest VII. kerület, Városligeti fasor 9-13. szám alatt található ingatlant érintő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az Országos Bírósági Hivatal vagyonkezelésében lévő, a Budapest Környéki Törvényszék elhelyezéséül szolgáló ingatlan átalakításával és felújításával függenek össze.

(2)[1]

(3)[2]

(4)[3] A Kormány az 1. melléklet 16-19. sora szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot jelöli ki.

(5)[4]

2. §[5] A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispánt jelöli ki.

3. §[6]

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 334/2012. (XII. 4.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági eljárások

[7]
AB
1.Beruházás megnevezéseA beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások
2.Az Országos Bírósági Hivatal
vagyonkezelésében álló, a Budapest
Környéki Törvényszék elhelyezéséül
szolgáló, Budapest VII. kerület
közigazgatási területén lévő 33505
helyrajzi számú, természetben a
Budapest VII. kerület, Városligeti fasor
9-13. szám alatt található ingatlan
átalakítása és felújítása.
általános építésügyi hatósági engedélyezési eljárások
3.kulturális örökségvédelmi hatósági eljárások
4.fakivágási engedélyezési eljárás
5.környezetvédelmi hatósági eljárások
6.vízügyi hatósági eljárások
7.útügyi hatósági eljárások
8.vasúti hatósági eljárások
9.műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások
10.hírközlési hatósági eljárások
11.földmérési hatósági eljárások
12.ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások
13.telekalakítási eljárások
14.bányahatósági engedélyezési eljárások
15.üzletek működési engedélyezési eljárásai
16.beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és
használatbavételi eljárásai
17.tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési eljárások
18.jogszabályokban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel
kapcsolatos hatósági eljárások
19.azon beépített tűzoltó berendezések létesítési és
használatbavételi ügyeivel kapcsolatos eljárások, amelyek
tervezése, kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban
teljes körűen nem szabályozott

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 61. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 61. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[3] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 61. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 61. § c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[5] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 26. § a)-b) pontja. Hatályos 2022.12.23.

[6] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 61. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[7] Módosította a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 33. §-a. Hatályos 2017.01.01.

Tartalomjegyzék