Tippek

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

2013. évi CXVIII. törvény

egyes állami és önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosításáról

1. Egyes állami ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adása

1. § Az Országgyűlés a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdése és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az 1. mellékletben felsorolt, állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenesen az ott megjelölt helyi önkormányzatok tulajdonába kerülnek a tulajdonosváltozásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződés (a továbbiakban: szerződés) megkötését követően, a szerződésben meghatározott időpontban.

2. § (1) A szerződést az állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) köti meg.

(2) A 4. §-ban meghatározott feltételek teljesülése esetén a szerződés 2013. december 31-ig köthető meg.

3. § (1) Az MNV Zrt. a szerződés megkötése előtt tájékoztatja az érintett helyi önkormányzatokat az 1. melléklet szerinti ingatlanokra vonatkozó terhekről, korlátozásokról, a folyamatban lévő eljárásokról, az egyéb jogi természetű ügyekről, valamint a szerződés megkötését követően átadja az ingatlanokkal kapcsolatos rendelkezésére álló iratokat.

(2) A helyi önkormányzat jogosult a szerződéskötést megelőzően az 1. mellékletben meghatározott állami tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos, az MNV Zrt.-nél rendelkezésre álló iratokba betekinteni.

4. § (1) A szerződés csak abban az esetben köthető meg, ha

a) a helyi önkormányzat a szerződés általa történő aláírásának időpontjában az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak minősül és az MNV Zrt.-vel szemben lejárt tartozással nem rendelkezik,

b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése határozatot hozott a közigazgatási területén fekvő, az 1. melléklet szerinti állami tulajdonú ingatlan igényléséről és azt az MNV Zrt. részére - az e törvény hatálybalépését követő hatvan napon belül - megküldte, és

c) a helyi önkormányzat a közigazgatási területén fekvő, az 1. melléklet szerinti állami tulajdonú ingatlanról - a b) pont szerinti határozat elfogadását követő - harminc napon belül a helyi önkormányzat jegyzője által kiállított adó- és értékbizonyítványt vagy hatvan napon belül a független szakértő által elkészített forgalmi értékbecslést az MNV Zrt. részére megküldte.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát a helyi önkormányzat harminc napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy nyilatkozik arról, hogy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

(3) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott forgalmi érték megállapításáról az adott ingatlan vonatkozásában igényt bejelentő helyi önkormányzat saját költségére gondoskodik.

5. § A képviselő-testület vagy közgyűlés által, a 4. § (1) bekezdés b) pont szerint hozott határozatnak tartalmaznia kell

a) a döntést arról, hogy a helyi önkormányzat a közigazgatási területén fekvő, az 1. melléklet szerinti állami tulajdonú ingatlant tulajdonába kívánja venni, és

b) azon személy vagy szerv részére szóló felhatalmazást, aki vagy amely a szerződést a helyi önkormányzat nevében megköti.

6. § (1) A helyi önkormányzat a kötelező közfeladatok ellátására használhatja fel a tulajdonába adott ingatlant.

(2) A szerződés megkötését követően a helyi önkormányzat a tulajdonába adott ingatlant önként vállalt feladat ellátása érdekében akkor használhatja fel, ha ahhoz - a helyi önkormányzatnak az MNV Zrt.-hez benyújtott erre vonatkozó kezdeményezése alapján - a Kormány egyedi határozatban hozzájárul. A Kormány hozzájárulása esetén a felek a szerződést - a döntésnek megfelelően, harminc napon belül - módosítják.

7. § (1) A szerződésnek - a tulajdonátruházási szerződésekre vonatkozó általános jogszabályi követelményekben és az érintett ingatlanra vonatkozó egyedi előírásokban meghatározottak mellett - tartalmaznia kell, hogy a helyi önkormányzat vállalja, hogy

a) saját költségvetése terhére - szükség esetén - az ingatlan környezeti állapotát felméri, kármentesíti, illetve ha az ingatlanon tervezett tevékenység engedélyköteles, akkor a szükséges engedélyeket megszerzi,

b) az ingatlan ingyenes tulajdonba adásával összefüggésben esetlegesen felmerülő általános forgalmi adót megtéríti,

c) saját költségvetése terhére a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségeket - ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét - megtéríti,

d) az ingatlan tulajdonjogát a fennálló terhekkel együtt szerzi meg,

e) az ingatlan vonatkozásában az állammal szemben semmilyen követelést nem támaszt,

f) a bérbeadással - vagy más jogcímen - hasznosított ingatlan esetében a fennálló jogviszonyokból eredő kötelezettségekért és a tulajdonossal szemben támasztott esetleges jövőbeni követelésekért helytáll,

g) az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontja szerinti kötelezettséget - a tulajdonjog megszerzését követő évtől kezdődően - minden év december 31. napjáig írásban teljesíti,

h) az Nvtv. 13. § (4) bekezdés a) pontja szerinti kötelezettséget a 6. §-ban előírt célnak megfelelően teljesíti,

i) teljesíti azon külön feltételeket, amelyekhez a vagyonkezelő, annak felügyeleti szerve, a sportpolitikáért felelős miniszter vagy a védettség jellege szerint felelős miniszter az ingyenes tulajdonba adáshoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat kiadását kötötte.

(2) Amennyiben a helyi önkormányzat az (1) bekezdés g) pontja szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, az ingatlan szerződésben rögzített bruttó forgalmi értékének 5 százalékát köteles az MNV Zrt. erre vonatkozó felhívásának kézhezvételétől számított 30 napon belül, mint késedelmi kötbért megfizetni.

(3) A helyi önkormányzat a szerződés megkötését követő egy évig elállhat a szerződéstől, amennyiben megállapítható, hogy az átadott ingatlanon a szerződés megkötését megelőzően keletkezett és a szerződés megkötésének időpontjában nem ismert kötelezettség, tartozás, korlátozás vagy környezeti károsodás aránytalan többletköltséget okoz, az ingatlan közfeladat ellátása érdekében történő felhasználását kizárja, azt jelentős mértékben korlátozza, vagy a tartozás az ingatlan szerződésben rögzített forgalmi értékét meghaladja.

2. PPP-beruházásban létesített egyes állami ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adása

8. § (1) Az Országgyűlés a Vtv. 36. § (1) bekezdése, valamint az Nvtv. 13. § (3) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy a 2. mellékletben felsorolt, állami tulajdonba tartozó ingatlanok ingyenesen, az ott megjelölt helyi önkormányzatok tulajdonába kerülnek a kötelező közfeladatok ellátásának elősegítése érdekében azzal a feltétellel, hogy a helyi önkormányzat az ingatlant terhelő kötelezettségeket teljeskörűen átvállalja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanok esetében a tulajdonváltozásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében az MNV Zrt. készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlan forgalmi értékeként az ingatlan állami tulajdonba kerüléséről szóló szerződésben meghatározott vételárat kell feltüntetni.

3. Egyes állami ingatlanok ingyenes egyházi, valamint közhasznú szervezet részére történő tulajdonba adása

9. § (1) Az Országgyűlés a Vtv. 36. § (1) bekezdése, valamint az Nvtv. 13. § (3) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az állam tulajdonában lévő Budapest 39221/26 helyrajzi számú ingatlan ingyenesen a Budapest-Rákosfalva Szent István Király Plébánia tulajdonába kerül hitéleti célokra azzal a feltétellel, hogy a Budapest-Rákosfalva Szent István Király Plébánia az ingatlant terhelő kötelezettségeket teljeskörűen átvállalja.

(2) Az Országgyűlés a Vtv. 36. § (1) bekezdése, valamint az Nvtv. 13. § (3) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az állam tulajdonában lévő Egyek 543 helyrajzi számú ingatlan ingyenesen a Szent József Plébánia Egyek tulajdonába kerül hitéleti célokra azzal a feltétellel, hogy a Szent József Plébánia Egyek az ingatlant terhelő kötelezettségeket teljeskörűen átvállalja.

(3) Az Országgyűlés a Vtv. 36. § (1) bekezdése, valamint az Nvtv. 13. § (3) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az állam tulajdonában lévő Zirc 209/1, 209/2, 209/3, 211, 213/3 helyrajzi számú ingatlanok ingyenesen a Zirci Ciszterci Apátság tulajdonába kerülnek azzal a feltétellel, hogy a Zirci Ciszterci Apátság az ingatlanokat terhelő kötelezettségeket teljeskörűen átvállalja.

(4) Az Országgyűlés a Vtv. 36. § (1) bekezdése, valamint az Nvtv. 13. § (3) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az állam tulajdonában lévő Nagykovácsi 307, 919/1 helyrajzi számú ingatlanok ingyenesen a Magyar Cserkészszövetség tulajdonába kerülnek azzal a feltétellel, hogy a Magyar Cserkészszövetség az ingatlanokat terhelő kötelezettségeket teljeskörűen átvállalja.

(5) Az Országgyűlés a Vtv. 36. § (1) bekezdése, valamint az Nvtv. 13. § (3) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az állam tulajdonában lévő Kecskemét 1244 helyrajzi számú ingatlan ingyenesen a Magyar Cserkészszövetség tulajdonába kerül azzal a feltétellel, hogy a Magyar Cserkészszövetség az ingatlant terhelő kötelezettségeket teljeskörűen átvállalja.

(6) Az (1)-(5) bekezdés esetében a tulajdonváltozásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében az MNV Zrt. készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlan forgalmi értékeként az MNV Zrt. által megállapított forgalmi értéket kell megjelölni.

4. Egyes a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanok ingyenes állami tulajdonba adása

10. § (1) Az Országgyűlés az Nvtv. 14. § (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló, Budapest 24447/2 helyrajzi számú és Budapest 24456/3 helyrajzi számú ingatlanok, 2013. augusztus 1-jével ingyenesen az állam tulajdonába kerülnek az ifjúság és gyermekvédelmi programok, az aktív kikapcsolódás lehetőségeit ötvöző közösségi tér megteremtése és működtetése, valamint törvényben meghatározott egyéb közfeladatok ellátása érdekében. Az Erzsébet-tér, mint közpark üzemeltetése állami feladat.

(2) Az állam tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése iránt az MNV Zrt. intézkedik.

5. A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosítása

11. § A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény (a továbbiakban: NET tv.) 1. §-a a következő l) ponttal egészül ki: (E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály alkalmazásában)

"l) tartalék ingatlan: a Nemzeti Eszközkezelő vagyonkezelésébe adott, az e törvény szerint nem lakóingatlannak és nem lakhatási célú ingatlannak minősülő egyéb ingatlan, valamint a Nemzeti Eszközkezelő vagyonkezelésében lévő lakóingatlan, amelyre nézve a bérleti jogviszony megszűnt és jogszabályban meghatározott módon hasznosításra kerül."

12. § A NET tv. 3. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Nemzeti Eszközkezelő)

"c) az általa megvásárolt lakóingatlan, a lakhatási célú ingatlan és a tartalék ingatlan (a továbbiakban együtt: ingatlan) felett vagyonkezelői jogot gyakorol,"

13. § A NET tv. 7/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonba adás az (1) bekezdésben meghatározott feltétel hiányában akkor is kezdeményezhető, ha a települési önkormányzat az önkormányzati tulajdonba adás kezdeményezésének időpontjáig valamennyi - a közigazgatási területén lévő - olyan lakóingatlan átvételét vállalja, amelyre vonatkozóan az önkormányzati tulajdonba adás kezdeményezésének időpontjáig az e törvény szerint létrejött bérleti jogviszony megszűnt."

14. § A NET tv. 21. § (1) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

"A fennmaradó vételárhányadot az ingatlanra korábban árverést kitűző végrehajtónak, ha pedig az árverés kitűzésére még nem került sor, annak a végrehajtónak kell kifizetni, aki által lefolytatott végrehajtási eljárásban a legkorábban került bejegyzésre a végrehajtási jog az ingatlan-nyilvántartásba."

15. § (1) A NET tv. 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Nemzeti Eszközkezelő

a) a hiteladóssal vagy - a 8. § (3) bekezdése szerinti esetben - a zálogkötelezettel az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg a megvásárolt lakóingatlanra,

b) a pályázat alapján kiválasztott, jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő személlyel vagy személyekkel a lakhatási célú ingatlanra és

c) az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő személlyel vagy személyekkel - jogszabályban meghatározott feltételek mellett - a tartalék ingatlanra

[az a)-c) pont szerinti személy a továbbiakban együtt: bérlő] lakásbérleti szerződést köt."

(2) A NET tv. 22. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1b) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetben kizárólag határozatlan időre szóló bérleti szerződés köthető."

16. § A NET tv. 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha lakásbérleti jogviszony megszűnik, az üresen maradt ingatlanra a Nemzeti Eszközkezelő más, e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő bérlővel bérleti szerződést köthet."

17. § A NET tv. 25. §-a a következő h) és i) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg)

"h) a tartalék ingatlan hasznosításának, bérbeadásának feltételeit, különös tekintettel a bérlőkiválasztás módjára, a lakbér mértékére, a bérleti szerződés időtartamára és a bérlő kötelezettségeire,

i) a Nemzeti Eszközkezelő vagyonkezelésében lévő lakóingatlanok elidegenítésére vonatkozó részletes szabályokat."

18. § A NET tv.

a) 7. § (1) bekezdésében a "lakóingatlanok" szövegrész helyébe az "ingatlanok" szöveg,

b) 8. § (1) bekezdés d) pontjában az "ingatlan" szövegrész helyébe a "lakóingatlan" szöveg,

c) 13. § (1) bekezdésében az "az ingatlan" szövegrész helyébe az "a lakóingatlan" szöveg,

d) 13. § (6) bekezdésében az "az ingatlanon" szövegrész helyébe az "a lakóingatlanon" szöveg,

e) 13/A. § (3) bekezdésében az "ingatlan" szövegrész helyébe a "lakóingatlan" szöveg,

f) 16. § (2) bekezdésében az "az ingatlan" szövegrész helyébe az "a lakóingatlan" szöveg,

g) 19. §-ban az "az ingatlant" szövegrész helyébe az "a lakóingatlant" szöveg,

h) 21. § (2) bekezdésében az "az ingatlanra" szövegrész helyébe az "a lakóingatlanra" szöveg,

i) 23. § a) pontjában az "a lakóingatlanba, illetve a lakhatási célú ingatlanba" szövegrész helyébe az "az ingatlanba" szöveg,

j) 23. § c) pontjában az "a lakóingatlanban, illetve a lakhatási célú ingatlanban" szövegrész helyébe az "az ingatlanban" szöveg,

k) 23. § e) pontjában a "lakásban" szövegrész helyébe az "ingatlanban" szöveg,

l) 23. § f) pontjában az "a lakóingatlannal" szövegrész helyébe az "a lakóingatlannal és a tartalék ingatlannal" szöveg,

m) 23. § h) pontjában az "a lakóingatlan, illetve a lakhatási célú ingatlan" szövegrész helyébe az "az ingatlan" szöveg,

n) 30. § (1) bekezdésében az "ingatlanok" szövegrész helyébe a "lakóingatlanok" szöveg

lép.

6. Záró rendelkezés

19. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2013. évi CXVIII. törvényhez

SorszámMegyeÖnkormányzatTelepülésHelyrajzi számTulajdoni hányad
1Bács-KiskunBácsalmásBácsalmás1098/11/1
2Bács-KiskunBácsborsódBácsborsód02591/1
3Bács-KiskunBajaBaja965142/1493
4Bács-KiskunBallószögBallószög0101/11/1
5Bács-KiskunBallószögBallószög0102/281/1
6Bács-KiskunBallószögBallószög0102/391/1
7Bács-KiskunBallószögBallószög01081/1
8Bács-KiskunBallószögBallószög0109/851/1
9Bács-KiskunBallószögBallószög0114/461/1
10Bács-KiskunBallószögBallószög0114/551/1
11Bács-KiskunBallószögBallószög01151/1
12Bács-KiskunBallószögBallószög0116/311/1
13Bács-KiskunBallószögBallószög0116/441/1
14Bács-KiskunBallószögBallószög0120/271/1
15Bács-KiskunBallószögBallószög0120/301/1
16Bács-KiskunBallószögBallószög0120/911/1
17Bács-KiskunBallószögBallószög0125/311/1
18Bács-KiskunBallószögBallószög0125/321/1
19Bács-KiskunBallószögBallószög0125/381/1
20Bács-KiskunBallószögBallószög0125/391/1
21Bács-KiskunBallószögBallószög0125/461/1
22Bács-KiskunBallószögBallószög0125/471/1
23Bács-KiskunBallószögBallószög0125/481/1
24Bács-KiskunBallószögBallószög0125/511/1
25Bács-KiskunBallószögBallószög013/741/1
26Bács-KiskunBallószögBallószög0134/271/1
27Bács-KiskunBallószögBallószög0135/1431/1
28Bács-KiskunBallószögBallószög0135/1461/1
29Bács-KiskunBallószögBallószög0135/1481/1
30Bács-KiskunBallószögBallószög0135/1491/1
31Bács-KiskunBallószögBallószög0135/1511/1
32Bács-KiskunBallószögBallószög0135/1541/1
33Bács-KiskunBallószögBallószög0135/1561/1
34Bács-KiskunBallószögBallószög0135/1581/1
35Bács-KiskunBallószögBallószög0135/251/1
36Bács-KiskunBallószögBallószög0150/681/1
37Bács-KiskunBallószögBallószög0150/691/1
38Bács-KiskunBallószögBallószög0150/721/1
39Bács-KiskunBallószögBallószög0150/861/1
40Bács-KiskunBallószögBallószög0154/11/1
41Bács-KiskunBallószögBallószög0154/21/1
42Bács-KiskunBallószögBallószög020/981/1
43Bács-KiskunBallószögBallószög04/1501/1
44Bács-KiskunBallószögBallószög04/1511/1
SorszámMegyeÖnkormányzatTelepülésHelyrajzi számTulajdoni hányad
45Bács-KiskunBallószögBallószög04/2031/1
46Bács-KiskunBallószögBallószög04/2081/1
47Bács-KiskunBallószögBallószög047/421/1
48Bács-KiskunBallószögBallószög052/521/1
49Bács-KiskunBallószögBallószög052/551/1
50Bács-KiskunBallószögBallószög0531/1
51Bács-KiskunBallószögBallószög056/561/1
52Bács-KiskunBallószögBallószög056/581/1
53Bács-KiskunBallószögBallószög056/671/1
54Bács-KiskunBallószögBallószög056/721/1
55Bács-KiskunBallószögBallószög056/751/1
56Bács-KiskunBallószögBallószög077/941/1
57Bács-KiskunBallószögBallószög077/981/1
58Bács-KiskunBallószögBallószög082/381/1
59Bács-KiskunBallószögBallószög0841/1
60Bács-KiskunBallószögBallószög0861/1
61Bács-KiskunBallószögBallószög087/1111/1
62Bács-KiskunBallószögBallószög087/1131/1
63Bács-KiskunBallószögBallószög087/1171/1
64Bács-KiskunBallószögBallószög0991/1
65Bács-KiskunCsengődCsengőd0413/391/1
66Bács-KiskunCsengődCsengőd0413/421/1
67Bács-KiskunFülöpházaFülöpháza043/1001/1
68Bács-KiskunFülöpházaFülöpháza043/1021/1
69Bács-KiskunFülöpházaFülöpháza043/1091/1
70Bács-KiskunFülöpházaFülöpháza043/841/1
71Bács-KiskunFülöpházaFülöpháza043/911/1
72Bács-KiskunFülöpházaFülöpháza043/941/1
73Bács-KiskunFülöpházaFülöpháza0541/1
74Bács-KiskunFülöpházaFülöpháza055/1151/1
75Bács-KiskunFülöpházaFülöpháza055/1181/1
76Bács-KiskunFülöpházaFülöpháza055/1221/1
77Bács-KiskunFülöpházaFülöpháza055/1271/1
78Bács-KiskunFülöpházaFülöpháza055/1301/1
79Bács-KiskunHajósHajós0170/101/1
80Bács-KiskunHajósHajós02621/1
81Bács-KiskunHajósHajós02881/1
82Bács-KiskunHelvéciaHelvécia0110/441/1
83Bács-KiskunHelvéciaHelvécia0110/491/1
84Bács-KiskunHelvéciaHelvécia0116/471/1
85Bács-KiskunHelvéciaHelvécia0116/481/1
86Bács-KiskunHelvéciaHelvécia0116/511/1
87Bács-KiskunHelvéciaHelvécia0180/1421/1
88Bács-KiskunHelvéciaHelvécia027/21/1
89Bács-KiskunHelvéciaHelvécia034/211/1
90Bács-KiskunHelvéciaHelvécia092/1281/1
SorszámMegyeÖnkormányzatTelepülésHelyrajzi számTulajdoni hányad
91Bács-KiskunHelvéciaHelvécia092/1311/1
92Bács-KiskunHelvéciaHelvécia092/1331/1
93Bács-KiskunHelvéciaHelvécia092/1351/1
94Bács-KiskunHelvéciaHelvécia092/1361/1
95Bács-KiskunHelvéciaHelvécia092/1371/1
96Bács-KiskunHelvéciaHelvécia092/1381/1
97Bács-KiskunHelvéciaHelvécia092/1391/1
98Bács-KiskunHelvéciaHelvécia092/1401/1
99Bács-KiskunHelvéciaHelvécia095/1451/1
100Bács-KiskunHelvéciaHelvécia095/1601/1
101Bács-KiskunKatymárKatymár031/1
102Bács-KiskunKatymárKatymár0591/1
103Bács-KiskunKatymárKatymár084/21/1
104Bács-KiskunKecskemétKecskemét05301/1
105Bács-KiskunKecskemétKecskemét0796/2161/1
106Bács-KiskunKiskunhalasKiskunhalas1815/421/1
107Bács-KiskunKiskunhalasKiskunhalas1815/431/1
108Bács-KiskunKiskunhalasKiskunhalas630/51/1
109Bács-KiskunNyárlőrincNyárlőrinc0411/1
110Bács-KiskunNyárlőrincNyárlőrinc0621/1
111Bács-KiskunNyárlőrincNyárlőrinc0631/1
112Bács-KiskunNyárlőrincNyárlőrinc094/11/1
113Bács-KiskunNyárlőrincNyárlőrinc094/21/1
114Bács-KiskunNyárlőrincNyárlőrinc0971/1
115Bács-KiskunOrgoványOrgovány0342/201/1
116Bács-KiskunOrgoványOrgovány0342/221/1
117Bács-KiskunOrgoványOrgovány0342/251/1
118Bács-KiskunOrgoványOrgovány0345/201/1
119Bács-KiskunOrgoványOrgovány0349/311/1
120Bács-KiskunOrgoványOrgovány0349/351/1
121Bács-KiskunOrgoványOrgovány0350/131/1
122Bács-KiskunOrgoványOrgovány0351/121/1
123Bács-KiskunOrgoványOrgovány0352/251/1
124Bács-KiskunOrgoványOrgovány0358/151/1
125Bács-KiskunVárosföldVárosföld011/1321/1
126Bács-KiskunVárosföldVárosföld0141/1
127Bács-KiskunVárosföldVárosföld0281/1
128Bács-KiskunVárosföldVárosföld0311/1
129Bács-KiskunVárosföldVárosföld033/11/1
130Bács-KiskunVárosföldVárosföld033/31/1
131Bács-KiskunVárosföldVárosföld06/11/1
132Bács-KiskunVárosföldVárosföld06/21/1
133Bács-KiskunVárosföldVárosföld0681/1
134Bács-KiskunVárosföldVárosföld069/1361/1
135Bács-KiskunVárosföldVárosföld07/31/1
136Bács-KiskunVárosföldVárosföld073/61/1
SorszámMegyeÖnkormányzatTelepülésHelyrajzi számTulajdoni hányad
137Bács-KiskunVárosföldVárosföld09/11/1
138Bács-KiskunVárosföldVárosföld09/31/1
139BaranyaAlsómocsoládAlsómocsolád642/4
140BaranyaAlsószentmártonAlsószentmárton51/2
141BaranyaBicsérdBicsérd0561/1
142BaranyaBirjánBirján012/11/1
143BaranyaBodolyabérBodolyabér051/31/1
144BaranyaBólyBóly67560/450
145BaranyaBólyBóly9352/8
146BaranyaBólyBóly9362/8
147BaranyaDrávaiványiDrávaiványi314/8
148BaranyaDrávasztáraDrávasztára2442/4
149BaranyaHegyszentmártonHegyszentmárton6/21/4
150BaranyaKétújfaluKétújfalu0401/1
151BaranyaNagyharsányNagyharsány14801/1
152BaranyaNagyharsányNagyharsány1581/1
153BaranyaNagyharsányNagyharsány407/22/4
154BaranyaNagyharsányNagyharsány922/24
155BaranyaPalotabozsokPalotabozsok5174/5
156BaranyaPécsPécs43586/61/1
157BaranyaPécsváradPécsvárad11556/12
158BaranyaPécsváradPécsvárad11676/12
159BaranyaPécsváradPécsvárad1451/62/4
160BaranyaPellérdPellérd204/91/1
161BaranyaSiklósbodonySiklósbodony221/1
162BaranyaSzalatnakSzalatnak215/21/3
163BaranyaSzentegátSzentegát0325/64/44
164BaranyaSzentlőrincSzentlőrinc096/712/126
165BaranyaSzigetvárSzigetvár0251/1
166BaranyaSzigetvárSzigetvár3071/1
167BaranyaSzilágySzilágy2571/2
168BaranyaTeklafaluTeklafalu822/4
169BaranyaTésenyTéseny461/6
170BaranyaVajszlóVajszló1651/1
171BaranyaVajszlóVajszló529/41/2
172BaranyaVajszlóVajszló5301/2
173BaranyaVajszlóVajszló9223/6
174BaranyaZádorZádor16479/120
175BékésBékésBékés20731/1
176BékésBékéscsabaBékéscsaba3261/121/1
177BékésGádorosGádoros779492/1997
178BékésLőkösházaLőkösháza513/1112/1524
179BékésNagybánhegyesNagybánhegyes206111/1459
180BékésOkányOkány9241/1471
181BékésOrosházaOrosháza581149/996
182Borsod-Abaúj-ZemplénHarsányHarsány495/21/1
SorszámMegyeÖnkormányzatTelepülésHelyrajzi számTulajdoni hányad
183Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolcMiskolc3678/A/21/1
184Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolcMiskolc3678/A/31/1
185Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolcMiskolc3678/A/41/1
186Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolcMiskolc3678/A/51/1
187Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolcMiskolc3678/A/61/1
188Borsod-Abaúj-ZemplénSzakáldSzakáld024/121/1
189Borsod-Abaúj-ZemplénSzomolyaSzomolya11221/1
190Borsod-Abaúj-ZemplénTarcalTarcal4911/1
191BudapestBudapest Főváros XXII.
kerület Budafok-Tétény
Önkormányzata
Budapest0238011/21/1
192BudapestBudapest Főváros XXII.
kerület Budafok-Tétény
Önkormányzata
Budapest0239901/51/1
193BudapestBudapest Főváros XXII.
kerület Budafok-Tétény
Önkormányzata
Budapest0239901/61/1
194BudapestBudapest Főváros
XVI. Kerületi
Önkormányzata
Budapest1030254/8
195BudapestBudapest Főváros
XVI. Kerületi
Önkormányzata
Budapest103153/291/1
196BudapestBudapest Főváros
XVI. Kerületi
Önkormányzata
Budapest105842/231/1
197BudapestBudapest Főváros
XVI. Kerületi
Önkormányzata
Budapest1162281/1
198BudapestBudapest Főváros XVII.
kerület Rákosmente
Önkormányzata
Budapest121127/29/A/80278/1000
199BudapestBudapest Főváros XVII.
kerület Rákosmente
Önkormányzata
Budapest1250561/1
200BudapestBudapest Főváros XVII.
kerület Rákosmente
Önkormányzata
Budapest128457/11/1
201BudapestBudapest Főváros
XI. kerület Újbuda
Önkormányzata
Budapest1336/19/10
202BudapestBudapest Főváros XVII.
kerület Rákosmente
Önkormányzata
Budapest139906100/403
203BudapestBudapest Főváros
III. kerület
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata
Budapest147461/1
SorszámMegyeÖnkormányzatTelepülésHelyrajzi számTulajdoni hányad
204BudapestBudapest Főváros II.
kerületi Önkormányzat
Budapest148192520/15120
205BudapestBudapest Főváros II.
kerületi Önkormányzat
Budapest14965/11/1
206BudapestBudapest Főváros II.
kerületi Önkormányzat
Budapest14968/21/1
207BudapestBudapest Főváros
Önkormányzata
Budapest150353/101/1
208BudapestBudapest Főváros
Önkormányzata
Budapest65552/601/1
209BudapestBudapest Főváros II.
kerületi Önkormányzat
Budapest15648/21/1
210BudapestBudapest Főváros
XIX. kerület Kispest
Önkormányzata
Budapest1619965/6
211BudapestBudapest Főváros XX.
kerület Pesterzsébet
Önkormányzat
Budapest171939/0/A/41/2
212BudapestBudapest Főváros XX.
kerület Pesterzsébet
Önkormányzat
Budapest172483150/964
213BudapestBudapest Főváros
III. kerület
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata
Budapest173011/1
214BudapestBudapest Főváros XX.
kerület Pesterzsébet
Önkormányzat
Budapest1746336/18
215BudapestBudapest Főváros XX.
kerület Pesterzsébet
Önkormányzat
Budapest17497512/24
216BudapestBudapest Főváros XX.
kerület Pesterzsébet
Önkormányzat
Budapest1759201/16
217BudapestBudapest Főváros
III. kerület
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata
Budapest17655/3/A/1112/12
218BudapestBudapest Főváros XX.
kerület Pesterzsébet
Önkormányzat
Budapest177838/21/1
219BudapestBudapest Főváros XX.
kerület Pesterzsébet
Önkormányzat
Budapest17865548/192
220BudapestBudapest Főváros XX.
kerület Pesterzsébet
Önkormányzat
Budapest1799932/12
221BudapestBudapest Főváros
XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzat
Budapest185453/141/1
SorszámMegyeÖnkormányzatTelepülésHelyrajzi számTulajdoni hányad
222BudapestBudapest Főváros
XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzat
Budapest185453/161/1
223BudapestBudapest Főváros
XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzat
Budapest185453/281/1
224BudapestBudapest Főváros
XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzat
Budapest185453/311/1
225BudapestBudapest Főváros
XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzat
Budapest185453/331/1
226BudapestBudapest Főváros
XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzat
Budapest185453/391/1
227BudapestBudapest Főváros
XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzat
Budapest185453/61/1
228BudapestBudapest Főváros
Önkormányzata
Budapest195987/11/1
229BudapestBudapest Főváros
XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzat
Budapest1968571/1
230BudapestBudapest Főváros
XXI. kerület Csepel
Önkormányzata
Budapest202788/691/1
231BudapestBudapest Főváros
XXI. kerület Csepel
Önkormányzata
Budapest2099271/1
232BudapestBudapest Főváros
XXI. kerület Csepel
Önkormányzata
Budapest209961/81/1
233BudapestBudapest Főváros
XXI. kerület Csepel
Önkormányzata
Budapest2100391/1
234BudapestBudapest Főváros XXII.
kerület Budafok-Tétény
Önkormányzata
Budapest2216841/1
235BudapestBudapest Főváros XXII.
kerület Budafok-Tétény
Önkormányzata
Budapest22418132/144
236BudapestBudapest Főváros
III. kerület
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata
Budapest22427288/6912
237BudapestBudapest Főváros XXII.
kerület Budafok-Tétény
Önkormányzata
Budapest2290911/1
SorszámMegyeÖnkormányzatTelepülésHelyrajzi számTulajdoni hányad
238BudapestBudapest Főváros XXII.
kerület Budafok-Tétény
Önkormányzata
Budapest231999/21/1
239BudapestBudapest Főváros XIII.
kerületi Önkormányzat
Budapest2769448/13440
240BudapestBudapest Főváros
XI. kerület Újbuda
Önkormányzata
Budapest3335/31/1
241BudapestBudapest Főváros IX.
kerület Ferencváros
Önkormányzata
Budapest38229/91/1
242BudapestBudapest Főváros
X. kerület Kőbányai
Önkormányzat
Budapest38924/101/1
243BudapestBudapest Főváros
Önkormányzata
Budapest39221/28/B/1396/549
244BudapestBudapest Főváros
Önkormányzata
Budapest4042/921/1
245BudapestBudapest Főváros
X. kerület Kőbányai
Önkormányzat
Budapest41575/71/1
246BudapestBudapest Főváros
XI. kerület Újbuda
Önkormányzata
Budapest45141/21/1
247BudapestBudapest Főváros II.
kerületi Önkormányzat
Budapest50869/31/1
248BudapestBudapest Főváros
I. kerület Budavári
Önkormányzat
Budapest6565/21/1
249BudapestBudapest Főváros
IV. kerület Újpest
Önkormányzata
Budapest70102/0/A/11/1
250BudapestBudapest Főváros
IV. kerület Újpest
Önkormányzata
Budapest703971/1
251BudapestBudapest Főváros
IV. kerület Újpest
Önkormányzata
Budapest70428/21/1
252BudapestBudapest Főváros
IV. kerület Újpest
Önkormányzata
Budapest71424/0/A/81/1
253BudapestBudapest Főváros
IV. kerület Újpest
Önkormányzata
Budapest73748528/1751
254BudapestBudapest Főváros XV.
kerületi Önkormányzat
Budapest861941/1
255BudapestBudapest Főváros XII.
kerület Hegyvidék
Önkormányzata
Budapest8786/61/1
SorszámMegyeÖnkormányzatTelepülésHelyrajzi számTulajdoni hányad
256BudapestBudapest Főváros XII.
kerület Hegyvidék
Önkormányzata
Budapest8813/51/1
257CsongrádApátfalvaApátfalva156110/20
258CsongrádApátfalvaApátfalva156210/20
259CsongrádKistelekKistelek2650/661/1
260CsongrádMakóMakó6443/2248/478
261CsongrádMórahalomMórahalom916/41/1
262CsongrádTiszaszigetTiszasziget44360536/451584
263FejérBicskeBicske2532/21/1
264FejérErcsiErcsi30021/1
265FejérErcsiErcsi30231/1
266FejérErcsiErcsi30241/1
267FejérErcsiErcsi30251/1
268FejérErcsiErcsi30271/1
269FejérErcsiErcsi30281/1
270FejérErcsiErcsi30621/1
271FejérErcsiErcsi30631/1
272FejérPázmándPázmánd8113/24
273FejérPerkátaPerkáta86/11/1
274FejérSáregresSáregres834972/10080
275FejérÓbarokÓbarok9233/51/1
276Győr-Moson-SopronBágyogszovátBágyogszovát5481/1
277Győr-Moson-SopronBágyogszovátBágyogszovát8761/1
278Győr-Moson-SopronBeledBeled15691/1
279Győr-Moson-SopronBeledBeled9212402/267120
280Győr-Moson-SopronBeledBeled96117/360
281Győr-Moson-SopronBodonhelyBodonhely0130/171/1
282Győr-Moson-SopronBodonhelyBodonhely2611/1
283Győr-Moson-SopronBodonhelyBodonhely861/1
284Győr-Moson-SopronCakóházaCakóháza61/1
285Győr-Moson-SopronCsáfordjánosfaCsáfordjánosfa1191/1
286Győr-Moson-SopronFarádFarád58011/1
287Győr-Moson-SopronFertődFertőd02011/1
288Győr-Moson-SopronGyalókaGyalóka041/81/1
289Győr-Moson-SopronGyömöreGyömöre070/201/1
290Győr-Moson-SopronGyömöreGyömöre08/101/1
291Győr-Moson-SopronGyömöreGyömöre08/111/1
292Győr-Moson-SopronGyőrGyőr8710/11/1
293Győr-Moson-SopronGyőrújbarátGyőrújbarát041/1
294Győr-Moson-SopronGyőrújbarátGyőrújbarát2424972/7776
295Győr-Moson-SopronHegyeshalomHegyeshalom015/31/1
296Győr-Moson-SopronHegyeshalomHegyeshalom05341/1
297Győr-Moson-SopronHimodHimod21584/672
298Győr-Moson-SopronIvánIván053/31/1
299Győr-Moson-SopronIvánIván055/31/1
SorszámMegyeÖnkormányzatTelepülésHelyrajzi számTulajdoni hányad
300Győr-Moson-SopronIvánIván066/221/1
301Győr-Moson-SopronJánossomorjaJánossomorja2410/11/1
302Győr-Moson-SopronKapuvárKapuvár346268/1227
303Győr-Moson-SopronKópházaKópháza970/21/1
304Győr-Moson-SopronKunszigetKunsziget0108/21/1
305Győr-Moson-SopronKunszigetKunsziget0116/21/1
306Győr-Moson-SopronKunszigetKunsziget0130/11/1
307Győr-Moson-SopronKunszigetKunsziget042/21/1
308Győr-Moson-SopronKunszigetKunsziget068/221/1
309Győr-Moson-SopronKunszigetKunsziget068/241/1
310Győr-Moson-SopronKunszigetKunsziget501/21/1
311Győr-Moson-SopronKunszigetKunsziget5021/1
312Győr-Moson-SopronKunszigetKunsziget5051/1
313Győr-Moson-SopronMarkotabödögeMarkotabödöge90/11/2
314Győr-Moson-SopronMezőörsMezőörs800/1180/540
315Győr-Moson-SopronMosonmagyaróvárMosonmagyaróvár5075/21/1
316Győr-Moson-SopronNyúlNyúl764/401/1
317Győr-Moson-SopronNyúlNyúl764/411/1
318Győr-Moson-SopronRábakecölRábakecöl0154/21/1
319Győr-Moson-SopronRábakecölRábakecöl0176/31/1
320Győr-Moson-SopronRábaszentmiklósRábaszentmiklós401/1
321Győr-Moson-SopronSopronSopron108441/1
322Győr-Moson-SopronSopronSopron8607/81/1
323Győr-Moson-SopronSopronhorpácsSopronhorpács223/11/1
324Győr-Moson-SopronSzárföldSzárföld068/181/1
325Győr-Moson-SopronTényőTényő258102/288
326Győr-Moson-SopronTényőTényő40615/30
327Győr-Moson-SopronTényőTényő46120/60
328Győr-Moson-SopronTétTét0443/11/1
329Győr-Moson-SopronTétTét1216/21/1
330Győr-Moson-SopronVámosszabadiVámosszabadi0331/171/1
331Hajdú-BiharBárándBáránd2801/1
332Hajdú-BiharBedőBedő3171/1
333Hajdú-BiharDebrecenDebrecen13812/41/1
334Hajdú-BiharDebrecenDebrecen26783/11/1
335Hajdú-BiharDebrecenDebrecen30547 (zártkert)1/6
336Hajdú-BiharEbesEbes0105/31/1
337Hajdú-BiharHajdúbagosHajdúbagos431/1
338Hajdú-BiharHajdúnánásHajdúnánás25581/4
339Hajdú-BiharHencidaHencida1081/3
340Hajdú-BiharHencidaHencida3481/1
341Hajdú-BiharHencidaHencida8381/1
342Hajdú-BiharKonyárKonyár391/11/1
343Hajdú-BiharKonyárKonyár391/21/1
344Hajdú-BiharKörösszakálKörösszakál29815/75
345Hajdú-BiharKörösszakálKörösszakál39748/1344
SorszámMegyeÖnkormányzatTelepülésHelyrajzi számTulajdoni hányad
346Hajdú-BiharLétavértesLétavértes1017/231/1
347Hajdú-BiharLétavértesLétavértes1017/241/1
348Hajdú-BiharLétavértesLétavértes1017/251/1
349Hajdú-BiharLétavértesLétavértes1017/261/1
350Hajdú-BiharLétavértesLétavértes1024/21/1
351Hajdú-BiharLétavértesLétavértes985/11/1
352Hajdú-BiharNádudvarNádudvar2771/514/8
353Hajdú-BiharNyírábrányNyírábrány1415/11/1
354Hajdú-BiharNyírábrányNyírábrány14281/1
355Hajdú-BiharVámospércsVámospércs331/21/2
356Hajdú-BiharVekerdVekerd141/1
357HevesApcApc9302/4
358HevesApcApc9312/4
359HevesBekölceBekölce551/1
360HevesBükkszékBükkszék0881/1
361HevesBükkszékBükkszék109/21/1
362HevesBükkszékBükkszék1201/1
363HevesBükkszenterzsébetBükkszenterzsébet601/1
364HevesBükkszenterzsébetBükkszenterzsébet641/1
365HevesBükkszentmártonBükkszentmárton939/10
366HevesCsányCsány13441/1
367HevesCsányCsány7701/1
368HevesEgerEger23201/5/P1/1
369HevesEgerEger29721/1
370HevesEgerEger51771/2
371HevesEgerEger7757/A/21/2
372HevesEgerEger98701/2
373HevesEgerEger98741/2
374HevesGyöngyöstarjánGyöngyöstarján0392/1400000/1200000
375HevesHevesaranyosHevesaranyos2111/1
376HevesHevesaranyosHevesaranyos22/21/2
377HevesHevesaranyosHevesaranyos27/11/1
378HevesHevesaranyosHevesaranyos3121/2
379HevesHevesaranyosHevesaranyos321/1
380HevesHevesaranyosHevesaranyos515/11/1
381HevesHevesaranyosHevesaranyos671/1
382HevesHevesaranyosHevesaranyos691/1
383HevesHevesaranyosHevesaranyos8081/1
384HevesHevesaranyosHevesaranyos8091/1
385HevesIstenmezejeIstenmezeje1034/10
386HevesIstenmezejeIstenmezeje1044/10
387HevesIstenmezejeIstenmezeje1054/10
388HevesIstenmezejeIstenmezeje12243/120
389HevesIstenmezejeIstenmezeje12271/40
390HevesIstenmezejeIstenmezeje1228210/756
391HevesIstenmezejeIstenmezeje12403/60
SorszámMegyeÖnkormányzatTelepülésHelyrajzi számTulajdoni hányad
392HevesIstenmezejeIstenmezeje12413/60
393HevesIstenmezejeIstenmezeje1644/10
394HevesIstenmezejeIstenmezeje3981/1
395HevesIstenmezejeIstenmezeje8151/4
396HevesIstenmezejeIstenmezeje900420/1512
397HevesIstenmezejeIstenmezeje903168/1512
398HevesIstenmezejeIstenmezeje906420/1512
399HevesIstenmezejeIstenmezeje909420/1512
400HevesIstenmezejeIstenmezeje910420/1512
401HevesIstenmezejeIstenmezeje911420/1512
402HevesIstenmezejeIstenmezeje912420/1512
403HevesIstenmezejeIstenmezeje9713/60
404HevesIstenmezejeIstenmezeje9731/15
405HevesIstenmezejeIstenmezeje98824/192
406HevesIvádIvád1514/720
407HevesIvádIvád154/11/60
408HevesIvádIvád1554/720
409HevesIvádIvád1564/720
410HevesKarácsondKarácsond1697/221/1
411HevesKarácsondKarácsond1697/231/1
412HevesKarácsondKarácsond8761/1
413HevesKisnánaKisnána6062/36
414HevesLudasLudas1251/1
415HevesLudasLudas4191/2
416HevesMátraszentimreMátraszentimre0200/311/1
417HevesMátraszentimreMátraszentimre0236/21/1
418HevesMátraszentimreMátraszentimre0236/31/1
419HevesMátraszentimreMátraszentimre0236/41/1
420HevesMátraszentimreMátraszentimre0237/21/1
421HevesMátraszentimreMátraszentimre0237/31/1
422HevesMátraszentimreMátraszentimre0237/41/1
423HevesMátraszentimreMátraszentimre5811/1
424HevesMezőtárkányMezőtárkány7201/2
425HevesNagykökényesNagykökényes46/11/1
426HevesNagyrédeNagyréde886/11/1
427HevesNagyvisnyóNagyvisnyó46430/240
428HevesNagyvisnyóNagyvisnyó562/42/20
429HevesNoszvajNoszvaj1972/10
430HevesNoszvajNoszvaj2191/1
431HevesNoszvajNoszvaj24220/240
432HevesNoszvajNoszvaj74836/432
433HevesNoszvajNoszvaj7506/72
434HevesNoszvajNoszvaj7516/72
435HevesNoszvajNoszvaj752224/2160
436HevesNoszvajNoszvaj9401/1
437HevesParádParád0140/711/1
SorszámMegyeÖnkormányzatTelepülésHelyrajzi számTulajdoni hányad
438HevesParádParád11011/1
439HevesParádParád11041/1
440HevesParádParád11061/1
441HevesParádParád12471/1
442HevesParádParád130263504/5715360
443HevesParádParád130363504/5715360
444HevesParádParád130463504/5715630
445HevesParádParád13293/128
446HevesParádParád13333/128
447HevesParádParád13343/128
448HevesParádParád143690/5760
449HevesParádParád14653/128
450HevesParádParád14663/128
451HevesParádParád14673/128
452HevesParádParád14683/128
453HevesParádParád1505/26/96
454HevesParádParád15181/1
455HevesParádParád15191/1
456HevesParádParád15441/1
457HevesParádParád1561/1
458HevesParádParád16041/1
459HevesParádParád322114/161
460HevesParádParád5431/1
461HevesParádParád679/21/1
462HevesPétervásáraPétervására1202/81/1
463HevesPétervásáraPétervására854/170719/135009
464HevesPetőfibányaPetőfibánya01961/1
465HevesSarudSarud651/11/1
466HevesSarudSarud652/21/1
467HevesSarudSarud6531/1
468HevesSzentdomonkosSzentdomonkos7/21/1
469HevesSzentdomonkosSzentdomonkos9141/1
470HevesSzentdomonkosSzentdomonkos9161/1
471HevesSzihalomSzihalom6394/8
472HevesTarnabodTarnabod2441/2
473HevesTarnaméraTarnaméra9981/1
474HevesTerpesTerpes4324/72
475HevesTerpesTerpes811/1
476HevesTerpesTerpes831/1
477HevesTerpesTerpes9327/40
478HevesTiszanánaTiszanána16211/1
479HevesVerpelétVerpelét10711/2
480HevesVerpelétVerpelét11141/48
481HevesVerpelétVerpelét16494/16
482HevesVerpelétVerpelét9961/1
483HevesVisznekVisznek6851/1
SorszámMegyeÖnkormányzatTelepülésHelyrajzi számTulajdoni hányad
484HevesZagyvaszántóZagyvaszántó3371/1
485Jász-Nagykun-SzolnokCsépaCsépa13091/1
486Jász-Nagykun-SzolnokJászapátiJászapáti26621/1
487Jász-Nagykun-SzolnokJászárokszállásJászárokszállás42052/4
488Jász-Nagykun-SzolnokJászárokszállásJászárokszállás4312/4
489Jász-Nagykun-SzolnokJászberényJászberény2/275/1792
490Jász-Nagykun-SzolnokJászberényJászberény4424/11/1
491Jász-Nagykun-SzolnokJászberényJászberény4424/21/1
492Jász-Nagykun-SzolnokJászberényJászberény45021/1
493Jász-Nagykun-SzolnokJászberényJászberény45711/1
494Jász-Nagykun-SzolnokJászberényJászberény59501/1
495Jász-Nagykun-SzolnokJászberényJászberény77761/1
496Jász-Nagykun-SzolnokJászberényJászberény782084/144
497Jász-Nagykun-SzolnokJászberényJászberény802318/72
498Jász-Nagykun-SzolnokJászladányJászladány22141/1
499Jász-Nagykun-SzolnokJászladányJászladány389/11/1
500Jász-Nagykun-SzolnokJászladányJászladány389/21/1
501Jász-Nagykun-SzolnokMezőhékMezőhék0369/651/1
502Jász-Nagykun-SzolnokTiszafüredTiszafüred2225/21/1
503Jász-Nagykun-SzolnokTiszaigarTiszaigar2551/1
504Jász-Nagykun-SzolnokTiszaigarTiszaigar594/11/2
505Jász-Nagykun-SzolnokTiszaigarTiszaigar594/21/2
506Jász-Nagykun-SzolnokTiszaigarTiszaigar5951/1
507Komárom-EsztergomBajBaj79/181/1
508Komárom-EsztergomBajBaj79/191/1
509Komárom-EsztergomBajBaj79/201/1
510Komárom-EsztergomBajBaj79/211/1
511Komárom-EsztergomBajBaj79/221/1
512Komárom-EsztergomBajBaj79/231/1
513Komárom-EsztergomBajBaj79/241/1
514Komárom-EsztergomBakonyszombathelyBakonyszombathely74512/24
515Komárom-EsztergomDadDad12360/840
516Komárom-EsztergomDadDad176140/280
517Komárom-EsztergomDadDad37018480/201600
518Komárom-EsztergomEsztergomEsztergom16127/2240/420
519Komárom-EsztergomEsztergomEsztergom40122/22/36
520Komárom-EsztergomEsztergomEsztergom401586/288
521Komárom-EsztergomEsztergomEsztergom4021348/1152
522Komárom-EsztergomGyermelyGyermely11301/1
523Komárom-EsztergomHéregHéreg6311/1
524Komárom-EsztergomHéregHéreg6651/1
525Komárom-EsztergomLábatlanLábatlan23932/4
526Komárom-EsztergomLeányvárLeányvár6659/180
527Komárom-EsztergomOroszlányOroszlány13631/1
528Komárom-EsztergomOroszlányOroszlány13761/1
529Komárom-EsztergomOroszlányOroszlány1588/31/1
SorszámMegyeÖnkormányzatTelepülésHelyrajzi számTulajdoni hányad
530Komárom-EsztergomOroszlányOroszlány16111/1
531Komárom-EsztergomOroszlányOroszlány16121/1
532Komárom-EsztergomOroszlányOroszlány16131/1
533Komárom-EsztergomOroszlányOroszlány16141/1
534Komárom-EsztergomOroszlányOroszlány16151/1
535Komárom-EsztergomOroszlányOroszlány16161/1
536Komárom-EsztergomOroszlányOroszlány16171/1
537Komárom-EsztergomOroszlányOroszlány16181/1
538Komárom-EsztergomOroszlányOroszlány16191/1
539Komárom-EsztergomOroszlányOroszlány16211/1
540Komárom-EsztergomTarjánTarján3431/1
541Komárom-EsztergomTarjánTarján8681/1
542Komárom-EsztergomTatabányaTatabánya13013/368/288
543Komárom-EsztergomTatabányaTatabánya22033/18
544Komárom-EsztergomTatabányaTatabánya5200/212/6
545Komárom-EsztergomTatabányaTatabánya5695271/783
546Komárom-EsztergomTatabányaTatabánya570320/120
547Komárom-EsztergomTatabányaTatabánya570420/120
548Komárom-EsztergomTatabányaTatabánya5764/1060/2520
549Komárom-EsztergomTatabányaTatabánya5764/1160/2520
550Komárom-EsztergomTatabányaTatabánya5764/15450/1440
551Komárom-EsztergomTatabányaTatabánya5764/16450/1440
552Komárom-EsztergomTatabányaTatabánya5764/960/2520
553Komárom-EsztergomTatabányaTatabánya7584/20
554NógrádBérBér0821/1
555NógrádBérBér0891/1
556NógrádBerkenyeBerkenye63/21/1
557NógrádBujákBuják677/0/J1/4
558NógrádBujákBuják892/8
559NógrádCsécseCsécse661/1
560NógrádEtesEtes01081/1
561NógrádEtesEtes311/1
562NógrádEtesEtes5516/36
563NógrádFelsőpetényFelsőpetény183/11/4
564NógrádJobbágyiJobbágyi3401/1
565NógrádJobbágyiJobbágyi4161/4
566NógrádLegéndLegénd02011/1
567NógrádLegéndLegénd02051/1
568NógrádLegéndLegénd0226/81/1
569NógrádLegéndLegénd0281/1
570NógrádLegéndLegénd0291/1
571NógrádLitkeLitke3551/1
572NógrádLudányhalásziLudányhalászi2581/1
573NógrádMagyargécMagyargéc1141/2
574NógrádMagyargécMagyargéc971/1
575NógrádMátranovákMátranovák11001/1
SorszámMegyeÖnkormányzatTelepülésHelyrajzi számTulajdoni hányad
576NógrádMátranovákMátranovák14054/8
577NógrádMátranovákMátranovák2951/1
578NógrádMátranovákMátranovák6446/18
579NógrádMátranovákMátranovák8281/1
580NógrádMátraszeleMátraszele7552/4
581NógrádMátraterenyeMátraterenye10391/2
582NógrádMátraterenyeMátraterenye52712/144
583NógrádMátraterenyeMátraterenye56212/168
584NógrádMihálygergeMihálygerge649408/2592
585NógrádNógrádkövesdNógrádkövesd051/71/1
586NógrádNógrádsápNógrádsáp45412/84
587NógrádSalgótarjánSalgótarján0414/381/1
588NógrádSóshartyánSóshartyán01061/1
589NógrádSóshartyánSóshartyán22328/54
590NógrádSóshartyánSóshartyán2362/18
591NógrádSóshartyánSóshartyán2381/9
592NógrádSzandaSzanda0159/81/1
593NógrádSzandaSzanda0161/21/1
594NógrádSzandaSzanda0161/31/1
595NógrádSzandaSzanda681/1
596NógrádSzécsénySzécsény2015/112/216
597NógrádTerényTerény2091/1
598PestAcsaAcsa01741/1
599PestAcsaAcsa0192/11/1
600PestAcsaAcsa0192/21/1
601PestApajApaj21/21/1
602PestApajApaj301/1
603PestApajApaj3611/1
604PestApajApaj3651/1
605PestApajApaj76/211/1
606PestÁporkaÁporka030/51/1
607PestÁporkaÁporka3851/1
608PestÁporkaÁporka4141/1
609PestBernecebarátiBernecebaráti596/61/1
610PestBernecebarátiBernecebaráti7471/1
611PestBiatorbágyBiatorbágy14951/4
612PestBiatorbágyBiatorbágy22161/1
613PestBiatorbágyBiatorbágy2551/1
614PestBudakalászBudakalász237368/200
615PestBudakalászBudakalász24212/4
616PestBudakesziBudakeszi24723/73
617PestBudakesziBudakeszi31411/1
618PestBudakesziBudakeszi31421/1
619PestBudakesziBudakeszi31821/1
620PestBudakesziBudakeszi663722/329
621PestBudaörsBudaörs103491/1
SorszámMegyeÖnkormányzatTelepülésHelyrajzi számTulajdoni hányad
622PestBudaörsBudaörs112404/1010
623PestBudaörsBudaörs158/37/96
624PestBudaörsBudaörs4210800/74160
625PestBudaörsBudaörs947/22/21
626PestCeglédCegléd51961/1
627PestCeglédCegléd9505/21/1
628PestDabasDabas5747233/383
629PestDánszentmiklósDánszentmiklós5501/1
630PestDélegyházaDélegyháza1174933/1433
631PestDiósdDiósd2085358/2201
632PestDiósdDiósd31091/1
633PestDiósdDiósd31101/1
634PestDiósdDiósd321013/67
635PestDunakesziDunakeszi69961/1
636PestDunavarsányDunavarsány17621/1
637PestDunavarsányDunavarsány17631/1
638PestDunavarsányDunavarsány793/41/1
639PestÉrdÉrd2881/2
640PestÉrdÉrd32401/2
641PestÉrdÉrd11599/31/1
642PestÉrdÉrd174771/1
643PestÉrdÉrd182261/1
644PestÉrdÉrd182701/1
645PestÉrdÉrd204821/1
646PestÉrdÉrd234941/3
647PestÉrdÉrd2455341/362
648PestÉrdÉrd26471/1
649PestÉrdÉrd28041/2
650PestÉrdÉrd3632/11/2
651PestÉrdÉrd3632/21/2
652PestÉrdÉrd3642/41/1
653PestÉrdÉrd3642/51/1
654PestÉrdÉrd50281/2
655PestÉrdÉrd52531/1
656PestÉrdÉrd54221/4
657PestÉrdÉrd65261/2
658PestÉrdÉrd6781/1
659PestÉrdÉrd88151/2
660PestErdőkertesErdőkertes16131/1
661PestErdőkertesErdőkertes19901/1
662PestErdőkertesErdőkertes26941/1
663PestErdőkertesErdőkertes2907/11489/782
664PestFótFót0210/31/1
665PestFótFót0216/81/1
666PestFótFót0221/131/1
SorszámMegyeÖnkormányzatTelepülésHelyrajzi számTulajdoni hányad
667PestFótFót157341/95
668PestFótFót428380/210
669PestFótFót5460/241/1
670PestFótFót7989/18
671PestGödöllőGödöllő42901/1
672PestGödöllőGödöllő5243/31/2
673PestGyömrőGyömrő110/81/1
674PestHerceghalomHerceghalom321/4331/1
675PestKakucsKakucs8461/1
676PestKakucsKakucs8471/1
677PestKakucsKakucs8481/1
678PestKartalKartal660/12/6
679PestKerepesKerepes02251/1
680PestKiskunlacházaKiskunlacháza0622/121/1
681PestKisnémediKisnémedi1783/6
682PestKókaKóka971/1
683PestKosdKosd0256/21/1
684PestKosdKosd15224/96
685PestMaglódMaglód067/101/1
686PestMaglódMaglód067/111/1
687PestMaglódMaglód151180/1440
688PestMaglódMaglód6857029/60000
689PestMaglódMaglód6867026/60000
690PestMaglódMaglód6927026/60000
691PestMaglódMaglód7901/8
692PestMakádMakád2331/2
693PestMendeMende3401/2
694PestMogyoródMogyoród10521/4
695PestMonorMonor014/78703/10000
696PestMonorMonor56081/4
697PestMonorierdőMonorierdő14551/1
698PestMonorierdőMonorierdő18163/4
699PestNagykátaNagykáta131424/216
700PestNagykovácsiNagykovácsi4731/1
701PestNagymarosNagymaros771/41/1
702PestÓcsaÓcsa25371/1
703PestPátyPáty3781/1
704PestPilisjászfaluPilisjászfalu015/371/1
705PestPilisjászfaluPilisjászfalu019/121/1
706PestPilisjászfaluPilisjászfalu2301/1
707PestPilisjászfaluPilisjászfalu301/1
708PestPilisvörösvárPilisvörösvár12064/8
709PestPilisvörösvárPilisvörösvár1252/13/84
710PestPilisvörösvárPilisvörösvár19462/24
711PestPilisszántóPilisszántó1000/81/1
712PestPilisszentivánPilisszentiván8541/1
SorszámMegyeÖnkormányzatTelepülésHelyrajzi számTulajdoni hányad
713PestRáckeveRáckeve10446/12
714PestRáckeveRáckeve444/21/1
715PestSolymárSolymár3539/11/1
716PestSülysápSülysáp3859/41/1
717PestSülysápSülysáp42808/48
718PestSzentendreSzentendre0278/2238/14662
719PestSzentendreSzentendre1147/41/1
720PestSzentendreSzentendre2794/171/1
721PestSzentendreSzentendre50641/1
722PestSzigethalomSzigethalom1275198/1302
723PestSzigethalomSzigethalom174410/16
724PestSzigethalomSzigethalom33061/1
725PestSzigethalomSzigethalom8841/2
726PestSzigetszentmártonSzigetszentmárton016/111/1
727PestSzigetszentmiklósSzigetszentmiklós5924177/4635
728PestSzigetszentmiklósSzigetszentmiklós60441/1
729PestSzigetszentmiklósSzigetszentmiklós69/11/2
730PestSzigetszentmiklósSzigetszentmiklós8131/71/1
731PestSzobSzob852/121/1
732PestSzokolyaSzokolya11501/1
733PestSződligetSződliget010/41/1
734PestTahitótfaluTahitótfalu061/21/1
735PestTahitótfaluTahitótfalu165480/839
736PestTahitótfaluTahitótfalu3297144/360
737PestTahitótfaluTahitótfalu903/21/10
738PestTaksonyTaksony099/411/1
739PestTaksonyTaksony170/2126/336
740PestTaksonyTaksony30344/12
741PestTápiógyörgyeTápiógyörgye8041/2
742PestTápióságTápióság0177/221/1
743PestTápióságTápióság15341/1
744PestTápiószeleTápiószele1581/1
745PestTápiószőlősTápiószőlős1310/61/1
746PestTárnokTárnok128/56/12
747PestTóalmásTóalmás5502/6
748PestTóalmásTóalmás6531/2
749PestTökTök0147/21/1
750PestTökTök150/21/1
751PestTökTök2711/1
752PestTökTök82/21/1
753PestTörökbálintTörökbálint0213/421/1
754PestTörökbálintTörökbálint0215/31/1
755PestTörökbálintTörökbálint0242/51/1
756PestTörökbálintTörökbálint0275/141/1
757PestTörökbálintTörökbálint02791/1
758PestTörökbálintTörökbálint0285/71/1
SorszámMegyeÖnkormányzatTelepülésHelyrajzi számTulajdoni hányad
759PestTörökbálintTörökbálint04/31/1
760PestTörökbálintTörökbálint06/181/1
761PestTörökbálintTörökbálint1162/3
762PestTörökbálintTörökbálint2191/365/577
763PestTörökbálintTörökbálint2191/51/1
764PestTörökbálintTörökbálint2424/21008/3120
765PestTörökbálintTörökbálint24251176/3920
766PestTörökbálintTörökbálint33421/1
767PestTörökbálintTörökbálint79741/1
768PestTörökbálintTörökbálint8921/2
769PestTörökbálintTörökbálint9093/72
770PestVácVác0417/21/1
771PestVácVác0417/31/1
772PestVácVác1724/630/480
773PestVácVác1724/76/48
774PestVácVác1725/46/48
775PestVácVác23674/10
776PestValkóValkó5091/16
777PestVámosmikolaVámosmikola3461/1
778PestVámosmikolaVámosmikola9551/1
779PestVecsésVecsés56151/1
780PestVeresegyházVeresegyház60691/1
781PestVeresegyházVeresegyház6086/12/4
782PestVeresegyházVeresegyház6911/2
783PestVisegrádVisegrád03501/1
784PestVisegrádVisegrád0351/21/1
785PestVisegrádVisegrád1070/21/1
786PestZebegényZebegény1/61/1
787PestZebegényZebegény10/21/1
788PestZebegényZebegény11/21/1
789PestZebegényZebegény114/31/1
790PestZebegényZebegény118/21/1
791PestZebegényZebegény119/21/1
792PestZebegényZebegény12/21/1
793PestZebegényZebegény122/21/1
794PestZebegényZebegény13/21/1
795PestZebegényZebegény14/21/1
796PestZebegényZebegény15/21/1
797PestZebegényZebegény16/41/1
798PestZebegényZebegény16/71/1
799PestZebegényZebegény18/31/1
800PestZebegényZebegény19/31/1
801PestZebegényZebegény2/121/1
802PestZebegényZebegény2/61/1
803PestZebegényZebegény2/91/1
804PestZebegényZebegény20/31/1
SorszámMegyeÖnkormányzatTelepülésHelyrajzi számTulajdoni hányad
805PestZebegényZebegény21/31/1
806PestZebegényZebegény24/31/1
807PestZebegényZebegény25/31/1
808PestZebegényZebegény26/51/1
809PestZebegényZebegény27/31/1
810PestZebegényZebegény28/31/1
811PestZebegényZebegény29/51/1
812PestZebegényZebegény29/81/1
813PestZebegényZebegény3/31/1
814PestZebegényZebegény30/31/1
815PestZebegényZebegény31/51/1
816PestZebegényZebegény31/81/1
817PestZebegényZebegény33/61/1
818PestZebegényZebegény33/91/1
819PestZebegényZebegény34/31/1
820PestZebegényZebegény36/51/1
821PestZebegényZebegény36/81/1
822PestZebegényZebegény37/31/1
823PestZebegényZebegény39/31/1
824PestZebegényZebegény4/31/1
825PestZebegényZebegény40/51/1
826PestZebegényZebegény40/81/1
827PestZebegényZebegény42/31/1
828PestZebegényZebegény5/31/1
829PestZebegényZebegény50/31/1
830PestZebegényZebegény53/21/1
831PestZebegényZebegény54/21/1
832PestZebegényZebegény55/21/1
833PestZebegényZebegény56/61/1
834PestZebegényZebegény571/1
835PestZebegényZebegény58/161/1
836PestZebegényZebegény58/181/1
837PestZebegényZebegény58/201/1
838PestZebegényZebegény59/51/1
839PestZebegényZebegény59/71/1
840PestZebegényZebegény6/21/1
841PestZebegényZebegény6/31/1
842PestZebegényZebegény60/21/1
843PestZebegényZebegény61/21/1
844PestZebegényZebegény63/21/1
845PestZebegényZebegény64/21/1
846PestZebegényZebegény65/21/1
847PestZebegényZebegény681/1
848PestZebegényZebegény7/31/1
849PestZebegényZebegény73/51/1
850PestZebegényZebegény77/21/1
SorszámMegyeÖnkormányzatTelepülésHelyrajzi számTulajdoni hányad
851PestZebegényZebegény78/21/1
852PestZebegényZebegény8/31/1
853PestZebegényZebegény83/21/1
854PestZebegényZebegény9/31/1
855SomogyAndocsAndocs1987/11/1
856SomogyBolhóBolhó2311/1
857SomogyCsokonyavisontaCsokonyavisonta48/21/1
858SomogyCsokonyavisontaCsokonyavisonta74/22/6
859SomogyFőnyedFőnyed27/2149/3852
860SomogyKapolyKapoly2171/1
861SomogyKercseligetKercseliget391/1
862SomogyMarcaliMarcali10961/1
863SomogyMarcaliMarcali3244/131/1
864SomogyMarcaliMarcali3244/71/1
865SomogyNágocsNágocs3521140/2200
866SomogyNagyberényNagyberény3943/4
867SomogySomogyfajszSomogyfajsz135/21/1
868SomogySomogyfajszSomogyfajsz174/11/1
869SomogySomogyfajszSomogyfajsz1961/1
870SomogySomogyfajszSomogyfajsz2341/1
871SomogySomogyfajszSomogyfajsz2361/1
872SomogySomogyfajszSomogyfajsz3061/1
873SomogySomogyjádSomogyjád591/1
874SomogySomogyjádSomogyjád601/1
875SomogySomogyjádSomogyjád621/1
876SomogySomogyjádSomogyjád6201/1
877SomogySomogyjádSomogyjád6601/1
878Szabolcs-Szatmár-BeregAnarcsAnarcs1614/28
879Szabolcs-Szatmár-BeregBaktalórántházaBaktalórántháza579/1348/1020
880Szabolcs-Szatmár-BeregBaktalórántházaBaktalórántháza8781/1
881Szabolcs-Szatmár-BeregBaktalórántházaBaktalórántháza961100/5350
882Szabolcs-Szatmár-BeregBátorligetBátorliget03011/1
883Szabolcs-Szatmár-BeregBesenyődBesenyőd1015/72
884Szabolcs-Szatmár-BeregBesenyődBesenyőd1115/72
885Szabolcs-Szatmár-BeregBesenyődBesenyőd1215/72
886Szabolcs-Szatmár-BeregBesenyődBesenyőd247/13/12
887Szabolcs-Szatmár-BeregBesenyődBesenyőd915/72
888Szabolcs-Szatmár-BeregBotpaládBotpalád139893/1921
889Szabolcs-Szatmár-BeregBökönyBököny5144/16
890Szabolcs-Szatmár-BeregBujBuj6731/1
891Szabolcs-Szatmár-BeregCsengerCsenger20001/1
892Szabolcs-Szatmár-BeregDombrádDombrád9534/96
893Szabolcs-Szatmár-BeregDombrádDombrád9544/96
894Szabolcs-Szatmár-BeregGávavencsellőGávavencsellő1481473/2013
895Szabolcs-Szatmár-BeregGéberjénGéberjén025/21/1
896Szabolcs-Szatmár-BeregGulácsGulács3132/6
SorszámMegyeÖnkormányzatTelepülésHelyrajzi számTulajdoni hányad
897Szabolcs-Szatmár-BeregGulácsGulács3141/3
898Szabolcs-Szatmár-BeregGyőrtelekGyőrtelek3301/2
899Szabolcs-Szatmár-BeregGyőrtelekGyőrtelek41/1
900Szabolcs-Szatmár-BeregKislétaKisléta719/218/54
901Szabolcs-Szatmár-BeregLevelekLevelek0119/21/1
902Szabolcs-Szatmár-BeregMátészalkaMátészalka3617795/29901
903Szabolcs-Szatmár-BeregMérkMérk2721280/5120
904Szabolcs-Szatmár-BeregMérkMérk2731280/5120
905Szabolcs-Szatmár-BeregNagydobosNagydobos0121/21/1
906Szabolcs-Szatmár-BeregNagyecsedNagyecsed0204/101/1
907Szabolcs-Szatmár-BeregNagyhódosNagyhódos2301/1
908Szabolcs-Szatmár-BeregNagyhódosNagyhódos2311/1
909Szabolcs-Szatmár-BeregNagykállóNagykálló1320/325/300
910Szabolcs-Szatmár-BeregNyírbéltekNyírbéltek0330/131/1
911Szabolcs-Szatmár-BeregNyíregyházaNyíregyháza0421/21/1
912Szabolcs-Szatmár-BeregNyíregyházaNyíregyháza07461/1
913Szabolcs-Szatmár-BeregNyíregyházaNyíregyháza25944/41/1
914Szabolcs-Szatmár-BeregNyíregyházaNyíregyháza806712/24
915Szabolcs-Szatmár-BeregNyírgelseNyírgelse353420/3360
916Szabolcs-Szatmár-BeregNyírgelseNyírgelse58312/270
917Szabolcs-Szatmár-BeregNyírgelseNyírgelse58412/270
918Szabolcs-Szatmár-BeregNyírgelseNyírgelse590216/4860
919Szabolcs-Szatmár-BeregNyírgelseNyírgelse591216/4860
920Szabolcs-Szatmár-BeregNyírgelseNyírgelse598216/4860
921Szabolcs-Szatmár-BeregNyírgelseNyírgelse599216/4860
922Szabolcs-Szatmár-BeregNyírgelseNyírgelse689216/1944
923Szabolcs-Szatmár-BeregNyírgyulajNyírgyulaj0214/41/1
924Szabolcs-Szatmár-BeregNyíribronyNyíribrony5241/8
925Szabolcs-Szatmár-BeregNyíribronyNyíribrony5251/8
926Szabolcs-Szatmár-BeregNyírkátaNyírkáta124360/960
927Szabolcs-Szatmár-BeregNyírkátaNyírkáta3811/1
928Szabolcs-Szatmár-BeregNyírkátaNyírkáta5012/28
929Szabolcs-Szatmár-BeregNyírmadaNyírmada378/101/1
930Szabolcs-Szatmár-BeregNyírmadaNyírmada3851/1
931Szabolcs-Szatmár-BeregNyírtétNyírtét076/11/1
932Szabolcs-Szatmár-BeregNyírturaNyírtura354/68295/1475
933Szabolcs-Szatmár-BeregNyírturaNyírtura354/691/1
934Szabolcs-Szatmár-BeregNyírturaNyírtura354/771/1
935Szabolcs-Szatmár-BeregÖköritófülpösÖköritófülpös3733/6
936Szabolcs-Szatmár-BeregÖmbölyÖmböly0218/21/1
937Szabolcs-Szatmár-BeregÖmbölyÖmböly2084/8
938Szabolcs-Szatmár-BeregPenészlekPenészlek3681876/2190
939Szabolcs-Szatmár-BeregPenészlekPenészlek431/354/540
940Szabolcs-Szatmár-BeregTarpaTarpa1168/24
941Szabolcs-Szatmár-BeregTarpaTarpa2191/1
942Szabolcs-Szatmár-BeregTarpaTarpa4061/5
SorszámMegyeÖnkormányzatTelepülésHelyrajzi számTulajdoni hányad
943Szabolcs-Szatmár-BeregTarpaTarpa49616/80
944Szabolcs-Szatmár-BeregTarpaTarpa497/116/80
945Szabolcs-Szatmár-BeregTiszabecsTiszabecs71/1
946Szabolcs-Szatmár-BeregTiszabecsTiszabecs921/1
947Szabolcs-Szatmár-BeregTiszadadaTiszadada521/1
948Szabolcs-Szatmár-BeregTiszaeszlárTiszaeszlár11731/4
949Szabolcs-Szatmár-BeregTiszaeszlárTiszaeszlár2791/2
950Szabolcs-Szatmár-BeregTunyogmatolcsTunyogmatolcs1/21/1
951TolnaDalmandDalmand1241/1
952TolnaDalmandDalmand1431/1
953TolnaDalmandDalmand1491/1
954TolnaDalmandDalmand1501/1
955TolnaDalmandDalmand3011/1
956TolnaDombóvárDombóvár4871/11/1
957TolnaDombóvárDombóvár60131/1
958TolnaDombóvárDombóvár60261/1
959TolnaDombóvárDombóvár60441/1
960TolnaDombóvárDombóvár60531/1
961TolnaDombóvárDombóvár60601/1
962TolnaDombóvárDombóvár60691/1
963TolnaDombóvárDombóvár60861/1
964TolnaDombóvárDombóvár60881/1
965TolnaDombóvárDombóvár61091/1
966TolnaGerjenGerjen602/401/1
967TolnaGerjenGerjen603/11/1
968TolnaGerjenGerjen603/21/1
969TolnaGerjenGerjen603/31/1
970TolnaGerjenGerjen603/41/1
971TolnaGerjenGerjen603/51/1
972TolnaGerjenGerjen603/61/1
973TolnaGyönkGyönk12441/1
974TolnaHőgyészHőgyész0178/101/1
975TolnaHőgyészHőgyész0178/121/1
976TolnaKisvejkeKisvejke019/221/1
977TolnaKisvejkeKisvejke019/271/1
978TolnaKisvejkeKisvejke05/51/1
979TolnaNagydorogNagydorog45823/195
980TolnaNagymányokNagymányok661/226/336
981TolnaNémetkérNémetkér11391/1
982TolnaPaksPaks125121/1
983TolnaPaksPaks125491/1
984TolnaSárszentlőrincSárszentlőrinc279/21/1
985TolnaSimontornyaSimontornya043/171/1
986TolnaSimontornyaSimontornya135/201/1
987TolnaSimontornyaSimontornya135/211/1
988TolnaSimontornyaSimontornya1811/1
SorszámMegyeÖnkormányzatTelepülésHelyrajzi számTulajdoni hányad
989TolnaSzekszárdSzekszárd1607/171/1
990TolnaSzekszárdSzekszárd5551/281/1
991TolnaSzekszárdSzekszárd5551/391/1
992TolnaSzekszárdSzekszárd5551/561/1
993TolnaTamásiTamási0393/51/1
994TolnaTamásiTamási0436/21/1
995TolnaTamásiTamási2121/41/1
996TolnaVárdombVárdomb601/11/1
997TolnaVárdombVárdomb601/101/1
998TolnaVárdombVárdomb601/171/1
999TolnaVárdombVárdomb601/181/1
1000TolnaVárdombVárdomb601/81/1
1001TolnaVárdombVárdomb601/91/1
1002TolnaVarsádVarsád248/21/1
1003TolnaZombaZomba0175/11/1
1004VasBozsokBozsok265/31/1
1005VasBozsokBozsok265/41/1
1006VasBucsuBucsu078/51/1
1007VasBucsuBucsu078/71/1
1008VasCelldömölkCelldömölk0642/21/1
1009VasCelldömölkCelldömölk0660/11/1
1010VasCelldömölkCelldömölk1391/221/1
1011VasCelldömölkCelldömölk1867/71/1
1012VasCsipkerekCsipkerek3674/8
1013VasCsörötnekCsörötnek3561/2
1014VasHegyhátszentjakabHegyhátszentjakab4621/1
1015VasIkervárIkervár0580/111/1
1016VasIkervárIkervár0593/11/1
1017VasIklanberényIklanberény47/21/1
1018VasKarakóKarakó2111/1
1019VasKemenessömjénKemenessömjén01701/1
1020VasKemenessömjénKemenessömjén02101/1
1021VasKemenessömjénKemenessömjén02111/1
1022VasKemenessömjénKemenessömjén02201/1
1023VasKemenessömjénKemenessömjén02231/1
1024VasKemenessömjénKemenessömjén02251/1
1025VasKemenessömjénKemenessömjén02281/1
1026VasKemenessömjénKemenessömjén02291/1
1027VasKercaszomorKercaszomor5796/1152
1028VasKörmendKörmend1491/71/1
1029VasKőszegKőszeg0182/11/1
1030VasKőszegKőszeg14321/1
1031VasKőszegKőszeg21311/1
1032VasKőszegKőszeg6621/1
1033VasMagyarszombatfaMagyarszombatfa1421/1
1034VasMersevátMersevát21/1
SorszámMegyeÖnkormányzatTelepülésHelyrajzi számTulajdoni hányad
1035VasNardaNarda0871/1
1036VasNardaNarda1664/24
1037VasNemeskeresztúrNemeskeresztúr062/11/1
1038VasÓlmodÓlmod404/40
1039VasOszkóOszkó1591/1
1040VasSöpteSöpte02011/1
1041VasSzakonyfaluSzakonyfalu199/61/1
1042VasSzelesteSzeleste2662/3
1043VasSzombathelySzombathely10437/41/1
1044VasSzombathelySzombathely1972/51/1
1045VasSzombathelySzombathely8109/41/1
1046VasSzombathelySzombathely81531/1
1047VasVasszentmihályVasszentmihály69/11/1
1048VeszprémÁbrahámhegyÁbrahámhegy557/890/240
1049VeszprémAjkaAjka01285/1319140/186396
1050VeszprémAjkaAjka01285/1519140/186396
1051VeszprémAjkaAjka01285/181/1
1052VeszprémBadacsonytördemicBadacsonytördemic4691/1
1053VeszprémBakonybélBakonybél23824/144
1054VeszprémBalatonalmádiBalatonalmádi408860/108
1055VeszprémBalatonfőkajárBalatonfőkajár1324/8
1056VeszprémBalatonfőkajárBalatonfőkajár7206/84
1057VeszprémBalatonfőkajárBalatonfőkajár7239/28
1058VeszprémBalatonfőkajárBalatonfőkajár7243/21
1059VeszprémBalatonfűzfőBalatonfűzfő1018/415/8
1060VeszprémBalatonfűzfőBalatonfűzfő1024/161/1
1061VeszprémBalatonfűzfőBalatonfűzfő1024/181/1
1062VeszprémBalatonfűzfőBalatonfűzfő914/11/2
1063VeszprémBalatonkeneseBalatonkenese47463/6
1064VeszprémBarnagBarnag01501/1
1065VeszprémBébBéb162/16/84
1066VeszprémBorszörcsökBorszörcsök280/13/24
1067VeszprémBorszörcsökBorszörcsök2813/24
1068VeszprémBorszörcsökBorszörcsök282/23/24
1069VeszprémBorszörcsökBorszörcsök2873/24
1070VeszprémBorszörcsökBorszörcsök3661/2
1071VeszprémCsopakCsopak596/11/1
1072VeszprémCsopakCsopak596/21/1
1073VeszprémCsopakCsopak596/51/1
1074VeszprémCsótCsót042/91/1
1075VeszprémCsótCsót065/131/1
1076VeszprémCsótCsót065/81/1
1077VeszprémDabroncDabronc0193/91/1
1078VeszprémDabroncDabronc0271/121/1
1079VeszprémDobaDoba126375/600
1080VeszprémDobaDoba129375/600
SorszámMegyeÖnkormányzatTelepülésHelyrajzi számTulajdoni hányad
1081VeszprémHajmáskérHajmáskér03/21/1
1082VeszprémHajmáskérHajmáskér1/201/1
1083VeszprémHajmáskérHajmáskér1/321/1
1084VeszprémHajmáskérHajmáskér1/41/1
1085VeszprémIszkázIszkáz12051/160
1086VeszprémIszkázIszkáz12151/160
1087VeszprémIszkázIszkáz122102/160
1088VeszprémIszkázIszkáz123102/160
1089VeszprémIszkázIszkáz385318/2016
1090VeszprémJásdJásd083/21/1
1091VeszprémKarakószörcsökKarakószörcsök61/1
1092VeszprémKisszőlősKisszőlős1323/12
1093VeszprémKöveskálKöveskál3352/6
1094VeszprémKöveskálKöveskál4351/1
1095VeszprémKöveskálKöveskál9372/432
1096VeszprémKülsővatKülsővat01331/1
1097VeszprémKülsővatKülsővat0139/31/1
1098VeszprémKülsővatKülsővat080/61/1
1099VeszprémKüngösKüngös1961/2
1100VeszprémLitérLitér7194/9
1101VeszprémMagyargencsMagyargencs0261/44/8
1102VeszprémMagyargencsMagyargencs3291/1
1103VeszprémMagyargencsMagyargencs6291/4
1104VeszprémMagyargencsMagyargencs6331/4
1105VeszprémMarcalgergelyiMarcalgergelyi028/51/1
1106VeszprémMencshelyMencshely100/71/1
1107VeszprémMencshelyMencshely100/81/1
1108VeszprémMencshelyMencshely1271/1
1109VeszprémMencshelyMencshely2511/4
1110VeszprémMencshelyMencshely2621/1
1111VeszprémMencshelyMencshely2631/1
1112VeszprémMencshelyMencshely4101/1
1113VeszprémNagypiritNagypirit069/71/1
1114VeszprémNagypiritNagypirit069/91/1
1115VeszprémNagytevelNagytevel3561/1
1116VeszprémNagytevelNagytevel3054/80
1117VeszprémNagytevelNagytevel3571/1
1118VeszprémNagytevelNagytevel3581/1
1119VeszprémNagytevelNagytevel3591/1
1120VeszprémNagytevelNagytevel3601/1
1121VeszprémNagytevelNagytevel3611/1
1122VeszprémNagytevelNagytevel3621/1
1123VeszprémNagyvázsonyNagyvázsony11391/8
1124VeszprémNagyvázsonyNagyvázsony3048/16
1125VeszprémNagyvázsonyNagyvázsony3411/4
1126VeszprémNagyvázsonyNagyvázsony3752/8
SorszámMegyeÖnkormányzatTelepülésHelyrajzi számTulajdoni hányad
1127VeszprémNagyvázsonyNagyvázsony4628/480
1128VeszprémNagyvázsonyNagyvázsony662/8
1129VeszprémNemesvámosNemesvámos932/521/1
1130VeszprémNemesvitaNemesvita27212/180
1131VeszprémNemesvitaNemesvita404960/20160
1132VeszprémNemesvitaNemesvita507/11/1
1133VeszprémNemesszalókNemesszalók78/72
1134VeszprémNyárádNyárád3/31/1
1135VeszprémPápaPápa1438105/17280
1136VeszprémPápaPápa6604/11/1
1137VeszprémPápaPápa6604/31/1
1138VeszprémPétfürdőPétfürdő2361/91/1
1139VeszprémSomlószőlősSomlószőlős5864/120
1140VeszprémSomlószőlősSomlószőlős7630/200
1141VeszprémSomlóvásárhelySomlóvásárhely2411/1
1142VeszprémSümegprágaSümegprága1971/6
1143VeszprémSzentgálSzentgál10781/9
1144VeszprémTakácsiTakácsi33912/48
1145VeszprémTakácsiTakácsi38810/52
1146VeszprémTaliándörögdTaliándörögd3651/1
1147VeszprémTapolcaTapolca7931/1
1148VeszprémTapolcaTapolca151748/240
1149VeszprémTótvázsonyTótvázsony1281/1
1150VeszprémTótvázsonyTótvázsony1291/1
1151VeszprémTótvázsonyTótvázsony1301/1
1152VeszprémTótvázsonyTótvázsony1311/1
1153VeszprémTótvázsonyTótvázsony1331/1
1154VeszprémTótvázsonyTótvázsony1341/1
1155VeszprémTótvázsonyTótvázsony1351/1
1156VeszprémUkkUkk0162/191/1
1157VeszprémVárpalotaVárpalota40184/16
1158VeszprémVárpalotaVárpalota40194/16
1159VeszprémVaszarVaszar9711/4
1160ZalaAlsórajkAlsórajk852/8
1161ZalaBalatongyörökBalatongyörök01011/1
1162ZalaBókaházaBókaháza184/41/1
1163ZalaBucsutaBucsuta13218/81
1164ZalaGősfaGősfa291/3
1165ZalaKeszthelyKeszthely46671/1
1166ZalaNagykapornakNagykapornak2303/40
1167ZalaRédicsRédics3884/20
1168ZalaResznekResznek2446/24
1169ZalaSalomvárSalomvár26120/1440
1170ZalaSalomvárSalomvár458/72
1171ZalaZalaegerszegZalaegerszeg264043/8
1172ZalaZalaegerszegZalaegerszeg265761/1
SorszámMegyeÖnkormányzatTelepülésHelyrajzi számTulajdoni hányad
1173ZalaZalaegerszegZalaegerszeg27036/216
1174ZalaZalaszabarZalaszabar961/1

2. melléklet a 2013. évi CXVIII. törvényhez

HELYI ÖNKORMÁNYZATHRSZ.
1.Bicske Város ÖnkormányzatBicske 3131/1/A.
2.Tata Város ÖnkormányzatTata 17/4/A.
3.Mohács Város ÖnkormányzatMohács 741/2/A.
4.Lengyeltóti Város ÖnkormányzatLengyeltóti 024/2/A.
5.Marcali Város ÖnkormányzatMarcali 2622/3/A.
6.Nagyatád Város ÖnkormányzatNagyatád 75/12/A.
7.Tab Város ÖnkormányzatTab
564/A.
8.Csurgó Város ÖnkormányzatCsurgó 989/182/A.
9.Dédestapolcsány Község ÖnkormányzatDédestapolcsány 1040/A.
10.Felsőzsolca Város ÖnkormányzatFelsőzsolca 1591/9/A.
11.Cigánd Város ÖnkormányzatCigánd
1285/A.
12.Nagybajom Város ÖnkormányzatNagybajom 428/2/A
13.Somogyjád Község ÖnkormányzatSomogyjád 308/A
14.Szenna Község ÖnkormányzatSzenna 62/3/B
15.Magyaratád Község ÖnkormányzatMagyaratád 66/3/A
16.Balassagyarmat Város ÖnkormányzatBalassagyarmat 808/1/A
17.Iváncsa Község ÖnkormányzatIváncsa
231/1/A

Tartalomjegyzék