34/2012. (IV. 6.) VM rendelet

a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet módosításáról

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (5) bekezdés g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat-és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § A mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg az R. 2. § (1) bekezdése a következő 5. ponttal egészül ki:

"4. Szakirányító: a növényvédelmi célú mezőgazdasági repülés megrendelője által megbízott, a növényvédelmi tevékenységről szóló jogszabályban meghatározott felsőfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkező, valamint az I. forgalmi kategóriájú növényvédő szer saját célú felhasználására vagy az azzal folytatott szolgáltatási tevékenységre jogosult személy;

5. Légi permetezés: növényvédő szerek mezőgazdasági légi járműből történő bármilyen kijuttatása."

2. § Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) Mezőgazdasági repülést csak az végezhet, aki az 1. melléklet szerinti légi-mezőgazdasági munkavégzésre jogosító engedéllyel (a továbbiakban: légi-mezőgazdasági engedély) rendelkezik.

(2) Légi-mezőgazdasági engedélyre jogosult, aki a hajózó személyzet képzéséről és szakszolgálati engedélyéről szóló 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet szerinti érvényes szakszolgálati engedéllyel és mezőgazdasági jogosítással rendelkezik, valamint

a) a növényvédelmi tevékenységről szóló jogszabályban meghatározott növényvédelmi alaptanfolyamot követően eredményes vizsgát tett,

b) a növényvédelmi tevékenységről szóló jogszabályban meghatározott felsőfokú növényvédelmi képesítéssel és I. forgalmi kategóriájú növényvédő szer forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedéllyel rendelkezik, vagy

c) a Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Karán vagy annak jogelőd intézményénél repülőgép vezetői üzemmérnöki diplomát vagy azzal egyenértékű szakképesítést szerzett.

(3) A légi-mezőgazdasági engedélyt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) öt évre adja ki és a (4) bekezdésben foglaltak teljesülése esetén az engedély érvényességét, kérelemre, újabb öt évre meghosszabbítja.

(4) A légi-mezőgazdasági engedéllyel rendelkezők ötévenként az élelmiszerlánc felügyeletéért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által erre kijelölt szervezet által szervezett és a miniszter által jóváhagyott tematikájú növényvédelmi szakmai továbbképzésen kötelesek részt venni. A továbbképzés vizsgaköteles, arról a továbbképzést végző szervezet vagy intézmény tanúsítványt állít ki, ha a kötelezett a továbbképzésen részt vett és eredményes vizsgát tett.

(5) A légi-mezőgazdasági engedéllyel rendelkező köteles a NÉBIH -nek bejelenteni, ha

a) az engedélye elveszett, megrongálódott, az erről való tudomásszerzéstől,

b) az adataiban változás következett be, a változás bekövetkezésétől számított nyolc napon belül.

(6) A légi-mezőgazdasági engedélyt a NÉBIH visszavonhatja, ha a jogosult a) nem tesz eleget a (4) bekezdésben foglalt kötelezettségének,

b) a mezőgazdasági légi jármű vezetését - légi mezőgazdasági munkavégzés során - légi-mezőgazdasági engedéllyel nem rendelkezőnek átengedi,

c) a mezőgazdasági repülés során az e rendeletben foglalt szabályokat megszegi.

(7) Az engedély visszavonására irányuló döntését a NÉBIH honlapján is közzéteszi. Az engedély visszavonásától számított két éven belül új engedély nem adható ki."

3. § Az R. a következő 3/A-3/C. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

"A légi permetezés szabályai

3/A. § (1) Légi permetezés akkor végezhető, ha az adott naptári évre vonatkozó kijuttatási tervet (a továbbiakban: kijuttatási terv) a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi igazgatóság) engedélyezte. A kijuttatási terv engedélyezése iránt a 2. melléklet szerinti kérelmet kell benyújtani.

