446/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. Tatabányai Ipari Parkban megvalósuló új személygépkocsi gumiabroncs gyártó üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és d) pontjában, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek Környe város területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerint 3808/2 helyrajzi számú földrészleten, illetve az ebből a földrészletből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósuló, a Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. új személygépkocsi gumiabroncs gyártó üzemének beruházásával függenek össze.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)[1]

(4)[2] A Kormány az (1) bekezdés szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispánt jelöli ki.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését megelőzően indult eljárásokban is alkalmazni kell, amennyiben az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfél azt az ügyben eljáró hatósághoz benyújtott külön nyilatkozatával kéri.

3. §[3] (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[4] Az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

4. §[5] (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[6] A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 446/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez[7]

A Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. Tatabányai Ipari Parkban megvalósuló új személygépkocsi gumiabroncs gyártó üzemének beruházásával kapcsolatos kiemelt jelentőségű ügyek és az azokban eljáró hatóságok

[8]
ABCD
1.Beruházás megnevezéseBeruházás
azonosítója
A beruházás megvalósításával
kapcsolatos eljárások
Eljáró hatóság
2.Kiemelt beruházásként új
gyártó üzem és annak
építményei létesítése
Az 1. § (1)
bekezdése
szerinti terület
általános építésügyi hatósági eljárásokKomárom-Esztergom Vármegyei
Kormányhivatal
3.örökségvédelmi hatósági eljárások,
régészeti feltárásokkal kapcsolatos
eljárások
Komárom-Esztergom Vármegyei
Kormányhivatal
4.környezetvédelmi hatósági engedélyezési
eljárás
Komárom-Esztergom Vármegyei
Kormányhivatal
5.természetvédelmi hatósági engedélyezési
eljárás
Komárom-Esztergom Vármegyei
Kormányhivatal
6.útügyi hatósági engedélyezési eljárásKomárom-Esztergom Vármegyei
Kormányhivatal
7.vízjogi engedélyezési eljárásilletékes vármegyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
8.műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos építményfajtákra
vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Fejér Vármegyei
Kormányhivatal
9.ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárás
Komárom-Esztergom Vármegyei
Kormányhivatal
10.telekalakítási hatósági eljárásKomárom-Esztergom Vármegyei
Kormányhivatal
11.földmérési hatósági eljárásKomárom-Esztergom Vármegyei
Kormányhivatal
12.hírközlési hatósági engedélyezési eljárásNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
13.bányahatósági engedélyezési eljárásPest Vármegyei Kormányhivatal
14.talajvédelmi hatósági engedélyezési
eljárás
Komárom-Esztergom Vármegyei
Kormányhivatal
15.vasúti hatósági engedélyezési eljárásközlekedésért felelős
miniszter
16.tűzvédelmi használati előírások és a
tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos
követelmények alóli eltérési engedélyezési
eljárások
illetékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
17.beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések
létesítési és használatbavételi
engedélyezési eljárások
illetékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
18.a jogszabályban rögzített tűzvédelmi
hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos
eljárások
illetékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
19.tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

2. melléklet a 446/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez[9]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 66. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 29. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[3] Beiktatta a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 103. § -a. Hatályos 2014.09.13.

[4] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 29. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[5] Beiktatta a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.09.09.

[6] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 29. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[7] Megállapította a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 30. §-a (ld. 30. melléklet). Hatályos 2020.03.01.

[8] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 29. § c)-d) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 66. § c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

Tartalomjegyzék