404/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet

a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés c) és d) pontjában,

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1. pont 1.1 alpontjában és 29. pontjában,

a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi CLVII. törvény 2. § (3) bekezdésében,

a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (1) bekezdés a) pontjában,

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következő rendeletet alkotja:

1. A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1. § A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 7. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A Kormány az Inytv. 70/A. § szerinti ingatlanügyi hatóságként, a magyarországi ingatlantulajdon fennállásáról szóló hatósági bizonyítvány kiállítására a FÖMI-t jelöli ki."

2. § Az R. 17/B. § (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A telekalakítási engedély és a hozzá tartozó telekalakítási dokumentáció az engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől számított egy évig hatályos. Amennyiben a telekalakítási dokumentáció részét képező változási vázrajz földhivatali vizsgálata és záradékolása külön - megelőző - eljárás keretében történt, úgy a telekalakítási eljárásban a változási vázrajzot a földhivatal - ha ennek műszaki és jogi akadálya nincs - újra záradékolja. Amennyiben a telekalakítás ingatlan-nyilvántartási átvezetése folyamatban lévő bírósági eljárás miatt nem történt meg - az ügyfél kérelmére keresetlevél benyújtásával - a járási földhivatal - ha ennek műszaki és jogi akadálya nincs - hatályossági idején belül egy alkalommal a telekalakítási engedélyt egy évre meghosszabbítja, valamint a változási vázrajzot újra záradékolja."

3. § Az R. 17/B. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Egyesített telekalakítási eljárás esetén a változásátvezetési eljárási szakasz ügyintézési határideje 15 nap."

4. § Az R. 17/C. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Amennyiben a telekalakítási eljárás az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett bányatelket érint, a telekalakítást bejegyző határozatot az illetékes bányakapitányságnak is meg kell küldeni."

5. § Az R. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"18. § (1) A járási földhivatal illetékességi területén első fokú hatósági jogkörébe tartozó földmérési és térképészeti feladatok a következők:

a) az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis kezelése a változások folyamatos vezetése és az abból történő adatszolgáltatás;

b) a földmérési tárgyú beadványokkal kapcsolatos ügyek intézése;

c) az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban változást eredményező vázrajzok vizsgálata és záradékolása;

d) a felmérési, térképezési és területszámítási hibák kijavítása;

e) az állami alapadatok adatbázisaiban bekövetkezett hivatalból észlelt változásokkal kapcsolatos feladatok végzése;

f) az ingatlan-nyilvántartás tartalmát nem érintő térképi változásokkal összefüggő bejelentési kötelezettség betartásának ellenőrzése;

g) a hatáskörébe utalt szakfelügyeleti tevékenység ellátása;

h) állami alapmunkákkal kapcsolatos feladatok, illetve részfeladatok elvégzése;

i) az illetékességi területére vonatkozóan adat- és térképtár létesítése és működtetése;

j) az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis állami alapadat tartalmának időszakos helyszíni ellenőrzése.

(2) A járási földhivatal hatósági tevékenységén kívül egyéb, az állami alapadatok előállításával kezelésével és felhasználásával kapcsolatos szolgáltató tevékenységet is végezhet, illetve végeztethet.

(3) A megyei földhivatal illetékességi területén hatósági jogkörébe tartozó földmérési és térképészeti feladatok a következők:

a) az alaphálózati pontok adatbázisából, az állami földmérési térképi adatbázisból, valamint az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból történő adatszolgáltatás;

b) másodfokú eljárás a járási földhivatal hatáskörébe tartozó földmérési és térképészeti ügyekben;

c) földmérési és térképészeti szakfelügyelet ellátása;

d) az alaphálózatok megjelölésére szolgáló állandó földmérési jelek helyszínelése, karbantartása és védelme, pontpusztulás esetén a károkozóval szemben külön jogszabály szerinti eljárás megindítása;

e) az alapponthálózatok megjelölésére szolgáló állandó földmérési jelek által elfoglalt területre vonatkozó használati joggal kapcsolatos ügyekben való eljárás;

f) az állami alapmunkákkal kapcsolatban a megyei földhivatalra háruló hatósági feladatok ellátása;

g) a közigazgatási határok központi nyilvántartásával kapcsolatos, rá háruló feladatok ellátása;

h) jogszabályokban és szakmai szabályzatokban meghatározott nyilvántartások vezetése.

(4) A megyei földhivatal irányítja, ellenőrzi és felügyeli az illetékességi területéhez tartozó első fokon eljáró földhivatalok földmérési és térképészeti tevékenységét.

(5) A megyei földhivatal a hatósági feladatain kívül egyéb, az állami alapadatok adatbázisainak előállításával és kezelésével kapcsolatos földmérési és térképészeti feladatokat is végez, illetve végeztet.

(6) A megyei földhivatal az illetékességi területére vonatkozóan adat- és térképtárat létesít és működtet.

(7) A megyei földhivatal illetékességi területén szakfelügyeleti jogkörében ellenőrzi az állami alapadatok adatbázisainak jogszerű felhasználását.

(8) A megyei földhivatal az Fttv.-ben meghatározott bejelentésre kötelezett földmérési munkákról nyilvántartást vezet."

6. § Az R. a 18. §-t követően a következő 19. §-sal egészül ki:

"19. § (1) A FÖMI hatósági jogkörében ellátja:

a) az államhatár érintett földmérési jelei (határjelei) vonatkozásában a tulajdonosi jogokat a földmérési munkarészek nyilvántartását és változásvezetését, az államhatár adatbázisának üzemeltetését és az abból történő adatszolgáltatást;

b) az alapponthálózati pontok adatbázisának üzemeltetését és az ezzel kapcsolatos állami átvételi, nyilvántartási, változásvezetési, és adatszolgáltatási feladatokat;

c) a hatáskörébe utalt földmérési és térképészeti szakfelügyeleti tevékenységet;

d) az állami földmérési és ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisok üzemeltetését;

e) az állami topográfiai térképi adatbázisok üzemeltetését és az állami átvételét és nyilvántartását;

f) az állami távérzékelési adatbázisok üzemeltetését és az abból történő adatszolgáltatást;

g) a Földrajzinév-tár adatbázisának üzemeltetését, változásvezetését és az abból történő adatszolgáltatást;

h) az archív analóg és digitális térképi adatbázisok üzemeltetését és az azokból történő adatszolgáltatást;

i) a külön jogszabályban meghatározott földmérő igazolványok kiállítását és a nyilvántartás vezetését;

j) a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően az Ingatlanrendező Földmérői Minősítés megadásával, visszavonásával és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat;

k) a pontáthelyezések és pontpótlások, valamint a megyei földhivatalok alappont helyszínelésének ellenőrzését;

l) megállapítja az államhatár jeleinek és határpontjainak koordinátáit EOV rendszerben;

m) a külön jogszabályokban delegált országos adatbázisok kezelését, változásvezetését és az azokból történő adatszolgáltatást;

n) fenntartja és üzemelteti az aktív állami GNSS alaphálózatot és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokat;

o) az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból elektronikus formában hiteles záradékkal, valamint fokozott biztonságú elektronikus intézményi aláírással és időbélyegzővel ellátott hitelesített adatszolgáltatás végzését.

(2) A FÖMI az állami alapadatok adatbázisait kezeli, valamint országos térképtárat, létesít és működtet.

(3) A FÖMI kozmikus geodéziai obszervatóriumot üzemeltet.

(4) A FÖMI az állami alapadatok adatbázisainak előállításával és kezelésével kapcsolatos szolgáltató tevékenységet is végez, illetve végeztet.

(5) A FÖMI országos hatáskörében eljárva szakfelügyeleti jogkörében ellenőrzi az állami alapadatok adatbázisainak jogszerű felhasználását.

(6) A megyei földmérési szakfelügyelet elsőfokú határozata ellen másodfokon a FÖMI jár el.

(7) A FÖMI további feladatként ellátja:

a) az ország teljes területére vonatkozó állami földmérési alaptérképek eladási példányainak őrzését, valamint a külön jogszabályban meghatározott állami topográfiai térképek eredeti és eladási példányainak őrzését, kezelését, szolgáltatását, illetve értékesítését;

b) az államhatárral kapcsolatos helyszíni földmérési feladatokat;

c) fenntartja, fejleszti és szolgáltatja az ország területére a domborzatmodellt, a felületmodellt, a közigazgatási határadatbázist és geoportált üzemeltet;

d) a közigazgatási és fekvéshatárok adatbázisba szervezett központi nyilvántartását és az adatok értékesítését;

e) az állami alapmunkákkal összefüggő, a feladatkörébe utalt megrendeléssel és szerződéskötéssel kapcsolatos feladatokat;

f) az állami térképi adatbázisok készítésével kapcsolatos - feladatkörébe utalt -légifényképezésre és az űrfelvételek beszerzésére vonatkozó koordinációs, megrendelői, előfeldolgozási feladatokat;

g) az ingatlan-nyilvántartás központi számítógépes rendszerének üzemeltetését, fejlesztését, a változások - földhivatalokkal együttműködésben megvalósított - vezetését, az adatok szolgáltatását, illetve értékesítését;

h) a magyarországi hivatalos földrajzi nevek nyilvántartásából és megállapítási eljárásából eredő egyes feladatokat;

i) kutatási és műszaki fejlesztési feladatokat, ezen belül különösen a szakmai információs rendszerek fejlesztését, irányítását, rendszerfelügyeletét, valamint a földügyi igazgatást érintő földmérési, térképészeti, távérzékelési és térinformatikai tudományos kutatások végzését, országos összhangjának megvalósítását;

j) Az agrár szakigazgatás terület alapú támogatásainak megvalósítását célzó hazai és Európai Uniós delegált feladatok végrehajtását;

k) nemzetközi kötelezettségből származó feladatokat;

l) a nemzeti téradat-infrastruktúra rendszer kialakítása és működtetése, melynek során együttműködik az érintett szakigazgatási szervezetekkel;

m) az állami alapadatok adatbázisainak hálózati szolgáltatón keresztül történő egyedi szerződést követő hozzáférések biztosítását;

n) az állami földmérési és ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisok üzemeltetésével kapcsolatos fejlesztések és az előállításával kapcsolatos központi minőségbiztosítási feladatokat;

o) országos földügyi és távérzékelési levéltár fenntartását és működtetését;"

7. § Az R.

a) 5. § (1) bekezdésében a "szervezetként" szövegrész helyébe a "szervként",

b) 7. § (1) bekezdésében az "ingatlan(nyilvántartási" szövegrész helyébe az "ingatlan-nyilvántartási",

c) 7. § (5) bekezdésében az "Az Inytv. 16/A. §-ban meghatározott fedezetcsere esetén - ideértve a forint alapú jelzálogjog fedezetéül szolgáló ingatlanokat is -" szövegrész helyébe a "Fedezetcsere esetén" szöveg,

d) 10. § (1) bekezdésében a "hozott határozatot hozott" szövegrész helyébe a "hozott határozatot",

e) 17/A. § (7) bekezdésében a "3. mellékletben" szövegrész helyébe a "3. melléklet 1. pontjában" szöveg, a "3. melléklet 1. pont 1.1-1.6. alpontjaiban" szövegrész helyébe a "3. melléklet 1.1. alpontjában"

szöveg lép.

8. § (1) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

2. A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosítása

9. § A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet Melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

3. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 404/2012. (XII. 28.) Korm. rendelethez

"3. melléklet a 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A telekalakítási eljárás iránti kérelemhez mellékelt telekalakítási dokumentáció tartalma és a telekalakítási dokumentáció záradéka

1. A telekalakítási dokumentáció tartalma:

1.1 Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól és követelményrendszeréről, a minősítés és az állami átvétel rendjéről, valamint az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban tárolandó, az Ingatlan-nyilvántartási törvényben előírt, az egyéb önálló ingatlanokra vonatkozó alaprajzok, illetve azok digitális változata készítésének részletes szabályairól szóló rendeletben meghatározott változási vázrajz és annak kötelező mellékletei,

1.2. A telekalakítási helyszínrajz, amely az ingatlan-nyilvántartási térképi adatok felhasználásával, olyan méretarányban kell elkészíteni, hogy annak tartalma áttekinthető és olvasható legyen. A méretarány-tényezőt a telekalakítási helyszínrajzon fel kell tüntetni. A telekalakítási helyszínrajz a következőket tartalmazza:

1.2.1. a telekalakítással érintett telkek, a telekalakítás utáni állapot szerint,

1.2.2. a telekalakítással érintett telkeken meglévő építmények kontúrvonalai,

1.2.3. az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett telki szolgalmi joggal, és egyéb joggal - különösen az állandó jellegű földmérési jelek, földminősítési mintaterek, villamosberendezések elhelyezését biztosító használati jog, vezetékjog, vízvezetési és bányaszolgalmi jog, valamint törvény rendelkezésén alapuló közérdekű szolgalmak és használati jogok - terhelt területek határvonala;

1.2.4. a bontás alatt álló épületek "bontás alatt" megjegyzéssel,

1.2.5. a telekalakítással érintett telken lévő összes építmény távolsága a tervezett telekhatártól, és a létrejövő telekméretek, beépített telek esetén a telkek eredeti és a telekalakítás utáni beépítési százaléka,

1.2.6. utat érintő telekalakítás esetén az útkategóriának, a közút területváltozásának feltüntetése, 1.3. A digitális adatállományok (telekalakítási helyszínrajz PDF formátumban) nem újraírható adathordozón.

2. A telekalakítási záradék:

A földhivatal a telekalakítás engedélyezése esetén a változási vázrajzot

"A telekalakítást a .../..../20... számú határozatomban foglaltak szerint engedélyeztem. Az engedély a hozzá tartozó változási vázrajzzal együtt a határozat jogerőre emelkedésétől számított egy évig hatályos."

záradékszöveggel látja el."

2. melléklet a 404/2012. (XII. 28.) Korm. rendelethez

"4. melléklet a 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A földhivatal telekalakítási eljárásában közreműködő szakhatóságok

1.2.3.4.
Bevonás és közreműködés feltételeSzakkérdésElső fokú eljárásbanMásodfokú eljárásban
1.Telekcsoport újraosztása,
telek megosztása, telkek
egyesítése és telekhatár
rendezése esetén, kivéve
termőföldek birtok
összevonási céllal történő
telekalakítását 50 hektárig,
azzal a feltétellel, hogy a
kialakítandó földrészletek
területe nem lehet kisebb a
változás előtti területtől.
Az építmény
elhelyezése megfelel-e a
településrendezési
követelményeknek és a
helyi építési
szabályzatnak.
az építési tevékenység
helye szerinti települési,
fővárosi kerületi
önkormányzat jegyzője
fővárosi és megyei
kormányhivatal
2.Polgári védelmi építmény,
óvóhely telkének kialakítása
esetén.
A jogszabályban előírt
polgári védelmi
követelmények
érvényre juttatása
érdekében.
a telekalakítás helye
szerint illetékes megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság, a
fővárosban a Fővárosi
Polgári Védelmi
Igazgatóság
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
3.1.Ha a telekalakításra a vasúti
pálya szélső vágányának
tengelyétől számított 50
méteren belüli övezetben
kerül sor.
Annak elbírálása
kérdésében, hogy a
telekalakítás - a vasút
állagára, a vasúti
forgalom biztonságára,
a vasúti pályahálózat
működtetője
fenntartási,
üzemeltetési
feladatainak ellátására,
fejlesztési terveinek
végrehajtására
gyakorolt hatása alapján
- engedélyezhető-e.
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi, Vasúti
és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
1.2.3.4.
Bevonás és közreműködés feltételeSzakkérdésElső fokú eljárásbanMásodfokú eljárásban
3.2.Ha a telekalakítással új
útterület jön létre és olyan
földrészlet kialakítására
irányul, amelynek kivett
megnevezése út.
A tervezett telekalakítási
eljárásban a
közlekedésbiztonsági és
útügyi érdekek érvényre
juttatása.
a telekalakítás helye
szerint illetékes fővárosi
és megyei
kormányhivatal
közlekedési
felügyelősége
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
3.3.Ha a telekalakítás meglévő
út területét érinti.
A tervezett telekalakítási
eljárásban a
közlekedésbiztonsági és
útügyi érdekek érvényre
juttatása érdekében a
közútkezelői
hozzájárulás
felülbírálása.
a telekalakítás helye
szerint illetékes fővárosi
és megyei
kormányhivatal
közlekedési
felügyelősége
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
3.4.Ha a telekalakítás meglévő
állandó, ideiglenes
működésű repülőtér
területét érinti.
A tervezett telekalakítás
nem korlátozza-e
indokolatlanul vagy
indokolatlan mértékben
a polgári célú
légiközlekedést, illetve a
repülőtéri létesítmények
működését.
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Légügyi
Hivatala
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
4.A víziutak medrét és a
kikötők, átkelők, vízpartok és
vízterületek telkét érintő
telekalakítás esetén.
A tervezett telekalakítás
nem korlátozza-e
indokolatlanul vagy
indokolatlan mértékben
a polgári célú vízi
közlekedést, illetve
hajózási létesítmények
működését.
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi, Vasúti
és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
5.Erdő megosztása.A fenntartható
erdőgazdálkodás
vizsgálata az erdőről, az
erdő védelméről és az
erdőgazdálkodásról
szóló 2009. évi XXXVII.
törvény 86. §-a alapján.
megyei kormányhivatal
erdészeti igazgatósága
Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
6. 1.Ha a telekalakítás olyan
ingatlant érint, amelyre az
ingatlan-nyilvántartásban -
jogi jellegként - régészeti
lelőhely, régészeti
védőövezet jogi jelleg ténye
van feljegyezve, vagy
amelynek helyrajzi száma a
régészeti lelőhelyeket,
régészeti védőövezeteket
tartalmazó, a Budapest
Főváros Kormányhivatalának
örökségvédelmi irodája által
vezetett adatbázisban
szerepel. adatbázisban
szerepel.
Annak elbírálása
kérdésében, hogy a
telekalakítás a kulturális
örökség védelme
jogszabályban rögzített
követelményeinek a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.
területileg illetékes
járási hivatal járási
építésügyi és
örökségvédelmi hivatala
a Budapest Főváros
Kormányhivatal
szakigazgatási
szerveként működő
építésügyi és
örökségvédelmi hivatala
1.2.3.4.
Bevonás és közreműködés feltételeSzakkérdésElső fokú eljárásbanMásodfokú eljárásban
6. 2.Ha a telekalakítás olyan
ingatlant érint, amelyre az
ingatlan-nyilvántartásban -
jogi jellegként - műemlék,
illetve műemléki terület jogi
jelleg ténye van feljegyezve,
vagy amelynek helyrajzi
száma a Budapest Főváros
Kormányhivatalának
örökségvédelmi irodája által
vezetett műemléki
területeket és műemlékeket
tartalmazó adatbázisban
szerepel.
Annak elbírálása
kérdésében, hogy a
telekalakítás a kulturális
örökség védelme
jogszabályban rögzített
követelményeinek a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.
területileg illetékes
járási hivatal járási
építésügyi és
örökségvédelmi hivatala
a területileg illetékes
fővárosi vagy a megyei
kormányhivatal
szakigazgatási
szerveként működő
építésügyi és
örökségvédelmi hivatala
7.Ha a telekalakítás olyan
ingatlant érint, amelyre az
ingatlan-nyilvántartásban
országos jelentőségű védett
természeti terület, törvény
erejénél fogva védett forrás,
láp, barlang, víznyelő, szikes
tó, kunhalom, földvár,
természeti terület, Natura
2000 terület, ökológiai
folyosó, természetvédelmi
terület, nemzeti park,
tájvédelmi körzet,
természeti emlék, barlang
felszíni védőövezet jogi
jelleg ténye van feljegyezve.
Annak elbírálása
kérdésében, hogy a
telekalakítás a természet
védelmére vonatkozó
nemzeti és közösségi
jogi követelményeknek
a kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.
környezetvédelmi,
természetvédelmi és
vízügyi felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Főfelügyelőség
8.Ha a telekalakítás olyan
ingatlant érint, amelyre az
ingatlan-nyilvántartásban -
jogi jellegként - helyi
jelentőségű védett
természeti terület,
természetvédelmi terület,
természeti emlék jogi jelleg
ténye van feljegyezve.
Annak elbírálása
kérdésében, hogy a
telekalakítás a helyi
önkormányzati
rendeletben
meghatározott
természetvédelmi
követelményeknek a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.
települési
önkormányzat jegyzője,
fővárosban főjegyző
fővárosi, megyei
kormányhivatal

3. melléklet a 404/2012. (XII. 28.) Korm. rendelethez

"Melléklet a 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelethez

A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozói

A nyilvántartás megnevezéseAdatfeldolgozóAz adatfeldolgozó által végzett
adatfeldolgozás köre
Az adatfeldolgozó
igénybevételének jellege
1.Foglalkoztatási és Szociális
Adatbázis
Kopint-Datorg Zrt.elektronikus
adatfeldolgozás
kötelező
államigazgatási szervnem elektronikus
adatfeldolgozás
az adatkezelő
döntésétől függő
2.Egységes szociális
nyilvántartás
államigazgatási szervteljes adatfeldolgozásaz adatkezelő
döntésétől függő
3.Az Áht. 124. § (2) bekezdés
l) pontjában foglalt
Kopint-Datorg Zrt.elektronikus
adatfeldolgozás
kötelező
felhatalmazás alapjánállamigazgatási szervnem elektronikusaz adatkezelő
kiadott kormányrendeletben
meghatározott
adatfeldolgozásdöntésétől függő
nyilvántartások, ide nem
értve a Magyar
Államkincstár által
működtetett kincstári
monitoring rendszert
4.A polgárok személyi
adatainak és lakcímének
nyilvántartása
Közigazgatási és
Elektronikus
Közszolgáltatások
Központi Hivatala
teljes adatfeldolgozáskötelező
5.Földhasználati nyilvántartásFöldmérési és
Távérzékelési Intézet és
földhivatalok
teljes adatfeldolgozáskötelező
6.1.Az államhatár adatbázisa, az
állami nagyméretarányú
topográfiai térképi
adatbázisok, az állami
távérzékelési adatbázisok, a
Földrajzinév-tár adatbázis
Földmérési és
Távérzékelési Intézet
teljes adatfeldolgozáskötelező
6.2.Az alapponthálózati pontok
adatbázisa, az állami
földmérési alaptérképi
adatbázis, az állami
ingatlan-nyilvántartási
térképi adatbázis, az archív
analóg és digitális térképi
adatok adatbázisai.
Földmérési és
Távérzékelési Intézet és
földhivatalok
teljes adatfeldolgozáskötelező
6.3.Ingatlan-nyilvántartásFöldmérési és
Távérzékelési Intézet és
földhivatalok
teljes adatfeldolgozáskötelező
7.Közepes és kisméretarányú
állami topográfiai térképek
MH Geoinformációs
Szolgálat és HM
Térképészeti Közhasznú
Nonprofit Kft.
teljes adatfeldolgozáskötelező
8.Nyugdíj-biztosításikizárólagos államiteljes adatfeldolgozásaz adatkezelő
nyilvántartástulajdonú gazdálkodó
szervezet
döntésétől függő
9.Egészségbiztosításikizárólagos államiteljes adatfeldolgozásaz adatkezelő
nyilvántartástulajdonú gazdálkodó
szervezet
döntésétől függő
10.Központi
útiokmány-nyilvántartás
Közigazgatási és
Elektronikus
Közszolgáltatások
Központi Hivatala
teljes adatfeldolgozáskötelező
A nyilvántartás megnevezéseAdatfeldolgozóAz adatfeldolgozó által végzett
adatfeldolgozás köre
Az adatfeldolgozó
igénybevételének jellege
11.Szabálysértési nyilvántartási
rendszer
Közigazgatási és
Elektronikus
Közszolgáltatások
Központi Hivatala
teljes adatfeldolgozáskötelező
12.Közúti közlekedési
nyilvántartás
Közigazgatási és
Elektronikus
Közszolgáltatások
Központi Hivatala
teljes adatfeldolgozáskötelező
13.A Magyar igazolvány és a
Magyar hozzátartozói
igazolvány tulajdonosainak
nyilvántartása
Közigazgatási és
Elektronikus
Közszolgáltatások
Központi Hivatala
teljes adatfeldolgozáskötelező
14.Kulturális örökségvédelmi
nyilvántartás
Kopint-Datorg Zrt.elektronikus
adatfeldolgozás
kötelező
államigazgatási szervnem elektronikus
adatfeldolgozás
az adatkezelő
döntésétől függő
15.A Nemzeti Adó- és
Vámhivatal által kezelt
adóhatósági és vámhatósági
adatok nyilvántartása
Pillér Pénzügyi és
Számítástechnikai Kft.
teljes adatfeldolgozásaz adatkezelő
döntésétől függő
16.A Nemzeti Adó- és
Vámhivatal által kezelt,
a 15. pont alá nem tartozó
adatok nyilvántartása
Pillér Pénzügyi és
Számítástechnikai Kft.
teljes adatfeldolgozásaz adatkezelő
döntésétől függő
17.CégnyilvántartásKözigazgatási és
Elektronikus
Közszolgáltatások
Központi Hivatala
teljes adatfeldolgozáskötelező
18.Központi idegenrendészeti
nyilvántartás
Közigazgatási és
Elektronikus
Közszolgáltatások
Központi Hivatala és
Bűnügyi Szakértői és
Kutatóintézet
teljes adatfeldolgozáskötelező
19.A mezőgazdasági és
vidékfejlesztési támogatási
szerv által kezelt
nyilvántartási rendszerek
kizárólagos állami
tulajdonú gazdálkodó
szervezet
teljes adatfeldolgozásaz adatkezelő
döntésétől függő
20.N.SISKözigazgatási és
Elektronikus
Közszolgáltatások
Központi Hivatala
teljes adatfeldolgozáskötelező
21.KötvénynyilvántartásKözigazgatási és
Elektronikus
Közszolgáltatások
Központi Hivatala
teljes adatfeldolgozáskötelező
22.Az egyéni vállalkozók
nyilvántartása
Közigazgatási és
Elektronikus
Közszolgáltatások
Központi Hivatala
teljes adatfeldolgozáskötelező
23.Bűnügyi nyilvántartási
rendszer
Közigazgatási és
Elektronikus
Közszolgáltatások
Központi Hivatala
teljes adatfeldolgozáskötelező

"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére