2012. évi LXXV. törvény

a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójáról[1]

Az Országgyűlés a gazdaság és a turizmus élénkítése, az egyes építészeti és erkölcsi értékek megóvása, a sport- és kulturális szolgáltatások színvonalának emelése, továbbá a hosszú távú városrehabilitáció megvalósítása érdekében - a budapesti Istvánmező városrész rehabilitációja keretében a sport- és a kulturális igényeknek megfelelő, nemzetközi színvonalú, összetett szolgáltatásokat biztosítani képes épületegyüttes létrehozásának elősegítése céljából - a következő törvényt alkotja:

1. A törvény hatálya

1. § E törvény hatálya

a) a Puskás Ferenc Stadion felújítására, valamint

b)[2] Budapest, Ifjúság útja - Stefánia út - Thököly út - Dózsa György út - Kerepesi út által határolt, a Mellékletben megjelölt területen egy önálló új stadion, kiegészítő létesítmények és az ezekhez tartozó parkoló építésére, a Budapesti Olimpiai Központ bővítésére

[az a) és b) pont a továbbiakban együtt: beruházás] terjed ki.

2. A beruházás megvalósítására vonatkozó rendelkezések

2. § A beruházással érintett állami tulajdonú ingatlanon annak vagyonkezelője beruházást és felújítási tevékenységet végezhet.

3. §[3]

4. § (1)[4] Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény településrendezési tervre vonatkozó rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A beruházás területére vonatkozó településrendezési szabályok a következők:

a) a megengedett legnagyobb építménymagasság ötven méter, és

b) a létesítendő épületek legmagasabb pontjára vonatkozó megengedett legnagyobb érték nyolcvan méter.

(3) A beruházással összefüggő közigazgatási hatósági eljárásban az épületek közötti tűztávolságra vonatkozó jogszabályi előírások alól más, legalább azonos biztonsági szintet szavatoló műszaki megoldás esetén eltérési engedély adható.

(4)[5] Az építési engedély iránti kérelem a gépjárművek parkolására előírt feltételek hiánya miatt nem utasítható el, ha az építtető az építési engedély iránti kérelemhez mellékelt nyilatkozatában vállalja, hogy a végleges használatbavételi engedélyben meghatározott időpontig az előírt gépkocsi-parkolóhelyeket biztosítja.

(5) A használatbavételi engedély feltételeinek fennállásáról a jogszabályban meghatározott szervek és szervezetek az építésügyi hatóság által meghatározott helyszíni szemlén, de legkésőbb az azt követő öt napon belül nyilatkoznak.

5. § A beruházás érdekében települési önkormányzat a tulajdonában lévő önkormányzati vagyon tulajdonjogát az állam javára versenyeztetés mellőzésével átruházhatja, vagy a tulajdonjog ingyenes átruházására vonatkozó megállapodást köthet.

6. § (1)[6] A beruházás tekintetében az építtetői feladatokat a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság látja el. Az építtető a Magyar Állam nevében és javára jár el.

(1a)[7] Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezésektől eltérően a Nemzeti Korcsolyázó Központ építtetője az állami beruházásokért felelős miniszter által vezetett minisztérium, amely ebben a minőségében a magyar állam nevében és javára eljár.

(2)[8] Az építtető a beruházás előkészítéseként teljes körűen elkészíti vagy elkészítteti a szükséges terveket, tanulmányokat. Az építtető ügyfélként részt vesz a hatósági és egyéb igazgatási eljárásokban, a saját nevére megszerzi az építési engedélyeket, továbbá elvégzi vagy elvégezteti a munkaterület előkészítését. Az építtető gondoskodik a közbeszerzési eljárások lefolytatásáról, a megvalósításra vonatkozó építési és egyéb szerződések megkötéséről, az építési műszaki ellenőri tevékenység ellátásáról, valamint lebonyolítja a műszaki átadás-átvételt.

(3)[9] A beruházás megvalósítása fontos közérdekű és közcélú tevékenység. A beruházás megvalósításához szükséges ingatlant a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény szerinti adásvétel útján vagy más, jogszabályban meghatározott jogcímen kell megszerezni.

(4)[10] Ha az ingatlan a (3) bekezdésben foglaltak szerint nem szerezhető meg, azt ki kell sajátítani. A beruházás megvalósításához szükséges ingatlan megszerzése céljából kezdeményezett kisajátítási eljárás közérdeket szolgál. A kisajátítási eljárást az építtető vagy a Magyar Állam nevében szerzésre jogosult személy kérelmére kell lefolytatni.

(5)[11] A beruházás megvalósításához szükséges, (3)-(4) bekezdésben foglaltak szerint megszerzett ingatlan az állam tulajdonába és e törvény erejénél fogva, ellenérték nélkül az építtető vagyonkezelésébe kerül. A vagyonkezelői jog kiterjed az ingatlanon megvalósított beruházással létrejövő eszközökre is. Az állam javára a beruházás megvalósítása céljából a (3)-(4) bekezdésben foglaltak szerint megszerzett ingatlan vagyonkezelői jogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzése után igazgatási szolgáltatási díjat nem kell fizetni.

(6)[12]

3. Záró rendelkezések

7. §[13] Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § A 2. § az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Melléklet a 2012. évi LXXV. törvényhez[14]

A beruházási terület határpontjainak Egységes Országos Vetületi rendszerben megadott koordinátái

Y
(Keleti)
X
(Északi)
1654323.88239925.33
2654311.79239929.94
3654292.92239937.11
4654275.73239943.63
5654257.05239950.69
6654244.61239955.45
7654232.15239960.17
8654219.26239965.12
9654200.64239972.22
10654176.87239981.25
11654154.37239989.80
12654129.36239999.76
13654114.58240005.81
14654100.87240011.93
15654087.13240017.96
16654073.53240024.27
17654059.97240030.74
18654044.69240038.17
19654036.09240042.47
20654031.10240046.03
21654027.32240050.65
22654024.89240056.36
23653988.62240082.23
24653984.44240082.63
25653981.05240082.57
26653977.13240082.01
27653973.08240080.80
28653956.17240093.32
29653944.60240102.22
30653932.98240111.25
31653910.53240129.88
32653888.60240148.88
33653879.94240156.44
34653858.76240176.01
35653848.46240185.63
36653838.05240195.64
37653818.20240215.71
38653816.22240217.66
39653814.15240219.85
40653795.25240239.86
41653774.89240262.52
42653755.26240285.47
43653740.59240303.38
44653731.28240315.32
45653717.23240333.38
46653714.19240337.43
47653699.21240357.96
48653681.74240383.02
49653679.03240387.22
50653664.83240408.38
51653639.10240446.19
52653625.73240464.82
53653612.02240483.12
54653595.49240504.32
55653574.15240530.66
56653549.38240501.60
57653530.26240480.97
58653533.82240477.58
59653515.98240457.59
60653508.33240449.01
61653456.71240390.98
62653449.21240382.50
63653431.75240362.97
64653414.25240343.45
65653396.38240323.52
66653386.34240312.33
67653382.43240315.88
68653364.24240295.49
69653368.17240291.85
70653353.28240274.93
71653338.05240257.90
72653334.23240261.38
73653299.15240221.92
74653302.61240218.92
75653282.89240197.18
76653265.56240185.47
77653242.47240159.99
78653223.47240139.20
79653204.77240118.20
80653204.38240117.75
81653204.75240117.41
82653173.25240081.69
83653150.76240056.76
84653124.30240026.72
85653118.55240026.94
86653109.73240020.20
87653100.17240011.17
88653131.32239993.05
89653151.06239967.28
90653290.59239785.12
91653293.63239769.37
92653288.65239761.27
93653286.29239761.29
94653372.84239744.47
95653394.90239740.18
96654120.55239599.18
97654144.07239582.91
98654144.08239574.71
99654131.62239545.67
100654121.86239536.12
101654122.80239530.43
102654122.65239524.05
103654122.49239497.52
104654156.26239497.53
105654231.39239510.03
106654266.00239515.64
107654262.94239537.88
108654261.33239552.21
109654231.40239565.30
110654228.68239572.65
111654233.57239598.93
112654233.81239601.92
113654236.71239638.07
114654248.64239692.00
115654260.88239693.99
116654262.37239707.23
117654265.63239726.34
118654267.06239733.95
119654264.43239734.47
120654267.50239748.22
121654267.70239748.18
122654271.32239764.65
123654274.84239763.81
124654298.75239872.70
125654305.13239892.33

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2012. június 11-i ülésnapján fogadta el.

[2] Megállapította a 2021. évi CXXXIII. törvény 38. §-a. Hatályos 2021.12.25.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2013. évi LI. törvény 8. §-a. Hatálytalan 2013.04.26.

[4] Módosította a 2021. évi XXXIX. törvény 58. § a) pontja. Hatályos 2021.07.01.

[5] Módosította a 2017. évi L. törvény 411. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[6] Módosította a 2022. évi LVII. törvény 18. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[7] Beiktatta a 2023. évi XXXIX. törvény 84. §-a. Hatályos 2023.06.24.

[8] Megállapította a 2012. évi CCII. törvény 3. §-a. Hatályos 2012.12.16.

[9] Beiktatta a 2012. évi CCII. törvény 4. §-a. Hatályos 2012.12.16.

[10] Beiktatta a 2012. évi CCII. törvény 4. §-a. Hatályos 2012.12.16.

[11] Beiktatta a 2012. évi CCII. törvény 4. §-a. Hatályos 2012.12.16.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2022. évi LVII. törvény 19. §-a. Hatálytalan 2023.01.01.

[13] Módosította a 2021. évi XXXIX. törvény 58. § b) pontja. Hatályos 2021.07.01.

[14] Megállapította a 2021. évi CXXXIII. törvény 39. §-a (lásd Melléklet). Hatályos 2021.12.25.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére