Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

2011. évi LXXX. törvény

a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke 2011. évi módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről[1]

(A Jegyzőkönyv a Magyar Köztársaság vonatkozásában 2006. július 1-jén lépett hatályba.

A COTIF Egyezmény 35. Cikk 3. §-ában foglaltak szerint az OTIF Főtitkára körlevelében értesítette a tagállamokat, hogy a COTIF C Függeléke 2011. évi módosításai 2011. január 1-jén hatályba léptek azzal, hogy a COTIF C Függeléke 2010. december 31-ig érvényes előírásai 2011. június 30-ig alkalmazhatók. )

1. § Az Országgyűlés a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2006. évi LXXVII. törvénnyel kihirdetett COTIF Egyezmény módosításáról szóló Jegyzőkönyv C Függeléke, "A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat" (a továbbiakban: RID) 2011. január 1-jétől hatályos szövegét e törvénnyel kihirdeti.

2. § A RID 2011. január 1-jétől hatályos és hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

"REGULATION CONCERNING THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS BY RAIL (RID - APPENDIX C TO THE CONVENTION)

Article 1

Scope

§ 1 This Regulation shall apply

a) to the international carriage of dangerous goods by rail on the territory of the RID Contracting States,

b) to carriage complementary to carriage by rail to which the CIM Uniform Rules are applicable, subject to the international prescriptions governing carriage by another mode of transport, as well as the activities referred to by the Annex to this Regulation.

§ 2 Dangerous goods barred from carriage by the Annex must not be accepted for international carriage.

Article 1bis

Definitions

For the purpose of this Regulation and its Annex, "RID Contracting States" means a Member State of the Organization which has not made a declaration in respect of this Regulation in accordance with Article 42 § 1, first sentence, of the Convention.

Article 2

Exemptions

This Regulation shall not apply, in whole or in part, to the carriage of dangerous goods for which an exemption is provided in the Annex. Exemptions may only be provided when the quantity or the nature of the exempted carriage of goods or the packaging would guarantee the safety of the carriage.

Article 3

Restrictions

Each RID Contracting State shall retain the right to regulate or prohibit, for reasons other than safety during carriage, the international carriage of dangerous goods on its territory.

Article 4

Other prescriptions

The carriage to which this Regulation applies shall remain subject to the national or international prescriptions applicable in general to the carriage of goods by rail.

Article 5

Type of trains allowed. Carriage as hand luggage, registered luggage or in or on board vehicles

§ 1 Dangerous goods may only be carried in freight trains, except

a) dangerous goods which are acceptable for carriage in accordance with the Annex complying with the relevant maximum quantities and the special conditions of carriage in trains other than goods trains;

b) dangerous goods which are carried, under the special conditions of the Annex, as hand luggage, registered luggage or in or on board vehicles within the meaning of Article 12 of the CIV Uniform Rules.

§ 2 Dangerous goods may only be taken as hand luggage or carried or handed over for carriage as registered luggage or in or on board vehicles if they meet the special conditions of the Annex.

Article 6

Annex

The Annex shall form an integral part of this Regulation.

***

The text of the Annex will be that drawn up by the Expert Committee for the Carriage of Dangerous Goods, at the time of entry into force of the Protocol of 3 June 1999 modifying the Convention concerning International Carriage by Rail (COTIF) of 9 May 1980, in accordance with Article 19 § 4 of the latter.

A VESZÉLYES ÁRUK NEMZETKÖZI VASÚTI FUVAROZÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT (RID - AZ EGYEZMÉNY C FÜGGELÉKE)

1. cikk

Hatály

1. § Ezt a Szabályzatot kell alkalmazni

a) a veszélyes áruknak a RID Szerződő Államok területén történő nemzetközi vasúti fuvarozására,

b) a CIM Egységes Szabályok hatálya alá tartozó, a vasúti fuvarozást kiegészítő fuvarozásra, az egyéb közlekedési móddal történő szállításra vonatkozó nemzetközi előírások betartásával,

valamint a jelen Szabályzat Mellékletében említett tevékenységekre.

2. § Azok a veszélyes áruk, amelyeket a Melléklet a fuvarozásból kizár, nem képezhetik nemzetközi fuvarozás tárgyát.

1. cikk

Meghatározások

Jelen Szabályzat és a Melléklete alkalmazásában "RID Szerződő Állam" a Szervezet olyan tagállama, amely nem tett az Egyezmény 42. cikk 1. § első mondata értelmében a Szabályzatra vonatkozó nyilatkozatot.

2. cikk

Mentesség

A jelen Szabályzatot - részben vagy egészében - nem kell alkalmazni azokra a veszélyes árukra, amelyekre a Melléklet mentességet állapít meg. Mentesség csak akkor állapítható meg, ha az áru mennyisége, természete vagy csomagolása garantálja a fuvarozás biztonságát.

3. cikk

Korlátozások

A RID Szerződő Államok fenntartják maguknak azt a jogot, hogy veszélyes áruknak a saját területükön történő nemzetközi fuvarozását, a fuvarozás biztonságán kívül egyéb okokból is szabályozhassák vagy megtilthassák.

4. cikk

Egyéb előírások

A jelen Szabályzat hatálya alá tartozó fuvarozásra a vasúti árufuvarozásra általában vonatkozó nemzeti, illetve nemzetközi előírások továbbra is érvényesek.

5. cikk

Engedélyezett vonattípusok. Kézipoggyászként, útipoggyászként, illetve járművekben vagy járműveken való szállítás

1. § Veszélyes áru csak tehervonaton fuvarozható, kivéve

a) a Melléklet szerint fuvarozásra felvehető olyan veszélyes árukat, amelyek a nem tehervonattal történő fuvarozásra vonatkozó legnagyobb mennyiségi és különleges fuvarozási feltételeknek megfelelnek;

b) a Melléklet különleges előírásai szerint, a CIV Egységes Szabályok 12. cikke értelmében kézipoggyászként, útipoggyászként, illetve járművekben vagy járműveken szállított veszélyes árukat.

2. § Veszélyes árut csak úgy lehet kézipoggyászként vinni, útipoggyászként, illetve járművekben vagy járműveken szállítani vagy szállításra feladni, ha az áru megfelel a Melléklet különleges előírásainak.

6. cikk

Melléklet

A Melléklet a jelen Szabályzat szerves részét képezi.

* * *

A Melléklet szövege a Veszélyes Áruk Fuvarozási Szakértő Bizottsága által az 1980. május 9. napján kelt Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) 19. cikk 4. §-a szerint, az Egyezményt módosító 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv hatálybalépésekor megállapított szöveg. "

3. §[2]

4. § (1) A veszélyes áru szállítás biztonsága érdekében a közlekedési hatóság nyilvántartja a RID Melléklete 1. 8. 3 szakasza szerinti veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó

a) természetes személyazonosító adatait,

b) állampolgárságát,

c) veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képesítéséről szóló bizonyítványának érvényességi idejét, valamint azt, hogy a bizonyítványa mely alágazatra, valamint veszélyességi osztályra vonatkozik.

(1a)[3] A veszélyesáru-szállítási biztonsági tanácsadókról vezetett nyilvántartás az (1) bekezdés c) pontja szerinti adatok vonatkozásában közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

(2) Az adatokat a bizonyítvány érvényességi idejének lejártától számított 5 évig kell megőrizni.

5. §[4] (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a veszélyes áru vasúti szállítási biztonsági tanácsadó kinevezésével és képesítésével kapcsolatos hatósági eljárásjogi szabályokat rendeletben állapítsa meg.

(2) Felhatalmazást kap a közlekedésért felelős miniszter, hogy

a) a veszélyes áru vasúti szállítási biztonsági tanácsadó kinevezésének és képesítésének részletes szabályait,

b) a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszterrel egyetértésben a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó által készítendő baleseti jelentés részletes szabályait,

c) a környezetvédelemért felelős miniszterrel, az egészségügyért felelős miniszterrel és az atomenergia-felügyeleti szerv felügyeletét ellátó miniszterrel egyetértésben a RID belföldi alkalmazásához szükséges részletes szabályokat és kiegészítéseket

rendeletben állapítsa meg.

6. § (1) Ez a törvény 2011. július 1-jén lép hatályba.

(2) A törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter, az Országos Atomenergia Hivatalt felügyelő miniszter, a bányászati ügyekért felelős miniszter, az iparügyekért felelős miniszter, a közbiztonságért felelős miniszter és a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter gondoskodik.

7. § Ez a törvény

a) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint

b) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődéshez való első hozzáigazításáról szóló 2010. szeptember 2-i 2010/61/EU bizottsági irányelvnek

való megfelelést is szolgálja.

8. § Hatályát veszti a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függelékének Melléklete 2009. évi módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről szóló 2009. évi LIX. törvény.

Mellékletek a 2011. évi LXXX. törvényhez[5]

_

Dr. Schmitt Pál s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2011. június 14-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2013. évi CIX. törvény 7. § a) pontja. Hatálytalan 2013.07.01.

[3] Beiktatta a 2013. évi LXXXIV. törvény 82. §-a. Hatályos 2013.07.01.

[4] Megállapította a 2017. évi CLXXXII. törvény 51. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[5] Az 1. mellékletet hatályon kívül helyezte a 2013. évi CIX. törvény 7. § a) pontja. Hatálytalan 2013.07.01.

Tartalomjegyzék