330/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

a Nemzeti Államigazgatási Központról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alkotmány 40. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) 21. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § (1) A Nemzeti Államigazgatási Központ (a továbbiakban: NÁK) a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt működő központi hivatal.

(2) A NÁK önállóan működő és gazdálkodó - saját előirányzatai, valamint a miniszter által hozzárendelt előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező - költségvetési szerv.

(3) A NÁK költségvetését a Kormány a központi költségvetésnek a miniszter által vezetett minisztérium fejezetében állapítja meg.

(4) A NÁK székhelye Budapest.

(5) A NÁK alapító okiratát a miniszter adja ki.

2. §[1] (1) A NÁK főigazgatóját és a főigazgató-helyettest a miniszter nevezi ki és menti fel, valamint gyakorolja felette az egyéb munkáltatói jogokat.

(2) A NÁK főigazgatójának és főigazgató-helyettesnek az a személy nevezhető ki, aki felsőfokú végzettséggel és legalább 5 év vezetői gyakorlattal rendelkezik.

(3)[2]

(4)[3]

3. §[4] (1)[5] A NÁK-ban gazdasági igazgató és koordinációs igazgató működik. A gazdasági igazgató ellátja a gazdasági vezető feladatait.

(2) Az igazgatókat a NÁK főigazgató javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel, felette az egyéb munkáltatói jogköröket a NÁK főigazgatója gyakorolja.

(3)[6] Koordinációs igazgatónak az a személy nevezhető ki, aki felsőfokú végzettséggel és legalább 5 év vezetői gyakorlattal rendelkezik.

(4)[7]

(5)[8] A NÁK igazgatói minisztériumi főosztályvezető-helyettes besorolású kormánytisztviselők, illetményüket a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg azzal, hogy az az illetményalap huszonnégyszeresét nem haladhatja meg.

4. §[9] (1) A NÁK középirányító szervként ellátja a fővárosi és megyei kormányhivatalok egyes funkcionális és irányítási feladatait.

(2) A NÁK a fővárosi és megyei kormányhivatalok középirányító szerveként az alábbi jogköröket gyakorolja és az alábbi döntés-előkészítő és közreműködői feladatokat látja el,

a) a költségvetési és gazdálkodási szakterületen:

aa) elemzi és értékeli a fővárosi és megyei kormányhivatalok bevételi és kiadási előirányzatokkal való gazdálkodását,

ab) biztosítja az erőforrásokkal való szabályszerű és hatékony gazdálkodáshoz szükséges követelmények érvényesülését, a jóváhagyott költségvetési előirányzatok, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatalok által ellátott közfeladatok teljesülésének veszélyeztetése esetén végrehajtja a jogszabályban meghatározott szükséges intézkedéseket,

ac) kialakítja a fővárosi és megyei kormányhivatalok költségvetési keretszámait,

ad) javaslatot tesz a fővárosi és megyei kormányhivatalok létszám-előirányzatára,

ae) gyakorolja a hatáskörébe utalt előirányzat-módosítási, -átcsoportosítási, -zárolási, -törlési és -felhasználási jogköröket,

af) összesíti a fővárosi és megyei kormányhivatalok előirányzat-maradványát, pénzmaradványát, ideértve a kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok felhasználási céljának, rendeltetésének felülvizsgálatát is,

ag) költségvetési kérdésben a fővárosi és megyei kormányhivatalokat jelentéstételre vagy beszámolóra kötelezheti,

ah) költségvetési kérdésben egyedi utasítást ad ki feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására,

ai) összegzi és értékeli a fővárosi és megyei kormányhivatalok pénzügyi beszámolóit,

aj) kezeli a fővárosi és megyei kormányhivatalok kezelésében lévő közérdekű és közérdekből nyilvános, valamint az aa)-ai) pontok szerinti irányítási jogkörök gyakorlásához szükséges, törvényben meghatározott személyes adatokat,

b) a belső ellenőrzési szakterületen:

ba) ellátja a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott, az irányító szervet megillető belső ellenőrzési feladatokat, gyakorolja a belső ellenőrzési tevékenységet az irányítása alá tartozó kormányhivatalok felett,

bb) a ba) pont alapján elkészíti az irányítása alá tartozó kormányhivatalokra vonatkozó összefoglaló éves ellenőrzési tervet, illetve összefoglaló éves ellenőrzési jelentést, az összefoglaló éves ellenőrzési tervet (és a kormányhivatalok éves ellenőrzési tervét) minden év november 30-ig, míg az összefoglaló éves ellenőrzési jelentést (és a kormányhivatalok éves ellenőrzési jelentését) a tárgyévet követő év február 28-ig megküldi az irányító szerv belső ellenőrzési vezetője részére; a fejezetre vonatkozó összefoglaló éves ellenőrzési tervet, illetve összefoglaló éves ellenőrzési jelentést az irányító szerv belső ellenőrzési vezetője készíti el,

c) a koordinációs szakterületen:

ca) szervezi a kormányhivatalok beszámolási tevékenységét, végzi a beszámolók összegzését és értékelését,

cb) gondoskodik a beszámolórendszer egységes módszertanának kialakításáról,

cc) nyilvántartja a kormányhivatalok személyügyi állománytábláját,

cd) összegyűjti a kormányhivatalok személyi állományára vonatkozó adatokat, gondoskodik ezen adatok folyamatos aktualizálásáról,

ce) figyelemmel kíséri a kormányhivatalok foglalkoztatási helyzetét, különös tekintettel az engedélyezett létszámokra és az üres álláshelyekre,

d) a szabályozási szakterületen:

da) nyilvántartást vezet a kormányhivatalok által kiadott szabályzatokról,

db) véleményezi a kormányhivatalok által kiadott szabályzatokat, jogszabálysértés esetén kezdeményezi azok módosítását,

dc) javaslatot tesz az irányító szerv felé azon tárgykörökre, amelyek tekintetében egységes szabályzat kiadása lehet indokolt,

dd) az irányító szerv által meghatározott körben elkészíti az egységes szabályzatok tervezeteit,

e) a jogi szakterületen:

ea) összesített pernyilvántartást vezet a kormányhivatalok peres eljárásairól,

eb) összesített szerződés-nyilvántartást vezet a kormányhivatalok szerződésállományáról.

5. § A NÁK

a)[10] az intézményi működés biztosítását szolgáló feladatkörében megvalósítja a fővárosi és megyei kormányhivatalok feladatainak ellátásához szükséges, a központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá nem tartozó jelentősebb értékű beszerzéseket,

b)[11]

c) eszközpark üzemeltetésével összefüggő egyes feladatköröket lát el.

6. § A NÁK személyügyi feladatkörében

a) közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok személyügyi politikájának kialakításában, közreműködik az ennek érvényesítését szolgáló kormányzati döntések előkészítésében,

b)[12] gondoskodik a fővárosi és megyei kormányhivatalok személyügyi nyilvántartását ellátó rendszer igazgatási feltételeinek biztosításáról, nyilvántartja és jóváhagyja a kormányhivatalok állománytábláját,

c) közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok személyügyi döntéseinek előkészítésében,

d) közreműködhet a szakmai irányítást gyakorló miniszterekkel (vezetőkkel) történő személyügyi intézkedések szakmai egyeztetésében,

e)[13]

f) egyes személyügyi műveleteket végez.

7. § A NÁK belső igazgatási feladatkörében

a) szervezi a fővárosi és megyei kormányhivatalok belső szabályzatai elkészítését és ellenőrzi azok érvényesülését,

b)[14] a fővárosi és megyei kormányhivatalok egységes belső szabályozása érdekében nyilvántartást vezet a kormányhivatalok jogszabály által kötelezően megalkotandó, valamint egyéb belső szabályzatairól.

c) közreműködik a funkcionális és szakmai irányítás összhangját biztosító szervezeti és belső szabályozási feltételek biztosításában.

8. §[15] A NÁK ellenőrzési feladatkörében

a) részt vesz a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter által a fővárosi és megyei kormányhivatalok tekintetében végzett ellenőrzési tevékenységben,

b) közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok törzshivatalainak a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter szakmai irányítása alá tartozó ügycsoportjai törvényességi és szakszerűségi ellenőrzésében,

c) közreműködik a közigazgatás-szervezésért felelős miniszternek a fővárosi és megyei kormányhivatalok szakigazgatási szerveinek tevékenysége tekintetében a szakmai irányítást gyakorló szervek, az ágazati szakmai irányító minisztériumok és központi hivatalok által végzett törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzések koordinációjára irányuló tevékenységében, az éves ellenőrzési terv összeállításában, a részletes ellenőrzési programok elkészítésében, valamint az ellenőrzési jelentések összesítésében, feldolgozásában.

9. §[16] A NÁK

a) koordinálja a fővárosi és megyei kormányhivatalok egységes pernyilvántartásának, továbbá az egységes perviteli szabályzatának elkészítését, összesített pernyilvántartást készít,

b) elemzi és értékeli a fővárosi és megyei kormányhivatalok perképviseleti gyakorlatát, erről rendszeresen tájékoztatja a minisztert, szükség szerint intézkedést kezdeményez,

c) a fővárosi és megyei kormányhivatalok és a NÁK feladatellátásával összefüggő bírósági határozatokat elemzi, szükség szerint intézkedést kezdeményez,

d) közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok egységes szerződéskötési gyakorlatának kialakításában,

e)[17] egyedi ügyekben jogi, szakmai tanáccsal segíti a fővárosi és megyei kormányhivatalok tevékenységét,

f) ellátja és támogatja a működéséhez kapcsolódó jogi feladatokat.

10. §[18] A NÁK koordinációs és integrációs feladatkörében eljárva

a) szervezi a fővárosi és megyei kormányhivatalok tevékenységéről szóló, egységes módszertan alapján történő beszámoltatást, elvégzi a beszámolók összegzését és értékelését,

b) felelős a kormányhivatalok funkcionális igazgatási működésének összehangolásáért, a hatékony együttműködés és információáramlás elősegítéséért, szervezéséért,

c) figyelemmel kíséri a kormányhivataloknak a szakmai irányító szervekkel, valamint a koordinációs és integrációs jogkörébe tartozó szervezetekkel fenntartott kapcsolattartását,

d) rendszeres kapcsolatot tart a kormányhivatalok szakmai irányítását ellátó, a koordinációban és az integrációban érintett központi hivatalokkal,

e) elősegíti az intézmények közötti koordináció megvalósulását.

11. § A NÁK további szakmai feladat- és hatáskörében

a) közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok feladatkörét, szervezetét és működését érintő jogszabályok, utasítások, intézkedések előkészítésében, illetve véleményezésében,

b) ellenőrzi a fővárosi és megyei kormányhivatalok integrált ügyfélszolgálatának működését, részt vesz annak fejlesztésében,

c)[19] részt vesz a kormányablakok ügyfélforgalmi adatainak elemzésében és szükség esetén intézkedéseket kezdeményez, javaslatot dolgoz ki a kormányablakok személyi állományának képzésére, továbbképzésére.

d) gyűjti és elemzi a fővárosi és megyei kormányhivatalok és az általuk koordinált szervek, valamint más, államigazgatási feladatokat ellátó szervek tapasztalatait, ezek alapján javaslatot tesz a területi államigazgatási szervek működését érintő, valamit a közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó szabályozásra, illetve annak módosítására, különösen az eljárási szabályozások egyszerűsítését illetően,

e) részt vesz az államigazgatási feladat és hatáskörök feladatkataszterének elkészítésében,

f) felkérésre közreműködhet a miniszter hatáskörébe tartozó szakmai irányítási feladatok ellátásában.

12. § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

13. §[20] (1) A NÁK által a központi hivataloktól átvett - a területi szervekkel kapcsolatban végzett - funkcionális feladat-és hatáskörök és ahhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a NÁK a fővárosi és megyei kormányhivatalok szakigazgatási szervévé váló területi államigazgatási szerveket irányító, illetve azokat szervezeti egységként magában foglaló központi hivatalok jogutódának tekintendő.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában az átvett feladat ellátáshoz kapcsolódóan a feladatot ellátó foglalkoztatottak tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlója és a kötelezettségek teljesítője a NÁK vezetője. Az átvett feladathoz kapcsolódó jogviszonyok alatt minden jog és kötelezettség, valamint az átvett feladathoz tartozó létszám, és ahhoz tartozó eszköz- és infrastruktúra-állomány is értendő.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 111/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.07.05.

[2] Hatályon kívül helyezte a 296/2012. (X. 17.) Korm. rendelet 69. § f) pontja. Hatálytalan 2012.10.18.

[3] Hatályon kívül helyezte a 296/2012. (X. 17.) Korm. rendelet 69. § f) pontja. Hatálytalan 2012.10.18.

[4] Megállapította a 111/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.07.05.

[5] Megállapította a 402/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.01.02.

[6] Megállapította a 296/2012. (X. 17.) Korm. rendelet 49. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.10.18.

[7] Hatályon kívül helyezte a 402/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2013.01.02.

[8] Beiktatta a 296/2012. (X. 17.) Korm. rendelet 49. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.10.18.

[9] Megállapította a 79/2012. (IV. 18.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2012.04.19.

[10] Megállapította a 79/2012. (IV. 18.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2012.04.19.

[11] Hatályon kívül helyezte a 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 40. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2011.12.08.

[12] Megállapította a 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 41. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.12.08.

[13] Hatályon kívül helyezte a 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 40. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2011.12.08.

[14] Megállapította a 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 41. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.12.08.

[15] Megállapította a 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 41. § (3) bekezdése. Hatályos 2011.12.08.

[16] Megállapította a 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 41. § (4) bekezdése. Hatályos 2011.12.08.

[17] Megállapította a 296/2012. (X. 17.) Korm. rendelet 49. § (4) bekezdése. Hatályos 2012.10.18.

[18] Megállapította a 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 41. § (5) bekezdése. Hatályos 2011.12.08.

[19] Megállapította a 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 41. § (6) bekezdése. Hatályos 2011.12.08.

[20] A rendelet hatályba lépése előtt beiktatta a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 297. § (3) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.