Tippek

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

Bővebben

2021. évi XXXIX. törvény

a településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról

1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

1. § A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 12. §-a a következő (3f) bekezdéssel egészül ki:

"(3f) A segélykérő telefon e törvény alkalmazásában életmentő funkciót ellátó reklámcélú eszköznek minősül a következő feltételekkel:

a) reklámtábla, reklámhordozó és egyéb reklámcélú berendezés a nyilvános telefonállomás üzemeltetője engedélyével helyezhető el a segélykérő telefon tartószerkezetén,

b) reklámtábla, reklámhordozó és egyéb reklámcélú berendezés segélykérő telefon tartószerkezetén történő elhelyezése esetén az elhelyező életmentő funkciót ellátó reklámcélú eszközönként 3000 forint/hó összegű díj megfizetésére köteles,

c) elhelyezése esetén nem kell alkalmazni a településkép védelméről szóló törvény szerinti településképi bejelentési eljárásra vonatkozó szabályokat,

d) a közterület igénybevétele rendeltetésszerű igénybevételnek minősül, amely közterület-használati díjfizetési kötelezettséggel nem jár, az elhelyezőnek a közút kezelője részére csak a b) pont szerinti elhelyezési díjat kell fizetnie,

e) az elhelyezéshez a közterület használatra vonatkozó jogszabályok szerinti hatósági engedély, illetve polgári jogi jogviszony nem szükséges, és

f) az életmentő funkciót ellátó reklámcélú eszközre az (5) bekezdésben foglaltak irányadók."

2. § A Kkt.

a) 32. § (3) bekezdésében a "terület-, vagy településrendezési eszközök" szövegrész helyébe a "terület- vagy településrendezési tervek" szöveg,

b) 42/A. § (1) bekezdés b) pontjában a "helyi építési szabályzatban, vagy a szabályozási tervben" szövegrész helyébe a "településrendezési tervben" szöveg

lép.

2. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

3. § A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény

a) 26/A. § (3a) bekezdésében és a 27. § (2) bekezdésében a "településrendezési eszközökben" szövegrész helyébe a "településrendezési tervben" szöveg,

b) 31. § (2) bekezdés d) pontjában és a 39. § (3) bekezdésében a "településrendezési eszközök" szövegrész helyébe a "településrendezési terv" szöveg

lép.

3. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

4. § A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 27. §-ában a "településszerkezeti tervek" szövegrész helyébe a "településrendezési tervek" szöveg lép.

4. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

5. § A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény

a) 7/A. § (4) bekezdés e) pontjában a "településszerkezeti" szövegrész helyébe a "településrendezési" szöveg,

b) 1. számú melléklet 32. pontjában az "eszközöknek" szövegrész helyébe a "tervnek" szöveg

lép.

5. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

6. § A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 74. pontjában a "településszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat" szövegrész helyébe a "településrendezési terv" szöveg lép.

6. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása

7. § A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény

a) 5. § t) pontjában a "településrendezési eszköz módosítása során arra, hogy a településszerkezeti tervben" szövegrész helyébe a "településrendezési terv módosítása során arra, hogy a településrendezési tervben" szöveg,

b) 9/A. § d) pontjában az "eszközök," szövegrész helyébe a "tervek" szöveg,

c) 13/A. § (3) bekezdésében a "településfejlesztési koncepciója és integrált településfejlesztési stratégiája, valamint településrendezési eszközei" szövegrész helyébe a "településfejlesztési és településrendezési tervei" szöveg,

d) 13/A. § (4) bekezdésében a "településfejlesztési koncepcióját és integrált településfejlesztési stratégiáját, valamint településrendezési eszközeit" szövegrész helyébe a "településfejlesztési és településrendezési terveit" szöveg,

e) 13/A. § (5) bekezdésében az "eszközeit" szövegrész helyébe a "terveit" szöveg,

f) 18. § (3) bekezdés c) pontjában az "eszközöknek" szövegrész helyébe a "terveknek" szöveg,

g) 23. § (4) bekezdésében az "eszközök" szövegrész helyébe a "tervek" szöveg,

h) 23/D. § (8) bekezdésében a "terület- és településfejlesztési koncepcióknak, programoknak" szövegrész helyébe a "területfejlesztési és településrendezési terveknek" szöveg,

i) 23/D. § (9) bekezdésében az "eszközöket" szövegrész helyébe a "terveket" szöveg,

j) 27. § (1) bekezdés c) pontjában az "eszköz" szövegrész helyébe a "terv" szöveg

lép.

7. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

8. § (1) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 2. § 2. és 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő 3a. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

"2. Beépítésre nem szánt terület: a település közigazgatási területének a közlekedési- és közmű-elhelyezési, a hírközlési, a zöldterületi, a mezőgazdasági, az erdő-, a vízgazdálkodási, a természetközeli és különleges célra szolgáló övezetbe sorolt területrésze.

3. Beépítésre szánt terület: a település közigazgatási területének a beépített, illetve a további beépítés céljára szolgáló, építési telkek kialakítására alkalmas, építési övezetbe sorolt területrésze.

3a. Új beépítésre szánt terület kijelölése: településrendezési terv készítése vagy módosítása során, valamely övezetnek vagy teleknek építési övezetbe sorolása."

(2) Az Étv. 2. § 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

"7. Fejlesztési akcióterület: a település közigazgatási területén belül lehatárolt, a rövid, közép- és hosszú távú fejlesztési célok megvalósítását szolgáló területegység."

(3) Az Étv. 2. § 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

"16. Önkormányzati (települési, a fővárosban fővárosi és kerületi, térségi, megyei) főépítész: a helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás területfejlesztési és területrendezési, településfejlesztési és településrendezési, településkép-védelmi tárgyú döntéseit előkészítő személy."

(4) Az Étv. 2. §-a a következő 28. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

"28. Településrendezési illeszkedés követelménye: helyi építési szabályzat hiányában alkalmazott, a telek alakítására, a beépítés mértékére, magasságára, módjára, helyére, valamint a rendeltetési egységek számára és rendeltetés módjára vonatkozó, az önkormányzat által egy adott területre meghatározott, az országos településrendezési és építési követelményekkel összhangban álló, vagy indokolt esetben annál megengedőbb településrendezési és építési követelmény, amely telekalakítás, új építmény építése, az építmény térfogatát megváltoztató építési tevékenység, épületben rendeltetési egység számának vagy a rendeltetés módjának változtatása esetén biztosítja a települési környezetbe való harmonikus beillesztést és az érintett telken a környezetével azonos értékű építési jogok és kötelezettségek érvényesülését; ha a helyi építési szabályzat az e törvényben vagy a végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott kötelező tartalmi elemek közül egyeseket nem tartalmaz, az illeszkedés követelményét ezen hiányzó szabályozási elemekre kell alkalmazni."

(5) Az Étv. 2. § 29. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

"29. Településterv: a településfejlesztési terv és a településrendezési terv együttes megnevezése."

(6) Az Étv. 2. § 37. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

"37. Fővárosi településfejlesztési terv: a Fővárosi Közgyűlés által határozattal elfogadott olyan terv, amely meghatározza a főváros jövőképét, javaslatot tesz a főváros egészét vagy több kerületet érintő környezeti, társadalmi, gazdasági és infrastruktúra-fejlesztésre, a műszaki, az intézményi, valamint a táji, természeti és ökológiai adottságok fenntartható hasznosítására, a fővárosnak az országban betöltött különleges szerepköréhez kapcsolódó fejlesztési célokra, a településfejlesztési szándékokra és a fejlődés kimeneteli adataira."

(7) Az Étv. 2. §-a a következő 48. és 49. ponttal egészül ki: (E törvény alkalmazásában:)

"48. Települési zöldinfrastruktúra: jellemzően zöld- vagy vízfelülettel borított területek széles körű ökoszisztéma-szolgáltatásokat nyújtó, stratégiailag tervezett hálózata, amely a településtervben kerül meghatározásra, és az életminőség javítását, az egészség-, a környezet-, a természet- és a tájvédelem biztosítását szolgálja.

49. Fejlesztési céladat: a rövid, közép- és hosszú távú fejlesztési célhoz és feladathoz rendelt, a fejlesztési cél eredményét jelző mérhető adat, amely eléréséért a fejlesztési cél és feladat meghatározásra került."

9. § Az Étv. 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az épített környezet alakítását és védelmét:)

"a) a jogszabályokkal összhangban álló településterv és építészeti-műszaki dokumentáció alapján,"

(kell megvalósítani.)

10. § (1) Az Étv. 5. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős miniszter a központi szakmai irányítási, összehangolási és ellenőrzési feladatkörében:)

"d) elősegíti - a természetvédelemért, valamint az erdőgazdálkodásért felelős miniszter bevonásával - a települési zöldinfrastruktúra megőrzését, fejlesztését és védelmét,"

(2) Az Étv. 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A tervtanácsok feladata különösen

a) a településrendezési terv előírásainak - ennek hiányában az illeszkedési szabályoknak -, valamint az országos településrendezési és építési követelményeknek érvényesítése,

b) az önkormányzat településkép-védelmi feladatainak előkészítése és munkájának segítése,

c) a településkép és a települési környezet védelme,

d) az építészeti örökség és az építészeti értékek, az építészeti minőség és a táji jellegzetességek védelme."

11. § Az Étv. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén a Kormány rendeletben meghatározhatja az érintett építési övezet és építési telek vonatkozásában a településrendezési és építési követelményeket. A területileg érintett települési önkormányzat - a fővárosban a fővárosi vagy a kerületi önkormányzat - hatályban lévő településterveinek a Kormány rendeletében meghatározott szabályokkal ellentétes szabályai nem alkalmazhatóak."

12. § (1) Az Étv. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A településfejlesztés és a településrendezés célja a lakosság életminőségének és a település versenyképességének javítása érdekében

a) a fenntartható fejlődést szolgáló településszerkezet és a jó minőségű környezet kialakítása,

b) a közérdek érvényesítése az országos, a térségi, a települési érdek és a jogos magánérdekek összhangjának biztosításával,

c) a természeti, táji és építészeti értékek gyarapítása és védelme, az erőforrások kíméletes és környezetbarát hasznosításának elősegítése."

(2) Az Étv. 7. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A (2) bekezdésben foglaltak érvényesülése - különösen a természet- és a környezetvédelem, az erdők és a felszíni és felszín alatti vizek védelme, az ár- és belvízvédelem, valamint a termőfölddel és a területekkel való takarékos bánás - érdekében az alábbi követelményeknek kell érvényt szerezni:]

"e) a település beépítésre szánt területe csak olyan használati célra növelhető, amilyen célra a település már beépítésre kijelölt területén belül nincs megfelelő terület, és ezt a települési önkormányzat képviselő-testülete - a fővárosban a Fővárosi Közgyűlés és a kerületi önkormányzat képviselő-testülete - külön döntéssel igazolja."

13. § (1) Az Étv. 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A településtervet a területfejlesztési dokumentumokkal és a területrendezési tervekkel összhangban, az országos településrendezési és építési szakmai előírások figyelembevételével, továbbá azok elkészítéséről szóló, e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban meghatározottak szerint kell elkészíteni, országos digitális nyilvántartásra alkalmas módon.

(2) A településtervet elfogadása előtt az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott érintett önkormányzatok, szervezetek, államigazgatási szervek és személyek, valamint az 59/C. § szerinti üzemeltető az 59/C. § szerinti digitális egyeztető felületen véleményezik, valamint az 59/C. § szerinti üzemeltető a településtervek elkészítéséhez elektronikusan személyes adatot nem tartalmazó adatszolgáltatást teljesít."

(2) Az Étv. 8. § (4) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[A polgármester (főpolgármester) gondoskodik]

"d) a településterv kormányrendeletben meghatározott, a településügyi műszaki követelményeknek megfelelő szerkeszthető állományainak az Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszerbe (a továbbiakban: E-TÉR) történő feltöltéséről, így teljesítve a Dokumentációs Központba való beküldési kötelezettséget is."

14. § Az Étv. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § A településfejlesztés feladata a településen élők számára a települési élet- és környezetminőség javítása, a környezetbiztonság erősítése, a települési erőforrásokra építő, az erőforrások fenntarthatóságát biztosító jövőkép, ezzel összhangban a rövid, közép- és hosszú távú fejlesztési irányok, célok és az azok elérését biztosító beavatkozások, programok és eszközök - fejlesztési akcióterületükkel együtt történő - meghatározása, az országos és térségi érdek, valamint a szomszédos és a más módon érdekelt többi település településtervének figyelembevételével."

15. § Az Étv. "A településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia" című alcíme helyébe a következő alcím lép:

"A településfejlesztési terv

9/A. § (1) A települési önkormányzat a település tervszerű, fenntartható, valamint gazdaságos fejlesztése és üzemeltetése érdekében, a település egészére integrált, stratégiai és területi alapú, a környezeti, társadalmi és gazdasági adottságokra alapozott - a településrendezést elősegítő - településfejlesztési tervet készít.

(2) A településfejlesztési tervben az önkormányzat a területi adottságok és összefüggések figyelembevételével rövid, közép- és hosszú távra rendszerbe foglalja településfejlesztési szándékait, ennek keretében

a) meghatározza a település jövőképét,

b) a jövőkép megvalósítása érdekében meghatározza az integrált fejlesztési célokat és a célok elérését szolgáló feladatokat,

c) az egyes integrált fejlesztési célokhoz és a feladatokhoz rögzíti a fejlesztési céladatokat és a fejlesztési akcióterületeket, egyben javaslatot tesz - a település térbeli, fizikai rendszerébe illesztve - az akcióterületek hasznosításának jellegére és módjára, a megőrzendő és a fejlesztési célokat szolgáló egyéb területek meghatározásával együtt,

d) meghatározza az a)-c) pontban foglaltak térbeli, időbeli és gazdasági rendszerét.

(3) A (2) bekezdés szerinti településfejlesztési terv részletes tartalmi követelményeit az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet állapítja meg, amely a település népességszámára tekintettel az egyes településekre eltérő tartalmi követelményeket határoz meg.

(4) A településfejlesztési tervet a települési önkormányzat képviselő-testülete normatív határozattal állapítja meg.

(5) A településfejlesztési tervben foglaltakat a települési önkormányzat a döntéseiben érvényesíti."

16. § Az Étv. "A településrendezés feladata és eszközei" című alcíme helyébe a következő alcím lép:

"A településrendezés feladata

9/B. § A településrendezés feladata, hogy a település területének, telkeinek felhasználására és az építés helyi rendjére vonatkozó szabályok kialakításával

a) meghatározza a település összehangolt, rendezett és fenntartható fejlődésének térbeli-fizikai kereteit,

b) a település adottságait és lehetőségeit hatékonyan kihasználva elősegítse annak működőképességét a környezeti ártalmak legkisebbre való csökkentése mellett,

c) biztosítsa a település működéséhez szükséges infrastruktúra-hálózatot, megjelenítve a települési zöldinfrastruktúrát,

d) biztosítsa a település megőrzésre érdemes, jellegzetes, értékes szerkezetének, beépítésének, építészeti, természeti és tájképi arculatának védelmét."

17. § Az Étv. "A településszerkezeti terv" című alcíme helyébe a következő alcím lép:

"A településrendezési terv

10. § (1) A 7. §-ban, a 8. §-ban és a 9/B. §-ban foglaltakra figyelemmel, a településfejlesztési tervben foglaltakkal összhangban, az abban meghatározott településfejlesztési célok megvalósítása érdekében önkormányzati rendeletként

a) a települési önkormányzat képviselő-testülete helyi építési szabályzatot,

b) a fővárosi kerületi önkormányzat képviselő-testülete kerületi építési szabályzat elnevezésű helyi építési szabályzatot,

c) a fővárosi önkormányzat közgyűlése fővárosi rendezési szabályzatot, valamint a helyi építési szabályzatnak minősülő Duna-parti építési szabályzatot és Városligeti építési szabályzatot

[az a)-c) pont alattiak a továbbiakban együtt: településrendezési terv] fogad el.

(2) Településrendezési terv csak a településfejlesztési tervvel összhangban készülhet. A településrendezési terv módosításával egyidejűleg a képviselő testület dönt, hogy a településfejlesztési tervet változatlan tartalommal fenntartja, vagy a településrendezési tervre tekintettel módosítja."

18. § Az Étv. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. § (1) Az építés helyi rendjének biztosítása érdekében a települési önkormányzat az országos szabályoknak megfelelően, illetve az azokban megengedett eltérésekkel a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket helyi építési szabályzatban állapítja meg.

(2) Valamennyi település helyi építési szabályzatának tartalmaznia kell legalább a következőket (a továbbiakban: minimális tartalmi követelmény):

a) az építési övezet és az övezet, valamint érintettség esetén a szabályozási vonal ingatlan-nyilvántartási alaptérképen alapuló térképi megjelenítését;

b) az építési övezetre és az övezetre az építési helyet, a megengedett legnagyobb beépítettséget, a megengedett legnagyobb beépítési magasságot, a legkisebb zöldfelületi mértéket, a közműellátás és járműelhelyezés követelményeit, valamint az elhelyezhető és tiltott rendeltetéseket;

c) a telekalakítás szabályait;

d) érintettség esetén az országos és helyi építészeti örökségvédelemmel, régészettel, környezet- és természetvédelemmel, valamint honvédelemmel kapcsolatos rendelkezést, továbbá a veszélyeztetett területekre, a természeti csapások elleni védelemre, a katasztrófavédelemre, valamint a honvédelmi és katonai célú területekre vonatkozó védőterületet és védőtávolságot.

(3) A Kormány rendeletében egyes települések és a fővárosi kerületek vonatkozásában a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően további kötelező tartalmi követelményeket is megállapíthat.

(4) A helyi építési szabályzatban megállapított követelmények - ideértve az (2) bekezdés szerinti minimális tartalmi követelményeket is - nem lehetnek megengedőbbek az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletben, valamint a 4. § (3a) és a 6. § (3) bekezdése szerinti kormányrendeletben foglaltaknál, kivéve, ha azt kormányrendelet kifejezetten megengedi.

(5) A 33/A. § (1) bekezdése szerinti építési tevékenység esetén a helyi építési szabályzatban meghatározott (2) és (3) bekezdés szerinti minimális tartalmi követelményeket figyelembe kell venni.

(6) A polgármester (főpolgármester) - a jogalkotásról szóló törvény szerinti elektronikus jogszabálygyűjteményben való közzététellel egyidejűleg - a helyi építési szabályzat, illetve módosítása esetén a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt helyi építési szabályzat E-TÉR-be történő feltöltését kezdeményezi a 8. § (4) bekezdés d) pontjában meghatározott módon.

(7) Egy településre - ide nem értve a megyei jogú városokat, a fővárost és a fővárosi kerületeket - csak egy helyi építési szabályzat készülhet a 10. § (2) bekezdésének figyelembevételével.

(8) A helyi építési szabályzatban - különösen a helyi építési szabályzat (2) bekezdés a) pontja szerinti térképi megjelenítése során - megjeleníthető olyan tény vagy adat, amely a helyi építési szabályzat (1) bekezdés szerinti tartalmának értelmezését elősegíti.

(9) Ha a helyi építési szabályzatban a (8) bekezdés szerinti tény vagy adat szerepel, egyértelműen meg kell határozni az ilyen adatok vagy tények körét. A helyi építési szabályzatban a (8) bekezdés szerinti tény vagy adat szerepeltetése - a (8) bekezdésben meghatározottakon túl - további joghatás kiváltására alkalmas normatív jelleggel nem rendelkezik."

19. § Az Étv. "A fővárosra vonatkozó sajátos rendelkezések" című alcíme helyébe a következő alcím lép:

"A fővárosra vonatkozó sajátos rendelkezések

14. § (1) A fővárosban a településfejlesztési tervre vonatkozó rendelkezéseket az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A fővárosban

a) a fővárosi önkormányzat fővárosi településfejlesztési tervet,

b) a fővárosi kerületi önkormányzat a fővárosi kerület közigazgatási területére kerületi településfejlesztési tervet határoz meg.

(3) A kerületi településfejlesztési terv a fővárosi településfejlesztési tervvel összhangban készül.

14/A. § (1) A fővárosban a településrendezési tervre vonatkozó rendelkezéseket az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A főváros településrendezési tervei:

a) a fővárosi rendezési szabályzat, amely építési jogot nem keletkeztet,

b) a fővárosi önkormányzat által a fővárosi rendezési szabályzattal összhangban készülő Duna-parti építési szabályzat és Városligeti építési szabályzat, és

c) a fővárosi kerületi önkormányzat által a fővárosi rendezési szabályzattal összhangban - a b) pont szerinti szabályzat által szabályozott terület kivételével - a kerület területére megállapított kerületi építési szabályzat."

20. § Az Étv. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Településtervezési tevékenység a településtervek és módosításuk előkészítése. Az építési beruházások támogatására kiírt, terület-igénybevétellel járó településfejlesztési pályázatok elbírálása során azok tartalma és a településrendezési tervben foglaltak összhangjának igazolása településrendezési vezető tervezői vagy településrendezési szakértői tevékenységként végezhető."

21. § Az Étv. 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha egy adott területre vonatkozóan nincs hatályban helyi építési szabályzat - vagy ha a helyi építési szabályzat az e törvényben vagy a végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott kötelező tartalmi elemeket nem tartalmazza teljeskörűen -, építési munkát és egyéb építési tevékenységet végezni csak e törvény, valamint az építésügyi és településképi követelményekre vonatkozó egyéb jogszabályok megtartásával és csak akkor lehet, ha az építési tevékenység során érvényesül a településrendezési illeszkedés követelménye."

22. § Az Étv. 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A tilalmat a feltétlenül szükséges mértékre és időtartamra kell korlátozni, és azt haladéktalanul meg kell szüntetni, ha az elrendelésének alapjául szolgáló okok már nem állnak fenn. A tilalom felülvizsgálatát a helyi építési szabályzat felülvizsgálatával együtt el kell végezni.

(2a) Tilalmat külön önkormányzati rendelettel vagy - a (4) bekezdésben meghatározott indokból - hatósági határozattal kell elrendelni, módosítani és megszüntetni."

23. § Az Étv. 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Új beépítésre szánt vagy jelentős mértékben átépítésre kerülő terület esetében a területre vonatkozó helyi építési szabályzat a beépíthetőség feltételeként előírhatja a telkek építési telekké vagy telekké történő alakítását, az érintett telekcsoport - legalább telektömbönként történő - újraosztásával.

(3) A szabályozási vonal szerinti telekalakítást legkésőbb a kiszolgáló út megépítésével egyidejűleg kell elvégezni."

24. § (1) Az Étv. 27. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az (1) bekezdés szerinti kiszolgáló út megvalósítását biztosító - szabályozási vonalként megjelenő - szabályozási elem a szabályozási elem megvalósulásáig, de legfeljebb hét évig érvényes. A települési önkormányzatnak legalább hétévente felül kell vizsgálnia a szabályozási elemet, és annak újabb legfeljebb hét évvel történő meghosszabbítására csak a közérdekű elrendelési indok fennállása esetében van lehetőség. Amennyiben a közérdekűség már nem áll fenn, a települési önkormányzatnak gondoskodnia kell a szabályozási vonalnak a helyi építési szabályzatból, valamint az azzal összefüggő korlátozás vagy tilalom ingatlan-nyilvántartásból való törléséről, valamint a szabályozási elemhez kapcsolódó építési jogok és követelmények módosításáról. Így szükséges eljárni abban az esetben is, ha az útszélesítéshez szükséges területsáv külön helyrajzi számú ingatlanként már megjelent, azonban a kártalanításra még nem került sor és a közérdekűség már nem áll fenn."

(2) Az Étv. 27. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

"(11) A kiszolgáló út célját szolgáló szabályozási vonallal érintett építési telek a lakó és üdülő rendeltetéssel érintett építésügyi hatósági eljárások és a 33/A. § szerinti egyszerű bejelentések tekintetében rendezettnek minősül. Ha településrendezési szerződés másként nem rendelkezik, a kiszolgáló út céljára szolgáló területrész az építési telek telekméretébe nem számítható be. A szabályozási vonal településrendezési szempontból a kiszolgáló út kötelező telekhatárának minősül. Ha a szabályozási vonallal érintett telek kiszolgáló út céljára meghatározott részén közút kerül kialakításra, amennyiben településrendezési szerződésben a felek másként nem állapodnak meg, a kisajátítás szabályait alkalmazni kell."

25. § Az Étv. 29. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A települési önkormányzat rendeletében vagy önkormányzati hatósági döntésében a környezet- és természetvédelemi, valamint a településrendezési célok megvalósítása érdekében az ingatlan növényzettel történő meghatározott módon és időn belüli beültetési kötelezettségét írhatja elő, ha a beültetési kötelezettség településrendezési okból indokolt, és a helyi építési szabályzat a beültetési kötelezettséggel kapcsolatos szabályokat az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint tartalmazza."

26. § Az Étv. 30/A. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) Az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően a településrendezési kötelezettség tényét a nemzetgazdasági szempontból kiemelt közlekedési infrastruktúra-beruházások esetében az ingatlan-nyilvántartásba nem kell feljegyezni, ha a kisajátítási vázrajzok földhivatali záradékolása megtörtént vagy a végleges építési engedély rendelkezésre áll."

27. § Az Étv. 30/E. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A közterület-alakítási terv hatálybalépését követően, az érintett közterületen építési tevékenység a közterület-alakítási tervvel összhangban végezhető."

28. § Az Étv. "Nyilvántartások" című alcíme a következő 59/C. §-sal egészül ki:

"59/C. § (1) A településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter - kormányrendeletben meghatározott módon - a településfejlesztési és településrendezési feladatok ellátását és a településtervek elkészítését, módosítását, alkalmazását, nyilvántartását és monitorozását segítő - a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által üzemeltetett - digitális egyeztetési felületet működtet (a továbbiakban: E-TÉR). Az E-TÉR az 5. § (1a) bekezdés szerinti Nyilvántartás része.

(2) Az E-TÉR működését elősegítő elektronikus alkalmazás a Nemzeti Térinformatikai Alaptérkép, a Helyi Művi Értékvédelmi Kataszter és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet szerinti egyéb elektronikus alkalmazás.

(3) A településtervek elkészítéséhez - a 8. § (2) bekezdése szerinti adatszolgáltatás teljesítéséhez - szükséges mezőgazdasággal és erdőgazdálkodással, természetvédelemmel és tájvédelemmel, örökségvédelemmel, talajvédelemmel, vízgazdálkodással és vízvédelemmel, éghajlatváltozással, közlekedéssel, energetikával, bányászattal, hulladékgazdálkodással és honvédelemmel összefüggő adatokat, a feladatkörrel rendelkező államigazgatási szervek és költségvetési szervek díjmentesen, kormányrendeletben meghatározott formátumban szolgáltatják Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére, amelyet a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság továbbszolgáltathat a településtervek elkészítéséhez.

(4) A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvény szerint térítésmentesen rendelkezésre álló, állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis és a légi távérzékelési adatbázis adatait a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság az E-TÉR-ben, szerkeszthető formátumban felhasználhatja és szolgáltathatja a településtervek elkészítéséhez.

(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti adatok téradatnak minősülnek, és személyes adatot nem tartalmaznak.

(6) A Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vezeti az E-TÉR felhasználói elektronikus regisztrációjának nyilvántartását, amely kezeli a következő adatokat:

a) a rendszer felhasználójának neve, anyja neve, születési helye és ideje,

b) a rendszer felhasználójának elektronikus levélcíme, telefonszáma,

c) a rendszer felhasználója által képviselt szervezet.

(7) A (6) bekezdés szerinti nyilvántartást elektronikus úton kell vezetni, az adatokat elektronikusan kell tárolni és feldolgozni. A nyilvántartást rendszeresen felül kell vizsgálni, a bekövetkezett változásokat át kell vezetni.

(8) A (6) bekezdés szerinti adatkezelés célja a rendszer felhasználójának beazonosítása és a vele történő kapcsolattartás. A (6) bekezdés szerinti adatok a felhasználó (6) bekezdéssel összefüggő munkavégzésre irányuló jogviszonyának megszűnéséig vagy megváltozásáig kezelhetőek, ezt követően a felhasználó személyes adatait véglegesen törölni kell. A jogviszonya megszűnését vagy megváltozását - az időpont megjelölésével -a (6) bekezdés szerinti felhasználónak kell bejelentenie a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére."

29. § Az Étv. 60. § (8)-(13) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek és a § a következő (14) és (15) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Azon településeknek és fővárosi kerületeknek, amelyek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: korábbi R.) tartalmi követelményei alapján nem készítettek településfejlesztési koncepciót, integrált településfejlesztési stratégiát és településrendezési eszközöket, az új településfejlesztési tervüket és településrendezési tervüket legkésőbb 2024. január 1-ig hatályba kell léptetniük, és a 2012. augusztus 6-án hatályos szabályoknak megfelelő településfejlesztési koncepciójuk, integrált településfejlesztési stratégiájuk vagy településrendezési eszközeik módosítására 2023. december 31-ig van lehetőségük.

(9) Azon településeknek, amelyek a korábbi R. tartalmi követelményei alapján készítettek településfejlesztési koncepciót, integrált településfejlesztési stratégiát és településrendezési eszközöket, az új településfejlesztési tervüket és településrendezési tervüket legkésőbb 2027. július 1-ig hatályba kell léptetniük, és a korábbi R. tartalmi követelményeinek megfelelő településfejlesztési koncepciójuk, integrált településfejlesztési stratégiájuk és településrendezési eszközeik módosítására 2027. június 30-ig van lehetőségük. A 2021. június 30-ig elkészített fővárosi településfejlesztési koncepció, stratégia és településrendezési eszköz - a kerületi településtervek 2027. június 30-ig történő elkészítése érdekében - 2025. június 30-ig maradhat hatályban.

(10) Ha a településrendezési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és településrendezési eszköz készítését a korábbi R. tartalmi követelményei alapján 2021. június 30-ig megkezdték és legalább az előzetes tájékoztatási szakasz megindult, az új koncepció, stratégia, településrendezési eszközök készítésére irányuló eljárást 2022. június 30-ig önkormányzati döntéssel le kell zárni. A 2022. június 30-ig elkészített koncepció, stratégia és településrendezési eszköz 2027. június 30-ig maradhat hatályban és módosításukra eddig az időpontig lehetőség van.

(11) A településtervek 2021. július 1-jétől történő készítése, majd az elkészült tervek módosítása során a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendelet (a továbbiakban: új R.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 2021. július 1-jétől csak a település egészére készülhet településfejlesztési terv, valamint - a megyei jogú város és a fővárosi kerület kivételével - csak a település teljes közigazgatási területére készülhet településrendezési terv.

(12) A 2021. július 1-jét megelőzően elfogadott integrált településfejlesztési stratégia és településfejlesztési koncepció, ha megfelel az új R. szerinti településfejlesztési terv tartalmi követelményeinek, 2027. június 30-ig településfejlesztési tervként felhasználható. Ha a település nem készített 2021. július 1-jét megelőzően integrált településfejlesztési stratégiát vagy az nem felel meg az új R. követelményeinek, az új R-nek való átmeneti megfelelés érdekében a szükséges kiegészítések elkészítésével településfejlesztési tervnek tekintendő tervet készíthet, amely 2027. június 30-ig hatályos.

(13) A digitális egyeztető felület működtetése érdekében az érintett önkormányzatoknak, államigazgatási szervezeteknek, költségvetési szerveknek első alkalommal 2021. szeptember 30-ig kell az 59/C. § (2) bekezdése szerinti adattartalommal regisztrálniuk az E-TÉR-ben, megjelölve a szervezet képviseletében eljáró adminisztrátort és a felhasználói adminisztrátorokat. A szervezetek felhasználóinak 2021. december 31-ig kell az 59/C. § (6) bekezdése szerinti adattartalommal, a szervezeti adminisztrátorok irányításával regisztrálniuk az E-TÉR-ben.

(14) 2022. január 1-jétől a településfejlesztési tervek és településrendezési tervek készítésének és módosításának, valamint a korábbi településfejlesztési koncepciók, integrált településfejlesztési stratégiák településrendezési eszközök módosításának adatszolgáltatását és véleményezését az E-TÉR-ben kell lefolytatni. A 2021. december 31-ig megindított eljárások esetén a polgármester mentesül a 8. § (4) bekezdés d) pontjában foglaltak teljesítésének kötelezettsége alól.

(15) E törvénynek a településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi XXXIX. törvénnyel megállapított 27. § (2) bekezdését a 2021. július 1-jét megelőzően elrendelt szabályozási vonalnál is alkalmazni kell azzal, hogy a szabályozási vonal felülvizsgálatát az első 7 éves felülvizsgálati kötelezettséget megelőzően 2024. január 1-ig el kell végezni."

30. § (1) Az Étv. 62. § (1) bekezdése a következő 35-37. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazás kap a Kormány arra, hogy)

"35. az útépítési és közművesítési hozzájárulás alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat,

36. a településrendezési illeszkedés követelménye alkalmazásának részletes szabályait, az illeszkedés egyedi tartalmát és területi hatályának megállapítására kijelölt közigazgatási szervet,

37. az E-TÉR létrehozásáról és működtetéséről, az E-TÉR működését elősegítő elektronikus alkalmazásokról, az államigazgatási szervek és költségvetési szervek Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő személyes adatokat nem érintő adatszolgáltatásáról, az adatok továbbításáról és a véleményezésről, az E-TÉR-be történő regisztrációról, az E-TÉR adatok előállításáról és karbantartásáról, az adatforgalom rendjéről, valamint az E-TÉR működése finanszírozásának pénzügyi rendjéről szóló szabályokat"

(rendeletben állapítsa meg.)

(2) Az Étv. 62. § (6) bekezdése a következő 5. ponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap a települési önkormányzat (fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat) arra, hogy rendeletben állapítsa meg]

"5. a településre elrendelt építési tilalmat, valamint változtatási tilalmat,"

(3) Az Étv. 62. § (7) bekezdése a következő 2. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a fővárosi önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa meg)

"2. a fővárosi tulajdonban lévő közterületek közterület-alakítási tervét,"

31. § Az Étv.

1. 2. § 26. pontjában a "olyan csoportja, amelyet minden oldalról közterület vagy részben más beépítésre nem szánt terület" szövegrész helyébe a "olyan csoportja legalább hat telekkel, amelyet minden oldalról közterület, magánút vagy más beépítésre nem szánt terület" szöveg,

2. 2. § 35. pontjában a " , valamint a főváros településszerkezeti tervének megfelelően a területfelhasználási egységek beépítési sűrűségét, meghatározott területek beépítési magasságát" szövegrész helyébe a "megfelelően a beépítésre szánt és a beépítésre nem szánt területek használatának általános jellegét, a kormányrendeletben meghatározott egyes településrendezési követelményeket" szöveg,

3. 6. § (2) bekezdésében a "településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának és a településrendezési eszközeinek elkészítéséről, módosításáról, azok jóváhagyásáról" szövegrész helyébe a "településtervének elkészítéséről, módosításáról, annak jóváhagyásáról" szöveg,

4. 6. § (4) bekezdésében a "14-14/A. §-ban" szövegrész helyébe a "14-14/C. §-ban" szöveg,

5. 6/A. (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában a "területfelhasználásához" szövegrész helyébe a "területeinek a felhasználásához" szöveg,

6. 6/A. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a "polgármestere" szövegrész helyébe a "képviselő-testülete" szöveg,

7. 7. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a "településrendezés során" szövegrész helyébe a "településrendezés során, valamint a településrendezési sajátos jogintézmények alkalmazásával" szöveg,

8. 7. § (3) bekezdés b) pontjában az "újonnan" szövegrész helyébe az "új", a "területek" szövegrész helyébe a "terület" szöveg,

9. 7. § (3) bekezdés d) pontjában az "újonnan" szövegrész helyébe az "új" szöveg,

10. 8. § (2a), (2d) és (5) bekezdésében a "településrendezési eszköz" szövegrészek helyébe a "településrendezési terv" szöveg,

11. 8. § (2b) és (3) bekezdésében a "településrendezési eszköz" szövegrész helyébe a "településrendezési terv" szöveg,

12. 8. § (5) bekezdésében a "településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia" szövegrész helyébe a "településfejlesztési terv" szöveg,

13. 8. § (6) bekezdésében a "településrendezési eszközöket" szövegrész helyébe a "településrendezési terveket",

14. 8. § (7) bekezdésében a "60. § (9) bekezdés nyitó szövegrészében" szövegrész helyébe a "60. § (9) bekezdésében" szöveg, a "településrendezési eszközében" szövegrész helyébe a "településrendezési tervében" szöveg, a "településfejlesztési koncepció és integrált településfejlesztési stratégia" szövegrész helyébe a "településfejlesztési terv" szöveg,

15. 13/A. §-ában a "településrendezési eszköz, a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia" szöveg helyébe a "településterv" szöveg,

16. 15. § (1) bekezdésében a "megoldhatják" szövegrész helyébe a "megoldhatják, függetlenül attól, hogy területük egymással nem határos vagy nem egy járásban fekszenek" szöveg,

17. 15. § (2) bekezdésében a "közös településrendezési eszközöknek az egyes településekre" szövegrész helyébe a "településterv az egyes településekre együttesen is készülhet, de a" szöveg, és az "állapítják meg" szövegrész helyébe a "külön-külön fogadják el" szöveg,

18. 16. § (6) bekezdésében a "településrendezési eszközöket - azok" szövegrész helyébe a "településtervet -annak" szöveg,

19. 16/A. § (1) bekezdésében a "településrendezési eszközt" szövegrész helyébe a "településtervet" szöveg,

20. 21. § (1) bekezdésében a "helyi építési szabályzat" szövegrész helyébe a "helyi építési szabályzat - ideértve a kerületi építési szabályzatot is -" szöveg,

21. 25. § (1) bekezdésében az "az építési szabályzatban" szövegrész helyébe az "a helyi építési szabályzatban" szöveg, a "megvalósítához" szövegrész helyébe a "megvalósításához" szöveg,

22. 27. § (4) bekezdésében az "építésügyi hatósági (létesítési) engedéllyel" szövegrész helyébe az "építésügyi engedéllyel vagy az építésfelügyeleti hatóság által kiállított hatósági bizonyítvánnyal" szöveg,

23. 28. § (2) bekezdésében a "megvalósította" szövegrész helyébe a "valósította meg" szöveg,

24. 30. § (3) bekezdésében a "megváltoztatására vagy megszüntetésére" szövegrész helyébe a "megváltoztatására vagy megszüntetésére a helyi építési szabályzat módosításával," szöveg,

25. 30/A. § (3) bekezdés a) pontjában a "koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök" szövegrész helyébe a "terv és a településrendezési terv" szöveg,

26. 16. § (5) bekezdésében és 30/A. § (4) bekezdés b) pontjában az "a településrendezési eszközök" szövegész helyébe a "településtervek" szöveg, és a 30/A. § (4) bekezdés b) pontjában az "a településrendezési eszközökön" szövegrész helyébe az "az ezen tervekben" szöveg,

27. 30/A. § (5) bekezdésében a "közvetlen összefüggésnek" szövegrész helyébe a "településfejlesztési vagy településrendezési összefüggésnek" szöveg,

28. 31. § (2) bekezdésében az "érvényre kell juttatni" szövegrész helyébe az "- az (1) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével - érvényre kell juttatni" szöveg,

29. 53/E. § (1) bekezdésében a "használatbavételi engedélyezési eljárásban részt vevő" szövegrész helyébe a "használatbavételhez a" szöveg,

30. 60/H. § a) pontjában a "településrendezési eszközöknek" szövegrész helyébe a "településrendezési tervnek" szöveg,

31. 60/H. § b) és e) pontjában a "településrendezési eszközökben" szövegrész helyébe a "településrendezési tervben" szöveg,

32. 60/H. § f) pontjában a "településrendezési eszközök" szövegrész helyébe a "településrendezési terv" szöveg,

33. 62. § (1) bekezdés 12. pont 12.6. alpontjában a "területfelhasználásra és" szövegrész helyébe az "építési övezetre, építési telekre" szöveg,

34. 62. § (1) bekezdés 22. pontjában a "településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia" szövegrész helyébe a "településfejlesztési terv" szöveg,

35. 62. § (1) bekezdés 23. pontjában a "településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat" szövegrész helyébe a "településrendezési terv" szöveg, az "elkészítésére" szövegrész helyébe az "elkészítésére, alátámasztására - ideértve a biológiai aktivitásérték számítását is -" szöveg

lép.

32. § Hatályát veszti az Étv.

a) 2. § 12., 17. és 27. pontja,

b) 2. § 22. pontjában a "helyi építési szabályzatban és" szövegrész,

c) 8. § (4) bekezdés a) és b) pontja,

d) 29. § (2) bekezdésében az "és a településkép előnyösebb kialakítása" szövegrész,

e) 54. § (1) bekezdésében az "és területeket" szövegrész,

f) 60. § (7) bekezdése,

g) 60/H. § a), b), e) és f) pontjában a "b)-d) pontja" szövegrész,

h) 62. § (2) bekezdés 2. pontja.

8. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

33. § Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés d) pontjában az "illetőleg" szövegrész helyébe a "valamint" szöveg lép.

9. A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítása

34. § (1) A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Gktv.) 34/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kamarai hozzájárulást a tárgyév március 31-ig kell megfizetni az országos gazdasági kamara részére. A kamara tagja a kamarai hozzájárulás összegét a kamarai tagdíjból levonhatja."

(2) A Gktv. 34/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A kamarai hozzájárulás fizetésének és felhasználásának részletes szabályait az országos gazdasági kamara alapszabálya határozza meg."

(3) A Gktv. 34/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A meg nem fizetett kamarai hozzájárulás köztartozás, amelyet az állami adóhatóság adók módjára hajt be. A kamarai hozzájárulás behajtása érdekében az országos gazdasági kamara akkor is megkeresheti az állami adóhatóságot, ha a tartozás a 10 000 forintot nem haladja meg, de eléri az 5000 forintot."

35. § Hatályát veszti a Gktv. 34/A. § (6) bekezdése.

10. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása

36. § A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában az "eszközök" szövegrész helyébe a "terv" szöveg lép.

11. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

37. § A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Műemlékkel kapcsolatos építésügyi hatósági eljárásban - törvény vagy kormányrendelet szerinti igénybevétel esetén, a területi építészeti-műszaki tervtanács kijelölésének esetét kivéve - a (3) bekezdés szerinti tanácsadó testületként a központi építészeti-műszaki tervtanács jár el, amelynek véleményét az építésügyi és építésfelügyeleti hatóság az eljárása, döntése meghozatala során bizonyítékként veheti figyelembe. A műemlékkel kapcsolatos eljárásban a központi építészeti-műszaki tervtanács tagja a Magyar Művészeti Akadémia által delegált tag is."

38. § A Kötv.

a) 63. § (4) bekezdésében a "településrendezési eszközöktől" szövegrész helyébe a "településrendezési tervtől" szöveg,

b) 74/C. § (1) bekezdésében a "településrendezési eszközökkel" szövegrész helyébe a "településrendezési tervvel", a "településrendezési eszközökben" szövegrész helyébe a "településrendezési tervben" szöveg, a "keletkezése" szövegrész helyébe a "keletkezésétől" szöveg,

c) 85/A. § (1) bekezdésében a "településfejlesztési koncepciójának" szövegrész helyébe a "településfejlesztési tervének", a "településfejlesztési koncepció" szövegrész helyébe a "településfejlesztési terv" szöveg,

d) 85/A. § (2) bekezdésében a "településfejlesztési és településrendezési eszközöket" szövegrész helyébe a "településfejlesztési és településrendezési terveket" szöveg

lép.

12. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény módosítása

39. § Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (2) bekezdésében az "integrált településfejlesztési stratégia" szövegrész helyébe a "településfejlesztési terv" szöveg lép.

13. A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény módosítása

40. § A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 17. § (11) bekezdésében a "településrendezési eszközeikben" szövegrész helyébe a "helyi építési szabályzataikban" szöveg, a "települési rendezési tervükben, illetve helyi építési szabályzatukban" szövegrész helyébe a "helyi építési szabályzatukban" szöveg lép.

14. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosítása

41. § A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Thtv.) 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A lakóépület külön tulajdonban álló nem lakás céljára szolgáló helyiségének megváltoztatott használatához - a (3) bekezdés a) pontjában foglalt kivétellel, illetve a (3) bekezdés b) pontja szerinti eltéréssel - a közgyűlés hozzájáruló határozata nem szükséges."

42. § A Thtv. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"21. § (1) Az építtető tulajdonostárs a közgyűlés hozzájáruló nyilatkozatának beszerzése nélkül jogosult a lakásában tervezett olyan építkezés elvégzésére, amely miatt az alapító okiratot nem kell módosítani és amely nem érinti az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös tulajdont.

(2) Ha az építtető tulajdonostárs lakásában végzett építési munka olyan lakásmegosztást vagy lakásösszevonást eredményez, amelynek alapján a többi tulajdonostárs alapító okiratban meghatározott tulajdoni hányada változatlan marad, a közgyűlés az összes tulajdoni hányad szerinti legalább egyszerű szavazattöbbségű határozatával az alapító okiratot módosíthatja.

(3) A közgyűlés (2) bekezdés szerinti határozata az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre alkalmas okirat; a határozatot közokiratba vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni."

43. § A Thtv. 28. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(A közgyűlés kizárólagos hatáskörében határoz:)

"i) az építtető tulajdonostárs lakásában tervezett olyan építési munkához történő hozzájárulásról, amely érinti az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös tulajdont."

15. A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. törvény módosítása

44. § A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. törvény 3/A. §-ában a "településrendezési eszközeikben" szövegrész helyébe a "helyi építési szabályzatukban" szöveg, a "településrendezési tervükben, illetve a helyi építési szabályzatukban" szövegrész helyébe a "helyi építési szabályzatukban" szöveg lép.

16. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

45. § A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény

a) 5. § (2) bekezdésében a "településrendezési eszközeikben" szövegrész helyébe a "településrendezési terveikben", a "településszerkezeti tervükben, illetve helyi építési szabályzatukban" szövegrész helyébe a "településrendezési tervükben",

b) 42/B. § (2) bekezdés b) pontjában a "településszerkezeti terv vagy helyi építési szabályzat, illetve településrendezési eszköz" szövegrész helyébe a "településrendezési terv" szöveg

lép.

17. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása

46. § A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény

a) 6/D. § (7) bekezdésében az "eszközöknek" szövegrész helyébe a "tervnek" szöveg,

b) 6/D. § (8) bekezdésében, 11/B. § (6) bekezdésében az "eszközöket" szövegrész helyébe a "terveket" szöveg,

c) 6/H. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "eszközeiket" szövegrész helyébe a "tervüket" szöveg,

d) 6/H. § (2) és (10) bekezdésében az "eszköz" szövegrészek helyébe a "terv" szöveg, (4)-(7), (9)-(11), (14) bekezdésében, 11/B. § (6) bekezdésében az "eszköz" szövegrész helyébe a "terv" szöveg,

e) 6/H. § (2), (3), (13) bekezdésében az "eszközök" szövegrész helyébe a "tervek" szöveg,

f) 6/H. § (11) és (12) bekezdésében az "eszközt" szövegrész helyébe a "tervet" szöveg,

g) 6/H. § (13) bekezdésében a "2021" szövegrész helyébe "2023" szöveg,

h) 11/B. § (2) bekezdésében az "eszközökben" szövegrész helyébe a "tervekben" szöveg

lép.

18. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosítása

47. § A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 31. § (6) bekezdésében a "településrendezési eszköz, a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia" szövegrész helyébe a "településrendezési terv és településfejlesztési terv" szöveg lép.

19. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása

48. § A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény

a) 6/B. § (1) bekezdésében a "településrendezési eszközök, a településfejlesztési koncepció, illetve az integrált településfejlesztési stratégia" szövegrész helyébe a "településfejlesztési és településrendezési terv" szöveg,

b) 6/B. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, (3) bekezdésében az "eszköz" szövegrész helyébe a "terv" szöveg,

c) 15. § (2) bekezdésében, (5) bekezdés a) pontjában a "településszerkezeti" szövegrész helyébe a "településrendezési" szöveg

lép.

20. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. XXXVII. törvény módosítása

49. § Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 114. §-ában az "eszközökön" szövegrész helyébe a "terveken", az "eszközöknek" szövegrész helyébe a "terveknek" szöveg lép.

21. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosítása

50. § A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Vötv.) 4. § (2) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kulturális örökség védelméért felelős miniszter az (1) bekezdés szerinti feladatai körében különösen az alábbi tevékenységet végzi:]

"m) gondoskodik a hazai világörökségi területek jogszabályban meghatározott - személyes adatot nem tartalmazó - adatai központi, közhiteles nyilvántartásának vezetéséről."

51. § A Vötv. 5. § c)-e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kulturális örökség védelméért felelős miniszter más feladatkörükben érintett miniszterekkel együttműködve ellátja a várományos területtel kapcsolatos állami feladatokat, így különösen:)

"c) gondoskodik a hazai Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékének vezetéséről,

d) javaslatot tesz a Kormány részére a Világörökség Jegyzékbe jelölendő várományos helyszínre (a továbbiakban: a Világörökség Jegyzékbe jelölendő helyszín),

e) gondoskodik a Kormány döntése alapján a Világörökség Jegyzékbe jelölendő helyszín világörökségi gondnokságának ideiglenes kijelöléséről,"

52. § (1) A Vötv. 14. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg:)

"g) a világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentáció tartalmi elemeit, valamint az annak elkészítésére vonatkozó különös szabályokat."

(2) A Vötv. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Felhatalmazást kap a kulturális örökség védelméért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékét."

53. § A Vötv.

a) 3. § (1) bekezdésében a "kulturális örökség, illetve a természet védelméről szóló jogszabályok" szövegrész helyébe a "kulturális örökség, a természet, illetve a településkép védelméről szóló jogszabályok" szöveg,

b) a 3 § (2) bekezdésében a "kulturális örökség, illetve a természet védelméről szóló jogszabályok" szövegrész helyébe a "kulturális örökség, a természet, illetve a településkép védelméről szóló jogszabályok" szöveg,

c) 8. § (6) bekezdés a) pontjában a "településrendezési eszközöket" szövegrész helyébe a "településrendezési tervet" szöveg,

d) 12. § (2) bekezdés c) pontjában a "településrendezési eszközök" szövegrész helyébe az "a településrendezési tervek" szöveg,

e) 13. § (3) bekezdésében a "településrendezési eszközeik" szövegrész helyébe a "településrendezési tervük" szöveg

lép.

54. § Hatályát veszti a Vötv. 4. § (2) bekezdés l) pontja.

22. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény módosítása

55. § A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 27. § (1) és (1a) bekezdésében a "településszerkezeti" szövegrész helyébe a "településrendezési" szöveg lép.

23. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

56. § A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 14. pontjában az "eszközök és a településszerkezeti terv" szövegrész helyébe a "terv és a településrendezési terv" szöveg lép.

24. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása

57. § A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény

a) 6. § (20) bekezdésében az "eszközök" szövegrész helyébe a "tervek" szöveg,

b) 6. § (29) és (30) bekezdésében a "településrendezési eszköz, a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia" szövegrész helyébe a "településrendezési terv, a településfejlesztési terv" szöveg

lép.

25. A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV. törvény módosítása

58. § A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV. törvény

a) 4. § (1) bekezdésében az "eszközökre" szövegrész helyébe a "tervre" szöveg,

b) 7. §-ában a "lép hatályba, és 2021. december 31-én hatályát veszti" szövegrész helyébe a "lép hatályba" szöveg

lép.

26. A Normafa Park történelmi sportterületről szóló 2013. évi CXLVIII. törvény módosítása

59. § A Normafa Park történelmi sportterületről szóló 2013. évi CXLVIII. törvény

a) preambulumában a "Budapest Főváros Településszerkezeti Tervével és a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvénnyel" szövegrész helyébe a "Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló törvénnyel" szöveg,

b) 1. § (2) bekezdésében a "településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló" szövegrész helyébe a "településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló" szöveg,

c) 2. § (6) bekezdésében és 5. §-ában az "eszközöket" szövegrész helyébe a "tervet" szöveg

lép.

27. A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény módosítása

60. § A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény (a továbbiakban: Vmftv.)

a) 7. § (6) bekezdésében a "településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló" szövegrész helyébe a "településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló" szöveg,

b) 7. § (7) bekezdésében a "Budapest hosszú távú városfejlesztési koncepcióját, a fővárosi integrált településfejlesztési stratégiát," szövegrész helyébe az "a fővárosi településfejlesztési tervet," szöveg, az "eszközök" szövegrész helyébe a "terv" szöveg,

lép.

61. § Hatályát veszti a Vmftv. 7. § (9) bekezdésében az "és a településszerkezeti terv" szövegrész.

28. Az egyes fővárosi fejlesztési beruházások gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2015. évi CXVI. törvény módosítása

62. § Az egyes fővárosi fejlesztési beruházások gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2015. évi CXVI. törvény 5. § (2) bekezdésében, 5. § (4) bekezdésében és 8. §-ában a "településrendezési eszközöknek" szövegrész helyébe a "településrendezési terveknek" szöveg lép.

29. A XXXIII. nyári olimpiai és XVII. nyári paralimpiai játékok pályázatáról és rendezéséről szóló 2016. évi LVIII. törvény módosítása

63. § A XXXIII. nyári olimpiai és XVII. nyári paralimpiai játékok pályázatáról és rendezéséről szóló 2016. évi LVIII. törvény

a) 21. § (3) bekezdésében a "településrendezési eszközöket" szövegrész helyébe a "településrendezési terveket", a "településrendezési eszköz" szövegrész helyébe a "településrendezési terv" szöveg,

b) 24. § (2) bekezdésében a "fővárosi integrált településfejlesztési stratégiát, továbbá a mindenkor hatályos fővárosi településrendezési eszközök" szövegrész helyébe az "a hatályos fővárosi településfejlesztési és településrendezési tervek" szöveg

lép.

30. A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosítása

64. § A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tktv.) 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A településképi rendelet)

"a) a település teljes közigazgatási területére, részterületére vagy a - településszerkezet, táji környezet, településkarakter vagy egyéb helyi adottság miatt - településképi szempontból meghatározó területekre, az építési tevékenységgel érintett építmények - ideértve a sajátos építményfajtákat is - településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára,"

(vonatkozó településképi követelményt tartalmazhat.)

65. § A Tktv. 8. § (2) bekezdés b)-d) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A településkép védelme érdekében)

"b) az önkormányzat kormányrendeletben meghatározott építésügyi engedélyezési eljárást megelőzően véleményt adhat az építésügyi hatósági engedélykérelemhez (a továbbiakban: településképi véleményezési eljárás),

c) az önkormányzat településképi bejelentési eljárást folytathat le az Étv. 57/F. § hatálya alá nem tartozó, az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött és az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységnek sem minősülő építési tevékenységek, valamint bejelentési eljárást folytat le az Étv. 57/F. § hatálya alá nem tartozó, rendeltetésmódosítást vagy a rendeltetési egységek számának megváltozását jelentő rendeltetésváltozások (a továbbiakban együtt: rendeltetésváltozás), továbbá a reklámok és reklámhordozók elhelyezése tekintetében,

d) az önkormányzat településképi kötelezést adhat ki és bírságot szabhat ki, ide nem értve a reklámhordozók és reklámok jogellenes elhelyezésével kapcsolatos közigazgatási, valamint a településképi bírságot."

66. § A Tktv. a következő 8/A. §-sal egészül ki:

"8/A. § A képviselő-testület a 8. §-ban foglalt önkormányzati hatósági hatásköröket a 2. § (2) bekezdése szerinti településképi rendeletben ruházhatja át."

67. § A Tktv. 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A helyi építészeti-műszaki tervtanács feladata

a) a településképi követelmények érvényesítése, és

b) a településrendezési illeszkedés követelménye érvényesülésének elősegítése."

68. § A Tktv. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A (2) bekezdés szerinti önkormányzati hatósági döntéssel szemben a települési önkormányzat képviselőtestületéhez lehet fellebbezni, ha első fokon nem a képviselő-testület járt el."

69. § A Tktv. 11. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Ha az ingatlan tulajdonosa a településképi rendeletben foglalt településképi követelményeket - a rendeltetésváltozás esetén a helyi építési szabályzatban foglaltakat vagy a településrendezési illeszkedés követelményét - megsértette, az önkormányzat a figyelmeztetést tartalmazó döntésében felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a jogszabálysértésre és megfelelő határidőt biztosít a jogszabálysértés megszüntetésére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti határidő eredménytelen eltelte esetén, az önkormányzat településképi kötelezés formájában - önkormányzati hatósági döntéssel - a településképi követelmények érvényesítése, a rendeltetésváltozás esetén a helyi építés szabályzat előírásainak teljesítése érdekében az ingatlan tulajdonosát az előírások betartására kötelezi, egyidejűleg - ha a (3) bekezdés szerint a településképi rendelet lehetőséget biztosít településkép-védelmi bírság kiszabására - az ingatlantulajdonost településkép-védelmi bírság megfizetésére is kötelezi. A településkép-védelmi bírság közigazgatási bírságnak minősül, amelynek legkisebb összege 100 000 Ft."

70. § A Tktv. 11/A. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet és településképi rendeletek nem állapíthatnak meg)

"b) a közúti közlekedési tárgyú jogszabályokban a reklámok közúton és annak környezetében történő közzétételének, valamint az életmentő funkciót ellátó reklámcélú eszközök elhelyezésének feltételeiről megállapított rendelkezésektől eltérő"

(szabályokat.)

71. § A Tktv. 11/F. § 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

"4. reklámhordozó: a funkcióját vagy létesítésének célját tekintve túlnyomórészt az e törvény szerinti reklám közzétételét, illetve elhelyezését biztosító, elősegítő vagy támogató eszköz, berendezés, létesítmény; ide nem értve a közúti közlekedési tárgyú jogszabályokban meghatározott életmentő funkciót ellátó reklámcélú eszközt."

72. § (1) A Tktv. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Módtv. hatálybalépését követően új reklámhordozó elhelyezésére a Módtv. és a végrehajtására kiadott jogszabályok, továbbá a 2. § (2a) bekezdése szerinti jogszabályok rendelkezéseivel összhangban kerülhet sor. Nem minősül új reklámhordozó telepítésének, ha a Módtv. hatálybalépését megelőzően elhelyezett reklámhordozó felépítményének a Módtv. hatálybalépése utáni elbontását követően azonos helyszínen ugyanazon talapzatra reklámhordozó felépítmény ráhelyezésére kerül sor (helyreállított reklámhordozó)."

(2) A Tktv. 15. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) A (3) bekezdés szerinti reklámhordozó használatára vonatkozó, határozott időre szóló szerződés időbeli hatálya legfeljebb 2023. december 31. napjáig hosszabbítható meg vagy hosszabbodhat meg, és az érintett reklámhordozó használatára új szerződés legfeljebb 2023. december 31. napjáig köthető, kivéve, ha a reklámhordozót a 2. § (2a) bekezdése szerinti jogszabályok, továbbá e törvény és a végrehajtására kiadott rendeletek követelményei szerint, településképi bejelentési eljárás alapján átalakították.

(5) A (4) bekezdésben foglalt meghosszabbodás azokra a határozott időre szóló szerződésekre vonatkozik, amelyekben a felek előzetesen úgy állapodtak meg, hogy az időbeli hatály

a) a felek bármelyikének jognyilatkozata hiányában (minden további jogcselekmény nélkül), vagy

b) a felek bármelyikének ez irányú egyoldalú jognyilatkozata útján

bizonyos időtartammal automatikusan meghosszabbodik. Az ilyen jellegű szerződéses kikötésekben szereplő meghosszabbodási időtartam e törvény rendelkezései alapján a (4) bekezdésben foglalt időtartamra módosul."

(3) A Tktv. 15. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A (3) bekezdés szerinti reklámhordozót a tulajdonosa legkésőbb a (3) bekezdés szerinti határidő elteltével köteles a saját költségén eltávolítani, ide nem értve a (4) bekezdés szerinti átalakítás esetét."

73. § (1) A Tktv. 15/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A (2) bekezdés szerinti, határozott időre szóló reklám rendszergazdai szerződés időbeli hatálya legfeljebb 2023. december 31. napjáig hosszabbítható meg vagy hosszabbodhat meg, és az érintett rendszergazdai tevékenységre új szerződés legfeljebb 2023. december 31. napjáig köthető."

(2) A Tktv. 15/B. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A (3) bekezdésben foglalt meghosszabbodás azokra a határozott időre szóló szerződésekre vonatkozik, amelyekben a felek előzetesen úgy állapodtak meg, hogy az időbeli hatály

a) a felek bármelyikének jognyilatkozata hiányában (minden további jogcselekmény nélkül), vagy

b) a felek bármelyikének ez irányú egyoldalú jognyilatkozata útján

bizonyos időtartammal automatikusan meghosszabbodik. Az ilyen jellegű szerződéses kikötésekben szereplő meghosszabbodási időtartam e törvény rendelkezései alapján a (3) bekezdésben foglalt időtartamra módosul."

74. § (1) A Tktv. 16/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Módtv.2.-vel megállapított 11/B. § (2) bekezdése a Módtv.2. hatálybalépését megelőzően jogszerűen és jóhiszeműen szerzett jogokat és kötelezettségeket nem érinti. A Módtv.2. hatálybalépése előtt létrejött szerződések időtartamának a Módtv.2. hatálybalépését követően történő olyan, legalább három alkalommal való meghosszabbítása vagy meghosszabbodása, amely a 15. § (3) bekezdése szerinti határidőn túl is lehetővé kívánja tenni a szerződés fennmaradását, új jogviszony létesítésének minősül, melyre e törvény Módtv.2.-vel megállapított 11/B. § (2) bekezdése irányadó."

(2) A Tktv. 16/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A (2) bekezdésben foglalt meghosszabbodás azokra a határozott időre szóló szerződésekre vonatkozik, amelyekben a felek előzetesen úgy állapodtak meg, hogy az időbeli hatály

a) a felek bármelyikének jognyilatkozata hiányában (minden további jogcselekmény nélkül), vagy

b) a felek bármelyikének ez irányú egyoldalú jognyilatkozata útján

bizonyos időtartammal, egy vagy több alkalommal automatikusan meghosszabbodik. Amennyiben az ilyen szerződéses kikötés alapján a jogviszony már legalább három alkalommal hosszabbodott meg, és a következő meghosszabbodási időtartam a 15. § (3) bekezdése szerinti határidőn túlmutatna, e törvény rendelkezései alapján az a 15. § (3) bekezdésében foglalt időtartamra módosul."

75. § A Tktv. a következő 16/C. §-sal egészül ki:

"16/C. § (1) E törvénynek a településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi XXXIX. törvénnyel megállapított 11. § (1) és (2) bekezdését a 2021. július 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A 8. § (2) bekezdés b)-d) pontja szerinti hatáskör-módosításról a képviselőtestület 2021. október 31-ig gondoskodik."

76. § A Tktv.

a) 9. § (4) bekezdésében az "a polgármester" szövegrész helyébe az "az önkormányzat" szöveg,

b) 10. § (2) bekezdésében az "a polgármesternél (főpolgármesternél)" szövegrész helyébe az "az önkormányzatnál" szöveg, az "a polgármester (főpolgármester)" szövegrész helyébe az "az önkormányzat" szöveg,

c) 12. § (2) bekezdés e) pontjában a "rendeltetésváltoztatások és reklámelhelyezések" szövegrész helyébe az "az Étv. 57/F. § hatálya alá nem tartozó rendeltetésmódosítások és a reklámelhelyezések" szöveg,

d) 12. § (4) bekezdésében a "településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök" szövegrész helyébe a "településterv" szöveg

lép.

77. § Hatályát veszti a Tktv.

a) 3. § (1) bekezdés b) pontja,

b) a 8. § (2) bekezdés e) pontjában a "polgármestere (főpolgármestere)" szövegrész,

c) a 9. § (1) bekezdésében és a 10. § (1) bekezdésének nyitó szövegrészében a "polgármestere (főpolgármester)" szövegrész,

d) 9. § (2) bekezdésében a "főpolgármester" szövegrész,

e) 9. § (3) bekezdésében az "A polgármester" szövegrész helyébe a "Az önkormányzat" szöveg, az "a polgármester" szövegrész helyébe a "az önkormányzat" szöveg,

f) 10. § a) pontjában az "az Étv. 57/F. § hatálya alá nem tartozó," szövegrész.

31. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosítása

78. § A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 4. § (8) bekezdésében a "településszerkezeti" szövegrész helyébe a "településrendezési" szöveg lép.

32. A Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény módosítása

79. § A Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény

a) 16. § (1) bekezdésében az "eszközöket" szövegrész helyébe a "tervet" szöveg, az "eszköz" szövegrész helyébe a "terv" szöveg,

b) 19/A. § (4) bekezdésében az "alkalmazandóak" szövegrész helyébe a "megfelelően alkalmazandóak" szöveg, a "Vagyonkezelő" szövegrészek helyébe a "vagyonkezelő" szöveg, a "keletkezik" szövegrész helyébe a "keletkezik. Az e bekezdés szerinti vagyonkezelőre nem vonatkoznak a 17. § (2) bekezdésében meghatározott, Vagyonkezelőre és vagyonkezelési tevékenységre vonatkozó előírások." szöveg

lép.

33. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény módosítása

80. § Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Trtv.) 7. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az e törvényben foglaltak érvényesítése a főváros esetében a fővárosi önkormányzat kötelezettsége."

81. § A Trtv. 39. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az e törvénnyel való összhang megteremtése érdekében történt felülvizsgálat alapján elfogadott településrendezési tervben a természetközeli területként és erdőterületként kijelölt övezetek nagysága a település közigazgatási területére vonatkozóan összességében nem csökkenhet."

82. § A Trtv. 40. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A településrendezési terv készítésekor a 8. mellékletben foglalt területi mérleg szerinti települési térség és minden más térségi területfelhasználás térmértékének a meghatározása során figyelembe kell venni a 92. § (2) bekezdés szerinti beépítésre szánt területeket, valamint e törvényben meghatározott pontosítási lehetőségek által létrejött területfelhasználási területi változásokat."

83. § A Trtv. 88. § (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a területrendezésért felelős miniszter, hogy)

"f) a vízpart-rehabilitácós szabályozási követelményekkel érintett területet és a vízpart-rehabilitációs tanulmányterv elfogadását"

(rendeletben állapítsa meg.)

84. § (1) A Trtv. 90. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A (2) bekezdés szerinti beépítésre szánt területek figyelembevételével kell a településrendezési terv készítése során a térségi területi mérleget rögzíteni."

(2) A Trtv. 90. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Ha e törvény

a) építési övezetet, övezetet említ, azon települési területfelhasználási egységet, és

b) településrendezési tervet említ, azon településszerkezeti tervet

is érteni kell a 2021. július 1-jét követően elfogadott településrendezési tervek hatálybalépéséig."

85. § A Trtv. 93. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A településrendezési tervek (1) bekezdés szerinti elfogadásáig is - mint a kiemelt térségre országosan megállapított településrendezési követelményeket - az 51. § (3) és (5) bekezdésében, az 52-59. §-ban, a 60. § (2) bekezdésében, a 62. § (6) bekezdésében, a 65. § (6) bekezdésében, a 68. §-ban, a 71. § (4) bekezdésében, a 73. § (6) bekezdésében, a 74. § (2) bekezdésében, a 75. §-ban, a 78-84. §-ban, valamint a 87. §-ban foglalt rendelkezéseket alkalmazni kell azzal, hogy a térségi övezetek lehatárolását az e törvényben meghatározottak szerint kell figyelembe venni."

86. § (1) A Trtv. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Trtv. 7. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

87. § A Trtv.

1. 3. § (1) bekezdésében a "településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök" szövegrész helyébe a "településfejlesztési terv, településrendezési terv" szöveg,

2. 3. § (2)-(4) bekezdésében, 15. § (2) bekezdés b) pontjában, 18. § (1) bekezdésében, 22. §-ában, 23. § (2) bekezdésében, 79. § a) pontjában, 84. § (1) bekezdésében, 88. § (1) bekezdés a) pontjában, 90. § (1a) bekezdésében, 91. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és c)-g) pontjában a "településrendezési eszközök" szövegrész helyébe a "településrendezési terv" szöveg,

3. 3. § (2) és (4) bekezdésében a "megállapíthatnak" szövegrész helyébe a "megállapíthat" szöveg,

4. 3. § (5) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében, 18. § (2) bekezdésében, 23. § (2) bekezdésében, 40. § (6) és (7) bekezdésében, 90. § (1a) és (2) bekezdésében, 92. § (2) nyitó szövegrészében és (3) bekezdésében, 93. § (5) bekezdésében a "településrendezési eszköz" szövegrész helyébe a "településrendezési terv" szöveg,

5. 4. § 20. és 39. pontjában, 12. § (1) bekezdésének nyitó szövegrészében, 51. § (2) és (4) bekezdésében, 71. § (5) bekezdésében,93. § (2) bekezdésében a "településrendezési eszközben" szövegrész helyébe a "településrendezési tervben" szöveg,

6. 5. alcím címében a "településrendezési eszközök" szövegrész helyébe a "településrendezési tervek" szöveg,

7. 11. § nyitó szövegrészében a "települési területfelhasználási egységek kijelölése során" szövegrész helyébe a "településrendezési tervben, a 90. § (2) bekezdése figyelembevételével" szöveg,

8. 11. § a) pontjában a "területfelhasználási egységet" szövegrész helyébe az "övezetet" szöveg, a "kell" szövegrész helyébe a "kell, meglévő és tervezett erdő övezetként differenciáltan" szöveg,

9. 11. § b) pontjában az "elsődlegesen a mezőgazdasági terület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó rész természetközeli terület, - nagyvárosias lakóterület és vegyes terület kivételével -beépítésre szánt terület vagy különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület területfelhasználási egységbe sorolható" szövegrész helyébe az "a mezőgazdasági terület övezetébe kell sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület és vegyes terület építési övezet nem jelölhető ki" szöveg,

10. 11. § c) és e) pontjában, 16. § (1) bekezdésében, 29. §-ában, 32. § (2) bekezdés b) pontjában, 40. § (4) bekezdésében, 46. § (2) bekezdés 2. pontjában, 50. § (2) bekezdés b) és c) pontjában, 61. § (1) bekezdésében, 62. § (1) bekezdésében, 63. § (1) bekezdésében, 64. §-ában, 65. § (1) bekezdésében, 75. § (3) bekezdésében a "területfelhasználási egységbe" szövegrész helyébe az "övezetbe" szöveg,

11. 11. § c) pontjában a "természetközeli terület" szövegrész helyébe a "természetközeli terület, zöldterület," szöveg,

12. 11. § d) pontjában, 63. § (2) bekezdésének nyitó szövegrészében, 65. § (2) bekezdésének nyitó szövegrészében, 66. § (2) bekezdésének nyitó szövegrészében, 73. § (2) bekezdésében és 76. §-ában a "települési területfelhasználási egység" szövegrész helyébe az "építési övezet, övezet" szöveg,

13. 15. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 18. § (1) bekezdésében, 25. § (1) bekezdésében, 26. § (1) bekezdésében, 27. § (1) bekezdésében, 31. § (1) bekezdésében, 32. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 37. §-ában, 40. § (1) és (4) bekezdésében, 43. § (2) bekezdésében, 44. § (1) bekezdésében, 46. § (2) bekezdés 2. pontjában, 50. § (2) bekezdés j) pontjában, 57. § (1) bekezdésében, 59. § b) és c) pontjában, 64. §-ában, 65. § (1) bekezdésében, 66. § (1) bekezdésében, 71. § (6) és (7) bekezdésében, 73. § (1) bekezdésében, 76. §-ában, 81. § (2) bekezdés c) pontjában, 87. § (3) bekezdésében a "településrendezési eszközökben" szövegrész helyébe a "településrendezési tervben" szöveg,

14. 16. § (1) bekezdésében, 51. § (1) bekezdésében, 93. § (6) és (7) bekezdésében a "településszerkezeti tervben" szövegrész helyébe a "településrendezési tervben" szöveg,

15. 17. § (1) bekezdésében a "4/4-4/6." szövegrész helyébe a "4/4., 4/6." szöveg,

16. 17. § (1)-(4) bekezdésében, 27. § (2) bekezdésében, 40. § (5) bekezdésében, 92. § (3) bekezdésében a "településszerkezeti terv" szövegrész helyébe a "településrendezési terv" szöveg,

17. 18. § (1) bekezdésében, 32. § (2) bekezdés a) pontjában a "terület területfelhasználási egységbe" szövegrész helyébe az "építési övezetbe vagy övezetbe" szöveg,

18. 18. § (2) bekezdésében a "terület települési területfelhasználási egységbe" szövegrész helyébe az "építési övezetbe vagy övezetbe" szöveg,

19. 23. § (1) és (2) bekezdésében az "államigazgatási szervek" szövegrész helyébe a "téradatgazdák", az "államigazgatási szervnek" szövegrész helyébe a "téradatgazdának" szöveg,

20. 24. § (1) bekezdés a) pontjában a "településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök készítésére, a településrendezési eszközökben meghatározott területfelhasználási egységek kijelölésére" szövegrész helyébe a "településfejlesztési terv és a településrendezési terv készítésére, településrendezési tervekben meghatározott építési övezetek, övezetek kijelölésére" szöveg,

21. 29. §-ában a "településrendezési eszközében" szövegrész helyébe a "településrendezési tervében" szöveg,

22. 32. § (3) bekezdésében a "területfelhasználási egység kijelölésének" szövegrész helyébe az "építési övezet, övezet" szöveg,

23. 38. § (5) bekezdésében a "területfelhasználási egységként" szövegrész helyébe az "építési övezetként vagy övezetként" szöveg, a "különleges terület területfelhasználási egység" szövegrész helyébe a "különleges területek" szöveg, a "rekreációs célú terület" szövegrész helyébe a "rekreációs célú terület építési övezet, övezet" szöveg,

24. 50. § (2) bekezdés a) pontjában, 68. § b) pontjában a "területfelhasználási egységként" szövegrész helyébe az "övezetként" szöveg,

25. 40. § (2) bekezdés c) pontjában a "biztosítottak" szövegrész helyébe a "biztosítottak vagy biztosíthatóak" szöveg,

26. 40. § (2) bekezdés e) pontjában az "amennyiben az a)-d) pontokban" szövegrész helyébe az "amennyiben indokolt, az a)-d) pontokban" szöveg,

27. 43. § (5) bekezdésében az "épületen" szövegrész helyébe az "építményen" szöveg,

28. 48. § (2) bekezdés b) pontjában az "építési telken" szövegrész helyébe az "építési övezetek és övezetek telkein" szöveg,

29. 48. § (2) bekezdés a) pontjában "a települési területfelhasználási egységek" szövegrész helyébe "az építési övezetek és övezetek" szöveg, a "területfelhasználási egységeken" szövegrész helyébe az "építési övezetekben és övezetekben",

30. 50. § (1) bekezdésében a "településrendezési eszközeit" szövegrész helyébe a "településrendezési terveit" szöveg,

31. 50. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a "települési területfelhasználási egységek kijelölése során" szövegrész helyébe a "településrendezési tervben" szöveg,

32. 50. § (2) bekezdés c-e) és i) pontjában, 56. § b) pont be) alpontjában, 62. § (3) bekezdésében, 65. § (3) bekezdésében, 66. § (1) bekezdésében, 73. § (3) bekezdésében a "települési területfelhasználási egységbe" szövegrész helyébe az "övezetbe" szöveg,

33. 50. § (2) bekezdés h) pontjában a "települési területfelhasználási egységben" szövegrész helyébe az "építési övezetben, övezetben" szöveg,

34. 50. § (2) bekezdés k) pontjában a "belterületéhez kapcsolódó általános gazdasági terület települési területfelhasználási egység területén" szövegrész helyébe a "belterületén lévő vagy ahhoz közvetlenül kapcsolódó általános gazdasági terület építési övezet területén" szöveg,

35. 52. § (1) bekezdésében a "települési területfelhasználási egység" helyébe az "övezetben lévő telek" szöveg,

36. 56. § b) pont be) alpontjában az "a településszerkezeti tervben üdülőterület, a különleges települési területfelhasználási egységek közül" szövegrész helyébe az "a településrendezési terv üdülőterület övezetében, a különleges építési övezetek, övezetek közül" szöveg,

37. 61. §-ában, 63. § (1) bekezdésében a "településrendezési eszközeiben" szövegrész helyébe a "településrendezési tervében" szöveg,

38. 62. § (1) bekezdésében a "településrendezési eszközeiben" szövegrész helyébe a "településrendezési tervében" szöveg, 62. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a "települési területfelhasználási egység" szövegrész helyébe az "építési övezet, övezet" szöveg, 62. § (2) bekezdés c) pontjában a "területfelhasználási egységekkel" szövegrész helyébe az "építési övezetekkel, övezetekkel" szöveg,

39. 50. § (2) bekezdés l) pontjában, 67. §-ában, 71. § (2) bekezdésében a "települési területfelhasználási egység" szövegrész helyébe az "építési övezet" szöveg,

40. 68. § nyitó szövegrészében a "más célra történő igénybevétele csak" szövegrész helyébe a "más övezetbe történő besorolása kizárólag" szöveg,

41. 70. § (3) bekezdésében, 93. § (2) bekezdésében a "településrendezési eszközöket" szövegrész helyébe a "településrendezési tervet" szöveg,

42. 70. § (4) bekezdésében a "településrendezési eszközök és az egyes" szövegrész helyébe a "településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes" szöveg,

43. 71. § (5) bekezdésében és a 62. alcím címében a "Településrendezési eszköz" szövegrész helyébe a "Településrendezési terv" szöveg,

44. 71. § (5) bekezdésében a "településrendezési eszközökben" szövegrész helyébe a "településrendezési tervben" szöveg, a "területfelhasználási egységre" szövegrész helyébe az "építési övezetre" szöveg, az "a területfelhasználási egység" szövegrész helyébe az "az építési övezet" szöveg,

45. 71. § (7) bekezdésében a "települési területfelhasználási egységeken" szövegrész helyébe az "építési övezetekben és övezetekben" szöveg,

46. 72. §-ában a "településrendezési eszközökben zöldterület területfelhasználási egységbe sorolt" szövegrész helyébe a "településrendezési tervben zöldterület övezetbe sorolt", a "zöldterületté átsorolt" szövegrész helyébe a "zöldterületként kijelölt" szöveg,

47. 73. § (1) bekezdésében a "zöldterületté átsorolt" szövegrész helyébe a "zöldterületként kijelölt" szöveg,

48. 75. § (1) bekezdésében a "pihenés" szövegrész helyébe a "pihenést" szöveg,

49. 75. § (2) bekezdésében a "különleges terület kemping települési területfelhasználási egységbe" szövegrész helyébe a "különleges kemping terület építési övezetbe vagy övezetbe" szöveg,

50. 88. § (1) bekezdés e) pontjában a "tartalmi követelményeit" szövegrész helyébe a "készítésére vonatkozó szabályokat és tartalmi követelményeit" szöveg,

51. 92. § (3) bekezdésében a "felülvizsgált" szövegrész helyébe az "elkészített" szöveg,

52. 94. § (1) bekezdésében a "területfelhasználási egységben megtarthatóak" szövegrész helyébe a "területfelhasználási egységnek megfelelő építési övezetben, övezetben megtarthatóak" szöveg

lép.

88. § Hatályát veszti a Trtv.

a) 3. § (2) bekezdésében a "területfelhasználási" szövegrész,

b) 4. § 11. és 47. pontja,

c) 16. § (1) bekezdésében a "beépítésre nem szánt" szövegrész,

d) 18. § (1) bekezdésében a "beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt terület" szövegrész,

e) 40. § (7) bekezdése,

f) 48. § (2) bekezdés a) pontjában az "és a megengedett legnagyobb beépítési sűrűséget" szövegrész,

g) 50. § (2) bekezdés a) és b) pontjában az "a településrendezési eszközökben" szövegrész,

h) 63. § (2) bekezdés d) pontja,

i) 70. § (10) bekezdésében az "állami főépítészi hatáskörben eljáró" szövegrész,

j) 71. § (7) bekezdésében " , valamint a zagyterek felhasználásának feltételeit" szövegrész,

k) 4/3. melléklet 2. pontjában foglalt "Meglévő országos törzshálózati vasúti pályák" táblázat 83. sora.

34. A Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztéséről, kivitelezéséről és finanszírozásáról szóló 2020. évi XXIX. törvény módosítása

89. § A Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztéséről, kivitelezéséről és finanszírozásáról szóló 2020. évi XXIX. törvény 8. § (8) bekezdésében a "településszerkezeti tervben, a helyi építési szabályzatban vagy szabályozási tervben" szövegrész helyébe a "településrendezési tervben" szöveg lép.

35. Záró rendelkezések

90. § (1) Ez a törvény - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivételekkel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-33. §, a 36-40. §, a 44-78. §, a 79. § a) pontja, a 80-89. §, a 91. §, valamint az 1. és 2. melléklet 2021. július 1-jén lép hatályba.

(3) A 34. § és a 35. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

91. § Az 56. § az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Latorcai János s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

1. melléklet a 2021. évi XXXIX. törvényhez

"2. melléklet a 2018. évi CXXXIX. törvényhez

Az Ország Szerkezeti Terve

"

2. melléklet a 2021. évi XXXIX. törvényhez

"7. melléklet a 2018. évi CXXXIX. törvényhez

BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

"

Tartalomjegyzék