2012. évi LXXI. törvény

a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosításáról

1. § (1) A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szakképzési kerettanterv a szakiskolai képzésben szakképesítésenként a szakmai elméletre, továbbá az iskolai tanműhelyben folyó vagy a gazdálkodó szervezetnél szervezhető szakmai gyakorlati képzésre kerül kiadásra. A kerettantervnek biztosítania kell, hogy a szakiskolában a kötelező tanórai foglalkozások megtartásához valamennyi évfolyamon együttesen rendelkezésre álló időkeret harminchárom százaléka a Nemzeti alaptantervben meghatározottak átadásához álljon rendelkezésre."

(2) Az Szt. 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szakiskolai képzésben a kilencedik évfolyamon a szakmai gyakorlati képzést - az összefüggő szakmai gyakorlat kivételével - a szakképző iskolában vagy a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezet kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyében kell megszervezni."

(3) Az Szt. 28. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A szintvizsga minden tanuló számára kötelező, amelynek eredménye a tanuló év végi szakmai érdemjegyébe nem számít bele. A szintvizsgát nem teljesítő tanuló részére a gazdasági kamara pótló, javító szintvizsgát szervez. A szakiskolai tanuló szakmai gyakorlati képzésére - a 26. § (1) bekezdésben meghatározottakon túl - a tizedik -tizenegyedik évfolyamon a szintvizsga teljesítéséig kizárólag a szakképző iskolában vagy a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezet kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyében kerülhet sor."

(4) Az Szt. 42. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Gyakorlati képzés szervezése céljából tanulószerződés - a 26. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - az iskolai rendszerű szakképzésben magyarországi székhellyel működő köznevelési intézményben, a nappali rendszerű iskolai oktatás keretében részt vevő tanulóval köthető."

(5) Az Szt. 42. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Tanulószerződés a tanulóval az adott képzés első szakképzési évfolyamának kezdetétől kezdődő hatállyal köthető. A szakképzési évfolyam kezdetén a keresztfélévben induló évfolyam kezdő időpontját is érteni kell."

(6) Az Szt. 76. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(2) A területileg illetékes gazdasági kamara a szakképző iskolával együttműködve ellátja a szintvizsga szervezését, továbbá a honlapján közzéteszi a szintvizsga-feladatbankot."

(7) Az Szt. 88. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg]

"a) a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek nyilvántartása tartalmának és a nyilvántartásba vételi eljárásnak a részletes szabályait, valamint a 26. § (1) bekezdésében meghatározott, a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezet kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyként történő nyilvántartásba vétel részletes feltételeit,"

(8) Az Szt. 91. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a 2. § 6., 20. és 24. pontja, a 3. § (2) bekezdés b) pontja, a 21-24. §, a 33-34. §, a 44-45. §, a 46. § (2)-(4) bekezdése, a 60-62. § és a 63. § (4)-(5) bekezdése 2012. szeptember 1-jén lép hatályba."

(9) Az Szt. 91. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(4) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a 2. § 3., 4., 9., 18., 31., 32., 33. és 45. pontja, az 5. § (14) bekezdése, a 9. § (9) bekezdése, a 16. § (1) bekezdése, a 29. § (1) bekezdése, a 72. § (2) bekezdés h) pontja, a 76. § (1) bekezdése, a 82. § h) pontja és a 85-86. § 2013. szeptember 1-jén lép hatályba."

(10) Az Szt. 92. § (26) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(26) A szakképesítésért felelős miniszter az e törvény szerint meghatározott tartalmú szakmai és vizsgakövetelményeket, továbbá a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter az e törvény szerint meghatározott szakképzési kerettanterveket legkésőbb 2012. december 31-ig adja ki."

(11) Az Szt. 92. § (27) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(27) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter - az OKJ alapján a hatáskörébe utalt szakképesítések körében - 2012. augusztus 31-ig közleményben szakképzési tantervi ajánlást adhat ki, amely a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján a szakképesítés követelményei átadásának tartalmát és menetét szakképesítésenként tartalmazza. A szakképző iskolában szakképzési évfolyamon a 2012/2013-as tanévben szakképesítésre történő felkészítés céljából e törvény szerint - kizárólag az e bekezdés szerint kiadott szakmai és vizsgakövetelmény, az e bekezdés szerinti szakképzési tantervi ajánlás alapján, a fenntartó döntése szerint és a Kt. rendelkezéseinek figyelembevételével - akkor indítható szakképzés, ha

a) a szakképesítés szerepel az e törvény szerint kiadott OKJ-ban és a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét 2012. július 31-ig a szakképesítésért felelős miniszter kiadja,

b) a szakképesítés e bekezdés szerinti szakképzési tantervi ajánlását a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter 2012. augusztus 31-ig közleményben nyilvánosságra hozza, és

c) a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő (gyám) a beiskolázásra vonatkozó, e törvény hatálybalépése előtti szabályok alapján hozott döntését írásbeli nyilatkozatban módosítja az e bekezdés szerint érintett szakképesítésre. Amennyiben a szakiskolai közismereti kerettanterv 2012. augusztus 15-ig nem kerül kiadásra, az e bekezdés szerinti szakképzésben a közismereti oktatást a Kt. 27. § (4) bekezdése alapján kell folytatni az e törvény 8. § (2) bekezdésében foglalt eltéréssel."

(12) Az Szt. 92. § (28) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(28) Az Szt. alapján szakmai vizsgát az iskolai rendszerű szakképzésben utoljára a 2012/2013-as tanévben az Szt. alapján indított képzésben, de legkésőbb 2017. július 31-ig, javító- és pótló vizsgát legkésőbb 2017. december 31-ig lehet tenni. Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az Szt. alapján szakmai vizsgát utoljára az e törvény alapján az adott szakképesítésre kiadott szakképzési kerettanterv megjelenésének napjától számított hatodik hónap utolsó munkanapján, az Szt. alapján indított képzésben, javító- és pótló vizsgát az Szt. alapján legkésőbb a szakmai vizsgát követő egy évig lehet tenni. Az e törvény hatálybalépését követően az Szt. szerint kiadott szakmai és vizsgakövetelmények alapján indult képzések szakmai vizsgáit az Szt. szakmai vizsgáztatásra vonatkozó rendelkezései szerint kell megszervezni és lebonyolítani az e törvény alapján kiadott vizsgaszabályzatban foglalt eltérésekkel. A szakmai vizsgát szervező intézmény a 16. § (2) bekezdése szerinti törzslapokat 2013. augusztus 31-ig papír alapon állítja ki, amelyeknek egy-egy eredeti példányát az utolsó vizsganapot követő harminc napon belül köteles az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek megküldeni. Ha az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a beküldött törzslapok hibás vagy hiányos kitöltését észleli, akkor a törzslapok visszaküldésével egyidejűleg felhívja a beküldőt az észlelt hibák harminc napon belüli kijavítására. Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a 16. § (3) bekezdés szerint jár el az e bekezdés alapján papír alapon is kiállított törzslapokkal kapcsolatban is."

(13) Az Szt. 92. § (31) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(31) A bizottság a 81. § (3) bekezdésében meghatározott javaslatát a 81. § (4) bekezdés a) pontja szerinti szakképesítésekre vonatkozóan a 2013/2014-es tanévre 2012. július 31-ig teszi meg. A bizottság a 81. § (4) bekezdés b) pontja szerinti szakképesítésekre a 81. § (3) bekezdésben meghatározott javaslatát első alkalommal a 2013. július 1-je után induló iskolarendszeren kívüli szakképzésre vonatkozóan 2013. március 31-ig teszi meg."

(14) Az Szt. 92. § (32) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(32) A Kormány a 84. § (5)-(6) bekezdésében meghatározott döntését első alkalommal a 2013/2014-es tanévre vonatkozóan 2012. szeptember 30-ig hozza meg azzal, hogy a döntés a szakképesítéseket megyékre és a fővárosra lebontva határozza meg a 84. § (5) bekezdés a) és b) pontjai szerinti csoportosításban. A Kormány a 81. § (4) bekezdés b) pontja szerinti szakképesítésekre a 84. § (5)-(6) bekezdésben meghatározott döntését első alkalommal a 2013. július 1-je után induló iskolarendszeren kívüli szakképzésre vonatkozóan 2013. május 31-ig hozza meg."

Záró rendelkezések

2. § Hatályát veszti az Szt. 28. § (4) bekezdése és 42. § (6) bekezdése.

3. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel - a kihirdetést követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) E törvény 1. § (1)-(7) bekezdése és 2. §-a 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére