2013. évi CIX. törvény

a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

(A COTIF C Függelék Melléklete 2013. évi módosításai 2013. január 1-jén hatályba léptek azzal, hogy a COTIF C Függelék Mellékletének 2012. december 31-ig hatályos előírásai 2013. június 30-ig alkalmazhatók.)

1. § Az Országgyűlés a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2006. évi LXXVII. törvénnyel kihirdetett COTIF Egyezmény módosításáról szóló Jegyzőkönyv C Függeléke, "A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat" (a továbbiakban: RID) Mellékletének 2013. január 1-jétől hatályos szövegét e törvénnyel kihirdeti.

2. § A RID Mellékletének hiteles angol nyelvű szövegét és annak hivatalos magyar nyelvű fordítását e törvény 1. melléklete tartalmazza.

3. § A RID Mellékletében foglalt rendelkezéseket a veszélyes áruk belföldi vasúti szállítására a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló miniszteri rendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni.

4. § A RID Mellékletében szereplő egyes feladatokra vonatkozó feladatmegosztást a 2. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Ez a törvény 2013. július 1-jén lép hatályba.

(2) A törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter, az Országos Atomenergia Hivatalt felügyelő miniszter, a bányászati ügyekért felelős miniszter, az iparügyekért felelős miniszter, a közbiztonságért felelős miniszter és a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter gondoskodik.

6. § Ez a törvény

a) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint

b) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődéshez való második hozzáigazításáról szóló 2012. december 3-i 2012/45/EU bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

7. § Hatályát veszti

a) a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függelék 2011. évi módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről szóló 2011. évi LXXX. törvény 3. §-a, és 1. melléklete,

b) a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) A (CIV) és B (CIM) Függeléke módosításának kihirdetéséről szóló 11/1991. (V. 23.) KHVM rendelet,

c) a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Egyezményre vonatkozó Egységes Szabályok (CIM) mellékleteinek kihirdetéséről szóló 4/1987. (IV. 3.) KM rendelet módosításáról szóló 47/2005. (VI. 29.) GKM rendelet.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1-2. melléklet a 2013. évi CIX. törvényhez

Tartalomjegyzék