42/2012. (V. 3.) VM rendelet

a rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában és a (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 2012. évben rendelkezésre álló forrás legfeljebb 100 millió forint."

2. § (1) Az R. 2. § (2) bekezdésében a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)" szöveg lép.

(2) Az R. 2. § (2) bekezdésében, a 4. § (3) bekezdésében, az 5. § (2), (6) és (7) bekezdésében, a 6. §-ában, a 7. § (1)-(3) bekezdésében az "MgSzH" szövegrész helyébe a "NÉBIH" szöveg lép.

(3) Az R. 6. §-ában és a 8. § (2) bekezdésében az "MgSzH-hoz" szövegrész helyébe a "NÉBIH-hez" szöveg lép.

(4) Az R. 2. számú mellékletének 7. és 8. pontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal" szövegrész lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter