45/2012. (X. 15.) KIM rendelet

a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet módosításáról

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 395. § (4) bekezdés a) pontjában és a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény 40. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az 1. § és a 3. § tekintetében az Országos Bírósági Hivatal elnöke véleményének kikérésével a következőket rendelem el:

1. § A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet a következő IX/A. Fejezettel egészül ki:

"IX/A. FEJEZET

A BÍRÓSÁGI KÖZVETÍTÉS ÜGYVITELE

75/A. § (1) A bírósági közvetítés ügyvitelére a 3., 10-16., 19., 25., 36. és 39. § nem alkalmazható.

(2) E fejezet alkalmazása során

a) bírósági közvetítői ügy: a bírósági közvetítés iránti kérelemben megjelölt peres vagy nemperes bírósági eljárás (a továbbiakban: alapügy) alatt a bírósági közvetítő által lefolytatott - lajtromozás szempontjából polgári nemperes ügycsoportba tartozó - bírósági közvetítői eljárás,

b) bírósági közvetítői ügy kezdőirata: a feleknek a bírósági közvetítési feladatokat ellátó bíróságnál előterjesztett, bírósági közvetítés lefolytatása iránti közös kérelme.

(3) Ha a bíróságon több bírósági közvetítő működik, az ügyelosztásra jogosult bírósági vezető a bíróság ügyelosztási rendje szerint jelöli ki az eljáró bírósági közvetítőt.

(4) A bírósági közvetítői ügy valamennyi iratát - az érkeztetést és lajstromozást követően a bírósági közvetítői ügy befejeződéséig - a bírósági közvetítő kezeli. A bírósági közvetítőnek a bírósági közvetítői ügy iratait a bíróság egyéb irataitól elkülönítetten és elzártan kell tartania.

(5) A bírósági közvetítő közvetítői ülésjegyzéket vezet, amely tartalmazza az adott napra kitűzött bírósági közvetítői ügyekés az alapügyek ügyszámait; a közvetítői ülésjegyzék nem nyilvános.

(6) Ha a bírósági közvetítői ügy kezdőirata a bírósági közvetítői ügy megindítása iránti kérelmen kívül egyéb kérelmet vagy nyilatkozatot is tartalmaz, arról csak a bírósági közvetítés iránti kérelmet tartalmazó másolatot kell készíteni és a bírósági közvetítői ügy iratai között azt kell elhelyezni.

(7) A bírósági közvetítői ügyről felvilágosítást és az iratokból másolatot a bírósági közvetítői ügy befejeződését követően is csak bírósági közvetítő adhat. A bírósági közvetítői ügyben részt vevő felekkel szóban (ideértve a telefon alkalmazását is) vagy írásban (ideértve a telefax és az elektronikus levél alkalmazását is) a bírósági közvetítő tart kapcsolatot; a bírósági közvetítői üggyel kapcsolatos időpontot (első közvetítői megbeszélés és a bírósági közvetítői eljárás ülésének napja) egyeztetheti és arról, valamint a megjelenéssel kapcsolatos teendőkről a feleket tájékoztathatja.

(8) A bírósági közvetítő adja meg a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 38/B.§ (4) bekezdése szerinti tájékoztatást.

(9) Az első közvetítői megbeszélés és a bírósági közvetítői eljárás ülése a közvetítés céljának megfelelő helyen tartható meg.

(10) A bírósági közvetítői ügy befejezett, ha a Kvtv.-ben meghatározott okból befejeződik.

75/B. § (1) Ha a keresetlevél - nemperes eljárás esetén a kérelem - bírósághoz való érkezését követően az ügy körülményeiből az eljáró bíró arra a megállapításra jut, hogy a felek jogvitája (egészben vagy részben) közvetítői eljárásban is rendezhető, akkor a feleknek erről és a közvetítői eljárás igénybevételének lehetőségéről és feltételeiről tájékoztatást küldhet.

(2) A bírósági közvetítés lefolytatása iránti olyan kérelem esetében, amely alapján bírósági közvetítésnek nincs helye, a bíróság szükség szerint a felet tájékoztatja a közvetítői eljárás és a bírósági közvetítői eljárás lényegéről, valamint a közvetítői eljárás és a bírósági közvetítői eljárás igénybevételének feltételeiről; ennek keretében tájékoztatás adható az igazságügyért felelős miniszter által a közvetítőkről vezetett névjegyzéknek a világhálón való elérhetőségi címéről. Ha a bíróságon bírósági közvetítő működik, a tájékoztatást a bírósági közvetítő adja meg.

(3) Az OBH a bíróságok központi internetes honlapján tájékoztatást ad a bírósági közvetítési feladatokat ellátó bíróságokról."

2. § (1) A jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet (a továbbiakban: R.) 17/C. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) E rendeletnek a Módr.2.-vel megállapított 5. § (5) bekezdés harmadik mondatában foglaltakat azokra a jelöltekre kell alkalmazni, akik a jogi szakvizsgára bocsátás iránti kérelmüket a Módr.2. hatálybalépését követően nyújtották be."

(2) Az R. a következő 17/D. §-sal egészül ki:

"17/D. § A jegyzőkönyvvezetőt a 2012. szeptember 15. napja és 2012. október 31. napja közötti időszakban tartott vizsgák után vizsganaponként 4000 Ft illeti meg."

(3) Az R. 17/C. § (2) bekezdésében a "12. §" szövegrész helyébe a "13. §" szöveg lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére