41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet

a rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

Értelmező rendelkezések

1. §

E rendelet alkalmazásában:

a)[1] állati termék: a kereskedelmi Vámtarifa szerinti 01039219 KN kódú vágósertés, 0105920099 KN kódú, 0105930099 KN kódú, 0105991099 KN kódú, 0105992099 KN kódú, 0105993099 KN kódú vágóbaromfi, 010290 KN kódú élő szarvasmarha, 0401 kódú nyerstej és 01061910 KN kódú házinyúl;

b)[2] állattartó: az a természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely a tartott állatokért, illetve egy adott létesítmény üzemeltetéséért akár állandó, akár ideiglenes jelleggel felelős, és a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet szerint regisztrált;

c) termeltető: az a kereskedelmi vállalkozás, és/vagy állati termék-feldolgozó, és/vagy termelői csoport, amely az a) pont szerinti állati termék előállítására az állattartóval e) pont szerinti termeltetési szerződést köt;

d) termeltetés: a termeltető és az állattartó kölcsönös gazdasági érdekein alapuló termelési biztonságot nyújtó, legalább egy évre szóló termeltetési szerződésben szabályozott együttműködés;

e)[3] termeltetési szerződés: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján kötött mezőgazdasági vállalkozási szerződés, amelyben a szerződő felek (a termeltető és az állattartó) tevékenységeiket összehangolják;

f) termeltetési előleg: az állattartó részére forgóeszköz vagy pénzeszköz formájában biztosított előleg;

g)[4]

A támogatás célja és mértéke

2. §

(1) E rendelet alapján a szerződéses piaci kapcsolatok elterjedésének elősegítése érdekében az előirányzat forrásából vissza nem térítendő állami támogatás vehető igénybe. Támogatás a legalább egy évre megkötött termeltetési szerződések keretében kihelyezett termeltetési előleg alapján igényelhető.

(2)[5] A támogatás mértéke a termeltetési szerződésben foglalt állati termék termeltetéséhez éves szinten nyújtott előleg átlagértékének 8%-a. A termeltetőt megillető támogatás összegét negyedévenként a 2. számú melléklet szerinti adattartalmú, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által rendszeresített, a NÉBIH honlapján közzétett, kötelezően alkalmazandó formanyomtatványon állati termékenként kell kiszámítani.

A támogatás jellege

3. §

(1)[6]

(2)[7] A támogatást igénybe vevő értesítése, valamint a támogatás folyósítása és ellenőrzése során az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános de minimis rendelet) 3. és 6. cikkében meghatározottak szerint kell eljárni.

A támogatás forrása

4. §[8]

(1) A támogatás forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklete XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg, számlaszáma: 10032000-01220191-51200002.

(2)[9] A tárgyévben rendelkezésre álló forrás legfeljebb 40 millió forint, amelynek terhére a tárgyévben elvégzett szolgáltatásokra benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények és a tárgyévet megelőző évben elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt, de még ki nem fizetett jogos igények teljesíthetők.

(3) A meghatározott támogatási keret 70%-os kihasználtságáról a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) köteles az agrárpolitikáért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter) és a NÉBIH elnökét tájékoztatni. A forrás kimerülése esetén a miniszter közleményt ad ki.

A támogatás igénybevételének feltétele

5. §

(1) E rendelet alapján támogatást vehet igénybe az a termeltető, aki/amely:

a)[10]

b) termeltetőként bejegyzésre került;

c)[11] éves szinten - amely időszak a termeltetői nyilvántartásba vétel naptári negyedévének első napjától kezdődik - legalább

ca) 7,5 ezer tonna élő testtömegben számított vágósertés;

cb) 7, 5 ezer tonna élő testtömegben számított vágóbaromfi,

cc) 1,0 ezer tonna élő testtömegben számított élő szarvasmarha, illetve

cd) 40 ezer kvóta tonna tej

termeltetését végzi;

ce)[12] 0,3 ezer tonna élő testtömegben számított házinyúl

d)[13] megfelel az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek;

e) nyilatkozik arról, hogy a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

ea) nincs adók módjára behajtható köztartozása vagy lejárt esedékességű adótartozása, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,

eb) nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt,

ec)[14]

(2)[15] A termeltetőként történő bejegyzés iránti kérelmet a termeltető székhelye szerint illetékes földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz (a továbbiakban: járási hivatal) az 1. számú melléklet szerinti adattartalmú, a NÉBIH által rendszeresített, a NÉBIH honlapján közzétett, kötelezően alkalmazandó formanyomtatványon lehet benyújtani.

(3) A bejegyzési kérelemhez csatolni kell az e rendelet hatálybalépését követően megkötött, vagy e rendeletnek megfelelően módosított termeltetési szerződést.

(4) Az e rendelet szerinti támogatás feltétele, hogy a termeltető írásbeli nyilatkozatban kötelezettséget vállal arra, hogy:

a)[16] a termeltetési szerződésben vállalt technológiai, szakirányítási vagy adminisztratív szolgáltatást teljesít,

b) a szerződéses partner termeléséhez szükséges forgóeszközt részben vagy egészben megfinanszírozza,

c)[17] az együttműködés keretében megtermelt terméket felvásárolja, és az ellenértéket - a termeltetési előleg beszámításával - a szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012. évi CXXVIII. törvény 19. §-ában foglaltak szerint - egyenlíti ki,

d) a vételárat olyan módon határozzák meg, ami a szerződés egész időtartamára vonatkozóan biztosítja a kiszámíthatóságot.

(5)[18] A (4) bekezdésben meghatározott írásbeli nyilatkozatot a termeltetői bejegyzésre irányuló kérelemhez kell csatolni.

(6)[19] A bejegyzési kérelemben, valamint a termeltetési szerződésben foglaltak alapján a NÉBIH a termeltetőt nyilvántartásba veszi.

(7)[20] Amennyiben a termeltetői bejegyzés alapjául szolgáló adatokban változás történik, azt a termeltetőnek tizenöt napon belül be kell jelentenie a vármegyei kormányhivatalnak. Az új adatok alapján a NÉBIH köteles a termeltetői bejegyzésre való jogosultságot felülvizsgálni.

A támogatás igénylése

6. §[21]

A termeltető a támogatási kérelmét a 2. számú melléklet szerinti adattartalmú, a NÉBIH által rendszeresített a NÉBIH honlapján közzétett, kötelezően alkalmazandó formanyomtatványon, negyedévente egyszer, teljes negyedévre vonatkozóan legkésőbb a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig nyújthatja be a NÉBIH-hez. A támogatási kérelemhez csatolni kell a termeltetési előlegben részesült állattartók 3. számú melléklet szerinti adattartalmú, a NÉBIH által rendszeresített, a NÉBIH honlapján közzétett, kötelezően alkalmazandó formanyomtatványon, állati termékenként külön-külön elkészített összesítő kimutatását.

A támogatás kifizetése

7. §

(1)[22] A NÉBIH a támogatási kérelmeket szakmailag felülvizsgálja és egyetértése esetén ellenjegyzi.

(2)[23] A NÉBIH ellenjegyzése nélkül benyújtott támogatási kérelmeket a Kincstár elutasítja.

(3)[24] A NÉBIH a támogatási kérelmeket a benyújtás időpontját igazoló dokumentum csatolásával a Kincstárhoz továbbítja, amely a benyújtott dokumentumok alapján dönt az igénybe vehető támogatásról és intézkedik annak kifizetéséről.

(4)[25] A Kincstár - a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 60. § (2) bekezdésére is figyelemmel - a forrás rendelkezésére állásától számított harminc napon belül folyósítja a támogatást a termeltető részére.

Nyilvántartás, ellenőrzés

8. §

(1)[26] E rendelet vonatkozásában az általános de minimis rendelet 6. cikk 4. pontja szerinti nyilvántartást a Kincstár vezeti.

(2)[27] A támogatási összeg euróra történő átszámításakor a támogatási kérelem NÉBIH-hez történő benyújtási hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett euróátváltási árfolyamot kell alkalmazni.

(3)[28] A támogatás odaítéléséről szóló határozatot a Kincstár és a támogatott köteles tíz évig megőrizni.

9. §

(1)[29]

(2)[30]

Záró rendelkezések

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépését követően kötött vagy az e rendeletben foglaltak szerint módosított termeltetési szerződésekre is alkalmazni kell.

11. §[31]

Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

12. §[32]

E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 93/2011. (X. 12.) VM rendelet (a továbbiakban: módosító rendelet) 10. §-ával módosított 4. § (2) bekezdését a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

13. §[33]

E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 28/2013. (IV. 30.) VM rendelettel [a továbbiakban: 28/2013. (IV. 30.) VM rendelet] megállapított 4. § (2) bekezdését a 28/2013. (IV. 30.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelethez[34]

Kérelem adattartalma a termeltetői bejegyzésre

I. Azonosító adatok:

Az ügyfél adószáma, adóazonosító jele, ügyfél-azonosítója.[35]

II. A termeltetői bejegyzést kérelmező nyilatkozatai:

1.1. A termeltető büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy[36]

a) kereskedelmi tevékenységet, állati termékfeldolgozói tevékenységet végez, illetve termelői csoportként működik, és

b) a termeltetői tevékenység végzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik;

1.2. Az alábbiakról történő tájékoztatás:

a) a termeltetői tevékenység és a finanszírozási háttér leírása,

b) a tárgyévben kihelyezésre tervezett termeltetési előleg összege,

c) a tárgyévben termeltetett állati termék mennyisége (vágósertés, vágóbaromfi, élő szarvasmarha, házinyúl, nyerstej).

2. A termeltető tudomásul veszi, hogy

a) a támogatási feltételek megszegése vagy részleges teljesítése, továbbá a támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása esetén a jogosulatlanul igénybe vett támogatást a Magyar Államkincstár határozata alapján a határozatban meghatározott módon, az ott megadott számlára kamattal növelten kell visszafizetnie;[37]

b) a termeltetési tevékenysége kapcsán kapott támogatások rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzését lehetővé teszi, és az ellenőrzéshez szükséges adatokat rendelkezésre bocsátja.

3. A csatolt mellékletek felsorolása.

4. Keltezés és a kérelmező (cégszerű) aláírása.

2. számú melléklet a 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelethez[38]

Támogatási kérelem adattartalma

1. A termeltető azonosító adatai:

Az ügyfél ügyfél-azonosítója.

2. Nyilatkozatok:[39]

2.1. A termeltető nyilatkozata arról, hogy a vállalkozás a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

2.1.1. nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, vagy vele szemben gazdasági tevékenységből eredő tartozás megfizetése vagy gazdasági tevékenységével összefüggő kötelezettség kikényszerítése miatt végrehajtási eljárás nincs folyamatban, vagy a korábban ellene vezetett végrehajtás eredményes volt,

2.1.2. lejárt köztartozással nem rendelkezik,

2.1.3. a de minimis támogatásokkal kapcsolatos jogosultságokat, kötelezettségeket megismerte,

2.1.4. tudomásul veszi, hogy amennyiben az intézkedéssel kapcsolatban lejárt tartozása áll fenn, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) 38. § (9) bekezdése alapján a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatósági átutalási megbízását a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a végrehajtható okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni és e nyilatkozat hiányában a kérelmet a Kincstár a 2007. évi XVII. törvény alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasítja,[40]

2.1.5. megfelel a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ban meghatározott feltételeknek.

2.2. Nyilatkozat az általános csekély összegű támogatásról

Nyilatkozom, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző kettő - általam alkalmazott - üzleti évben és a folyamatban lévő üzleti évben az általános de minimis rendelet szerinti általános csekély összegű támogatásban saját jogon és a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján velem "egy és ugyanazon vállalkozásnak" minősülő vállalkozás jogán

□ nem részesültem/részesültünk,

□ összesen.....................EUR támogatásban részesültem/részesültünk.

A megfelelő rovatba kérem tegyen X-et.

Figyelem! Amennyiben a fentiek egyike sem kerül megjelölésre, úgy a nyilatkozat nemlegesnek tekintendő.

2.3. Nyilatkozat az egy és ugyanazon vállalkozás minőséghez kapcsolódóan (legalább egy nyilatkozatot kötelező megjelölni)

Nyilatkozom, hogy

a) □ nem minősülök a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 5a. pontja szerinti egy és ugyanazon vállalkozásnak egyéb vállalkozással/vállalkozásokkal;

b) □ a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 5a. pontja szerinti egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülök egyéb vállalkozással/vállalkozásokkal

ba) □ az egy és ugyanazon vállalkozási minőségem tekintetében nyilatkozatomat megküldtem a támogatást nyújtó szerv részére.

bb) □ az egy és ugyanazon vállalkozási minőségem tekintetében nyilatkozatomat jelen kérelemmel egyidejűleg küldöm meg a támogatást nyújtó szerv részére.

3. A támogatás alapjául szolgáló termeltetési előleg negyedéves összegének kiszámítása:

A támogatási időszak (negyedéves bontásban)

Mind vágósertés, mind vágóbaromfi, mind élő szarvasmarha, házinyúl, mind nyerstej esetében (háromhavi bontásban; forintban)

3.1. Termeltetési előleg

a) állomány a hónap 1. napján, amely összegnek meg kell egyeznie az előző hónap 3. pontjában feltüntetett összeggel,

b) tárgyhónapban kiadott előleg,

c) termelőknél vagy állattartóknál kint lévő előleg összesen;

3.2. A felvásárlás során elszámolt előleg;

3.3. Előlegállomány a tárgyhónap utolsó napján.

4. Igényelhető támogatás mindösszesen:

4.1. negyedévi átlagos termeltetési előleg állomány (a három hónap utolsó napján fennálló termeltetési előlegállomány számtani átlaga az összes állati termékre vonatkozóan, forintban);

4.2. támogatás összege (negyedévi átlagos termeltetési előlegállomány 2%-a, forintban)

5. Keltezés és a kérelmező (cégszerű) aláírása.

6. Melléklet: Összesítő kimutatás a termeltetésben részt vevő állattartókról.

7. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal nyilatkozata, amely szerint a támogatási kérelemben foglaltak szakmai felülvizsgálata elvégzésre került és annak tartalma megfelelő.

8. Keltezés és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Elnökének aláírása és bélyegzője.

3. számú melléklet a 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelethez[41]

Összesítő kimutatás adattartalma

1. A termeltető azonosító adatai:

Az ügyfél adószáma/adóazonosító jele, ügyfél-azonosítója.[42]

2. Termeltetett állati termékre vonatkozó adatok:

a) Termelő állattartó neve, ügyfél-azonosítója,[43]

b) Tárgynegyedévben kiadott termeltetési előleg összege (Ft),

c) Összesítés, melynek meg kell egyeznie e rendelet 2. számú mellékletének adott állati termék tekintetében a tárgyhónapban kiadott előlegre vonatkozó adataival.

3. Keltezés és (cégszerű) aláírás

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 23. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.04.05.

[2] Módosította a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 58. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2014.03.15.

[3] Megállapította a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 23. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.04.05.

[4] Hatályon kívül helyezte a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 29. §-a. Hatálytalan 2014.04.05.

[5] Módosította a 42/2012. (V. 3.) VM rendelet 2. § (1)-(2) bekezdése. Hatályos 2012.05.06.

[6] Hatályon kívül helyezte a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 29. §-a. Hatálytalan 2014.04.05.

[7] Megállapította a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 24. §-a. Hatályos 2014.04.05.

[8] Megállapította a 6/2017. (II. 13.) FM rendelet 9. §-a. Hatályos 2017.02.14.

[9] Módosította a 22/2023. (V. 9.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.05.12.

[10] Hatályon kívül helyezte a 171/2009. (XII. 22.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2009.12.30.

[11] Megállapította a 60/2011. (VI. 30.) VM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.07.03.

[12] Beiktatta a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 25. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.04.05.

[13] Módosította a 4/2016. (I. 20.) FM rendelet 11. § a) pontja. Hatályos 2016.01.21.

[14] Hatályon kívül helyezte a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 29. §-a. Hatálytalan 2014.04.05.

[15] Módosítani rendelte a 105/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § a) pontja. A módosítás nem hajtható végre, mivel a "vármegyei" szóra cserélni rendelt "megyei" szót az érintett bekezdés nem tartalmazza.

[16] Megállapította a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 25. § (3) bekezdése. Hatályos 2014.04.05.

[17] Megállapította a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 25. § (4) bekezdése. Hatályos 2014.04.05.

[18] Megállapította a 171/2009. (XII. 22.) FVM rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.12.30.

[19] Módosítani rendelte a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 91. § b) pontja. A módosítás nem hajtható végre. (Az "MgSzH" szövegrészt korábban már "NÉBIH"-re cserélte a 42/2012. (V. 3.) VM rendelet 2. § (2) bekezdése.)

[20] Módosította a 105/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[21] Módosítani rendelte a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 91. § d) pontja. A módosítás nem hajtható végre. Az "MgSzH" szövegrészt korábban már "NÉBIH"-re cserélte a 42/2012. (V. 3.) VM rendelet 2. § (2)-(3) bekezdése.)

[22] Módosítani rendelte a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 91. § e) pontja. A módosítás nem hajtható végre. (Az "MgSzH" szövegrészt korábban már "NÉBIH"-re cserélte a 42/2012. (V. 3.) VM rendelet 2. § (2) bekezdése.)

[23] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 28. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[24] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 28. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[25] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 28. § d) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[26] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 28. § e) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[27] Módosítani rendelte a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 91. § f) pontja. A módosítás nem hajtható végre. (Az "MgSzH" szövegrészt korábban már "NÉBIH"-re cserélte a 42/2012. (V. 3.) VM rendelet 2. § (3) bekezdése.)

[28] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 28. § e) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 171/2009. (XII. 22.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2009.12.30.

[30] Hatályon kívül helyezte a 171/2009. (XII. 22.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2009.12.30.

[31] Megállapította a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 26. §-a. Hatályos 2014.04.05.

[32] Beiktatta a 93/2011. (X. 12.) VM rendelet 11. §-a. Hatályos 2011.10.13.

[33] Beiktatta a 28/2013. (IV. 30.) VM rendelet 4. § - a. Hatályos 2013.05.02.

[34] Megállapította a 60/2011. (VI. 30.) VM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.07.03.

[35] Módosította a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 28. § b) pontja. Hatályos 2014.04.05.

[36] Megállapította a 4/2016. (I. 20.) FM rendelet 10. § a) pontja (lásd 3. melléklet). Hatályos 2016.01.21.

[37] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 28. § f) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[38] Megállapította a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 27. §-a. Hatályos 2014.04.05.

[39] Megállapította a 4/2016. (I. 20.) FM rendelet 10. § b) pontja (lásd 4. melléklet). Hatályos 2016.01.21.

[40] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 28. § e) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[41] Megállapította a 60/2011. (VI. 30.) VM rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatályos 2011.07.03.

[42] Módosította a 4/2016. (I. 20.) FM rendelet 11. § b) pontja. Hatályos 2016.01.21.

[43] Módosította a 4/2016. (I. 20.) FM rendelet 11. § b) pontja. Hatályos 2016.01.21.

Tartalomjegyzék