86/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet

a Magyar Corvin-láncról és a Magyar Corvin-lánc Testületről

A Kormány a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az adományozás feltételei és rendje

1. § (1) A Magyar Corvin-lánc kitüntetés (a továbbiakban: kitüntetés) adományozására a Magyar Corvin-lánc Iroda (a továbbiakban: Iroda) vezetője tesz javaslatot, amelyhez előzetesen bekéri a Magyar Corvin-lánc kitüntetettjeinek támogatását. A Magyar Corvin-lánc Iroda vezetője a kitüntetés adományozását olyan magyar vagy külföldi állampolgár részére javasolhatja, aki

a) a magyar tudomány és művészet, valamint a magyar oktatás és művelődés fellendítése terén kimagasló érdemeket szerzett, és

b) előzetesen írásban hozzájárul ahhoz, hogy természetes személyazonosító adatait és lakcím adatát, valamint az adományozásra vonatkozó javaslat megalapozásához szükséges személyes adatait a kitüntetettek nyilvántartásában kezeljék, és azt a Magyar Corvin-lánc kitüntetettjei megismerhessék, a kitüntetés adományozása esetén nevét a Magyar Közlönyben közzétegyék és az érem hátoldalába bevéssék, továbbá ahhoz, hogy érdemeiről a nyilvánosság megfelelő tájékoztatást kapjon.

(2) Az adományozásra irányuló javaslatban be kell mutatni a kitüntetés alapjául szolgáló érdemeket, ismertetni kell az érintett közéleti tevékenységét, továbbá belföldi és külföldi kitüntetéseit.

(3) A javaslathoz csatolni kell az (1) bekezdés b) pontja szerinti hozzájárulást tanúsító nyilatkozatot. A nyilatkozat szövegét az 1. melléklet tartalmazza.

2. § Az adományozás előfeltétele, hogy az érintett a kitüntetés alapszabályának elfogadásáról szóló nyilatkozatot aláírja. A nyilatkozat szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

2. Az adományozás megörökítése

3. § (1) Az adományozást a kitüntetett nevének és az adományozás évszámának a kitüntetés hátlapjába történő bevésésével meg kell örökíteni.

(2) A bevésést - a kitüntetés átvételét követően - úgy kell elvégezni, hogy egy kitüntetés hátoldalára, az adományozás időrendjét követő sorrendben egymás alatt legalább négy név és évszám elférjen.

(3) Ha a kitüntetés hátoldalára már több név nem véshető fel, az érmet a "Lezárva:" felirat és az utolsó kitüntetett kitüntetés birtoklási joga megszűnési évszámának bevésésével le kell zárni és azt végleges megőrzésre és kiállításra a Magyar Nemzeti Múzeumnak át kell adni. Ezzel egyidejűleg gondoskodni kell új kitüntetés előállításáról.

(4) A kitüntetés megőrzéséről az érem lezárását követően a Magyar Nemzeti Múzeum köteles gondoskodni.

3. A kitüntetéssel járó jogosultságok és kötelezettségek

4. § (1)[1] A kitüntetés az állam tulajdona.

(2) A kitüntetett jogosult

a) a kitüntetést - az 5. § (1) bekezdésének b) és c) pontja szerinti kivételekkel - élete végéig birtokolni és magát a kitüntetés birtokosának nevezni;

b) a kitüntetést a nemzeti ünnepeken viselni, meghívottként részt venni Magyarország nemzeti ünnepeinek központi állami rendezvényein, valamint a nemzeti ünnepnek nem minősülő kiemelkedő fontosságú rendezvényeken;

c)[2]

5. § (1) A kitüntetés birtoklásának joga megszűnik

a) a kitüntetett halálával,

b) a kitüntetettet a közügyek gyakorlásától eltiltó határozat jogerőre emelkedésével,

c) a kitüntetésről való lemondással.

(2) A lemondás az Irodához címzett nyilatkozattal történik.

6. § (1) A kitüntetés megőrzéséről a kitüntetett köteles gondoskodni.

(2) A kitüntetést az 5. § (1) bekezdésének a) és b) pontja esetén harminc napon belül, illetve a c) pontja esetén a lemondással egyidejűleg az Irodának át kell adni.

(3) A kitüntetés megőrzéséről és visszaadásáról az 5. § (1) bekezdésének b) és c) pontja szerinti esetben a kitüntetett, a halála esetén az örököse vagy a vele közös háztartásban élő nagykorú személy köteles gondoskodni.

(4) A birtoklási jog megszűnése esetén a kitüntetés megőrzéséről - amennyiben az érem nem kerül lezárásra - az Iroda köteles gondoskodni.

7. § (1) Az őrzésre kötelezett a kitüntetés elvesztését, megrongálódását, megsemmisülését vagy a birtoklás akaratán kívüli megszűnésének egyéb eseteit - a tudomására jutástól számított 15 napon belül - köteles az Irodának bejelenteni és a megrongálódott kitüntetést az Irodának átadni.

(2) Új kitüntetés előállításáról kell gondoskodni, ha a kitüntetés megsemmisült vagy megrongálódott és javítással nem állítható helyre, továbbá, ha az eltűnt kitüntetés az (1) bekezdés szerinti bejelentéstől számított egy éven belül nem kerül elő. Az új kitüntetés hátoldalába be kell vésni az eredeti kitüntetés hátoldalába bevésett adatokat.

(3) Aki az elveszett kitüntetés hollétéről tudomást szerez, köteles azt az Irodának bejelenteni.

(4) Ha az eltűnt kitüntetés megkerül, azt az Irodának haladéktalanul be kell jelenteni. Ha erre a kitüntetés pótlását követően került sor, az utólag megkerült kitüntetést bevonás és érvénytelenítés céljából meg kell küldeni az Irodának.

8. § (1)[3] A nemzetpolitikáért felelős miniszter az őrzésre kötelezettől az új kitüntetés előállítási költségeinek megtérítését követeli, ha a kitüntetés eltűnését, megrongálódását, megsemmisülését felróható magatartásával maga idézte elő.

(2)[4] A nemzetpolitikáért felelős miniszter a jogosulatlanul birtokolt kitüntetést a polgári jog szabályai szerint bárkitől visszakövetelheti.

4.[5]

9. §[6]

5.[7]

10. §[8]

6.[9]

11. §[10]

12. §[11]

7. A Magyar Corvin-lánc Iroda

13. § (1)[12] Az Iroda feladatait a nemzetpolitikáért felelős miniszter tevékenységét segítő minisztérium szervezetén belül látja el.

(2) Az Iroda vezetője a miniszterelnök normatív utasításában kerül kinevezésre, számára díjazás állapítható meg. A díjazás összege legfeljebb az államtitkári illetménynek megfelelő lehet.

(3) Az Iroda gondoskodik

a) a kitüntetés adományozására vonatkozó javaslatokkal, valamint az adományozással összefüggő adminisztratív és szervező munka ellátásáról;

b) a kitüntetés előállításáról, pótlásáról, javíttatásáról, a kitüntetettek nevének és az adományozás, valamint a lezárás évszámának bevésetéséről, átmeneti megőrzéséről, illetve a Magyar Nemzeti Múzeum részére történő átadásáról;

c) a kitüntetettek adatainak kezeléséről;

d)[13]

e) a nyilvánosság alapszabály szerinti tájékoztatásáról;

f) a kitüntetés eltűnése esetén szükséges, valamint a kitüntetés előállítási költségének megtérítésére, valamint a jogosulatlanul birtokolt kitüntetés visszaszerzésére irányuló intézkedések megtételéről.

(4)[14]

8. Adatkezelés

14. § (1) Az Iroda elkülönített nyilvántartást vezet a kitüntetettekről. A nyilvántartás tartalmazza a kitüntetett 1. § (1) bekezdés b) pontja és a 1. § (2) bekezdése szerinti adatait. Az Iroda a kitüntetett adatait a kitüntetési javaslat elkészítésének napjától a kitüntetés visszaadásának napjáig kezeli. Ezt követően az adatokat a nyilvántartásból törölni kell.

(2) A nyilvántartásokban szereplő adatokról - a kitüntetett nevének és érdemeinek kivételével - csak a köztársasági elnök, a miniszterelnök, a kitüntetett, valamint a Testület tagja részére adható tájékoztatás, illetve adat csak részükre továbbítható. A köztársasági elnök és a Testület tagja részére szolgáltatott adat - az előző kivételek figyelembevételével - csak a Testület alapszabályában meghatározott feladat ellátására használható fel, azt harmadik személy részére továbbítani nem lehet.

(3) Ha a köztársasági elnök a kitüntetési javaslatot nem fogadja el, vagy egyéb okból a kitüntetésre nem kerül sor, a javasolt személy adatait a nyilvántartásból az (1) bekezdés szerint haladéktalanul törölni kell. Az írásos javaslat kezelésére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (5) bekezdésében foglaltak az irányadók.

9. Záró Rendelkezések

15. §[15]

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

17. §[16]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 86/2012. (IV. 26.) Korm. rendelethez

Nyilatkozat
Alulírott kijelentem, hogy hozzájárulok természetes személyazonosító adataim és lakcím adatom, valamint a Magyar Corvin-láncról és a Magyar Corvin-lánc Testületről szóló 86/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdés b) pontjában foglalt személyes adataimnak a Magyar Corvin-lánc Iroda által történő kezeléséhez, és ahhoz, hogy azt a Magyar Corvin-lánc kitüntetettjei megismerhessék, valamint nevemnek a Magyar Közlönyben történő közzétételéhez és a kitüntetés hátoldalába való bevéséséhez, illetve a nyilvánosság kitüntetésemről és érdemeimről történő tájékoztatásához.
Ez a nyilatkozat a Magyar Corvin-láncról és a Magyar Corvin-lánc Testületről szóló 86/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésén alapul.

Dátum:............................................................................
…………………………………………………
kitüntetésre javasolt aláírása
………………………………………………..
kitüntetésre javasolt neve nyomtatott nagybetűvel

2. melléklet a 86/2012. (IV. 26.) Korm. rendelethez

Nyilatkozat

Alulírott ünnepélyesen kijelentem, hogy a Magyar Corvin-lánc kitüntetés alapszabályát elfogadom, és a Magyar Corvin-lánc Testület munkájában legjobb tudásom szerint részt veszek.
Ez a nyilatkozat a Magyar Corvin-láncról és a Magyar Corvin-lánc Testületről szóló 86/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. §-án alapul.
Dátum:............................................................................
………………………………………….
kitüntetésre javasolt aláírása
………………………………………….
kitüntetésre javasolt neve nyomtatott nagybetűvel

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 667. § a) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[2] Hatályon kívül helyezte a 414/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet 1. § a) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[3] Módosította a 101/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet 18. § a) pontja. Hatályos 2018.06.12.

[4] Módosította a 101/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet 18. § a) pontja. Hatályos 2018.06.12.

[5] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 414/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet 1. § b) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 414/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet 1. § b) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[7] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 414/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet 1. § b) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 414/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet 1. § b) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[9] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 414/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet 1. § b) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 414/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet 1. § b) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 414/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet 1. § b) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[12] Módosította a 101/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet 18. § b) pontja. Hatályos 2018.06.12.

[13] Hatályon kívül helyezte a 414/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet 1. § c) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 668. §-a. Hatálytalan 2014.09.05.

[15] Hatályon kívül helyezte a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 668. §-a. Hatálytalan 2014.09.05.

[16] Hatályon kívül helyezte a 414/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet 1. § d) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

Tartalomjegyzék