2012. évi LXXX. törvény

az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény módosításáról[1]

1. § Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

[E törvény alkalmazásában]

"a) sportcélú ingatlan: az az ingatlan, ingatlanrész, amelynek alapvető rendeltetése, hogy a sportról szóló törvényben meghatározott sporttevékenységre használják,"

2. § (1) Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény 5. §-a a következő (5)-(8) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A sportigazgatási szerv méltányosságból hozzájárulhat a sportcélú ingatlan

a) fejlesztését, korszerűsítését, felújítását szolgáló hitelfelvétel vagy állami, valamint európai uniós támogatás érdekében történő megterheléséhez, továbbá ezen teherrel biztosított igény kielégítése érdekében történő elidegenítéséhez;

b) elidegenítéséhez, ha azt azonos vagy hasonló sportcélú, értékében egyező vagy azt meghaladó ingatlan szerzése, építése érdekében kérik;

c) elidegenítéséhez vagy megterheléséhez, ha azt a helyi önkormányzat szociális, egészségügyi, oktatási vagy művelődési feladatainak megvalósítása érdekében kéri és az elidegenítendő ingatlan helyett azzal értékében és sportcélú használatában egyező másik ingatlant (a továbbiakban: csereingatlan) biztosít;

d) megterheléséhez, ha annak célja közszolgáltatás vagy közüzem működésének biztosítása a közszolgáltató javára történő szolgalmi jog, használati jog, vezetékjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott méltányosság iránti kérelemhez jogszabályban meghatározott okiratokat, terveket és adatokat kell csatolni. A méltányossági eljárás szabályait jogszabály határozza meg.

(7) Kizárólag sportcélú használatra létrehozott repülőtér esetében az (5) bekezdés szerinti méltányosság gyakorlásának feltétele a közlekedésért felelős miniszter egyetértése.

(8) Az (5) bekezdés szerinti méltányosság gyakorlásakor a természet védelméről szóló törvény rendelkezéseit figyelembe kell venni."

(2) Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény 5. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Az (5) bekezdés b) pontja alapján szerzett vagy épített sportcélú ingatlanra és a csereingatlanra e törvényt alkalmazni kell, azzal, hogy az elidegenítési és terhelési tilalom időtartamát a méltányossággal érintett ingatlan tulajdonjogának megszerzésétől kell számítani."

3. § Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény a következő 15. §-sal egészül ki:

"15. § Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló törvény módosításáról szóló 2012. évi LXXX. törvénnyel megállapított 5. § (5)-(9) bekezdését az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló törvény módosításáról szóló 2012. évi LXXX. törvény hatálybalépésekor fennálló elidegenítési és terhelési tilalom tekintetében is alkalmazni kell."

4. § Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény a következő 16. §-sal egészül ki:

"16. § 2012. január 1-je után ingyenesen szerzett sportcélú ingatlanok esetében az 5. § (5) bekezdés a) és b) pontjában foglalt rendelkezések nem alkalmazhatóak."

5. § Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény

a) 5. § (4) bekezdésében az "Az ingatlanon" szövegrész helyébe az "A sportcélú ingatlanon" szöveg,

b) 7. § (1) bekezdésében az "ingatlanok" szövegrész helyébe a "sportcélú ingatlanok", az "az ingatlan" szövegrész helyébe az "a sportcélú ingatlan" szöveg,

c) 7. § (2) bekezdésében az "(1) bekezdésének b) pontjában" szövegrész helyébe a "(4) bekezdésében" szöveg,

d) 7/A. § (1) bekezdésében az "az 1. §-ban megjelölt és a 3. vagy 4. §-ban foglalt szervezet tulajdonába adott" szövegrész helyébe az "a sportcélú" szöveg, az "(1) bekezdésének b) pontjában" szövegrész helyébe a "(4) bekezdésében" szöveg, az "az ingatlant annak a 3. vagy 4. § szerinti" szövegrész helyébe az "a sportcélú ingatlan" szöveg,

e) 7/A. § (2) bekezdésében az "Az ingatlan" szövegrész helyébe az "A sportcélú ingatlan" szöveg

lép.

6. § Hatályát veszti az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény

a) 7. § (1) bekezdésében az "az 5. § (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesülését" szövegrész és az "az Áht., illetőleg az ÁPV Rt.-nél a Priv. tv. rendelkezései szerint" szövegrész,

b) 8. §-a.

7. § Ez a törvény 2012. július 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2012. június 18-i ülésnapján fogadta el.