38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet

a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról

A Kormány a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi CLVII. törvény 2. § (3) bekezdésében, valamint - a 2. § tekintetében - 30. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások (a továbbiakban: nyilvántartás) adatfeldolgozóinak körét, az adatfeldolgozó igénybevételének kötelező vagy az adatkezelő döntésétől függő jellegét a melléklet határozza meg.

(2) A melléklet állapítja meg, hogy a meghatározott adatfeldolgozó tevékenysége valamennyi adatfeldolgozásra, az elektronikus adatfeldolgozásra vagy a nem elektronikus adatfeldolgozásra terjed ki.

2. § (1) A nyilvántartás adatkezelője (a továbbiakban: adatkezelő) e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul felülvizsgálja az általa kezelt nyilvántartással kapcsolatos adatfeldolgozási tevékenység körülményeit annak érdekében, hogy meghatározza azon intézkedéseket, amelyek az adatfeldolgozási tevékenység a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi CLVII. törvénnyel (a továbbiakban: Adatvagyontv.) megállapított rendelkezéseknek megfelelő végzéséhez szükségesek.

(2) Az (1) bekezdés alapján elvégzett felülvizsgálat eredménye alapján az adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 2011. március 31-ig

a) kezdeményezi az Adatvagyontv.-nek nem megfelelő, a nyilvántartással kapcsolatos adatfeldolgozási tevékenységre vonatkozó hatályos magánjogi szerződések megszüntetését vagy módosítását, akként, hogy a szerződés megszüntetéséből vagy módosításából az adatkezelőre vagy más állami szervre háruló fizetési kötelezettség mértéke a lehető legalacsonyabb legyen,

b) megkezdi a mellékletben meghatározott adatfeldolgozó megbízásához vagy - ha az a melléklet alapján lehetséges - az adatfeldolgozás önálló végzéséhez szükséges intézkedések előkészítését, valamint

c) megkezdi azon intézkedések előkészítését, amelyek az általa kezelt nyilvántartás 2012. január 1-jét követő rendeltetésszerű működésének biztosításához szükségesek.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelethez[1]

A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozói

[2]
ABCD
1.A nyilvántartás megnevezéseAdatfeldolgozóAz adatfeldolgozó
által végzett
adatfeldolgozás köre
Az adatfeldolgozó
igénybevételének
jellege
2.Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási
Adatbázis
NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
teljes adatfeldolgozásaz adatkezelő
döntésétől függő
3.Az állami foglalkoztatási szerv
feladatainak ellátásához szükséges
adatbázis
NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
teljes adatfeldolgozásaz adatkezelő
döntésétől függő
4.Egységes szociális nyilvántartásMagyar Államkincstár központi szerveteljes adatfeldolgozásaz adatkezelő
döntésétől függő
5.A támogatásból
megvalósuló fejlesztések
központi monitoringjáról
és nyilvántartásáról szóló
60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet
szerinti nyilvántartásokban
kezelt adatokhoz kötődő
adatfeldolgozói feladatok
NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársaság,
Új Világ Nonprofit Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság,
Nemzetbiztonsági
Szakszolgálat
elektronikus
adatfeldolgozás
kötelező
6.A polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartása
IdomSoft Informatikai
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
elektronikus
adatfeldolgozás
kötelező
7.Elektronikus anyakönyvi nyilvántartásIdomSoft Informatikai
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
elektronikus
adatfeldolgozás
kötelező
8.Földhasználati nyilvántartásLechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, továbbá az ingatlanügyi hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalteljes adatfeldolgozáskötelező
9.Az államhatár adatbázisa, az állami
nagyméretarányú topográfiai térképi
adatbázisok, az állami távérzékelési
adatbázisok, a Földrajzinév-tár
adatbázis
földmérési és térinformatikai államigazgatási szervként eljáró Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságteljes adatfeldolgozáskötelező
10.Az alapponthálózati pontok adatbázisa,
az állami földmérési alaptérképi
adatbázis, az archív analóg és digitális
térképi adatok adatbázisai.
földmérési és térinformatikai államigazgatási szervként eljáró Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságteljes adatfeldolgozáskötelező
11.Ingatlan-nyilvántartás, az állami
ingatlan-nyilvántartási térképi
adatbázis
földmérési és térinformatikai államigazgatási szervként eljáró Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, ingatlanügyi hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalteljes adatfeldolgozáskötelező
[3]
12.Közepes és kisméretarányú állami
topográfiai térképek
MH Geoinformációs
Szolgálat és HM Térképészeti
Közhasznú Nonprofit Kft.
teljes adatfeldolgozáskötelező
13.Nyugdíj-biztosítási nyilvántartásA nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés
1. pontja szerinti, belföldi székhelyű
átlátható szervezet
teljes adatfeldolgozásaz adatkezelő
döntésétől függő
14.Egészségbiztosítási nyilvántartáskizárólagos állami tulajdonú
gazdálkodó szervezet
teljes adatfeldolgozásaz adatkezelő
döntésétől függő
15.Központi útiokmány-nyilvántartásIdomSoft Informatikai
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
elektronikus
adatfeldolgozás
kötelező
16.Szabálysértési nyilvántartási rendszerIdomSoft Informatikai
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
elektronikus
adatfeldolgozás
kötelező
17.Közúti közlekedési nyilvántartásIdomSoft Informatikai
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
elektronikus
adatfeldolgozás
kötelező
18.A Magyar igazolvány és a Magyar
hozzátartozói igazolvány
tulajdonosainak nyilvántartása
IdomSoft Informatikai
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
elektronikus
adatfeldolgozás
kötelező
19.Kulturális örökségvédelmi
nyilvántartás
államigazgatási szervelektronikus
adatfeldolgozás
az adatkezelő
döntésétől függő
20.A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által
kezelt adóhatósági és vámhatósági
adatok nyilvántartása
Pillér Pénzügyi és
Számítástechnikai Kft.
teljes adatfeldolgozásaz adatkezelő
döntésétől függő
21.A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által
kezelt,
a 19. pont alá nem tartozó adatok
nyilvántartása
Pillér Pénzügyi és
Számítástechnikai Kft.
teljes adatfeldolgozásaz adatkezelő
döntésétől függő
22.CégnyilvántartásMagyar Közlöny Lap- és
Könyvkiadó Korlátolt
Felelősségű Társaság
teljes adatfeldolgozáskötelező
23.Központi idegenrendészeti
nyilvántartás
IdomSoft Informatikai
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, Nemzeti
Szakértői és Kutató Központ
elektronikus
adatfeldolgozás
kötelező
24.A Magyar Államkincstár mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási feladataihoz kapcsolódó
nyilvántartási rendszerek
kizárólagos állami tulajdonú
gazdálkodó szervezet
teljes adatfeldolgozásaz adatkezelő
döntésétől függő
25.N.SISIdomSoft Informatikai
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
elektronikus
adatfeldolgozás
kötelező
26.KötvénynyilvántartásIdomSoft Informatikai
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
elektronikus
adatfeldolgozás
kötelező
27.Az egyéni vállalkozók nyilvántartásaIdomSoft Informatikai
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
elektronikus
adatfeldolgozás
kötelező
28.Bűnügyi nyilvántartási rendszerIdomSoft Informatikai
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
elektronikus
adatfeldolgozás
kötelező
29.
[4]
30.Természetes személyek közhiteles
országos adósságrendezési
nyilvántartása, az adósságrendezési
eljárással összefüggő hirdetményi
rendszer
Magyar Közlöny Lap- és
Könyvkiadó Korlátolt
Felelősségű Társaság
elektronikus
adatfeldolgozás
az adatkezelő
döntésétől függő
31.Természetes személyek
adósságrendezési eljárásával
összefüggő nyomtatványellenőrzési és
nyomtatványkitöltő informatikai
rendszer
NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
elektronikus
adatfeldolgozás
az adatkezelő
döntésétől függő
32.fizetésképtelenségi
nyilvántartás
Magyar Közlöny Lap- és
Könyvkiadó Kft.
elektronikus
adatfeldolgozás
az adatkezelő döntésétől
függő
33.A Nemzeti Választási Iroda
adatkezelésében lévő, a választási
eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény
76. § (3) bekezdésében
meghatározott választási
nyilvántartásokat kezelő
informatikai rendszer
IdomSoft
Informatikai
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
elektronikus
adatfeldolgozás
az adatkezelő
döntésétől függő
34.A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben benyújtott névjegyzéki
kérelmének regisztrációs
előfeldolgozását végző informatikai
rendszer
IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaságelektronikus adatfeldolgozásaz adatkezelő döntésétől függő

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 172. §-a. (Lásd 28. melléklet) Hatályos 2017.01.01.

[2] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 121. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[3] Módosította a 340/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 1. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2023.07.26.

[4] Módosította a 338/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2023.10.01. Lásd 1/2023. (IX. 25.) MK határozat.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére