116/2013. (IV. 19.) Korm. rendelet

az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Krpr.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Juttatásra jogosult az a magyarországi lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte vagy rokkant, ha

a) elítélése az 1956-os népfelkeléssel összefüggő elítélések orvoslásáról rendelkező 1989. évi XXXVI. törvény, vagy az 1945 és 1963 közötti törvénysértő elítélések orvoslásáról rendelkező 1990. évi XXVI. törvény alapján semmis,

b) Magyarországon 1945. január 1. és 1953. december 31. között rendőrhatósági őrizet mellett munkatáborban fogva tartott volt, vagy

c) 1944. október 1-jét követően a Szovjetunióba kényszermunkára elhurcolták

és egy évet elérő, illetőleg azt meghaladó szabadságvesztést vagy szabadságkorlátozást szenvedett el."

(2) A Krpr. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha az 1. §-ban meghatározott időtartam

a) az egy évet elérte, de a három évet nem érte el, a juttatás havi összege 15 000 forint,

b) a három évet elérte, de az öt évet nem érte el, a juttatás havi összege 30 000 forint,

c) az öt évet elérte, de a tíz évet nem érte el, a juttatás havi összege 45 000 forint,

d) a tíz évet elérte vagy azt meghaladta a juttatás havi összege 60 000 forint."

(3) A Krpr.

a) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a "15 000" szövegrész helyébe a "22 500" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a "30 000" szövegrész helyébe a "40 000" szöveg,

c) 3. § (1) bekezdés c) pontjában a "45 000" szövegrész helyébe a "60 000" szöveg,

d) 3. § (1) bekezdés d) pontjában a "60 000" szövegrész helyébe a "80 000" szöveg

lép.

(4) A Krpr. 4. § (1) bekezdésében az "összegű juttatásra jogosult" szövegrész helyébe az "összegű juttatásra jogosult, amennyiben az elhunyt jogosult esetében az 1. § szerinti időtartam a három évet elérte vagy meghaladta" szöveg lép.

(5) A Krpr. a következő 12. §-sal egészül ki:

"12. § E rendeletnek az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 116/2013. (IV. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr2.) 1. § (2) bekezdésével megállapított 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti juttatás a jogosultakat 2013. január 1. napjával kezdődő hatállyal illeti meg."

2. § Nem lép hatályba az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 63/2013. (III. 4.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés a)-c) pontja.

3. § (1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

(2) Az 1. § (3) bekezdése 2014. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök