155/2013. (V. 24.) Korm. rendelet

a LEGO Manufacturing Kft. Nyíregyháza Nyugati iparterületén megvalósuló új beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 4. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés h) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a LEGO Manufacturing Kft. által Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő Nyugati iparterületen megvalósuló, gyárépítéssel kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2)[1]

(3)[2]

2. §[3] A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispánt jelöli ki.

3. §[4]

4. § Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott beruházás esetén az előzetes régészeti dokumentáció elkészítéséhez próbafeltárást csak akkor lehet alkalmazni, ha a beruházó rendelkezésére állnak az annak elvégzéséhez szükséges földrészletek. A földrészletek rendelkezésre állása tekintetében a beruházó nyilatkozata az irányadó.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 155/2013. (V. 24.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági eljárások

1. Útügyi hatósági engedélyezési eljárások

2. Vasúti hatósági engedélyezési eljárások

3. Vízügyi hatósági eljárások

4. Szénhidrogén vezetékkel, valamint annak üzemben tartásához szükséges létesítményekkel kapcsolatos engedélyezésre irányuló hatósági eljárások

5. A 4. pontban meghatározottakon kívüli egyéb bányászati engedélyezésre irányuló hatósági eljárások

6. Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások[5]

7. Tűzvédelmi hatósági eljárások

8. Hírközlési hatósági eljárások

9. Környezetvédelmi hatósági eljárások

10. Természetvédelmi hatósági eljárások

11. Építésügyi hatósági eljárások

12. Telekalakításra irányuló hatósági eljárások

13. Ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások

14. Földmérési jelekkel összefüggő hatósági eljárások

15. Termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások

16. Erdészeti hatósági eljárások

17. A 16. pontban meghatározott eseten kívüli, fakivágáshoz szükséges engedélyezési eljárások

18. Talajvédelmi hatósági eljárások

19. Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások

20. Területrendezési hatósági eljárások

21. Azok a további hatósági engedélyezési eljárások, melyek az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás megvalósításához és használatbavételéhez (forgalomba helyezéséhez, üzemeltetéséhez, működéséhez) közvetlenül szükségesek

22. Az 1-21. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 83. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 83. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[3] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 34. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 83. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[5] Megállapította a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 44. §-a. Hatályos 2017.01.01.

Tartalomjegyzék