(2) A kijuttatási terv akkor engedélyezhető, ha a termés mennyiségét, minőségét veszélyeztető károsító megjelenésével, illetve ilyen hatású meteorológiai és egyéb természeti körülmény bekövetkezésével járó állapot a légi kijuttatáson kívüli más növényvédelmi módszerrel eredményesen nem hárítható el, vagy ha a növényvédő szer földi úton történő alkalmazásával összehasonlítva a légi kijuttatás előnyösebb az egészségre és a környezetre gyakorolt kisebb hatás miatt.

(3) A kijuttatási terv engedélyezése iránti kérelmet a szakirányítónak kell benyújtania a tervezett első légi permetezés megkezdése előtt legalább 30 nappal. A kérelemben igazolnia kell a (2) bekezdésben foglalt feltételek fennállását.

(4) Az engedélyben meg kell határozni a légi permetezés végzésének feltételeit, a megmunkálandó terület közelében lévő környezet védelméhez szükséges, a 12-15. § szerinti előírásokat, valamint a légi permetezéssel érintett személyek tájékoztatására vonatkozó előírásokat.

(5) Az engedélyezett kijuttatási terv szerinti légi permetezés megkezdése előtt a szakirányító köteles legkésőbb a permetezés napján reggel 9 óráig bejelenteni a növény- és talajvédelmi igazgatóságnál a légi permetezés helyét és idejét. A légi permetezés engedélyezett kijuttatási tervnek megfelelő elvégzéséért, az engedélyező határozatban foglalt, valamint a jogszabályban előírt egyéb kötelezettségek betartásáért a szakirányító felelős.

3/B. § (1) A termés mennyiségét, minőségét súlyosan veszélyeztető károsító megjelenésével, illetve ilyen hatású meteorológiai esemény bekövetkezésével járó állapot esetén el lehet térni az engedélyezett kijuttatási tervben foglaltaktól.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a tervezett légi permetezés kezdetét megelőzően huszonnégy órával a növény-és talajvédelmi igazgatósághoz a szakirányítónak a 2. melléklet szerinti tartalommal bejelentést kell tennie. A bejelentésben igazolni kell az (1) bekezdésben foglaltak fennállását. Amennyiben a növény- és talajvédelmi igazgatóság a bejelentésben foglaltakat nem tartja megalapozottnak, a tervezett légi permetezés kezdete előtt a tevékenységet megtilthatja. A bejelentésben foglaltak betartásáért a szakirányító a felelős.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni arra az esetre is, ha az (1) bekezdés szerinti állapot fennállása légi permetezést tesz indokolttá, azonban a szakirányító az adott területre engedélyezett kijuttatási tervvel nem rendelkezik.

3/C. § (1) A növény- és talajvédelmi igazgatóság nyilvántartást vezet

a) a kijuttatási tervekről és azok engedélyezéséről,

b) a 3/A. § (5) bekezdése szerint bejelentett légi permetezések helyéről és idejéről,

c) a 3/B. § (2) és (3) bekezdése szerinti bejelentésekről.

(2) A növény- és talajvédelmi igazgatóság a hirdetőtábláján és hivatalos honlapján közzéteszi a 3/A. és a 3/B. § szerinti légi permetezéssel megmunkálandó területre, a kijuttatás időpontjára és az alkalmazott növényvédő szer típusára vonatkozó információkat.

(3) A 3/A. és a 3/B. § szerinti bejelentések befogadására a növény- és talajvédelmi igazgatóság szabad és munkaszüneti napokon készenlétet tart fenn, amelyre vonatkozó információkat hirdetőtábláján és holnapján közzéteszi."

4. § Az R. 10. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"A szakirányító feladatai

10. § (1) A mezőgazdasági repülést szakirányítónak kell felügyelni.

(2) A szakirányító köteles

a) a mezőgazdasági repülés megkezdése előtt a légi jármű vezetőjének írásban átadni a kijuttatásra kerülő készítmény megnevezését és a helyi viszonyokhoz igazodó felhasználási utasítását, a kijuttatási tervet engedélyező határozat másolatát vagy a kijuttatási tervhez nem kapcsolódó egyedi légi permetezési bejelentést,

b) a mezőgazdasági repülés megkezdése előtt az 5. § (2) bekezdés szerinti adatokat tartalmazó naprakész munkatérképet írásban, egy-egy példányban átadni a repülésfigyelőnek és a légi jármű vezetőjének,

c) a mezőgazdasági repülés ideje alatt a munka megkezdésétől annak befejezéséig a repülőtéren, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet szerinti "B" osztályú leszállóhelyen vagy a munkaterületen tartózkodni,

d) a munkavégzést módosítani, ideiglenesen felfüggeszteni vagy leállítani, ha azt a meteorológiai körülmények, a munkavégzés módja vagy egyéb veszélyhelyzet fellépése indokolja, és ennek tényét a repülési naplóba bejegyezni,

e) a munkavégzés megkezdése előtt a permetezéssel érintettek megfelelő tájékoztatásáról gondoskodni,

f) a méhek védelme érdekében a növényvédelmi tevékenységről szóló jogszabályban foglalt rendelkezéseket a munkavégzés során betartani.

(3) A mezőgazdasági repülés munkatérkép hiányában nem kezdhető meg.

(4) A szakirányító felelős a légi permetezést engedélyező határozatban foglaltak betartásáért, a mezőgazdasági repülés helyszíni irányításáért, a felhasználásra kerülő készítmény átmeneti tárolásáért, megfelelő előkészítéséért, a munkavédelemre vonatkozó biztonsági és a visszamaradt veszélyes hulladék ártalmatlanítására vonatkozó külön jogszabályban foglalt előírások betartásáért.

(5) A szakirányító felelőssége a mezőgazdasági légi jármű vezetőjének szabálytalan munkavégzésével okozott kárra nem terjed ki.

(6) Talajerő-gazdálkodási mezőgazdasági repülés esetén a szakirányítóra vonatkozó (2)-(5) bekezdésekben foglalt rendelkezéseket a mezőgazdasági repülés megrendelőjére kell alkalmazni."

5. § Az R. 11. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A mezőgazdasági légijármű vezetője köteles a 10. § (2) bekezdés a) pontja szerinti utasítást és a b) pont szerinti munkatérképet a repülési napló mellékleteként kezelni."

6. § Az R. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Mezőgazdasági repülést tilos lakott terület és annak 500 m-es körzete, állattartó terület, élővíz, vízkivételi mű, működő települési szennyvíztisztító telep, fokozottan védett természeti terület, erdőrezervátum és bioszféra rezervátum magterülete felett végezni."

7. § Az R. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. § (1) Szőlő- és gyümölcsültetvény fakadása után tilos hormonbázisú gyomirtó szert kijuttatni.

(2) Glifozát hatóanyag tartalmú készítményt szőlő és gyümölcsösök 500 m-es körzetében tilos kijuttatni.

(3) Gyomirtó, lombtalanító és érésgyorsító készítmény kijuttatása védett természeti terület felett tilos, más területek felett kizárólag az engedélyokirat szerinti technológiával és permetlé elsodródást gátló adalékanyaggal, valamint elsodródásgátló szórófej használata mellett szabad kijuttatni.

(4) Közterületen végzett kijuttatás csak a 3/A. § (4) bekezdése szerint előírt, a környezet védelméhez szükséges intézkedések betartásával lehetséges.

(5) A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló külön jogszabályban4 foglalt biztonsági előírásokat a kijuttatás során be kell tartani."

8. § Az R. a következő 17/A. §-sal egészül ki:

"17/A. § A mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet módosításáról szóló 34/2012. (IV. 6.) VM rendelet hatálybalépését megelőzően megszerzett légi-mezőgazdasági bizonyítvánnyal rendelkező személy a légi-mezőgazdasági bizonyítvány érvényességi idejének lejártáig jogosult mezőgazdasági repülést végezni."

9. § Az R. a következő 18. §-sal egészül ki:

"18. § Ez a rendelet a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk 5. pontjának és 9. cikkének való megfelelést szolgálja."

10. § Az R. e rendelet szerinti 1. és 2. melléklettel egészül ki.

11. § (1) Az R. 1. §-ában a "Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

(2) Az R. 11. § (1) bekezdés b) pontjában a "Szolgálatnak" szövegrész helyébe a "növény-és talajvédelmi igazgatóságnak" szöveg lép.

(3) Az. R. 12. §-ában a "nem kerülhet a kezelt területen kívül más területre" szövegrész helyébe az "az engedélyezett légi permetezéssel érintett területen kívül más területre nem kerülhet" szöveg lép.

(4) Az R. 13. § (3) bekezdésében

a) a "Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat" szövegrész helyébe a "NÉBIH",

b) "az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes városi intézetét" szövegrész helyébe az "a kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének intézetét"

szöveg lép.

12. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

13. § Ez a rendelet a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk 5. pontjának és 9. cikkének való megfelelést szolgálja.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 34/2012. (IV.6.) VM rendelethez

"1. melléklet a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelethez

A LÉGI-MEZŐGAZDASÁGI ENGEDÉLY MINTÁJA
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal


Sorszám:...

Légi-mezőgazdasági munkavégzésre jogosító engedély


Név:


Anyja neve:
Lakóhely:
Személyi igazolványszáma:


Az engedély tulajdonosa a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló miniszteri rendelet 3. §-ában foglalt
előírásoknak eleget tett.
Kelt:.........................,......év.................hó.....nap
P. H.
……………………………….
aláírás
Az engedély hátoldala:
Meghosszabbítva: .................................napigP. H.aláírás:....................................
Meghosszabbítva: .................................napigP. H.aláírás:....................................
Meghosszabbítva: .................................napigP. H.aláírás:....................................

"

2. melléklet a 34/2012. (IV. 6.) VM rendelethez

"2. melléklet a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelethez

KIJUTTATÁSI TERV ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM
KÉRELEM
kijuttatási terv engedélyezéséhez
A kérelmet benyújtó szakirányító
neve:
címe:
eljárás alatti elérhetősége (telefon, fax, e-mail):
Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarai regisztrációs szám
:
Légi permetezést végrehajtó légi jármű üzembentartó
neve:
címe:
Légi jármű*:repülőgéphelikopter
Légi permetezéssel érintett tábla/táblák
közigazgatási helye:
helyrajzi száma:hrsz.
kezelendő terület nagysága:ha
kezelendő kultúra:
blokkazonosító:
Felhasználásra tervezett növényvédő szer(ek) és adalékanyag(ok), segédanyag(ok)
(készítmény neve, hatóanyag, dózis):
Légi kijuttatás tervezett időpontja(i)**:
Lehetséges felszálló helyek megnevezése:
A légi permetezés szükségességének indokolása, csatolt dokumentumok
A légi permetezésre a 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM rendelet
3/A. §-ában foglaltak miatt kerül sor?*
igennem
Amennyiben a légi permetezésre a 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM rendelet
3/B. §-ában foglaltak miatt kerül sor, ennek indokolása:
A tervezett kezelés közterületet érint-e?*igennem
Amennyiben igen, úgy a lakosság tájékoztatási módjának leírása:
A tervezett légi permetezés illetve a ki- és berepülés érint-e
a 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM rendelet 13. §
(1) és (2) bekezdésében megjelölt területet?*igennem
A kezelendő terület legközelebbi légvonalbeli távolsága (méterben megadva)
a) lakott területhez,
b) a kezeléssel nem érintett szőlő- vagy gyümölcs ültetvényhez,
c) állattartó területhez,
d) élővízhez,
e) vízkivételi műhöz,
f) működő települési szennyvíztisztító telephez,
g) fokozottan védett természeti területhez,
h) erdőrezervátum és bioszféra rezervátum magterületéhez.
*-gal jelölt rész: a megfelelő aláhúzandó.
**-gal jelölt részt a 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM rendelet 3/B. §-ban meghatározott bejelentés esetén kell kitölteni."

"

Tartalomjegyzék