179/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet

a magyar-szlovák összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 230/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A magyar-szlovák összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 230/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A Kormány az (1) bekezdés szerinti kiemelt jelentőségű ügyek koordinációjára - a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 8/A. §-ában foglaltak szerinti - feladat- és hatáskörrel rendelkező kormánymegbízottként a Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki."

2. § Az R. a következő 1/A. §-sal egészül ki:

"1/A. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

(2) Az eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket - az 1. mellékletben foglalt táblázat 2. sorában meghatározott hatósági ügyek, valamint személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével - hirdetményi úton kézbesíti. A döntés kézbesítésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik nap."

3. § Az R. a következő 3. §-sal egészül ki:

"3. § E rendeletnek a magyar-szlovák összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 230/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 179/2013. (VI. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. r.) megállapított 1/A. §-át a Mód. r. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

4. § Az R. 1. melléklet B:14 mezőjében a "Területrendezési eljárások" szövegrész helyébe a "Területrendezési hatósági eljárások" szöveg lép.

5. § Hatályát veszti az R. 1. melléklet D:14 mezőjében a "területrendezésért felelős miniszter" szövegrész.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök