133/2013. (V. 9.) Korm. rendelet

a Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciója és fejlesztése keretében Lakitelken a 040/4, 040/6, 040/7, 043, 044/28, 044/29, 044/30, 044/31, 044/32, 044/33, 044/34, 044/62, 044/63, 044/64, 044/65, 044/66, 044/67, 044/68, 045, 046/3, 046/4 helyrajzi számokon megvalósuló beruházással összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékeltben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)[1]

2. §[2]

3. §[3] A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispánt jelöli ki.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. §[4] (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[5] Az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

6. §[6] (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[7] A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 133/2013. (V. 9.) Korm. rendelethez[8]

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

[9]
ABCD
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos engedélyezési
eljárás
Eljáró hatóság
2.Lakitelek
Népfőiskola
épületeinek
rekonstrukciója és
fejlesztése
Az 1. § (1)
bekezdése
szerinti
területek
általános építésügyi hatósági
eljárások
Bács-Kiskun Vármegyei
Kormányhivatal
3.környezetvédelmi hatósági
engedélyezési eljárás
Bács-Kiskun Vármegyei
Kormányhivatal
4.természetvédelmi hatósági
engedélyezési eljárás
Bács-Kiskun Vármegyei
Kormányhivatal
5.vízjogi engedélyezési eljárásilletékes vármegyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
6.útügyi hatósági engedélyezési
eljárás
Bács-Kiskun Vármegyei
Kormányhivatal
7.műszaki biztonsági hatóság
hatáskörébe tartozó sajátos
építményfajtákra vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Csongrád-Csanád Vármegyei
Kormányhivatal
8.művelési ágból történő kivétel
hatósági eljárás
Bács-Kiskun Vármegyei
Kormányhivatal
9.ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárás
Bács-Kiskun Vármegyei
Kormányhivatal
10.telekalakítási hatósági eljárásBács-Kiskun Vármegyei
Kormányhivatal
11.földmérési hatósági eljárásBács-Kiskun Vármegyei
Kormányhivatal
12.hírközlési hatósági
engedélyezési eljárás
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
13.bányahatósági engedélyezési
eljárás
Jász-Nagykun-Szolnok
Vármegyei Kormányhivatal
14.beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések létesítési és
használatbavételi
engedélyezési eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
15.a jogszabályban rögzített
tűzvédelmi hatósági
egyeztetésekkel kapcsolatos
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
16.tűzvédelmi használati
előírások és a tűzoltóságok
beavatkozásával kapcsolatos
követelmények alóli eltérési
engedélyezési eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
17.tűzvédelmi létesítési előírások
alóli eltérési engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

2. melléklet a 133/2013. (V. 9.) Korm. rendelethez[10]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 80. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 80. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[3] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 32. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[4] Beiktatta a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 120. § -a. Hatályos 2014.09.13.

[5] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 32. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[6] Beiktatta a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.09.09.

[7] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 32. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[8] Megállapította a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 35. §-a (ld. 34. melléklet). Hatályos 2020.03.01.

[9] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 32. § b)-c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 80. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

Tartalomjegyzék