79/2012. (IV. 18.) Korm. rendelet

a Nemzeti Államigazgatási Központ feladatellátásához kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 4. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § e) és f) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) E rendelet alkalmazásában funkcionális feladatokon az alábbiakban felsorolt igazgatási funkciók szerinti munkamegosztás alapján kialakított szervezeti egységek által ellátott szervi működést szolgáló - nem szakmai feladatellátáshoz kötődő - belső igazgatási feladatokat kell érteni:

a) humánpolitikai és humánerőforrás-gazdálkodási,

b) költségvetési gazdálkodási,

c) pénzügyi és számviteli,

d) üzemeltetési, eszköz- és vagyongazdálkodási,

e) beszerzési,

f) szabályozási és iratkezelési,

g) ellenőrzési,

h) koordinációs,

i) jogi (peres képviseleti),

j) saját szervi működést szolgáló informatikai üzemeltetési és rendszerfenntartási,

k) kommunikációs és nemzetközi kapcsolatok lebonyolítására szolgáló

feladatok."

2. § A Nemzeti Államigazgatási Központról szóló 330/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A NÁK fejlesztési igazgatójának az a személy nevezhető ki, aki felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint legalább 5 év vezetői gyakorlattal rendelkezik."

3. § Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § (1) A NÁK középirányító szervként ellátja a fővárosi és megyei kormányhivatalok egyes funkcionális és irányítási feladatait.

(2) A NÁK a fővárosi és megyei kormányhivatalok középirányító szerveként az alábbi jogköröket gyakorolja és az alábbi döntés-előkészítő és közreműködői feladatokat látja el,

a) a költségvetési és gazdálkodási szakterületen:

aa) elemzi és értékeli a fővárosi és megyei kormányhivatalok bevételi és kiadási előirányzatokkal való gazdálkodását,

ab) biztosítja az erőforrásokkal való szabályszerű és hatékony gazdálkodáshoz szükséges követelmények érvényesülését, a jóváhagyott költségvetési előirányzatok, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatalok által ellátott közfeladatok teljesülésének veszélyeztetése esetén végrehajtja a jogszabályban meghatározott szükséges intézkedéseket,

ac) kialakítja a fővárosi és megyei kormányhivatalok költségvetési keretszámait,

ad) javaslatot tesz a fővárosi és megyei kormányhivatalok létszám-előirányzatára,

ae) gyakorolja a hatáskörébe utalt előirányzat-módosítási, -átcsoportosítási, -zárolási, -törlési és -felhasználási jogköröket,

af) összesíti a fővárosi és megyei kormányhivatalok előirányzat-maradványát, pénzmaradványát, ideértve a kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok felhasználási céljának, rendeltetésének felülvizsgálatát is,

ag) költségvetési kérdésben a fővárosi és megyei kormányhivatalokat jelentéstételre vagy beszámolóra kötelezheti,

ah) költségvetési kérdésben egyedi utasítást ad ki feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására,

ai) összegzi és értékeli a fővárosi és megyei kormányhivatalok pénzügyi beszámolóit,

aj) kezeli a fővárosi és megyei kormányhivatalok kezelésében lévő közérdekű és közérdekből nyilvános, valamint az aa)-ai) pontok szerinti irányítási jogkörök gyakorlásához szükséges, törvényben meghatározott személyes adatokat,

b) a belső ellenőrzési szakterületen:

ba) ellátja a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott, az irányító szervet megillető belső ellenőrzési feladatokat, gyakorolja a belső ellenőrzési tevékenységet az irányítása alá tartozó kormányhivatalok felett,

bb) a ba) pont alapján elkészíti az irányítása alá tartozó kormányhivatalokra vonatkozó összefoglaló éves ellenőrzési tervet, illetve összefoglaló éves ellenőrzési jelentést, az összefoglaló éves ellenőrzési tervet (és a kormányhivatalok éves ellenőrzési tervét) minden év november 30-ig, míg az összefoglaló éves ellenőrzési jelentést (és a kormányhivatalok éves ellenőrzési jelentését) a tárgyévet követő év február 28-ig megküldi az irányító szerv belső ellenőrzési vezetője részére; a fejezetre vonatkozó összefoglaló éves ellenőrzési tervet, illetve összefoglaló éves ellenőrzési jelentést az irányító szerv belső ellenőrzési vezetője készíti el,

c) a koordinációs szakterületen:

ca) szervezi a kormányhivatalok beszámolási tevékenységét, végzi a beszámolók összegzését és értékelését,

cb) gondoskodik a beszámolórendszer egységes módszertanának kialakításáról,

cc) nyilvántartja a kormányhivatalok személyügyi állománytábláját,

cd) összegyűjti a kormányhivatalok személyi állományára vonatkozó adatokat, gondoskodik ezen adatok folyamatos aktualizálásáról,

ce) figyelemmel kíséri a kormányhivatalok foglalkoztatási helyzetét, különös tekintettel az engedélyezett létszámokra és az üres álláshelyekre,

d) a szabályozási szakterületen:

da) nyilvántartást vezet a kormányhivatalok által kiadott szabályzatokról,

db) véleményezi a kormányhivatalok által kiadott szabályzatokat, jogszabálysértés esetén kezdeményezi azok módosítását,

dc) javaslatot tesz az irányító szerv felé azon tárgykörökre, amelyek tekintetében egységes szabályzat kiadása lehet indokolt,

dd) az irányító szerv által meghatározott körben elkészíti az egységes szabályzatok tervezeteit,

e) a jogi szakterületen:

ea) összesített pernyilvántartást vezet a kormányhivatalok peres eljárásairól,

eb) összesített szerződés-nyilvántartást vezet a kormányhivatalok szerződésállományáról."

4. § Az R. 5. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A NÁK)

"a) az intézményi működés biztosítását szolgáló feladatkörében megvalósítja a fővárosi és megyei kormányhivatalok feladatainak ellátásához szükséges, a központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá nem tartozó jelentősebb értékű beszerzéseket,"

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök