10/2013. (IV. 9.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség katonai nyomozó hatóságáról és a parancsnoki nyomozás részletes szabályairól

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésében, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (4) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével a következőket rendelem el:

1. A katonai nyomozó hatóság

1. § (1) Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományának tagja (a továbbiakban: országgyűlési őr) ellen indított katonai büntetőeljárásban - ha a nyomozást nem a katonai ügyész vagy a legfőbb ügyész által a katonai büntetőeljárásra kijelölt ügyész (a továbbiakban együtt: katonai ügyész) végzi - a katonai nyomozó hatóságként eljáró illetékes parancsnok (a továbbiakban: parancsnok) az Országgyűlési Őrség parancsnoka.

(2) A parancsnok a nyomozóhatósági jogkörét személyesen vagy az e feladat ellátásával megbízott nyomozótiszt útján gyakorolja.

2. § Nem tartozik a parancsnok hatáskörébe a nyomozás, és az eljárás során keletkezett iratokat a katonai ügyésznek kell megküldeni:

a)[1]

b)[2]

c) az Országgyűlési Őrség parancsnoka vagy helyettese által elkövetett katonai vétség miatt folytatott nyomozás esetén,

d)[3]

e)[4]

f) ha a parancsnok tekintetében kizáró ok áll fenn.

3. § Ha a parancsnok a nyomozás során észleli, hogy a terhelt bűncselekménye vagy több bűncselekmény esetén azok valamelyike nem tartozik a nyomozási hatáskörébe, a feljelentést, továbbá az eljárás során keletkezett iratokat haladéktalanul, de legkésőbb három napon belül megküldi a katonai ügyésznek.

2. A nyomozótiszt

4. § (1) Nyomozótiszt lehet a fegyelmi ügyek vizsgálatát önálló munkaköri feladatként ellátó országgyűlési őr, valamint az arra alkalmas, érdemi ügyintézői munkakört betöltő országgyűlési őr.

(2) A parancsnok a nyomozótisztet az ügyészség előzetes egyetértésével, határozattal bízza meg. A határozat egy példányát a katonai ügyésznek meg kell küldeni.

(3) A nyomozótiszti megbízás megszűnik, ha azt a parancsnok visszavonta. A parancsnok erről a katonai ügyészt nyolc napon belül értesíti.

(4) Ha a nyomozótiszt a feladata ellátásában akadályozott vagy az eljárásból kizárt, a nyomozást a parancsnok személyesen végzi.

5. § (1) A nyomozótiszt rendszeres, szervezett szakmai képzéséről a parancsnok, valamint az ügyészség gondoskodik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti képzéshez, továbbá a nyomozói feladat végzéséhez szükséges időbeli, személyi, valamint dologi feltételeket a parancsnok biztosítja.

6. § Nyomozótisztként - a Be. 38. §-ában meghatározott kizáró okokon túl - nem járhat el az, akinek a terhelt a szolgálati elöljárója.

7. § A nyomozótiszt a nyomozás során a parancsnok utasítása szerint jár el, aki irányítja a nyomozást és maga is ellenőrzi annak törvényességét. A nyomozótiszt köteles a parancsnokot a nyomozás minden lényeges körülményéről tájékoztatni.

8. § A nyomozótiszt a nyomozás megindulásától folyamatosan végzi azokat a nyomozati cselekményeket, amelyek nem a parancsnok kizárólagos döntési hatáskörébe tartoznak. A 9. § (1) és (2) bekezdése szerinti határozatok, valamint előterjesztések tervezeteit a nyomozótiszt készíti el.

3. A parancsnoki nyomozás

9. § (1) A parancsnoki nyomozás során kizárólag a parancsnok döntési hatáskörébe tartozik:

1. a nyomozótiszt kizárása,

2. a nyomozás elrendelése,

3. a feljelentés-kiegészítés elrendelése,

4. a feljelentés áttétele,

5. a feljelentés elutasítása,

6. a nyomozás felfüggesztése,

7. a nyomozás megszüntetése,

8. a védő kirendelése, a védő kirendelésének visszavonása, a védő kirendelés alóli felmentése,

9. a kirendelt védő díjának és költségtérítésének megállapítása,

10. a szakértő kirendelése, kizárása, felmentése,

11. a szakértő díjának megállapítása,

12. a tanú és a szakértő mentességre történt hivatkozásának elbírálása,

13. az igazolási kérelem elbírálása,

14. a terhelt őrizetbe vétele és az őrizet megszüntetése,

15. a házkutatás és a motozás elrendelése,

16. a lefoglalás elrendelése és megszüntetése,

17. a számítástechnikai rendszer útján rögzített adatok megőrzésére kötelezés elrendelése,

18. a biztosítási intézkedés alkalmazása és feloldása,

19. az elővezetés elrendelése,

20. a nyomozás befejezése és az iratok ismertetése után a gyanúsított vagy a védő indítványával kapcsolatos, a Be. 193. § (3) bekezdése szerinti határozat meghozatala,

21. az iratoknak a katonai ügyészhez - vádemelési vagy parancsnoki fegyelmi hatáskörben történő elbírálási javaslattal - való megküldése,

22. a panasz benyújtásától számított három napon belül a panasznak történő helyt adás, vagy a panasz elbírálás végett történő felterjesztése,

23. a Be. 195. § (3) bekezdése alapján a határozat végrehajtásának felfüggesztése.

(2) A Be. 165. § (2) bekezdésében meghatározott, a bíróság vagy az ügyészség hatáskörébe tartozó eljárási cselekmény elvégzésének vagy határozat meghozatalának szükségessége esetén a katonai ügyészt a parancsnok tájékoztatja, a döntés meghozatalára irányuló indokolt előterjesztéssel.

10. § A parancsnok a nyomozása során a katonai ügyész szakmai segítségét kérheti.

11. § Ha a nyomozást a megindulásától számított két hónapon belül nem fejezik be, a parancsnok e határidő lejárta előtt legalább tíz nappal a nyomozás határidejének meghosszabbítására a katonai ügyészhez előterjesztést tesz. Az előterjesztéshez mellékelni kell a még szükséges, de el nem végzett nyomozási cselekmények részletes tervét is.

12. § (1) A nyomozótiszt a jelentősebb tárgyi súlyú vagy bonyolultabb, előreláthatóan két hónapon túli nyomozást igénylő ügyben a nyomozás megindulását követően haladéktalanul nyomozási tervet készít, és azt jóváhagyás végett bemutatja a parancsnoknak.

(2) A nyomozási terv tartalmazza a nyomozás eredményes lefolytatásához szükséges feladatokat és azok tervezett ütemezését. Az eljárás során feltárt új adatok és szempontok figyelembevételével a nyomozási tervet szükség szerint módosítani kell.

13. § Az újabb bűncselekmények megelőzése végett a nyomozás során fokozott figyelmet kell fordítani a bűncselekmény elkövetését elősegítő, illetve megkönnyítő okok, körülmények felderítésére. Az ennek érdekében megtett intézkedéséről, vagy azzal kapcsolatos javaslatáról, továbbá a Be. 63/A. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettsége teljesítéséről a parancsnok a katonai ügyészt értesíti.

14. § Az eljárás során az egyes nyomozási cselekményekről készült iratokat három példányban, az érdekelteknek a Be. szabályai szerint kézbesítendő határozatokat a szükséges példányszámban kell elkészíteni.

15. § (1) Ha a parancsnok a hatáskörébe nem tartozó kényszerintézkedés elrendelését tartja szükségesnek, a katonai ügyészt erről haladéktalanul értesíti, egyben - az addig keletkezett iratokat mellékelve - arra írásban előterjesztést tesz.

(2) Ha az őrizetbe vételkor már megállapítható, hogy indokolt az előzetes letartóztatás elrendelésének kezdeményezése, az előterjesztést haladéktalanul, de legkésőbb az őrizetbe vétel elrendelését követő huszonnégy órán belül meg kell küldeni a katonai ügyészhez.

(3) A parancsnok haladéktalanul előterjesztést tesz a katonai ügyésznek, ha az előzetes letartóztatás, az ideiglenes kényszergyógykezelés vagy a lakhelyelhagyási tilalom megszüntetését látja szükségesnek.

(4) A parancsnok az előzetes letartóztatás meghosszabbítására vonatkozó javaslatát - a nyomozási iratok egy példányával együtt - a letartóztatás határidejének lejárta előtt legalább tíz nappal köteles megküldeni a katonai ügyésznek. Az előterjesztéshez mellékelni kell a még végrehajtásra váró nyomozási cselekmények tervét is.

16. § A parancsnoki nyomozás során elrendelt őrizetet rendőrségi fogdában kell végrehajtani.

16/A. §[5] (1) Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének elrendelésére a parancsnok tesz előterjesztést a katonai ügyészhez.

(2) Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele indítványozása iránti előterjesztésnek tartalmaznia kell:

a) az eljáró katonai nyomozó hatóság megnevezését, az ügyirat számát,

b) a bűncselekmény Btk. szerinti megjelölését,

c) a bűncselekmény történeti tényállását,

d) a bűncselekmény gyanúját, illetve az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele feltételeinek fennállását alátámasztó bizonyítékokat,

e) javaslatot a Be. 158/B. § (4) bekezdés a) pontja szerinti elektronikus adat ideiglenes eltávolításának indítványozására,

f) az elektronikus adat forrásának azonosítására szolgáló adatokat: fa) IP címet ipv4 vagy ipv6 szabvány szerint és alhálózati maszkot,

fb) domain nevet,

fc) URL címet,

fd) portszámot,

g) az elektronikus adatot tároló tárhelyszolgáltató nevének és címének, illetve elnevezésének és székhelyének, telephelyének vagy fióktelepének, a cégjegyzék- vagy egyéb nyilvántartási számának, továbbá a képviseletre jogosult nevének és címének a megjelölését.

(3) A (2) bekezdés g) pontja esetében ha a tárhelyszolgáltató külföldi, a székhely szerinti államban működő nyilvántartás adatait szükséges beszerezni.

(4) Ha a domain név alatt található elektronikus adatok teljes körére fennállnak a hozzáférhetetlenné tétel elrendelésének feltételei, az erre való utalást is tartalmazza az előterjesztés.

(5) Ha az elektronikus hírközlő hálózat útján közzétett elektronikus adat forrásának azonosításra szolgáló adatok megállapítása különleges szakismeretet igényel, szaktanácsadót kell alkalmazni.

(6) Ha az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének további fenntartása már nem indokolt, vagy ha a nyomozást a parancsnok megszüntette - kivéve, ha a Be. 569. § szerinti eljárás lefolytatásának van helye -haladéktalanul előterjesztést kell tenni a katonai ügyészhez a kényszerintézkedés megszüntetése és az elektronikus adat visszaállítása iránt. Az előterjesztés megtételére a parancsnok jogosult. Az előterjesztés tartalmára a (2) bekezdést értelemszerűen alkalmazni kell.

(7) E § alkalmazásában

1. domain név: az internet egy meghatározott részét, tartományát egyedileg leíró megnevezés,

2. elektronikus adat: a hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltatók által az elektronikus hírközlő hálózat útján közzétett olyan adat, amely egyedi azonosítók, mint az IP cím és URL cím, domain név és portszám alapján beazonosítható,

3. IP cím: egyedi hálózati azonosító, amely a hozzátartozó alhálózati maszkkal együtt meghatározza, hogy mely hálózati címen érhető el az elektronikus adat,

4. portszám: a TCP/IP és az UDP, illetve SCTP protokollokban az adott célszerveren a logikai csatlakozást meghatározó jelzőszám,

5. URL cím: egységes erőforrás azonosító, amely egyetlen címben foglalja össze az interneten megtalálható elektronikus adat azonosításához szükséges legfontosabb információkat, mint a protokoll, a domain név vagy IP cím, a portszám és az elérési út a célszerveren.

17. § (1) A nyomozás során hozott határozat elleni panaszt, valamint a tett intézkedés vagy annak elmulasztása miatt bejelentett panaszt - amennyiben annak három napon belül nem ad helyt - a parancsnok a nyomozás során keletkezett iratokkal, valamint a panasszal kapcsolatos nyilatkozatával együtt küldi meg a katonai ügyésznek.

(2) A terhelt vagy más érdekelt által a nyomozás során szóban tett panaszt írásba kell foglalni.

18. § (1) A nyomozás befejezését követően a parancsnok az eljárás során keletkezett iratok két példányát a nyomozás határidejének lejárta előtt, de legkésőbb a nyomozás befejezését követő három napon belül megküldi a katonai ügyésznek, az iratok harmadik példányát pedig irattárazza.

(2) A nyomozási iratok részeként továbbítani kell

a) a bűnügyi nyilvántartás terheltre vonatkozó értesítését,

b)[6] a terhelt minősítését, a dicséreteiről és fenyítéseiről szóló kimutatást,

c) a pénzügyi szervnek a terhelt illetményéről szóló igazolását, továbbá

d) a bűnjeljegyzéket és a bűnügyi költségjegyzéket.

(3) A bűnjelet a nyomozási iratokkal együtt kell megküldeni. Amennyiben a bűnjel csatolása - annak jellegénél fogva -nem lehetséges vagy más fontos ok azt indokolja, a bűnjelnek a bűncselekménnyel kapcsolatos egyedi tulajdonságait rögzítő iratot vagy fényképet kell a nyomozási iratokhoz csatolni.

19. § Ha a parancsnok az általános megelőzés, a katonai rend és fegyelem megszilárdítása érdekében indokoltnak tartja, hogy a bíróság a tárgyalást a Be. 278. § (2) bekezdése alapján ne a bíróság hivatalos helyiségében, hanem az Országgyűlési Őrségnél tartsa meg, ennek indítványozására a katonai ügyésznek javaslatot tesz.

20. § A nyomozás során keletkezett iratokat a szervezeti egység egyéb irataitól elkülönítve, külön iktatási csoportszámon kell iktatni, kezelni és irattárazni.

21. § A parancsnoki nyomozás során a sajtó részére a Be. 74/A. §-a alapján a parancsnok vagy a parancsnok engedélye alapján az ügyben eljáró nyomozótiszt adhat tájékoztatást.

4. Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 23. § 2013. július 1-jén lép hatályba.

23. §[7]

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 34/2013. (VI. 30.) BM rendelet 45. §-a. Hatálytalan 2013.07.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 34/2013. (VI. 30.) BM rendelet 45. §-a. Hatálytalan 2013.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 34/2013. (VI. 30.) BM rendelet 45. §-a. Hatálytalan 2013.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 34/2013. (VI. 30.) BM rendelet 45. §-a. Hatálytalan 2013.07.01.

[5] Beiktatta a 34/2013. (VI. 30.) BM rendelet 44. §-a. Hatályos 2013.07.01.

[6] Módosította e rendelet 23. § - a. Hatályos 2013.07.01.

[7] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

Tartalomjegyzék