153/2013. (V. 24.) Korm. rendelet

a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E rendelet hatálya a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításával kapcsolatos eljárásokra, jogügyletekre, jogviszonyokra, valamint az azokban részt vevő természetes személyekre, jogi személyekre vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. E rendelet hatálya - az I., az V-VI. és a VIII. fejezetben foglalt rendelkezések kivételével - nem terjed ki a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 21. és 22. §-ban meghatározott eljárásokra és jogügyletekre."

2. § A Hr. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A földrészletnek eladás, ellenszolgáltatás fejében történő vagyonkezelésbe adás vagy csere útján történő hasznosítására vonatkozó döntés megalapozásához el kell végeztetni az érintett földrészlet forgalmi értékbecslését (a továbbiakban: értékbecslés). Az eladásra, az ellenszolgáltatás fejében történő vagyonkezelésbe adásra vagy cserére vonatkozó döntés az értékbecslésben rögzített érvényességi időn belül hozható meg."

3. § A Hr. 7. § (2) bekezdés 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"18. annak rögzítését, hogy a nyertes pályázó által benyújtott pályázatot a 22. § (3) bekezdésben meghatározottak szerint nyilvánosságra kell hozni, továbbá a nyertes pályázóval kötött szerződés tartalmából közérdekből nyilvános adatoknak minősülnek az Nfatv. 30. § (1) bekezdésében meghatározott adatok, valamint, hogy az Nfatv. 30. § (2) bekezdésében meghatározott ellenszolgáltatást tartalmazó szerződés esetén a szerződést közzé kell tenni."

4. § A Hr. 10. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A biztosíték összegét a (2) bekezdés

a) a) pontjában meghatározott esetekben a pályázati felhívás visszavonásáról szóló hirdetmény közzétételét,

b) b) pontjában meghatározott esetben a pályázati eljárás eredménytelenségéről szóló döntés hirdetményi közzétételét,

c) c) pontjában meghatározott esetben az ajánlati kötöttség megszűnését követő nyolc napon belül kell visszafizetni."

5. § A Hr. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A pályázó a pályázatát zárt borítékban, egy példányban - minden oldalon eredetiben cégszerű aláírással, magánszemélyeknél eredeti aláírással, illetve a meghatalmazott aláírásával ellátva - köteles a pályázat benyújtására nyitva álló határidőben, a megadott helyen, az adott pályázati azonosítószám feltüntetésével, személyesen vagy meghatalmazott útján benyújtani."

6. § A Hr. 15. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A pályázatok felbontása után az NFA képviselője a pályázat anyagát értékelés céljából átadja a 16. §-ban meghatározott értékelő bizottságnak."

7. § A Hr. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A pályázatok elbírálására vonatkozó döntés előkészítése érdekében - a 6. § (5) bekezdésében meghatározott előminősítési eljárás kivételével - az NFA alkalmazottaiból, illetőleg az NFA által megbízott külső szakértőkből értékelő bizottságot (a továbbiakban: bizottság) kell létrehozni. A bizottság elnökét és tagjait (a továbbiakban együtt: bizottság tagjai) az NFA elnöke írásban nevezi ki, a bizottság elnökének és tagjainak egyidejű megnevezésével. A külső szakértőként kinevezett tag helyett - az NFA hozzájárulásával - annak meghatalmazottja is eljárhat. A meghatalmazás egy másolati példányát a bizottság által készített jegyzőkönyvhöz kell csatolni. Az egyes pályázatok tartalmával és azok értékelésének eredményével összefüggésben a bizottság tagjait titoktartási kötelezettség terheli."

8. § A Hr. 20. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[Érvénytelen és így eredménytelenné válik a pályázati eljárás, ha]

"c) a pályázati felhívás, illetve a pályázati kiírás nem felel meg a 7. § (1)-(5) bekezdésében foglaltaknak."

9. § A Hr. 21. § helyébe a következő rendelkezés lép:

"21. § Az NFA a pályázati eljárás során készített jegyzőkönyveket, és egyéb dokumentumokat, továbbá a nyertes pályázó, illetve a 23. § (2) bekezdésében meghatározott esetek fennállása esetén a következő legjobb pályázatot benyújtó pályázó (a továbbiakban együtt: NFA-val szerződést kötő pályázó) által benyújtott pályázati dokumentációkat köteles öt évig megőrizni."

10. § A Hr. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"22. § (1) Az NFA a pályázati eljárás eredményét az elbírálást követően haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül írásban közli valamennyi pályázóval.

(2) Az NFA a pályázati eljárás eredményét - az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül - hirdetmény formájában, a pályázati felhívással megegyező helyeken és módon is közzéteszi. Az eredmény közlésének tartalmaznia kell a nyertes pályázó nevét, lakóhelyét (székhelyét), az általa ajánlott és az NFA által elfogadott ellenszolgáltatást, és a megkötendő szerződést biztosító mellékkötelezettségek megjelölését.

(3) Az NFA - az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül - a honlapján közzéteszi a nyertes pályázó által benyújtott pályázatot, oly módon, hogy a közétett nyertes pályázatban megismerhetetlenné kell tenni a törvény által védett titkot, a hivatás gyakorlásához kötött titkot, és a személyes adatokat, ide nem értve a (2) bekezdésben meghatározott személyes adatokat."

11. § A Hr. a 23. §-t követően a következő 23/A. §-sal egészül ki:

"23/A. § A pályázati eljárás eredményeként megkötött szerződés aláírásának dátumától számított öt munkanapon belül az NFA - az NFA-val szerződést kötő pályázó kivételével - valamennyi pályázó részére postai úton visszaküldi az általuk benyújtott pályázati dokumentációt."

12. § (1) A Hr. 35. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha az adásvételi szerződés tárgya termőföld, a szerződésben - ide nem értve az (1a) bekezdésben meghatározott esetet - rögzíteni kell a vevő azon kötelezettségét, hogy azt a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 21. § (3) bekezdésének a)-e), g)-h) és l) pontjában foglaltak kivételével 5 évig más célra nem hasznosítja. Az adásvételi szerződésben rögzíteni kell azt is, hogy a birtokbaadás időpontja nem lehet korábbi, mint a vevő tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése."

(2) A Hr. 35. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdésben meghatározott, a termőföld más célú hasznosításának tilalmát nem kell alkalmazni, ha az adásvételre az Nfatv. 21. § (3a) bekezdés a) pontjában foglalt célokból kerül sor."

13. § A Hr. 36. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az Nfatv. 18. § (1c) bekezdésében meghatározott esetekben az NFA-val e rendelet alapján megkötött haszonbérleti szerződés időtartamának - a Tft.-ben foglalt előírások betartásával történő - meghosszabbításához nem kell pályázati eljárást lefolytatni."

14. § A Hr. a következő 48/A. §-sal egészül ki:

"48/A. § Az Nfatv. 19/A. § (2) bekezdésében meghatározott módon, törvényben történő kijelöléssel létrejött vagyonkezelői jog jogosultja köteles 30 napon belül írásban jelezni az NFA felé, ha a vagyonkezelésében lévő földrészlet 90 napot meghaladó időtartamban a jogszabályban meghatározott, általa ellátandó állami feladathoz, vagy alapfeladathoz szükségtelenné vált. E bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a vagyonkezelői jog gyakorlásának ideiglenes szünetelése a földrészlet értékesítésének előkészítése miatt következett be."

15. § A Hr. 47. §-t megelőző VIII. fejezet címe a következő címre módosul:

"A TULAJDONOSI ELLENŐRZÉS ÉS A HASZNÁLÓ ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGE"

16. § A Hr. 47. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A vagyonkezelőt, haszonbérlőt, vagy az Nfatv. szerinti egyéb jogcímen alapuló szerződés szerinti használót (e fejezetben a továbbiakban együtt: használó) megillető jogok gyakorlását, annak szabályszerűségét, célszerűségét az NFA ellenőrzi. Ennek érdekében a használó és az NFA közötti, a földrészlet használatára, hasznosítására létesített szerződés (e fejezetben a továbbiakban: szerződés) rögzíteni kell, hogy a tulajdonosi ellenőrzés e rendelet szerinti eljárásrendjét, a felek jogait, kötelezettségeit a felek a szerződés részének tekintik."

17. § A Hr. a következő 50/A-50/D. §-sal egészül ki:

"50/A. § (1) A használót - a Nemzeti Földalap vagyon-nyilvántartásának naprakész vezetése és az NFA beszámoló- készítési kötelezettségének megalapozottsága érdekében - e rendelet, az NFA vagyonnyilvántartási szabályzata, valamint a szerződés szerinti adatszolgáltatási kötelezettség terheli a szerződés tartama alatt.

(2) A használó e rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége az NFA felé akkor is fennáll, ha az NFA-val vagy az NFA jogelődjével kötött szerződés az adatszolgáltatási kötelezettségről nem rendelkezik.

(3) A használó 15 napon belül köteles tájékoztatni az NFA-t, ha

a) a földrészlet az állam tulajdonából vagy a Nemzeti Földalapból bármely okból kikerül;

b) a földrészlet művelési ágát megváltoztatatja;

c) a földrészletnek a termőföld védelméről szóló törvény szerinti más célú hasznosítását megkezdi, valamint megvalósítja, illetve megszünteti;

d) a földrészleten a rendes gazdálkodás körét meghaladó beruházást valósít meg;

e) a földrészlet ingatlan-nyilvántartási adatai bármely okból megváltoznak.

(4) A használó haladéktalanul köteles tájékoztatni az NFA-t, ha

a) vele szemben az Nfatv. 19. § (1) bekezdésében meghatározott eljárás indul vagy valamely körülmény, esemény következik be;

b) az adatai megváltoznak.

(5) Ha a használó vagyonkezelő, a (3)-(4) bekezdésben foglaltakon túl 15 napon belül köteles tájékoztatni az NFA-t a földrészlet

a) forgalmi értékbecslése esetén a megállapított forgalmi értékről;

b) további használatára, hasznosítására létesített szerződésről, illetve annak megszűnéséről.

(6) A tájékoztatási kötelezettség teljesítési határidejének a kezdő napja

a) a (3) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott esetben a változásnak a használó tudomására jutását

b) a (3) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott esetben a művelési ág megváltoztatását, a más célú hasznosítás megkezdését, megvalósítását, illetve megszüntetését

c) a (4) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben az eljárásnak, illetve a körülmény, esemény bekövetkezésének a használó tudomására jutását

d) a (4) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a használó adataiban bekövetkezett változást

e) az (5) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a forgalmi értékbecslésről készült szakértői vélemény kézhezvételét

f) az (5) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a szerződés létrejöttét, vagy megszűnését

követő nap.

50/B. § A Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartásának naprakész vezetése és az NFA beszámoló-készítési kötelezettségének megalapozottsága érdekében a használó által - az 50/A. §-ban meghatározottakon felül - a szerződés típusától függően szolgáltatandó egyéb adatok körét, továbbá az adatszolgáltatás gyakoriságát, részletes tartalmát, és módját az NFA a vagyon-nyilvántartási szabályzatában határozza meg. A szerződésben rögzíteni kell, hogy a használó az NFA vagyonnyilvántartási szabályzatát megismerte, és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.

50/C. § (1) A használó az adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése érdekében - a gazdálkodási formájának megfelelően - a saját számviteli politikáját és nyilvántartásait úgy köteles kialakítani és vezetni, hogy azok biztosítsák az adatszolgáltatás pontosságát és ellenőrizhetőségét.

(2) A nyilvántartás pontossága és az adatellenőrzések biztosítása érdekében a használó köteles az NFA-val együttműködni.

(3) A használó köteles tűrni, hogy az NFA vagy az általa megbízott szervezet vagy személy helyszíni szemle vagy a rendelkezésére bocsátott dokumentumok megvizsgálásával ellenőrizze a használói adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének teljes körűségét és megfelelőségét.

(4) Ha a használó az adatszolgáltatási kötelezettségének nem, vagy hiányosan, illetve hibásan tesz eleget, az NFA 15 napos határidővel felhívja a kötelezettség teljesítésére, illetve a hiányosság pótlására. E határidő elmulasztása a fennálló szerződés szempontjából lényeges kötelezettségszegésnek minősül.

(5) Ha a használó központi költségvetési szerv, az NFA a (4) bekezdés szerinti mulasztást jelzi az irányítást vagy felügyeletet ellátó szerv vezetőjének. Az irányítást vagy felügyeletet ellátó szerv vezetője a jelzés nyomán tett intézkedéseiről köteles az NFA-t tájékoztatni.

50/D. §(1)A Nemzeti Földalap vagyon-nyilvántartásának naprakész vezetése érdekében a kormányhivatalok, a Földmérési és Távérzékelési Intézet, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Magyar Államkincstár, az MNV Zrt., a Magyar Fejlesztési Bank, valamint a GYEMSZI kötelesek együttműködni az NFA-val.

(2) Az erdészeti hatóság az állami erdők vagyonkezelőinek erdőgazdálkodási tevékenységéről szóló beszámolót a tárgyévet követő év július 15-ig megküldi az NFA részére."

18. § A Hr. a következő 56. §-sal egészül ki:

"56. § (1) E rendeletnek a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 153/2013. (V. 24.) Korm rendelet (a továbbiakban: Mr2.) 1. §-ával módosított 1. § (1) bekezdését, 2. §-ával módosított 4. § (2) bekezdését, 4. §-ával módosított 10. § (6) bekezdését, 8. §-ával módosított 20. § (1) bekezdés c) pontját, 9. §-ával módosított 21. §-át, 10. §-ával módosított 22. §-át, 11. §-ával megállapított 23/A. §-át, 12. § (1) bekezdésével módosított 35. § (1) bekezdését, 12. § (2) bekezdésével megállapított 35. § (1a) bekezdését, 13. §-ával módosított 36. § (2) bekezdését, 14. §-ával megállapított 48/A. §-át, 16. §-ával módosított 47. § (1) bekezdését, 17. §-ával megállapított 50/A. §-át, és 50/C-50/D. §-át az Mr2. hatálybalépését megelőzően közzétett pályázati felhívások alapján indult eljárásokban, illetve az Mr2. hatálybalépésekor fennálló szerződések esetében is alkalmazni kell.

(2) E rendeletnek az Mr2. 3. §-ával módosított 7. § (2) bekezdés 18. pontját és az 5. §-ával módosított 11. § (1) bekezdését az Mr2. hatálybalépését követően közzétett pályázati felhívások alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.

(3) E rendeletnek az Mr2. 6. §-ával módosított 15. § (6) bekezdését az Mr2. hatálybalépését megelőzően közzétett pályázati felhívások alapján indult eljárásokban is alkalmazni kell, feltéve, hogy a pályázatok felbontására az Mr2. hatálybalépéséig még nem került sor.

(4) E rendeletnek az Mr2. 7. §-ával módosított 16. § (1) bekezdését az Mr2. hatálybalépését megelőzően közzétett pályázati felhívások alapján indult eljárásokban is alkalmazni kell, feltéve, hogy az értékelő bizottság létrehozatalára az Mr2. hatálybalépéséig még nem került sor.

(5) Az Mr2. hatálybalépéséig már lezárult pályázati eljárások esetében az Mr2. hatálybalépésétől számított nyolc napon belül az NFA - az NFA-val szerződést kötő pályázó kivételével - valamennyi pályázó részére az általa benyújtott, és az NFA megőrzésében lévő valamennyi pályázati dokumentációt postai úton visszaküldi. A pályázati dokumentációknak a közjegyzők részére megőrzés céljából átadott, és a közjegyző által az NFA részére visszaszolgáltatott pályázati dokumentációkat az NFA - a beérkezésük napjától számított nyolc napon belül - megsemmisíti.

(6) Ha az NFA-val vagy az NFA jogelődjével kötött szerződés az 50/B. §-ban meghatározott kikötést nem tartalmazza, akkor az NFA köteles - az 50/B. §-ban foglaltaknak a szerződésben való rögzítése céljából - a szerződés módosítását kezdeményezni."

19. § A Hr.

a) 3. § (1) bekezdésében az "átruházására vagy vagyonkezelésbe adására irányuló pályázati felhívás közzétételéhez" szövegrész helyébe az "átruházásához vagy vagyonkezelésbe adásához" szöveg,

b) 3. § (2) bekezdésében az "eladására, vagy vagyonkezelésbe adására irányuló pályázati felhívás közzétételéhez" szövegrész helyébe az "eladásához, vagy vagyonkezelésbe adásához" szöveg,

c) 3. § (3) bekezdésében az "eladására, illetve vagyonkezelésbe adására irányuló pályázati felhívás közzétételéhez" szövegrész helyébe az "eladásához illetve az állam 100%-os tulajdonában álló erdő, valamint erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület vagyonkezelésbe adásához" szöveg,

d) 3. § (4) bekezdésében az "eladására vagy vagyonkezelésbe adására irányuló pályázati felhívás közzétételéhez" szövegrész helyébe az "eladásához, vagy vagyonkezelésbe adásához" szöveg,

e) 6. § (4) bekezdésében a "kifüggesztés napja" szövegrész helyébe a "kifüggesztést követő nap" szöveg,

f) 10. § (2) bekezdés b) pontjában az "eredménytelenségének megállapítása" szövegrész helyébe az "eredménytelenségének vagy érvénytelenségének megállapítása" szöveg,

g) 12. § (2) bekezdésében a "pályázó köteles továbbá a pályázati eljárás befejezését követően is bizalmasan kezelni az NFA által a rendelkezésére" szövegrész helyébe a "pályázó és az NFA, mint kiíró köteles továbbá a pályázati eljárás befejezését követően is bizalmasan kezelni az NFA által a pályázó rendelkezésére" szöveg,

h) 13. § (2) bekezdésében a "vagy a pályázatot eredménytelennek minősíti" szövegrész helyébe a "vagy a pályázati eljárást eredménytelennek, illetve érvénytelennek nyilvánítja" szöveg

lép.

20. § Hatályát veszti a Hr.

a) 6. § (1) bekezdésében az "és vagyonkezelésbe adására" szövegrész,

b) 7. § (1) bekezdésében az "és vagyonkezelésbe adására", szövegrész,

c) 9. § (2) bekezdésében a "Ha a pályázati felhívás a földrészlet vagyonkezelésbe adás útján történő hasznosítására irányul, és az ellenszolgáltatás nem pénzben kifejezett, a biztosíték összege legalább 10 000 forint." szövegrész,

d) 23. § (2) bekezdés c) pontjában a "vagy a vagyonkezelési" szövegrész,

e) 39. § (5) bekezdése,

f) 43/D. § (2) bekezdés a) pontja,

g) 53-54 §-a.

21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére