Tippek

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

337/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet

a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 30. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Thmr.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A THM számításánál azt kell figyelembe venni, hogy a hitelszerződés a hitelszerződés szerinti futamidő alatt a hitelszerződés szerint kerül teljesítésre. Ha a THM meghatározásához szükséges feltételek a hitelszerződésben nem szerepelnek vagy a hitelszerződést megelőző tájékoztatásnál és a kereskedelmi kommunikáció során nem ismertek, a THM-et a (2) bekezdésben meghatározott feltételek figyelembevételével kell kiszámítani."

(2) A Thmr. 4. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A THM kiszámításánál a következő számítási módszert kell alkalmazni:)

"c) olyan határozatlan idejű hitelszerződés esetén, amely nem minősül fizetési számlához kapcsolódó hitelnek, a THM kiszámításánál

ca) a hitel futamidejét az első lehívás időpontjától számított egy évnek, a tőke-, kamat- és egyéb esetleges díjtartozások megfizetését az utolsó részlettel együtt történő teljesítésnek kell tekinteni,

cb) - ha a fogyasztó az első lehívás után egy hónappal kezdi el törleszteni a tőkét egyenlő havi részletekben vagy a tőketartozást minden egyes fizetési időszakban egyetlen részletben teljes összegben vissza kell fizetni - a teljes tőkeösszeg egymást követő lehívásait és visszafizetéseit egy éves időszakra vonatkozóan kell figyelembe venni, vagy

cc) a kamatokat és más díjakat a lehívásoknak és visszafizetéseknek megfelelően és a hitelszerződésben foglaltak szerint kell figyelembe venni;"

(3) A Thmr. 4. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A THM kiszámításánál a következő számítási módszert kell alkalmazni:)

"f) olyan hitelszerződés esetén, amely nem minősül fizetési számlához kapcsolódó hitelnek és nem tartozik a c) pont hatálya alá, a THM kiszámításánál

fa) - ha a tőketörlesztés időpontja vagy összege nem állapítható meg - a törlesztést a hitelszerződésben meghatározott legkorábbi időpontban és a hitelszerződésben meghatározott legalacsonyabb összegben történő megvalósulással kell figyelembe venni, vagy

fb) - ha a hitelszerződés megkötésének időpontja és az első lehívás időpontja nem ismert - az első lehívás időpontjának azt az időpontot kell tekinteni, amelytől számítva a legrövidebb idő telik el a fogyasztó első törlesztésének időpontjáig;"

(4) A Thmr. 4. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A THM kiszámításánál a következő számítási módszert kell alkalmazni:)

"g) fizetési számlához kapcsolódó hitel esetén, ha a hitel időtartama nem ismert, a hitel futamidejét három hónapnak kell tekinteni és ha a hitelszerződésnek

ga) feltétele egy meghatározott összeg meghatározott időközönként a fizetési számlán történő jóváírása, a THM-et akként kell kiszámítani, hogy ez az összeg - vagy a befizetendő minimumösszegre vonatkozó előírás esetén a minimumösszeg - a hitelszerződésben meghatározott időközönként jóváírásra kerül úgy, hogy első alkalommal a lehívás után egy teljes időszakkal kerül jóváírásra, ezt követően pedig minden alkalommal lehívásra kerül a hitelkeretből rendelkezésre álló rész;

gb) nem feltétele egy meghatározott összeg meghatározott időközönként a fizetési számlán történő jóváírása, a THM-et akként kell kiszámítani, hogy a teljes hitelösszeg a hitelszerződés teljes időtartamára lehívásra kerül, a fizetési számlán a futamidő során nem történik jóváírás és a teljes tőke-, kamat- és egyéb esetleges díjtartozás visszafizetésére egy összegben kerül sor a futamidő végén;"

(5) A Thmr. 4. § (2) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A THM kiszámításánál a következő számítási módszert kell alkalmazni:)

"i) ha a törlesztés időpontja vagy összege a hitelszerződés vagy a c), f) és g) pontban meghatározott feltételek alapján nem állapítható meg, a THM-et akként kell kiszámítani, hogy

ia) a kamatfizetés a tőketörlesztéssel együtt történik,

ib) az egy összegben meghatározott, kamatnak nem minősülő díj megfizetésére a szerződés megkötésekor kerül sor,

ic) a több részletben fizetendő kamatnak nem minősülő díjaz első tőketörlesztés időpontjától rendszeres időközönként kerül kifizetésre és a kifizetések összegei - ha ezek összegszerűen nem ismertek-egyenlő összegek,és

id) a fogyasztó az utolsó részlettel együtt kifizeti a tőke-, kamat- és egyéb esetleges díjtartozásokat."

(6) A Thmr. 4. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A (2) bekezdés c) pontja alkalmazásában a határozatlan idejű hitelszerződés olyan határozott futamidő nélküli hitelszerződés, amely esetében a kölcsönt egy adott időszakon belül vagy egy adott időszakot követően teljes összegben vissza kell fizetni, de a visszafizetést követően a kölcsön újra lehívható."

2. § A Thmr. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § Ez a rendelet

a) az 1-6. §-ban, a 9. §-ban és az 1. mellékletben a fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2008. április 23-i 2008/48/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek,

b) a 4. § (2) bekezdés c), f) és i) pontjában a 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletében található, a teljes hiteldíj mutató kiszámításához alkalmazandó további felvetésekről szóló II. rész módosításáról szóló 2011. november 14-i 2011/90/EU bizottsági irányelvnek

való megfelelést szolgálja."

3. § A Thmr.

a) 3. § (3) bekezdés c) és f) pontjában, 6. § (1) bekezdés a) pontjában és (2)-(4) bekezdésében a "szerződésben" szövegrész helyébe a "hitelszerződésben" szöveg,

b) 4. § (2) bekezdés b) és e) pontjában, 6. § (1) bekezdés a) pontjában a "szerződés" szövegrész helyébe a "hitelszerződés" szöveg,

lép.

4. § Hatályát veszti a Thmr. 9. § (1) bekezdés c) pontjában a "futamideje 1 év," szövegrész.

5. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

6. § Az 1. § a 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletében található, a teljes hiteldíj mutató kiszámításához alkalmazandó további felvetésekről szóló II. rész módosításáról szóló 2011. november 14-i 2011/90/EU bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök