368/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet

a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában, a 2. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 3. § tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 4. § tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) pontjában,

az 5. § tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés f) pontjában,

a 6-7. §, a 12. § és a 14. § tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,

a 8-11. § tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 234. § b) pontjában, a 13. § tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § m) pont mf) és mh) alpontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként - a (2) és (3) bekezdésben, az 5. §-ban és más kormányrendeletben meghatározott kivételekkel - a katasztrófavédelmi kirendeltséget jelöli ki, amely]

"f) az üzemeltetést, a tevékenységet a tűzvédelmi követelmények érvényesítéséig, de legalább a szabálytalanság megállapításától számított 24 órára megtilthatja, ha

fa) a helyiségben, az önálló rendeltetési egységben, az építményben, a szabadtéren a megengedett maximális befogadóképességet 15%-nál nagyobb mértékben meghaladják, vagy azt az arra kötelezettek a Tűzvédelmi Szabályzatban nem állapították meg, vagy a kiürítési feltételeket nem biztosítják,

fb) a Ttv. 20. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségnek nem tettek eleget, vagy az engedélyezett tevékenységtől kedvezőtlenül eltérnek,

fc) tűzvédelmi szabály megszegésével az életet, a testi épséget vagy a vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztetik,"

(2) Az R. 1. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként - a (2) és (3) bekezdésben, az 5. §-ban és más kormányrendeletben meghatározott kivételekkel - a katasztrófavédelmi kirendeltséget jelöli ki, amely]

"j) eljár a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény (a továbbiakban: Ksktv.) 12. § (2) bekezdés b), e) és f) pontjában meghatározott hatósági felügyeleti eljárásokban,"

(3) Az R. 1. § (1) bekezdése a következő k)-l) ponttal egészül ki:

[A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként - a (2) és (3) bekezdésben, az 5. §-ban és más kormányrendeletben meghatározott kivételekkel - a katasztrófavédelmi kirendeltséget jelöli ki, amely]

"k) azt a munkavállalót, aki a munkakörével kapcsolatos tűzvédelmi előírásokat, vagy a tűzjelzésre vagy tűzoltásra szolgáló eszközök, felszerelések használatát nem ismeri, a szükséges ismeretek megszerzéséig az ott folytatott tevékenységtől eltiltja,

l) lefolytatja a tűzvizsgálati eljárást."

(4) Az R. 1. § (2) bekezdés c)-d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét (a továbbiakban: területi szerv) jelöli ki, amely]

"c) eljár - a (3) bekezdés i) pontjában meghatározott kivétellel - a Ttv. 12. § (1) bekezdés a)-f) pontjában meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásokban,

d) a polgári repülőterek, a metró és földalatti vasúti létesítmények, valamint az Országház, Országgyűlési Irodaház, Miniszterelnökség létesítményei tekintetében az (1) bekezdés a)-g) és k) pontjában meghatározott esetekben eljár,"

(5) Az R. 1. § (3) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét (a továbbiakban: központi szerv) jelöli ki, amely]

"j) eljár a számítógépes szimulációs programmal végzett, egyedileg tervezett megoldás jóváhagyására indított eljárásban."

2. § Az R. 3. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kormány első fokú tűzvédelmi szakhatóságként a területi szervet jelöli ki]

"b) a polgári repülőtereket, a metró és földalatti vasúti létesítményeket, valamint az Országház, Országgyűlési Irodaház, Miniszterelnökség létesítményeit érintő közigazgatási hatósági eljárásokban,"

3. § Az R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § (1) A Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő ingó és ingatlan vagyontárgyak tekintetében, az 1. § (1) bekezdés a)-g) és j)-l) pontja, 1. § (2) bekezdés g) pontja, 1. § (3) bekezdés b)-c) pontja, valamint h) pont ha) alpontja vonatkozásában országos illetékességgel első fokon a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, másodfokon a honvédelemért felelős miniszter jár el.

(2) A Kormány a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő ingó és ingatlan vagyontárgyak tekintetében - a tűzvédelmi előírások érvényesülése kérdésében a beruházási és felújítási munkálatokkal kapcsolatos tervek engedélyeztetése, a használatbavételi, valamint az üzemeltetés-engedélyezési eljárások során - első fokú tűzvédelmi szakhatóságként, országos illetékességgel a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatalt, másodfokú tűzvédelmi szakhatóságként a honvédelemért felelős minisztert jelöli ki."

4. § Az R. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Kormány a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a területi szervet jelöli ki - az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott kivétellel - a Ttv. 12. § (1) bekezdés a)-f) pontjában meghatározott tevékenységek tekintetében."

5. § Az R. a következő 8/A. §-sal egészül ki:

"8/A. § (1) A Ttv. 43. §-ában meghatározott tűzvédelmi bírságot a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 10023002-00283494-20000002 számú bírság letéti számla javára kell banki vagy készpénz átutalási megbízással befizetni (a továbbiakban: befizetés).

(2) A befizetés során az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a "tűzvédelmi bírság" szöveget, a határozat számát és a bírságfizetésre kötelezett nevét."

6. § Az R. 9/A. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A tűzvédelmi hatóság, a Ksktv. 7. § (2) bekezdés b) pontja szerinti tájékoztatást követően a szabálytalan állapot megszüntetéséig megtiltja az égéstermék-elvezető üzemeltetését.

(2) Amennyiben az égéstermék-elvezetőt az (1) bekezdésben meghatározott tilalom ellenére tovább üzemeltetik, vagy a szabálytalan állapot megszüntetése előtt ismét üzembe helyezik, az ingatlan tulajdonosával szemben a tűzvédelmi hatóság tűzvédelmi bírságot szabhat ki."

7. § Az R. 9/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a közszolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségének a tűzvédelmi hatóság által megadott határidőn belül nem, vagy nem a felhívásban meghatározottaknak megfelelően tesz eleget, terhére a tűzvédelmi hatóság tűzvédelmi bírságot szabhat ki."

8. § Az R. 10. §-a és az azt megelőző fejezetcím helyébe a következő rendelkezés és fejezetcím lép:

"A BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG ÉS ALÁRENDELT SZERVEI HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYÁNAK TAGJAIRA, AZ ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁGOK, AZ ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETEK, A LÉTESÍTMÉNYI TŰZOLTÓSÁGOK TAGJAIRA VONATKOZÓ CSOPORTOS ÉLET- ÉS BALESETBIZTOSÍTÁS

10. § Csoportos élet- és balesetbiztosítás köthető a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és alárendelt szervei hivatásos állományú tagjaira."

9. § Az R. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § Csoportos élet- és balesetbiztosítást kell kötni

a) az önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltó egyesületek, valamint

b) a létesítményi tűzoltóságok

tűzoltásban, műszaki mentésben részt vevő tagjaira."

10. § Az R. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. § A biztosítási díj forrását a 10. § és 11. § a) pontjában foglaltak esetében a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által vezetett minisztérium biztosítja. A szerződést a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által vezetett minisztérium köti meg."

11. § Az R. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. § A létesítményi tűzoltók esetében a biztosítási díj forrását a fenntartó köteles biztosítani. A szerződést a létesítményi tűzoltóság fenntartója köti meg."

12. § Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

13. § (1) A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 76. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A közös önkormányzati hivatalt működtető települések polgármesterei közösen jelölik ki a referenst, megállapodásuk hiányában ezt a jogkört a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti település polgármestere gyakorolja."

(2) Az R2. 10. mellékletének B. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kárfelmérés szabályai)

"2. A kárfelmérő adatlap egy példánya a település polgármesteri hivatalánál, közös önkormányzati hivatalt működtető települések esetében a közös önkormányzati hivatalban marad, egy példányt a polgármester megküld a katasztrófavédelmi igazgatóságnak, egy példányát a károsult veszi át."

14. § Az R. 7. § (1) bekezdésében a "12-18., 20-24., 29., 30. és 36. sorában rögzített szabálytalanságok esetén" szövegrész helyébe a "12-16. a), 17-18., 20-24., 29., 30. és 36. sorában rögzített szabálytalanságok esetén - az 5. § szerinti eljárások kivételével -" szöveg lép.

15. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2013. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. § (2) bekezdése és a 6-7. § 2013. január 2-án lép hatályba.

(3) A 12. § és a 14. § és az 1. melléklet e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

16. § (1) Hatályát veszti az R.

a) 1. § (2) bekezdés a) és b) pontja,

b) 1. § (3) bekezdés e) pontjában az "a Ttv. 12. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott tevékenységekkel, valamint" szövegrész,

c) 1. § (3) bekezdés f) pontja,

d) 3. § (2) bekezdés c) pont cg) és ch) alpontja,

e) 6. § (1) bekezdés a) pontjában az "a Ttv. 12. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott tevékenységek, valamint" szövegrész,

f) 6. § (1) bekezdés b) pontja.

(2) Hatályát veszti a tűzvédelmi bírságnak, valamint a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának a központi költségvetésbe történő befizetése és elszámolása rendjéről, valamint felhasználásának és ellenőrzésének módjáról szóló 180/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 368/2012. (XII. 17.) Korm. rendelethez

A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. melléklete táblázatának 16. sora helyébe a következő rendelkezés lép, és a táblázat a következő 42. sorral egészül ki:

[Tűzvédelmi szabálytalanságTűzvédelmi bírság legkisebb
mértéke
(Ft)
Tűzvédelmi bírság legnagyobb
mértéke
(Ft)]
"16.a) Tűzoltókészülék készenlétben tartásának
hiánya (a veszélyes árut szállító járművek
kivételével)
50 000/készülék
b) Tűzolókészülék karbantartásának hiánya
(a veszélyes árut szállító járművek kivételével)
30 000/készülék"
"42.A termőföld védelméről szóló törvényben előírt
hasznosítási, vagy mellékhasznosítási
kötelezettség elmulasztásával a tűzesetek
megelőzéséről nem gondoskodik
60 000200 000"

Tartalomjegyzék