42/2012. (VIII. 23.) BM rendelet

a belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet módosításáról

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdésének q) és s) pontjában, valamint (8) bekezdésének b) pontjában, továbbá a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdésének 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d), e), g), n) és q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A rendelet hatálya kiterjed a belügyminiszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek (a továbbiakban: belügyi szerv) rendelkezése alatt álló épületekés épületrészek lakásnak nem minősülő - egyedülálló személyek, házaspárok, élettársak elhelyezésére szolgáló - szállóférőhelyeire, lakóegységeire (a továbbiakban együtt: szállóférőhely)."

2. § (1) Az R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szállóférőhelyen történő elhelyezés annak a belügyi szervvel hivatásos szolgálati,közalkalmazotti jogviszonyban (a továbbiakban együtt: szolgálati jogviszony) álló személynek biztosítható, aki munka- vagy szolgálati helyén önálló lakással nem rendelkezik, lakhatását egyéb módon megoldani nem tudja."

(2) Az R. 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A kérelmezőnek az (5) bekezdés a) pontjában foglalt értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a beutalásra jogosult szervvel - az értesítésben meghatározott feltételekkel - megállapodást kell kötnie. A határidő elmulasztása esetén a kijelölés hatályát veszti."

(3) Az R. 2. §-a a következő (8)-(10) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A használati jogviszony meghosszabbítását, indokolt esetben a beutalt - közvetlen munkahelyi vezetőjének javaslatával ellátott - írásbeli kérelmére, a helyi lakásügyi szerv vezetője egy alkalommal, legfeljebb két évre engedélyezheti. Meg kell tagadni a meghosszabbítás iránti kérelem teljesítését, ha a kérelmező használati jogviszonya a belügyi szolgálati jogviszonyának megszűnése miatt szűnik meg.

(9) A központi lakásügyi szerv vezetője a helyi lakásügyi szerv javaslata alapján, szolgálati érdekből - a beosztásra, az ellátandó feladatra, a szolgálati tevékenységre, a szolgálatszervezési szempontokra, valamint a használati jogviszonyra jogosult személyi, családi körülményeire figyelemmel - felmentést adhat a (8) bekezdésben foglalt, a megállapodás meghosszabbításának gyakoriságára és időtartamára vonatkozó korlátozás alkalmazása alól.

(10) A szabad férőhelyek hasznosításáról - a férőhellyel rendelkező szerv hozzájárulásával - a helyi lakásügyi szerv vagy az üzemeltető dönt."

3. § Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) A megállapodás alapján a beutalásra jogosult szerv köteles a szállóférőhelyet a beutalt használatába adni, a beutalt pedig a szállóférőhely használatáért, továbbá a megállapodás keretében a beutalásra jogosult szerv által nyújtott szolgáltatásért használati díjat fizetni.

(2) A beutalt hozzájárulása alapján a használati díjaz illetményéből kerül levonásra."

4. § Az R. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § (1) A belügyi rendelkezésű szállóférőhely jogcím nélküli használójával haladéktalanul, de legkésőbb a jogcím nélkülivé válás tudomásra jutását követő 8 napon belül, írásban kell közölni használati jogviszonyának megszűnését vagy a jogcím nélkülivé válás tényét és annak következményeit.

(2) A szállóférőhely kiürítése önkéntes teljesítésének hiányában a helyi lakásügyi szerv köteles haladéktalanul, de legkésőbb a teljesítési határidő leteltét követő 30 napon belül intézkedni annak bírói úton történő érvényesítésére.

(3) A szállóférőhely jogcím nélküli használója térítési díjmegfizetésére köteles. A térítési díjmértéke a jogcímnélküli szállóférőhely használat kezdetétől számított 30. naptól az érintett szállóra vonatkozó két havi használati díjnak megfelelő, a 60. naptól az érintett szállóra vonatkozó három havi használati díjnak megfelelő összeg, amelyre támogatás nem nyújtható.

(4) Az üzemeltető és a rendelkezésre jogosult szerv külön megállapodás alapján számol el a térítési díj és a használati díj tekintetében."

5. § (1) Az R. 13. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A belügyi szervvel szolgálati jogviszonyban álló személy bérleti, albérleti, illetve operatív lízing díjhozzájárulásban részesíthető.

(2) A hozzájárulás nyújtható

a) a magán- vagy önkormányzati tulajdonú lakás egészének vagy egy részének bérletéhez, albérletéhez,

b) a szállodai jellegű szobabérlethez, valamint

c) a lakásnak operatív lízingbe vételéhez."

(2) Az R. 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A belügyi szervvel szolgálati jogviszonyban álló személyek tekintetében a hozzájárulás kifizetését - a szerv gazdasági vezetőjének hozzájárulásával - az állományilletékes parancsnok vagy a hivatali szervezet vezetője engedélyezi. A hozzájárulás alapja a szerződéssel és számlával - a (2) bekezdés b) pontja esetében számlával - igazolt, rezsiköltséget nem tartalmazó bérleti, albérleti díj, vagy lízing díj."

(3) Az R. 13. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A hozzájárulás összege nem lehet magasabb a szerződéssel és számlával igazolt bérleti, albérleti díjnál, vagy lízing díjnál, de legfeljebb a mindenkori köztisztviselői illetményalap száz százaléka."

6. § Az R. 15. § helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. § A közigazgatási államtitkár vagy a belügyminiszter előzetes engedélyének beszerzéséhez a dolgozó írásbeli kérelmét a munka- vagy szolgálati helye szerinti közvetlen vezetőjének részletes indokolásával ellátva, a szolgálati út betartásával a központi lakásügyi szervhez kell benyújtani."

7. § Az R. 21. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A Nemzeti Közszolgálati Egyetem azon dolgozóit - ideértve a berendelt, kirendelt és vezényelt állományt is -, akik 2011. december 31-én a Rendőrtiszti Főiskolával szolgálati jogviszonyban álltak, jogviszonyuk megszűnéséig e rendelet alkalmazásában belügyi szolgálati jogviszonyban állónak kell tekinteni."

8. § Hatályát veszti az R.

a) 1. § (3) bekezdése,

b) 2. § (2)-(3) bekezdése,

c) 21. § (3) bekezdése,

d) 1. számú melléklete, valamint

e) 2. számú melléklete.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. § A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok szociális és kegyeleti gondoskodásának rendjéről szóló 3/1997. (II. 26.) TNM rendelet 8. § (6) bekezdés f) pontja az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat állománya tekintetében nem alkalmazható.

11. § A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjainak illetményéről, valamint egyéb pénzbeli és természetbeni ellátásáról szóló 4/1997. (II. 28.) TNM rendelet 51-52. §-a az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat állománya tekintetében nem alkalmazható.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter