3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet

a 2012/2013. tanév rendjéről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdésének r) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a szakképzés tekintetében a szakképesítésért felelős miniszterekkel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed

a) fenntartóra való tekintet nélkül

aa) az általános iskolákra,

ab) a szakiskolákra,

ac) a gimnáziumokra, a szakközépiskolákra (a továbbiakban együtt: középiskola; a továbbiakban az ab) és ac) pont alattiak együtt: középfokú iskola),

ad) az alapfokú művészeti iskolákra [a továbbiakban az aa)-ad) pont alattiak együtt: iskola],

ae) a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményekre,

af) a kollégiumokra,

ag) a többcélú intézményekre

[a továbbiakban az a) pont alattiak együtt: nevelési-oktatási intézmény];

b) az Oktatási Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal);

c) a fővárosi és megyei kormányhivatalokra;

d) a megyei intézményfenntartó központokra;

e) a tanulókra és az iskolákba jelentkezőkre;

f) a pedagógusokra;

g) a nevelő és oktató munkát végző más szakemberekre és a nem pedagógus-munkakört betöltőkre;

h) a tanulók és jelentkezők szüleire, gyámjára (a továbbiakban együtt: szülő).

2. A tanév, a tanítási év

2. § (1) A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a tanítási év keretei között kell megszervezni.

(2) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, a 2012/2013. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2012. szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2013. június 14. (péntek). A tanítási napok száma - ha e rendelet másképp nem rendelkezik - száznyolcvankettő nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában és szakiskolában a tanítási napok száma száznyolcvanegy nap.

(3) Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap

a) középfokú iskolákban - a b)-c) pontban meghatározott kivétellel - 2013. május 2.,

b) a Belügyminisztérium fenntartásában lévő szakközépiskolákban 2013. május 24., a Honvédelmi Minisztérium fenntartásában lévő szakképző iskolában 2013. május 31.,

c) szakiskolákban, szakközépiskolákban másfél, két és fél éves képzésben tanulók részére 2013. január 11.

(4) A tanítási év lezárásának, a tanuló minősítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem akadálya, ha az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelésről szóló törvény) 30. §-ában meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében pótolni. Az iskola indokolt esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2013/2014. tanítási évben történő feldolgozásáról.

(5) A tanítási év lezárását követően az iskola - amennyiben az iskola fenntartója azzal egyetért és az ahhoz szükséges feltételeket biztosítja - a tanulói részére pedagógiai célú foglalkozásokat szervezhet, amelyeken a részvételt a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az iskola igazgatójához benyújtott kérelemében kezdeményezheti.

3. § (1) Az alapfokú művészeti iskolákban és a felnőttoktatásban a tanítási év első és utolsó napját - a tanítási év első és utolsó hetének keretében - az igazgató határozza meg.

(2) A szakképesítések megszerzésére való felkészítés a szakképző iskola első szakképzési évfolyamán február első hetében is megkezdhető. A tanítási év első és utolsó napját az iskola igazgatója állapítja meg úgy, hogy a tanítási napok száma a 2. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfeleljen.

(3) A tanítási év első féléve 2013. január 11-ig tart. Az iskolák 2013. január 18-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott esetben az első félév utolsó napját az igazgató állapítja meg. Az értesítést ettől a naptól számított öt munkanapon belül kell megküldeni.

(4) Az első és a második félév (a tanítási év utolsó napja) lezárását követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni az iskolaszéknek, az intézményi tanácsnak és a fenntartónak.

3. Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok

4. § A tanítási évben - a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt, a nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában és szakiskolában hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.

5. § (1) Az őszi szünet 2012. október 29-től november 4-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 27. (szombat), a szünet utáni első tanítási nap november 5. (hétfő).

(2) A téli szünet 2012. december 27-től 2013. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2012. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2013. január 3. (csütörtök).

(3) A tavaszi szünet 2013. március 28-tól április 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap március 27. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 3. (szerda).

(4) Az iskola az (1)-(3) bekezdésben meghatározott szünetek mellett - a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával - más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha - a köznevelésről szóló törvény 30. § (2)-(3) bekezdéseiben meghatározottak megtartásával -a heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti.

(5) A nemzetiségi oktatásban részt vevő iskolák az (1)-(3) bekezdésben meghatározott időpontoktól eltérhetnek, továbbá a (4) bekezdésben meghatározottak szerint a tanulók részére szünetet adhatnak, ha azt a nemzetiségi hagyományok vagy az anyanemzet hagyományai indokolják.

(6) Az (1)-(5) bekezdésben szabályozott szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának - szükség esetén - gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről több iskola közösen is gondoskodhat.

(7) Az egyéb jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap áthelyezést - a köznevelésről szóló törvény 30. § (1) bekezdése értelmében - a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell.

4. A vizsgák rendje

6. § (1) A középiskolai érettségi vizsgákat, a szakközépiskolai és a szakiskolai szakmai vizsgákat az 1. mellékletben foglaltak szerint kell megtartani.

(2) Az alapfokú művészeti iskolákban a tanítási év utolsó három hetében lehet vizsgát szervezni. A vizsga időpontját az iskola igazgatója határozza meg.

5. A középfokú iskolai és a Köznevelési Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2012/2013. tanévben

7. § A középfokú iskolai és a Köznevelési Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezését a 3. melléklet tartalmazza.

6. A tanulmányi versenyek

8. § (1) A 2. melléklet tartalmazza azoknak a tanulmányi versenyeknek a jegyzékét, amelyeket az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: EMMI) hirdet meg az iskolák részére, továbbá amelyeket pályáztatás nélkül anyagilag és szakmailag támogat.

(2) Az iskola a munkatervében határozza meg azokat a tanulmányi versenyeket, amelyekre felkészíti a tanulókat.

(3) Az iskola a jegyzékben nem szereplő tanulmányi versenyre, továbbá diákolimpiára történő felkészítést akkor építheti be a munkatervébe, ha azzal az iskolaszék, iskolaszék hiányában az iskolai szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat egyetért.

(4) A szakképzés tanulmányi versenyei tekintetében az (1) és (3) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szakképesítésért felelős miniszter az általa kiírt szakmai tanulmányi versenyre vonatkozó felhívásnak a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben történő megjelentetéséről 2012. november 20-ig gondoskodik, egyúttal intézkedik a felhívásnak a kormányzati honlapon való közzétételéről.

7. Országos mérés, értékelés, hatósági ellenőrzés elrendelése

9. § (1) A köznevelésről szóló törvény 80. § (1) bekezdése alapján a 2012/2013. tanévben országos mérés, értékelés keretében meg kell vizsgálni az olvasási-szövegértési és a matematikai alapkészségek fejlődését a hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően. Emellett a negyedik évfolyamra vonatkozóan az alapkészségek és - képességek mérésére alkalmas tesztanyagokat a Hivatal a honlapján közzéteszi, azok szabadon felhasználhatók és az eredmények az interneten hozzáférhető szoftver alkalmazásával értékelhetők.

(2) A hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon a matematikai alapkészségek vizsgálatához szükséges mérőeszközt az adott nemzetiség nyelvén is rendelkezésre kell bocsátani azokban az iskolákban, ahol a matematika tantárgyat az adott nemzetiség nyelvén oktatják, és az (1) bekezdésben meghatározott mérést az adott kisebbség nyelvén bonyolítják le.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott méréseket, értékeléseket a Hivatal szervezi meg az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával 2013. május 29-én. A mérés napja tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás számukra nem szervezhető. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 2012. november 23-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.

(4) A Hivatal 2014. február 28-ig országos, intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít, majd megküldi az intézményi szintű elemzéseket az intézmények vezetőinek, az intézményi és a fenntartói szintű elemzéseket a fenntartóknak, továbbá azokat honlapján nyilvánosságra hozza. A Hivatal az országos elemzést megküldi az EMMI-nek, amely azt 2014. április 30-ig a kormányzati honlapon nyilvánosságra hozza.

(5) A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2012. október 12-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért az osztálytanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az igazgatók 2012. október 27-ig - a Hivatal által meghatározott módon - jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2012. december 7-ig kell elvégezniük.

(6) A köznevelésről szóló törvény 80. § (1) bekezdése alapján a 2012/2013. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot a nevelési-oktatási intézményeknek 2013. április 3. és május 28. között kell megszervezniük a korábbi években rendelkezésükre bocsátott, a fittség vizsgálatára alkalmas módszertani anyagok alapján.

(7) 2013. március 1. és 2013. május 31. között hatósági ellenőrzés keretében kell

a) ellenőrizni a középiskolákban az iskolai tanügyi dokumentumok alapján a középszintű és az emelt szintű érettségi vizsgákra történt jelentkezések módját,

b) megvizsgálni a 2012. január 1-jétől a megyei intézményfenntartó központok fenntartásába került közoktatási intézményekben a tanügyi nyilvántartásokra alapozva az intézmények jogszerű működésének feltételeit. A vizsgálatot a Hivatal szakmai irányításával a kormányhivatalok folytatják le az országos szakértői névjegyzéken szereplő szakértők bevonásával. Az ellenőrzésről készített jelentést a Hivatal 2013. június 30-ig megküldi az oktatásért felelős miniszter részére.

8. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

11. § Ez a rendelet 2014. június 1-jén hatályát veszti.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelethez

I. Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok

1. A 2012. évi október-novemberi írásbeli érettségi vizsgák

ABC
Emelt szintű írásbeli érettségi vizsgaKözépszintű írásbeli érettségi vizsgaIdőpont
1.nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi
nyelv
nemzetiségi nyelv és
irodalom, nemzetiségi nyelv
október 12., 8.00
2.magyar nyelv és irodalommagyar nyelv és irodalom,
magyar mint idegen nyelv
október 15., 8.00
3.egészségügyi alapismeretek, elektronikai
alapismeretek, építészeti és építési
alapismeretek, gépészeti alapismeretek,
informatikai alapismeretek,
környezetvédelmi-vízgazdálkodási
alapismeretek, közgazdasági alapismeretek
(üzleti gazdaságtan), közgazdasági
alapismeretek (elméleti gazdaságtan),
kereskedelmi és marketing alapismeretek,
közlekedési alapismeretek
(közlekedéstechnika), közlekedési
alapismeretek (közlekedés-üzemvitel),
mezőgazdasági alapismeretek, oktatási
alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom
alapismeretek
rajz és vizuális kultúra,
szakmai előkészítő tárgyak
október 15., 14.00
4.matematikamatematikaoktóber 16., 8.00
5.földrajzföldrajzoktóber 16., 14.00
6.történelemtörténelemoktóber 17., 8.00
7.latin nyelvlatin nyelv, héber nyelvoktóber 17., 14.00
8.angol nyelvangol nyelvoktóber 18., 8.00
9.filozófiaoktóber 18., 14.00
10.informatikainformatikaoktóber 19., 8.00
11.orosz nyelv, román nyelv, beás nyelv, lovári
nyelv, horvát nyelv, szerb nyelv, szlovák nyelv,
újgörög nyelv, bolgár nyelv, lengyel nyelv,
ukrán nyelv
orosz nyelv, egyéb nyelvekoktóber 19., 14.00
12.német nyelvnémet nyelvoktóber 24., 8.00
13.mozgóképkultúra és
médiaismeret, dráma
október 24., 14.00
14.olasz nyelvolasz nyelvoktóber 25., 8.00
15.kémia, gazdasági ismeretek, belügyi
rendészeti ismeretek
kémia, egyéb központi
követelményekre épülő vagy
egyedileg akkreditált
vizsgatárgyak
október 25., 14.00
16.spanyol nyelvspanyol nyelvoktóber 26., 8.00
17.biológia; társadalomismeretbiológiaoktóber 26., 14.00
18.francia nyelvfrancia nyelvoktóber 29., 8.00
19.fizikafizika, művészeti tárgyak,
ének-zene
október 29., 14.00

2. A 2012. évi október-novemberi szóbeli érettségi vizsgák

ABC
Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgaKözépszintű szóbeli érettségi
vizsga
Időpont
1.szóbeli vizsgák-november 7-13.
2.-szóbeli vizsgáknovember 22-30.

3. A 2013. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák

ABC
Emelt szintű írásbeli érettségi vizsgaKözépszintű érettségi írásbeli
vizsga
Időpont
1.nemzetiségi nyelv és irodalom,
nemzetiségi nyelv
nemzetiségi nyelv és
irodalom, nemzetiségi
nyelv
május 3., 8.00
2.magyar nyelv és irodalommagyar nyelv és irodalom,
magyar mint idegen nyelv
május 6., 8.00
3.matematikamatematikamájus 7., 8.00
4.történelemtörténelemmájus 8., 8.00
5.angol nyelvangol nyelvmájus 9., 8.00
6.német nyelvnémet nyelvmájus 10., 8.00
7.informatika-május 13., 8.00
8.latin nyelvlatin nyelv, héber nyelvmájus 13., 14.00
9.biológiabiológiamájus 14., 8.00
10.társadalomismeret-május 14., 14.00
11.kémiakémiamájus 15., 8.00
12.földrajzföldrajzmájus 15., 14.00
13.fizikafizikamájus 16., 8.00
14.-rajz és vizuális kultúramájus 16., 14.00
15.spanyol nyelvspanyol nyelvmájus 17., 8.00
16.-informatikamájus 21., 8.00
17.belügyi rendészeti ismeretekművészeti tárgyak,
ének-zene, belügyi
rendészeti ismeretek
május 21., 14.00
18.francia nyelvfrancia nyelvmájus 22., 8.00
19.-filozófiamájus 22., 14.00
20.egészségügyi alapismeretek, elektronikai
alapismeretek, építészeti és építési
alapismeretek, gépészeti alapismeretek,
informatikai alapismeretek,
környezetvédelmi-vízgazdálkodási
alapismeretek, közgazdasági
alapismeretek (üzleti gazdaságtan),
közgazdasági alapismeretek (elméleti
gazdaságtan), kereskedelmi és marketing
alapismeretek, közlekedési alapismeretek
(közlekedéstechnika), közlekedési
alapismeretek (közlekedés-üzemvitel),
mezőgazdasági alapismeretek, oktatási
alapismeretek,
vendéglátás-idegenforgalom
alapismeretek
szakmai előkészítő tárgyakmájus 23., 8.00
21.olasz nyelvolasz nyelvmájus 24., 8.00
22.-mozgóképkultúra és
médiaismeret, dráma
május 24., 14.00
23.orosz nyelv, román nyelv, beás nyelv,
lovári nyelv, horvát nyelv, szerb nyelv,
szlovák nyelv, újgörög nyelv, bolgár
nyelv, lengyel nyelv, ukrán nyelv
orosz nyelv, egyéb nyelvekmájus 27., 8.00
24.gazdasági ismeretek, katonai
alapismeretek
egyéb központi
követelményekre épülő és
egyedileg akkreditált
vizsgatárgyak
május 27., 14.00

4. A 2013. évi május-júniusi szóbeli érettségi vizsgák

ABC
Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgaKözépszintű szóbeli érettségi
vizsga
Időpont
1.szóbeli vizsgák-június 6-13.
2.-szóbeli vizsgákjúnius 17-28.

II. Szakmai vizsgaidőszakok, vizsganapok

1. A szakközépiskolákban, a szakiskolákban, a speciális szakiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarészét, valamint írásbeli, interaktív, szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységét - a 2-4. és a 6. pontban meghatározottak kivételével - az alábbi időben kell megszervezni:

a) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység:

2012. október 8-9-10-11-12. 8.00-tól

szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2012. október

b) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység:

2013. február 4-5-6-7-8. 8.00-tól

szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2013. február-március

c) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység:

2013. május 13-14-15-16-17. 8.00-tól

szóbeli és gyakorlati vizsgarész: 2013. június

szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2013. május-június

2. A Honvédelmi Minisztérium illetékességi körébe tartozó iskolai rendszerű szakképzésben oktatott szakképesítések szakmai vizsgáinak írásbeli vizsgaidőpontjai: 2013. január 17. és június 10.

3. A Belügyminisztérium irányítása alá tartozó, iskolai rendszerű szakképzésben oktatott szakképesítések írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgaidőpontjai:

a) írásbeli: 2012. szeptember 28.10.00

szóbeli és gyakorlati: 2012. október 10-13.

b) írásbeli: 2013. január 2. 10.00

szóbeli és gyakorlati: 2013. január 14-18.

c) írásbeli: 2013. május 28.

szóbeli és gyakorlati: 2013. június 10-21.

4. A vizsgaidőszak meghatározásánál a felsőfokú szakképzés esetén figyelembe kell venni a felsőoktatási intézmények vizsgarendjét.

5. Az egyes OKJ szakképesítések írásbeli vizsgarészének, az írásbeli és interaktív vizsgatevékenységeknek szakképesítésenként, illetve tantárgyanként meghatározott vizsgaidőpontját, valamint a tételek átvételének idejét és módját a szakképesítésekért felelős miniszter közleményben teszi közzé.

6. A szakközépiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli vizsgarésze, valamint írásbeli, interaktív vizsgatevékenysége 2013. május 30-án is megszervezhető (pótnap) abban az esetben, ha a vizsgázó szakmai vizsgát, valamint érettségi vizsgát is tesz, és az írásbeli vizsgák, továbbá az írásbeli vagy interaktív vizsgatevékenységek azonos napra eső időpontjai nem teszik lehetővé a mindkét vizsgán való részvételt. A vizsgaidőpontok egybeeséséről, a pótnap igénybevételének szükségességéről a szakközépiskola a vizsgabejelentés és tételigénylés megküldésével egyidejűleg értesíti a szakképesítésért felelős minisztert és a szakmai vizsga írásbeli tételét biztosító intézményt.

2. melléklet a 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelethez

I. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és finanszírozott tanulmányi versenyek

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek

Angol nyelv I. kategória

Angol nyelv II. kategória

Biológia I. kategória

Biológia II. kategória

Dráma

Filozófia

Fizika I. kategória

Fizika II. kategória

Földrajz

Francia nyelv I. kategória

Francia nyelv II. kategória

Horvát nyelv és irodalom

Informatika I. kategória

Informatika II. kategória

Kémia I. kategória

Kémia II. kategória

Latin nyelv

Magyar irodalom

Magyar nyelv

Matematika I. kategória

Matematika II. kategória

Matematika III. kategória

Mozgóképkultúra és médiaismeret

Művészettörténet

Német nemzetiségi nyelv és irodalom

Német nyelv I. kategória

Német nyelv II. kategória

Olasz nyelv I. kategória

Olasz nyelv II. kategória

Orosz nyelv

Rajz és vizuális kultúra

Román nyelv és irodalom

Spanyol nyelv I. kategória

Spanyol nyelv II. kategória

Szerb nyelv és irodalom

Szlovák nyelv és irodalom

Szlovén nemzetiségi nyelv

Történelem

II. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott tanulmányi versenyek

Országos általános iskolai nemzetiségi tanulmányi versenyek a 7. és a 8. évfolyamos tanulók számára

Roma/cigány népismeret

Horvát nyelv és irodalom

Horvát népismeret

Görög nyelv és irodalom

Görög népismeret

Német nemzetiségi nyelv és irodalom

Nemzetiségi német népismeret

Román nyelv és irodalom

Román népismeret

Szerb nyelv és irodalom

Szerb népismeret

Szlovák nyelv és irodalom

Szlovák népismeret

Szlovén nyelv és irodalom

Szlovén népismeret

Művészeti Tanulmányi Versenyek

Az alapfokú művészeti iskolák tanulói részére

XII. Országos Klarinétverseny

XII. Országos Oboa- és Fagottverseny

XIII. Országos Zongoraverseny

XI. Országos Kürtverseny

VIII. Országos Czidra László Furulyaverseny

X. Országos Orgonaverseny

XII. Országos "Alba Regia" Kamarazene-verseny

IX. Országos "Bartók Béla" Hegedű - duó Verseny

IV. Országos Fotó-videó Verseny

V. Országos Grafikai Verseny

IV. Országos Kerámia- és Tűzzománckészítő Verseny

V. Országos Néptáncverseny (csoportos)

A művészeti szakközépiskolák és szakiskolák részére

XI. Országos Kürtverseny

XI. Országos Harsona- és Tubaverseny

VIII. Országos Énekkari Verseny

IX. Országos Fuvolaverseny Elek Tihamér emlékére

XI. Országos Orgonaverseny

XIII. Országos Richter János Klarinétverseny és V. Országos Szaxofonverseny

VII. Országos Gitárverseny

II. Országos Jazz-zenei Verseny

XI. Országos Trombita- és Ütőhangszeres Verseny

V. Országos Klasszikus Balett- és Modern Tánc Verseny

XXII. Országos Rajzverseny

XVI. Országos Népművészeti Verseny

XVI. Országos Mintázásverseny

III. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által anyagilag támogatott tanulmányi versenyek

Sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi versenyei

Hallássérült tanulók XXVII. országos Hanyvári Pál kommunikációs emlékversenye

Hallássérültek XXXI. Borbély Sándor országos tanulmányi versenye

A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák tanulóinak XXXVIII. országos komplex tanulmányi versenye

XXIX. Koncz Dezső országos tanulmányi verseny az értelmileg akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák diákjai számára

Kazinczy-díj Alapítvány Péchy Blanka emlékére tanulmányi versenyei

"Szép Magyar Beszéd" verseny az 5-8. évfolyamos tanulók számára

"Szép Magyar Beszéd" verseny a középfokú intézményekben tanulók számára

"Édes anyanyelvünk" országos nyelvhasználati verseny

3. melléklet a 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelethez

A középfokú iskolai és a Köznevelési Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2012/2013. tanévben

[1]
AB
HatáridőkFeladatok
1.2012. 09. 14.Az EMMI pályázatot hirdet a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programjába, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János
Kollégiumi Programjába, valamint a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók
Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjába történő jelentkezésről.
2.2012. 09. 28.A Hivatal honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú
iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.
3.2012. 10. 15.A középfokú iskolák a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint
meghatározzák tanulmányi területeik belső kódjait és a Hivatal által
meghatározott formában megküldik a Felvételi Központnak.
4.2012. 10. 31.A középfokú iskoláknak felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a
felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a
közoktatás információs rendszerében. Az általános iskola szóban tájékoztatja a
nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.
5.2012. 11. 16.A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi
vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára
központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középfokú intézmények jegyzékét.
6.2012. 12. 10.A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a
központi írásbeli felvételi vizsgát szervező - a Hátrányos Helyzetű Tanulók
Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázat benyújtása
esetén a pályázatban megjelölt - intézménybe.
7.2012. 12. 12.A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára
történő pályázatok benyújtása.
8.2012. 12. 14.A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig
jelentik a Hivatalnak - a Hivatal által meghatározott módon - a hozzájuk a
központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezettek alapján a
feladatlap-igényüket.
9.2013. 01. 18.Az általános felvételi eljárás kezdete.
10.2013. 01. 18.A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába
tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel.
11.2013. 01. 18., 14.00Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos
gimnáziumokban.
12.2013. 01. 19., 10.00Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és a Hátrányos
Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők
számára az érintett középfokú intézményekben.
13.2013. 01. 24., 14.00Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban,
továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany
János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára azoknak, akik az
előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.
14.2013. 01. 25.A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába
tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a
pótló írásbelin részt vett tanulókkal.
15.
16.2013. 02. 01.Jelentkezés a Belügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium által
fenntartott iskolákba.
17.2013. 02. 07.A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középfokú intézmények az
Oktatási Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről
a tanulókat.
18.2013. 02. 07.A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről -
egymás egyidejű előzetes értesítésével és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Arany János Programirodájának bevonásával - értesítik az érdekelt szülőket,
tanulókat és általános iskolákat.
19.2013. 02. 15.Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú
iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak. (A
6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is
megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a
Felvételi Központnak.)
20.2013. 02. 18.-03. 08.A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
21.2012. 03. 13.A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza az ideiglenes
felvételi jegyzéket.
22.2013. 03. 18-19.A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
23.2013. 03. 20.Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban
beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot
ekkor kell megküldeni a Felvételi Központnak.
24.2013. 03. 25.A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a
hozzájuk jelentkezettek névsorát ABC sorrendben.
25.2013. 04. 04.A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti az
ideiglenes felvételi jegyzékben közzétett névsort.
26.2013. 04. 08.A középfokú iskola igazgatója a végleges felvételi jegyzéket (rangsor, felvehető
létszám, a biztosan fel nem veendők listája) megküldi a Felvételi Központnak
(elektronikus úton és írásban).
27.2013. 04. 19.A Felvételi Központ egyezteti az elektronikusan és levélben érkezett igazgatói
döntéseket, kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói
adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak
(egyeztetett felvételi jegyzék).
28.2013. 04. 25.A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az
elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
29.2013. 05. 02-15.Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás
keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.
30.2013. 05. 02.-08. 30.A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.
31.2013. 05. 15.A 2013. 05. 15-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola
igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.
32.2013. 06. 01.A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a
fenntartónál.
33.2013. 06. 20.Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye,
tartózkodási helye szerint illetékes fővárosi, megyei kormányhivatal részére, ha
a tanköteles tanulót nem vették fel középfokú iskolába, vagy ha a tanév során a
tanköteles tanuló a tizenötödik életévét betölti, alapfokú iskolai végzettséggel
nem rendelkezik, de legalább hat általános iskolai évfolyamot sikeresen
elvégzett, és az általános iskola kezdeményezi a tanuló felvételét a Híd II.
programba. A kormányhivatal kijelöl legalább egy, a megye területén működő
Híd-I. vagy Híd-II. programban részt vevő köznevelési intézményt, amely a
tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében.
34.2013. 06. 26-28.Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által meghatározott
időben.
35.2013. 07. 30.-08. 02.Beiratkozás a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott szakképző iskolába.
36.2013. 08. 05-23.Beiratkozás a Belügyminisztérium által fenntartott rendészeti
szakközépiskolákba.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet 36. § (9) bekezdése b) pontja. Hatályos 2013.09.01.

Tartalomjegyzék