2013. évi CXXI. törvény

a helyi és körzeti televíziók digitális átállásának biztosítása érdekében szükséges és egyes hírközléssel összefüggő törvénymódosításokról

1. A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény módosítása

1. § (1) A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Dtv.) 6. § (8)-(11) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(8) A műsorterjesztő köteles a Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) számára minden év február 28-ig - a Hivatal erre irányuló külön felhívása vagy döntése nélkül - az alábbi, az előző év december 31-ei állapot szerinti adatokat szolgáltatni:

a) a műsorterjesztő által terjesztett programcsomagok megnevezése, az egyes programcsomagokban terjesztett médiaszolgáltatások megnevezése, a programcsomagok előfizetési díja, a műsorterjesztésre alkalmazott technológia meghatározása, a programcsomagok összes - területtől független - előfizetőjének száma,

b) az egyes terjesztett médiaszolgáltatásokhoz tartozó előfizetői számok megjelölése településenkénti - Budapest esetében kerületenkénti - bontásban,

c) a műsorterjesztő által terjesztett médiaszolgáltatások állandó megnevezése, médiaszolgáltatója, nyelve vagy nyelvei, tematikája, amennyiben ugyanazon az átviteli csatornán több médiaszolgáltatás kerül terjesztésre, ennek feltüntetése a terjesztés időtartamával,

d) a műsorterjesztő által terjesztett információs csatorna megnevezése.

(9) Amennyiben a műsorterjesztő előző év december 31-ei állapot szerinti és a tárgyév január 1-jei állapot szerinti, a (8) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott adatai eltérőek, a műsorterjesztő köteles az eltérő adatok vonatkozásában is adatot szolgáltatni. Amennyiben az előző év december 31-ei állapot szerinti adatai megegyeznek a tárgyév január 1-jei adatokkal, a műsorterjesztő e tényről köteles a Hivatal számára nyilatkozni.

(10) A Hivatal a (8) bekezdés szerinti adatok benyújtására elektronikus űrlapot rendszeresít, amelyet a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő kezdete előtt legalább 30 nappal közzétesz internetes honlapján. A műsorterjesztő az e § szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus űrlap kitöltésével köteles teljesíteni.

(11) Amennyiben az adatszolgáltatásra kötelezett a (8)-(10) bekezdésben foglalt adatszolgáltatási kötelezettséget nem vagy nem megfelelően teljesíti, a Hivatal határozatában bírságot szab ki, amelynek mértéke - a jogsértő szolgáltató előző évben elért nettó árbevételét és a jogsértés ismételtségét figyelembe véve - a jogsértő nettó árbevételének legfeljebb 0,25%-a, de legalább százezer forint. Árbevételi adatok vagy árbevétel közlésének hiányában a bírság mértéke legalább ötvenezer forint, legfeljebb harmincmillió forint. Ezen túlmenően az adatszolgáltatás nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén a Hivatal ötvenezer forinttól hárommillió forintig terjedő bírsággal sújthatja - ismételt jogsértés esetén sújtani köteles - a jogsértő szolgáltató vezető tisztségviselőjét is."

(2) A Dtv. 6. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

"(12) A (11) bekezdésben foglalt határozat ellen az Eht. szerinti jogorvoslatnak van helye."

2. § A Dtv. 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az országos digitális műsorszóró hálózat üzemeltetőjét az Mttv.-ben, illetve az (1) bekezdés szerinti pályázat során meghatározott továbbítási, illetve szerződéskötési kötelezettség terheli. A helyi és körzeti vételkörzetű digitális műsorszóró adó vagy műsorszóró hálózat üzemeltetőjét az (1) bekezdés szerinti pályázat során meghatározott továbbítási és szerződéskötési kötelezettség terheli."

3. § (1) A Dtv. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A digitális rádió- vagy televízió-műsorszóró hálózat, illetve műsorszóró adó üzemeltetője a pályázatban szereplő, illetve a hatósági szerződésben meghatározott műszaki és ellátottsági jellemzőket biztosító műsorszóró hálózat működéséhez szükséges frekvencia tartományt alkotó frekvenciák használatára szerez jogosultságot. A digitális rádió- vagy televízió-műsorszóró hálózat üzemeltetője az egyedi frekvenciák frekvenciahasználati jogosultságát nem szerzi meg."

(2) A Dtv. 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A földfelszíni analóg műsorszórás útján megvalósuló rádióműsort szolgáltató médiaszolgáltató a pályázatban megjelölt műsorszóró frekvencia használatára szerez frekvenciahasználati jogosultságot."

4. § A Dtv. 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A műsorszóró adó frekvenciakijelölése tartalmazza:

a) a frekvenciadíjat,

b) a műsorszóró adó telepítésének és üzemeltetésének műszaki feltételeit és előírásait,

c) - amennyiben a műsorszóró adó digitális rádió- vagy televízió-műsorszóró hálózathoz vagy digitális műsorszóró adóhoz tartozik -, a hálózat, illetve a jogosultság megjelölését, illetve utalást arra, hogy a kijelölt frekvencia a hálózatba vagy a digitális műsorszóró adóhoz illeszkedő, a digitális műsorszóró hálózat vagy műsorszóró adó üzemeltetési jogosultságára irányuló pályázatban megjelölt, illetve a hatósági szerződésben meghatározott feltételrendszerbe illeszkedő azonos, vagy attól legfeljebb 5%-kal eltérő vételkörzetet biztosító másik frekvenciára cserélhető,

d) - amennyiben a műsorszóró adó földfelszíni analóg műsorszórás útján megvalósuló televíziós médiaszolgáltatáshoz kapcsolódik - a műsorszóró frekvenciasáv megjelölését, illetve utalást arra, hogy a kijelölt frekvencia a műsorszóró frekvenciasávba tartozó, a pályázatban megjelölt, illetve a hatósági szerződésben meghatározott feltételrendszerbe illeszkedő azonos vagy attól legfeljebb 5%-kal eltérő vételkörzetet biztosító másik frekvenciára cserélhető a Hatóság által,

e) a digitális rádió- vagy televízió-műsorszóró hálózat, digitális műsorszóró adó, a műsorszóró frekvenciasáv, illetve a frekvencia frekvenciahasználatára vonatkozó jogosultságot megadó döntés vagy hatósági szerződés számát, a döntés vagy hatósági szerződés meghozatalának időpontját,

f) a digitális rádió- vagy televízió-műsorszóró hálózat, digitális műsorszóró adó, a műsorszóró frekvenciasáv, illetve a földfelszíni analóg rádióműsor műsorszórására felosztott frekvencia frekvenciahasználati jogosultságához kapcsolódó meghatározott feltételrendszert, valamint

g) a külön jogszabályban meghatározottakat."

5. § (1) A Dtv. 18. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Ha az analóg rádióműsor műsorszórása a vonatkozó médiaszolgáltatási jogosultság érvényességi idejének lejárta előtt azért nem folytatható, mert a rádióengedélyt a 13. § alapján a médiaszolgáltatónak fel nem róható okból a Hatóság visszavonja, a Médiatanács a médiaszolgáltatónak pályázati kiírás nélkül hasonló feltételekkel a frekvenciasáv, illetve a frekvencia tekintetében más médiaszolgáltatási jogosultságot kínál fel.

(2) A Médiatanács a médiaszolgáltatási szerződés módosítását nem teheti a frekvenciacserével össze nem függő feltételek elfogadásától függővé. A módosítás a médiaszolgáltatási jogosultság időtartamát nem érinti. A módosítás során a szerződésben rendelkezni kell a médiaszolgáltató frekvenciacserével kapcsolatos igazolt költségeiről."

(2) A Dtv. 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A rádióengedély visszavonásáról szóló határozatban a teljesítés határnapját vagy határidejét úgy kell megállapítani, hogy megfelelő idő álljon rendelkezésre a médiaszolgáltatási szerződés módosítására."

6. § A Dtv. 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A digitális átállásnak legkésőbb 2014. december 31-ig kell megvalósulnia az országos digitális audiovizuális médiaszolgáltatások elérhetősége tekintetében Magyarország teljes területén úgy, hogy országosan a lakosság legalább 94%-át elérje a digitális televízió műsorszórási szolgáltatáson keresztül a közszolgálati médiaszolgáltatás, és a lakosság számára a kiskereskedelmi forgalomban elérhetőek legyenek a vételi eszközök (a továbbiakban: digitális átállás). A helyi és körzeti vételkörzetű, műsorszórás útján terjesztett audiovizuális médiaszolgáltatások digitális műsorszórásra történő átállásának legkésőbb 2017. december 31-ig kell megvalósulnia."

7. § (1) A Dtv. 39. §-át megelőző alcímének címe helyébe a következő szöveg lép:

"Az országos vételkörzetű digitális műsorszóró hálózat üzemeltetési jogosultságának elnyerésére vonatkozó pályázati eljárás"

(2) A Dtv. 39. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az országos digitális rádió- és televízió-műsorszóró hálózat, illetve műsorszóró adó üzemeltetési jogosultság pályázat útján történő elnyerésével kapcsolatos eljárásokra (a 39-43. § alkalmazásában a továbbiakban: pályázati eljárás) a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló külön jogszabályt kell a 39-43. §-ban foglalt eltéréssel megfelelően alkalmazni. Az országos pályázati eljárásra a 43/A-43/K. §-ban foglaltak megfelelően alkalmazandóak."

(3) A Dtv. 39. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A pályázati kiírási dokumentáció a külön jogszabályban meghatározottakon túl feltételként tartalmazza:)

"c) legfeljebb négy általános tematikájú országos médiaszolgáltatóval szemben fennálló, műsorterjesztésre vonatkozó szerződéskötési kötelezettséget,"

(4) A Dtv. 39. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A pályázati kiírási dokumentáció a (2) és (3) bekezdésben, valamint az Mttv. 9-11. §-ában meghatározottakon túl további műsortartalmi feltételeket és értékelési szempontokat nem tartalmazhat."

8. § (1) A Dtv. 41. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A pályázatról a Hatóság honlapján hirdetményt, két országos napilapban felhívást tesz közzé."

(2) A Dtv. 41. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A Hatóság a konzultációs észrevételek alapján a hirdetmény megjelenését követő harminc napon belül véglegesíti a pályázati kiírási dokumentációt."

9. § A Dtv. 42. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A konzultációs észrevételek alapján véglegesített pályázatról a Hatóság a honlapján hirdetményt, két országos napilapban felhívást tesz közzé. A pályázati eljárás hivatalból indul a pályázati felhívás közzétételével."

10. § (1) A Dtv. 43. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A (3) bekezdésben foglalt jogosultság időtartama a jogosultságról szóló hatósági szerződés megkötésének időpontjától számított 12 év."

(2) A Dtv. 43. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A (3) bekezdésben foglalt jogosultság pályázati kiírási dokumentációjának elkészítésére, a pályázati eljárására és a pályáztatásra a 39-43/K. § megfelelően alkalmazandó."

11. § A Dtv. 43/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"43/A. § (1) Állami tulajdonban lévő, korlátos erőforrásokat igénybe vevő, analóg műsorszórással terjesztett helyi és körzeti audiovizuális médiaszolgáltatás médiaszolgáltatója a médiaszolgáltatási jogosultságának időtartama alatt, de legkésőbb a helyi és körzeti vételkörzetű földfelszíni műsorterjesztés digitális átállásának 38. § (1) bekezdésében meghatározott időpontjáig

a) a Médiatanácshoz benyújtott bejelentése alapján jogosult médiaszolgáltatását továbbra is analóg földfelszíni műsorterjesztés útján nyújtani, vagy

b) legkésőbb 2016. december 31-ig benyújtott kérelmére a Hatóság a 13. § (2) bekezdésében, illetve a 19. §-ban szabályozott jogkörében a műsorterjesztéshez a médiaszolgáltatási szerződésben meghatározott analóg frekvencia kiváltása érdekében - amennyiben ezt a frekvenciahasználatra vonatkozó kötelezettségvállalások lehetővé teszik - azonos vagy attól legfeljebb 5%-kal eltérő vételkörzettel rendelkező, digitális műsorterjesztési célú frekvenciahasználati jogosultságot (a továbbiakban: ideiglenes digitális műsorszórási jogosultság) biztosít; amennyiben a Hatóság megállapítja, hogy kizárólag az e pontban meghatározottaknál kisebb vételkörzetű frekvenciahasználati jogosultság engedélyezésére van lehetőség, a kérelmező kifejezett hozzájáruló nyilatkozata alapján ennek engedélyezése is lehetséges.

(2) Az ideiglenes digitális műsorszórási jogosultság gyakorlóját nem terhelik az Mttv. 72. § (1)-(3) bekezdésében és 74-77. §-ában foglalt, műsorterjesztőre vonatkozó kötelezettségek.

(3) A helyi és körzeti vételkörzetű földfelszíni műsorterjesztés digitális átállásának a 38. § (1) bekezdésében meghatározott céldátumát követően helyi és körzeti vételkörzetű földfelszíni digitális televízió-műsorszóró hálózat, illetve műsorszóró adó üzemeltetése - amennyiben e törvény ettől eltérően nem rendelkezik - kizárólag a Hatóság által lefolytatott helyi és körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatások nyújtását lehetővé tevő digitális műsorszóró adó vagy műsorszóró hálózat üzemeltetési jogosultság megszerzésére irányuló pályázati eljárás (a továbbiakban: pályázati eljárás) során megszerzett digitális műsorszóró adó üzemeltetési jogosultság alapján lehetséges. A pályázati eljárás során a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló külön jogszabályt kell megfelelően alkalmazni a 43/A-43/K. §-ban foglalt eltérésekkel.

(4) A pályázati eljárás hivatalból indul a pályázati felhívás közzétételével. Pályázati eljárást az Elnök abban az esetben indít, amennyiben

a) az állami tulajdonban lévő, korlátos erőforrásokat igénybe vevő, analóg műsorszórással terjesztett helyi vagy körzeti audiovizuális médiaszolgáltatás médiaszolgáltatója a 38. § (1) bekezdése szerinti határidőt követően is folyamatosan kívánja üzemeltetni az (1) bekezdés b) pontja szerinti ideiglenes digitális műsorszórási jogosultságot és legkésőbb a helyi és körzeti vételkörzetű földfelszíni műsorterjesztés digitális átállásának a 38. § (1) bekezdésében meghatározott határideje előtt 12 hónappal kérelmezi a Hatóságnál az adott digitális műsorszóró adó üzemeltetési lehetőség megtervezését;

b) a kérelmező erre irányuló kérelmet terjeszt elő, és az Elnök a kérelemben megjelölt vételkörzet tekintetében - frekvenciagazdálkodási szempontok figyelembevételével - a digitális műsorszóró adó üzemeltetési lehetőség tervezését előzetesen jóváhagyja. A jóváhagyást követően a Hatóság elvégzi a digitális műsorszóró adó üzemeltetési lehetőség megtervezésére irányuló vizsgálatokat. Amennyiben az adott vételkörzet tekintetében tervezhető digitális műsorszóró adó üzemeltetési lehetőség, a megtervezett lehetőség pályáztatására a továbbiakban a pályázati eljárás (2) bekezdésben meghatározott rendelkezéseit kell alkalmazni; vagy

c) az Elnök azt egyéb, frekvenciagazdálkodási, műsorterjesztési, médiaszolgáltatási iparági vagy médiapolitikai szempont alapján indokoltnak tartja.

(5) A pályázati eljárás során a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló külön jogszabályban szereplő pályázati bizottságot nem kell létrehozni, az eljárás során pályázati bizottság nem működik közre.

(6) A pályázati eljárás ügyintézési határideje nyolcvanöt nap. Az ügyintézési határidőbe nem számít bele a Ket.-ben meghatározottakon túl a pályázati felhívás közzététele napjától a pályázati ajánlat benyújtásáig terjedő időtartam. Az ügyintézési határidő indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb húsz nappal meghosszabbítható.

(7) A műsorterjesztési szolgáltatások nyújtását lehetővé tevő, helyi és körzeti vételkörzetű földfelszíni digitális műsorszóró hálózat, illetve műsorszóró adó üzemeltetési jogosultság időtartama a jogosultságról szóló hatósági szerződés megkötésének időpontjától számított legfeljebb 12 év."

12. § A Dtv. 43/H. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Elnök végzéssel megszünteti a pályázati eljárást, amennyiben)

"c) az Elnök mérlegelése szerinti médiapolitikai szempontok, illetve az e törvényben vagy a pályázati kiírási dokumentációban rögzített alapelvek, célok a pályázati eljárás lefolytatásával nem biztosíthatóak, vagy"

13. § A Dtv. 43/I. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az Elnök hatósági határozatban állapítja meg

a) a pályázati eljárás eredménytelen voltát, vagy

b) eredményesség esetén a pályázati eljárás nyertesét.

(2) Eredménytelen a pályázati eljárás, amennyiben valamennyi benyújtott pályázati ajánlat alaki vagy tartalmi szempontból érvénytelen."

14. § A Dtv. 43/J. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Az Elnök a 43/I. § (1) bekezdésében meghatározott határozatának felülvizsgálatát az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője, a határozat közlésétől számított tizenöt napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól.

(3) Az Elnök a keresetlevelet - az ügy irataival és a nyilatkozatával együtt - annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül továbbítja a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak. A bírósági felülvizsgálat iránti keresetet a bíróság a keresetlevél bírósághoz történő - Elnök általi - megküldésétől számított hatvan napon belül bírálja el és határozatát a kihirdetés napjáig írásba foglalja. A bíróság határozatával szemben fellebbezésnek, perújításnak nincs helye. A határozat felülvizsgálata iránti kérelem a határozat közlésétől számított tizenöt napon belül terjeszthető elő azzal, hogy a felülvizsgálati kérelem benyújtására meghatározott határidőn belül a felülvizsgálati kérelemnek a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz meg kell érkeznie. E határidő jogvesztő, melynek elmulasztása miatt igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye. A Kúria a felülvizsgálati kérelmet hatvan napon belül bírálja el és határozatát e határidőn belül írásba foglalja. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, valamint a Kúria soron kívül jár el."

15. § (1) A Dtv. 43/L. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Elnök hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi a 43/K. § alapján megkötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését. Amennyiben az ellenőrzés eredményeként megállapítja a hatósági szerződésben foglaltak ügyfél általi megsértését, az ellenőrzés során feltárt tények, a szerződésszegés súlya, a hatékony jogérvényesítés, a szerződéssel érintett társadalmi, gazdasági és jogviszonyok, valamint a vonatkozó műsorterjesztési alkotmányos alapelvek és célok, továbbá a szerződés alapját képező közérdek hatékony érvényesülése szempontjából mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az Eht. szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít."

(2) A Dtv. 43/L. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Amennyiben az Elnök végrehajtási eljárást indít, akkor a végrehajtást elrendelő végzés felülvizsgálatát az ügyfél kérheti - jogszabálysértésre hivatkozással - a végzés közlésétől számított tizenöt napon belül a közigazgatási ügyekben eljáró bíróságtól. A bíróság az ügyben, szükség esetén a felek meghallgatása alapján, tizenöt napon belül nemperes eljárásban határoz. A nemperes eljárás iránti kérelem benyújtásának a végzés végrehajtására halasztó hatálya van."

16. § A Dtv. 43/M. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában közfeladatnak az alábbiak minősülnek:

a) a kihirdetett szükségállapot, az ország jelentős területét érintő elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén történő és azzal kapcsolatos műsorterjesztés,

b) a valamely közösség speciális oktatási, kulturális, tájékoztatási vagy az adott közösséget érintő meghatározott eseményhez kapcsolódó igényeinek műsorterjesztésen keresztüli szolgálata."

17. § A Dtv. 12. § (1) bekezdésében az "A Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hivatal)" szövegrész helyébe az "A Hivatal" szöveg lép.

18. § Hatályát veszti a Dtv. 39. § (2) bekezdés a) pontja, 39. § (6) bekezdése, 39. § (8) bekezdése, 40. §-a, 41. § (9) bekezdése, 42. § (3)-(6) bekezdése, 43. § (1)-(2) bekezdése, 43/I. § (4)-(7) bekezdése és 43/J. § (4) bekezdése.

19. § A Dtv. a következő 49. §-sal egészül ki:

"49. § E törvénynek a helyi és körzeti televíziók digitális átállásának biztosítása érdekében szükséges és egyes hírközléssel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXI. törvénnyel megállapított rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell, azzal, hogy e rendelkezések hatálybalépése előtt elkövetett jogsértésekre a jogsértés elkövetésekor hatályos anyagi jogi rendelkezések alkalmazandók."

2. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosítása

20. § A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 1. § (2) bekezdés d)-e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek és a (2) bekezdés a következő f) ponttal egészül ki:

(A törvény alkalmazásában a médiatartalom-szolgáltató akkor minősül Magyarország területén letelepedettnek, ha:)

"d) Magyarország területén és más országban is dolgozik a médiatartalom-szolgáltató munkaerejének jelentős része, akkor, ha a központi ügyvezetés helye Magyarország területén található,

e) a központi ügyvezetés és a szerkesztői döntések meghozatalának helye közül csak az egyik található Magyarország területén, de tevékenységét Magyarország területén kezdte meg, és folyamatos, tényleges kapcsolatot tart fenn a magyar gazdasággal, vagy

f) az általa nyújtott médiaszolgáltatást a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Dtv.) 43/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti ideiglenes digitális műsorszórási jogosultság gyakorlása révén terjeszti."

21. § Az Mttv. 74. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az (1)-(3) bekezdés szerinti továbbítási kötelezettség a helyi vagy körzeti vételkörzetű, földfelszíni műsorszórás révén megvalósított műsorterjesztési szolgáltatást nyújtó műsorterjesztőt e szolgáltatása tekintetében nem terheli."

22. § Az Mttv.

a) 48. § (5) bekezdésében az "a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Dtv.) 38. § (1) bekezdésben" szövegrész helyébe az "a Dtv. 38. § (1) bekezdésében",

b) 229. §-ában a "206-218. §" szövegrész helyébe a "206-218/A. §"

szöveg lép.

23. § Az Mttv. IV. Fejezete a következő 218/A. §-sal egészül ki:

"218/A. § E törvénynek a helyi és körzeti televíziók digitális átállásának biztosítása érdekében szükséges és egyes hírközléssel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXI. törvénnyel megállapított rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell, azzal, hogy e rendelkezések hatálybalépése előtt elkövetett jogsértésekre a jogsértés elkövetésekor hatályos anyagi jogi rendelkezések alkalmazandók."

3. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása

24. § Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) IV. Fejezete a következő alcímmel és 40/A. §-sal egészül ki:

"Egyeztetés az érdekeltekkel frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló versenyeztetési eljárás megindítását megelőzően

40/A. § (1) A Hatóság a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló versenyeztetési eljárás (árverés, pályázat) megindítását megelőzően a (2)-(7) bekezdés szerint egyeztet az érdekeltekkel.

(2) A Hatóság a kiírási dokumentáció tervezetét a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló versenyeztetési eljárás megindítását megelőzően legalább harminc nappal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel és internetes honlapján közzéteszi.

(3) A kiírási dokumentáció tervezetének (2) bekezdés szerinti közzétételétől számított húsz napon belül bárki írásban megküldheti a Hatóság részére a kiírási dokumentáció tervezetére vonatkozó álláspontját, javaslatát, egyéb észrevételét (e § alkalmazásában a továbbiakban: észrevétel). A beérkezett észrevételek a Hatóságot nem kötik, a Hatóság számára tájékoztató jelleggel bírnak és az észrevételek figyelembevételét vagy figyelmen kívül hagyását a Hatóság nem köteles indokolni.

(4) A Hatóság a kiírási dokumentáció tervezetéről konzultációt tart. A konzultációra vonatkozó felhívást a kiírási dokumentáció tervezetének közzétételével egy időben teszi közzé a Hatóság. A felhívásban a Hatóság meghatározza a konzultáció helyét, idejét, a részvétel feltételeit, különösen a részvételi regisztráció módját, a résztvevők számát.

(5) A konzultáció során a tájékoztatás elsősorban a megszerezhető frekvenciakészlet jellemzőire, használatára és a használat körülményeire, továbbá a frekvencia használatával végezhető tevékenységre, valamint az árverés és a pályázat eljárásrendjére, menetére, formájára, alapvető szabályaira vonatkozik.

(6) A konzultáción szóban feltett, illetve a konzultációra érkezett írásbeli kérdéseket a Hatóság a konzultáció időpontjától számított tíz napon belül írásban megválaszolja és - a 33. §-ban foglalt törvény által védett titok kivételével - internetes honlapján közzéteszi.

(7) A (6) bekezdés alapján a Hatóság által közzétett válaszok tájékoztató jellegűek, a kiírási dokumentációval szemben sem joghatással, sem jogi kötőerővel nem rendelkeznek az egyedi hatósági ügy és a hatósági döntések tekintetében."

25. § Az Eht. 55. §-a a következő (1a)-(1d) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Amennyiben a kiírási dokumentáció szerint a Hatóság az árverési, illetve a pályázati eljárás nyertesével hatósági szerződést köt, a Hatóság az árverést, illetve a pályázati eljárást érdemben lezáró határozatában kizárólag a nyertes tárgyában dönt, és minden, az árverés, illetve a pályázati eljárás tárgyával, tartalmával, a frekvenciahasználati jogosultág megszerzésével, feltételeivel, valamint a frekvenciahasználati jogosultsággal összefüggő jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatos egyéb döntés, rendelkezés, feltétel a hatósági szerződés részét képezi. A hatósági szerződés kötelező tartalmi elemeit a kiírási dokumentáció tartalmazza.

(1b) Amennyiben a Hatóság a 182. § (3) bekezdés 2. pontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés vagy pályázati eljárás szabályairól szóló NMHH rendelet szerint egyes frekvenciablokkok vagy valamennyi frekvenciablokk tekintetében egybefoglalt határozatot hoz és a kiírási dokumentáció alapján hatósági szerződést köt az árverés vagy a pályázati eljárás nyertesével, a kiírási dokumentáció határozza meg, hogy a Hatóság az egybefoglalt határozat tárgyába tartozó frekvenciablokkonként egyedileg vagy az egybefoglalt határozat tárgyába tartozó valamennyi frekvenciablokk tekintetében egységesen köt hatósági szerződést.

(1c) A kiírási dokumentáció az alábbi alapvető feltételekkel rendezheti a hatósági szerződéskötést:

a) Az árverési, illetve a pályázati eljárást érdemben lezáró, az árverési, illetve a pályázati eljárás nyertesét megállapító határozatnak a nyertessel történő közlését követő öt napon belül a Hatóság - a nyertessel való hatósági szerződéskötés érdekében - hivatalból hatósági eljárást indít. E hatósági eljárás ügyintézési határideje negyvenöt nap, amely nem hosszabbítható meg.

b) Amennyiben az a) pont szerinti hatósági eljárásban a nyertes nem vesz részt vagy a hatósági szerződés megkötését akadályozza - ideértve azt is, ha a nyertes résztvevő a jelentkezését visszavonja -, az a) pontban meghatározott ügyintézési határidőn túl a hatósági szerződés nem köthető meg, ez esetben a Hatóság az eljárás megindításától számított negyvenötödik napon az eljárást megszünteti. Az eljárásban igazolási kérelemnek nincs helye.

c) A hatósági szerződés az árverési, illetve a pályázati eljárást érdemben lezáró, az árverési, illetve a pályázati eljárás nyertesét megállapító határozat jogerőre emelkedéséig nem köthető meg. A határozat jogerőre emelkedésének időtartama a hatósági szerződés megkötésére irányuló hatósági eljárás a) és b) pontban meghatározott ügyintézési határidejébe nem számít bele.

d) A hatósági szerződésben meg kell határozni a szerződésszegés jogkövetkezményeit.

(1d) Amennyiben a 44. § (6)-(7) bekezdése szerint az árverési, illetve a pályázati eljárást érdemben lezáró, az árverési, illetve a pályázati eljárás nyertesét megállapító határozat bírósági felülvizsgálatát kezdeményezték, a hatósági szerződés a bíróság jogerős döntéséig nem köthető meg. A bírósági felülvizsgálati eljárás időtartama a hatósági szerződés megkötésére irányuló hatósági eljárás (1c) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott ügyintézési határidejébe nem számít bele."

26. § Az Eht. 55. § (2a) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:

[A frekvenciahasználati jogosultság versenyeztetési eljárás során (árverés, pályázat) történő megszerzéséhez a kiírási dokumentációban - a személyi (részvételi), alaki és tartalmi feltételek mellett - a tényleges verseny előmozdítása és a verseny torzulásainak elkerülése szempontjából különösen a következő feltételek, kötelezettségek köthetők ki:] "

l) a már meglévő frekvenciahasználati jogosultságok módosítása, amennyiben ez a frekvenciahasználati jogosultság bármely átruházásából vagy felhalmozásából adódó versenytorzulás korrekciójához szükséges."

27. § Az Eht. 55. §-a a következő (2d) és (2e) bekezdéssel egészül ki:

"(2d) A Hatóság a (2a) bekezdés szerinti versenyeztetési eljárás esetén a 40/A. §-ban meghatározott módon és eljárásrendben a kiírási dokumentáció tervezetét közzéteszi, azzal kapcsolatban egyeztet az érdekelt felekkel és észrevételezési lehetőséget biztosít.

(2e) A (2a) bekezdés l) pontjában foglalt meglévő frekvenciahasználati jogosultságok módosítására a tényleges verseny előmozdítása és a verseny torzulásainak elkerülése céljából a már megkötött hatósági szerződések keretein belül is sor kerülhet a hatósági szerződésben foglalt feltételek, rendelkezések szerint vagy a felek közös megállapodása alapján."

28. § Az Eht. 96. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A mobil rádiótelefon szolgáltatás nyújtásához szükséges antennák, antennatartószerkezetek és az azokhoz tartozó műtárgyak elhelyezése és működtetése során bekövetkező zavarás a környezetvédelmi, közegészségügyi, közbiztonsági és építésügyi jogszabályok által megszabott határértékek betartása esetén nem minősül a Ptk.-ban meghatározott szükségtelen zavarásnak."

29. § Az Eht. 134. §-a a következő (10a) és (10b) bekezdéssel egészül ki:

"(10a) Az előfizetői szerződés megszűnik továbbá:

a) az előfizető halálával, jogutód nélküli megszűnésével,

b) a szolgáltató halálával, jogutód nélküli megszűnésével,

c) az átadó szolgáltatóval fennálló előfizetői szerződés a számhordozásra vonatkozó szabályok szerint a számhordozás megvalósulásával, amennyiben az nem módosul, vagy

d) a felek közös megegyezésével, figyelemmel a 127. § (4) bekezdésére és azzal a feltétellel, hogy a ráutaló magatartással kötött előfizetői szerződést ráutaló magatartással, kifejezett szóbeli vagy írásos nyilatkozattal, a szóban kötött előfizetői szerződést kifejezett szóbeli vagy írásos nyilatkozattal, míg az írásban kötött előfizetői szerződést kifejezett írásos nyilatkozattal szüntethetik meg a felek.

(10b) Az előfizetői szerződés kizárólag az e törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabályban foglalt esetekben és módon szűnhet meg, az előfizetői szerződés bármely ezzel ellentétes rendelkezése semmis."

30. § (1) Az Eht. 144. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A (4) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott értesítési módokat a szolgáltató akkor alkalmazhatja, ha maradandó módon rögzíteni tudja, hogy

a) a szóbeli értesítést az előfizető tudomásul vette,

b) az elektronikus dokumentumban vagy az elektronikus levélben foglalt értesítést az elektronikus értesítés elfogadásáról előzetesen nyilatkozó előfizetőnek hitelesen igazolható módon megküldték, vagy

c) a postai levélben foglalt értesítést az előfizetőnek igazolható módon megküldték."

(2) Az Eht. 144. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) A Hatóság - annak érdekében, hogy az előfizetők és felhasználók megfelelő információkkal rendelkezve a szolgáltatások minőségéről, az árakról és díjszabásokról, összehasonlíthassák az egyes szolgáltatásokat és a választási szabadságnak megfelelően ésszerű döntéseket hozzanak - határozatával előírhatja, hogy a hírközlési szolgáltatók összehasonlításra alkalmas módon az általuk nyújtott szolgáltatások minőségéről, elérhetőségéről, áráról, valamint az összehasonlítást lehetővé tevő, azt megkönnyítő további jellemzőiről adatokat szolgáltassanak a Hatóságnak vagy ilyen adatokat tegyenek közzé."

31. § Az Eht. "Az előfizetők tájékoztatása és értesítése" alcíme a következő 144/A. §-sal egészül ki:

"144/A. § (1) A Hivatal 144. § (10) bekezdése szerinti határozata ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálatát az ügyfél kérheti - jogszabálysértésre hivatkozással - a hatósági határozat közlésétől számított tizenöt napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság az ügyben - szükség esetén a felek meghallgatása alapján - tizenöt napon belül nemperes eljárásban határoz. A nemperes eljárás iránti kérelem benyújtásának a határozat végrehajtására halasztó hatálya van. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság végzése ellen fellebbezésnek nincs helye.

(2) Az Elnök 144. § (10) bekezdése szerinti határozatának felülvizsgálatát az ügyfél kérheti - jogszabálysértésre hivatkozással - a hatósági határozat közlésétől számított tizenöt napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság az ügyben - szükség esetén a felek meghallgatása alapján - tizenöt napon belül nemperes eljárásban határoz. A nemperes eljárás iránti kérelem benyújtásának a határozat végrehajtására halasztó hatálya van. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság végzése ellen fellebbezésnek nincs helye.

(3) A 144. § (10) bekezdésében foglalt határozat ellen kizárólag az az ügyfél élhet jogorvoslati kérelemmel, aki a hatósági eljárásban részt vett.

(4) Amennyiben az adatszolgáltatásra kötelezett a 144. § (10) bekezdésében foglalt, a Hivatal vagy az Elnök határozatában megjelölt és a megadni kért adatokra vonatkozóan megfelelően részletezett adatszolgáltatási kötelezettséget nem vagy nem megfelelően teljesíti, a Hatóság bírságot szab ki, amelynek mértéke - a jogsértő előző évben elért 49. § (11) bekezdése szerinti nettó árbevételét és a jogsértés ismételtségét figyelembe véve -a jogsértő nettó árbevételének legfeljebb 0,05%-a, de legalább százezer forint. Árbevételi adatok vagy árbevétel közlésének hiányában a bírság mértéke legalább ötvenezer forint, legfeljebb százmillió forint. Ezen túlmenően az adatszolgáltatás nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén a Hatóság ötvenezer forinttól hárommillió forintig terjedő bírsággal sújthatja - ismételt jogsértés esetén sújtani köteles - a jogsértő szolgáltató vezető tisztségviselőjét is.

(5) A (4) bekezdésben foglalt határozatok ellen e törvény szerinti jogorvoslatnak van helye.

(6) A bírság összegének meghatározása során a Hatóság köteles mérlegelni és egymáshoz viszonyítani az ügy összes körülményét, a jogsértő árbevételét, az adatszolgáltatás nem teljesítésével okozott hátrányok súlyát.

(7) Az adatszolgáltatásra megfelelő teljesítési határidőt kell meghatározni.

(8) A 144. § (10) bekezdése szerinti adatszolgáltatás során az adatszolgáltató felelős az adat tartalmának megfelelőségéért, időszerűségéért, hitelességéért, pontosságáért, ellenőrizhetőségéért és helyességéért.

(9) A Hatóság a hírközlési szolgáltatók által benyújtott információk alapján összehasonlító adatokat tesz közzé, hogy lehetővé tegye a felhasználók és az előfizetők számára, interaktív útmutatók vagy hasonló műszaki megoldások, alkalmazások segítségével a független költségértékelést."

32. § Az Eht. a következő 163/F. §-sal egészül ki:

"163/F. § A 96. § (4) bekezdésének a helyi és körzeti televíziók digitális átállásának biztosítása érdekében szükséges és egyes hírközléssel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 28. §-ával megállapított rendelkezését a Módtv. hatálybalépését megelőzően keletkezett tényekre és jogviszonyokra akkor kell alkalmazni, ha az építmény használatbavétele jogszerű volt, és a használatbavétel óta az építmény elhelyezésével és működtetésével kapcsolatban jogerős hatósági határozat nem állapította meg a környezetvédelmi, közegészségügyi, közbiztonsági és építésügyi jogszabályok által megszabott határértékek megsértését."

33. § Az Eht. 182. § (3) bekezdése a következő 29. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap az Elnök arra, hogy rendelettel állapítsa meg:)

"29. a Hatóság igazgatási szolgáltatási díjköteles eljárásait, az igazgatási szolgáltatási díj mértékét és megfizetésének módját;"

34. § Az Eht. 2. § q) pontjában az "a rendkívüli állapot, szükségállapot vagy veszélyhelyzet (a továbbiakban együtt: különleges jogrend)" szövegrész helyébe az "a különleges jogrend" szöveg, a 4. § (1) bekezdés g) pontjában a "minősített időszaki" szövegrész helyébe az "a különleges jogrend idejére irányuló" szöveg, a 10. § (1) bekezdés 10. pontjában a "pályázati eljárásokat" szövegrész helyébe a "pályázati eljárásokat, és végrehajtja a frekvenciagazdálkodásra vonatkozó, a frekvenciagazdálkodó hatóságnak címzett európai uniós aktusokat;" szöveg, a 10. § (1) bekezdés 18. pontjában a "nemzetközi kötelezettségek" szövegrész helyébe a "nemzetközi és európai uniós aktusokban meghatározott kötelezettségek" szöveg, a 10. § (1) bekezdés 23. pontjában a "jogi kötelezettségeknek" szövegrész helyébe a "jogi és európai uniós aktusokban meghatározott kötelezettségeknek" szöveg, a 10. § (2) bekezdésében az "eredő feladatokat," szövegrész helyébe az "eredő feladatokat, ellátja az egyéb, jogszabályban kifejezetten az Elnök hatáskörébe tartozó feladatokat," szöveg, a 11. § (1) bekezdésében az "a nem polgári célú frekvenciagazdálkodó, önálló hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége" szövegrész helyébe a "valamint a Hatóság önálló hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége, a Közigazgatási Frekvenciagazdálkodási Hatóság" szöveg, a 23. §-ban a "44. § (6) bekezdésére" szövegrész helyébe a "44. § (8) bekezdésére" szöveg, a 44. § (6) bekezdésében az "a 182. § (3) bekezdés 5. pontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott Elnök rendelete" szövegrész helyébe az "a 182. § (3) bekezdés 2. pontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott NMHH rendelet" szöveg, a 47. § (5) bekezdésében az "a Hatóság kötelező döntése" szövegrész helyébe az "a Hatóság kötelező döntése vagy jogszabályban előírt, a Hatóság erre irányuló külön döntése nélküli adatszolgáltatási kötelezettség" szöveg, az 55. § (1) bekezdésében az "a 182. § (3) bekezdés 5. pontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés vagy pályázati eljárás szabályiról szóló Elnöki rendeletben" szövegrész helyébe a "jelen törvényben és a 182. § (3) bekezdés 2. pontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés vagy pályázati eljárás szabályairól szóló NMHH rendeletben, továbbá a kiírási dokumentációban" szöveg, az 55. § (2a) bekezdésében a "különösen a következő feltételek, kötelezettségek köthetők ki:" szövegrész helyébe a "különösen a következő feltételek, kötelezettségek köthetők ki, valamint a frekvenciahasználati jogosultság fennállása alatt különösen a következő intézkedések tehetők:" szöveg, a 92. § (8) bekezdésében a "zavarelhárítási és katasztrófaelhárítási tervekkel" szövegrész helyébe a "zavarelhárítási, katasztrófaelhárítási és üzletmenet-folytonossági tervekkel" szöveg, a 134. § (11) bekezdésében "az (1)-(9) bekezdésekben" szövegrész helyébe "az (1)-(10a) bekezdésben" szöveg, a 144. § (4) bekezdés a) pontjában "az előfizető közvetlen értesítésével" szövegrész helyébe "az előfizető közvetlen értesítésével, postai úton" szöveg, a 182. § (1) bekezdés b) pontjában a "veszélyhelyzeti és minősített időszaki" szövegrész helyébe a "különleges jogrend idejére irányuló" szöveg, a 182. § (3) bekezdés 15. pontjában a "követelményeit," szövegrész helyébe a "követelményeit, az üzletmenet-folytonossági terv követelményeinek, kötelező tartalmi elemeinek meghatározását," szöveg, a 182. § (3) bekezdés 26. pontjában az "építésügyi" szövegrész helyébe az "építésügyi és építésfelügyeleti" szöveg lép.

35. § Hatályát veszti az Eht. 40. § (1) bekezdés d) pontja.

36. § Az Eht. a következő 165. §-sal egészül ki:

"165. § E törvénynek a Módtv.-vel megállapított eljárási rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell, azzal, hogy e rendelkezések hatálybalépése előtt elkövetett jogsértésekre a jogsértés elkövetésekor hatályos anyagi jogi rendelkezések alkalmazandók."

4. Záró rendelkezések

37. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

38. § E törvény 20. §-a, 21. §-a, 22. § a) pontja és 23. §-a az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése és 23. cikke alapján sarkalatosnak minősül.

39. § E törvény 26. §-a az egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról szóló 2012. március 14-ei 243/2012/EU parlamenti és tanácsi határozat 5. cikk (2) bekezdés e) pontjának végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Tartalomjegyzék